24 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30430

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF EBATLARDA BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BASKILI EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5 (BEŞ) KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİSK KAPASİTESİ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1500 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASI (TÜVEK) İÇİN RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEY KESİMİ MINTIKALARINDA ALUMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KESİMİ MINTIKLARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ZW900 RAY ALTI PED SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


SU ÜSTÜ SPORLARI PARKUR NOKTALARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Konya Emniyet Müdürlüğünden:


ALZs FLOURESANT LAMBA ARMATÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ELEKTRİKLİ VİNÇ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


1 ADET CROSS FİLTRASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


GEMİLER SATILACAKTIR

İskenderun Liman Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF EBATLARDA BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu Teknik şartnamelerde belirtilen 500 metre Muhtelif Ebatlarda Bant alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 31.05.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili dokümanlar 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.05.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66    Fax: 397 33 71 – 74

4600/1-1


BASKILI EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 500 kg Tuzsuz Ekmek Poşeti, 4.000 kg Baskılı Roll Ekmek Poşeti ve 4.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 05.06.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili dokümanlar 100 TL bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 05.06.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 74 - 71

4601/1-1


GÜVENLİK DUVARI DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı donanım ve yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4621/1-1


5 (BEŞ) KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı 5 (beş) kalem bilgi sistem malzemesi Teknik İsterlere ve İdari Şartnameye İlave Hususlara; ayrıca masaüstü bilgisayar ve monitör aynı marka olmak üzere Dell, HP veya Lenovo markalarından birine, lazer yazıcı Lexmark, HP, Xerox veya Samsung markalarından birine; tarayıcı HP, Xerox, Panasonic veya Avision markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik İsterler, İdari Şartnameye İlave Hususlar, kuruluşça istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Teknik İsterlere ve İdari Şartnameye İlave Hususlara; ayrıca masaüstü bilgisayar ve monitör aynı marka olmak üzere Dell, HP veya Lenovo markalarından birine, lazer yazıcı Lexmark, HP, Xerox veya Samsung markalarından birine; tarayıcı HP, Xerox, Panasonic veya Avision markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4622/1-1


DİSK KAPASİTESİ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Disk Kapasitesi Artırımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4623/1-1


1500 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1500 adet Tablet Bilgisayar ve 1500 adet Tablet Bilgisayar Yazıcısı (KISIM-1: 1500 adet Tablet Bilgisayar, KISIM-2: 1500 adet Tablet Bilgisayar Yazıcısı) teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

KISIM-1

1500 adet Tablet Bilgisayar

140,00.-TL

KISIM-2

1500 adet Tablet Bilgisayar Yazıcısı

140,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4624/1-1


TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASI (TÜVEK) İÇİN RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) İçin Raf Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2018/256220

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 41 / 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı,

                                                  Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) İçin Raf Sistemi (2016 Blok, 52416 Palet Kapasiteli) Alımı, 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  Ankara İli Sincan İlçesi Malıköy Mahallesi 1241 ada 2 parsel de bulunan TÜVEK Binası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; imalat safhası öncesi Ankara İli Sincan İlçesi Malıköy Mahallesi 1241 ada 2 parsel de bulunan TÜVEK binasına gidilerek hassas ölçümler gerçekleştirilecek. Yüklenici, imalata başlamadan önce projede bulunan tüm sistem ve elemanların, işinde yetkin proje müellifi tarafından düşey yükler ve deprem yüklerine göre hesaplamalarını yaptıracak, hesap raporları ve üretim detaylarını İdareye sunacaktır. İdare onayı alındıktan sonra imalata geçilecektir. İşin süresi İdare onayı alındıktan sonra 130 (yüzotuz) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  04/06/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4573/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEY KESİMİ MINTIKALARINDA ALUMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/233853

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  470 adet Ray Kaynağı, 270 adet yerinde izole ray yapılması, 150 adet Kupon Ray Ferş Edilmesi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05.06.2018 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4449/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KESİMİ MINTIKLARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/233825

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  900 adet Ray Kaynağı, 110 adet yerinde izole ray yapılması, 150 adet Kupon Ray Ferş Edilmesi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.06.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4450/1-1


ZW900 RAY ALTI PED SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/226527

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Toplam 45.000 adet Ray Altı Ped.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.06.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4451/1-1


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/246371

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: H.Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki, Karayolu taşıtları mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 300.000 litre Motorin (Dizel) temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 05.06.2018 tarih ve saat: 11:00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 05.06.2018 tarih ve saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 11. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4454/1-1


SU ÜSTÜ SPORLARI PARKUR NOKTALARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tablo halinde belirtilen 30 adet su üstü sporları parkur noktasının bir bütün halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile 3.206.000,00TL+KDV muhammen ve 961.800,00 TL geçici teminat bedeli üzerinden şartname esasları dahilinde ihale suretiyle 21.09.2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir.

İhale Tarihi    :  07.06.2018

İhale Saati      :  15:00

 

SIRA NO

İLÇESİ

PARKUR ADI

1

MANAVGAT

Crystal Hotel Admiral Resort Suit & Spa Otel Batısı

2

MANAVGAT

Euphoria Palm Beach - Sunis Elite Beach Arası

3

MANAVGAT

Selge Beach - Silence Beach Resort Arası

4

MANAVGAT

Turan Prince Otel Doğusu

5

MANAVGAT

Starlight Otel Doğusu

6

MANAVGAT

İber Otel Palm Garden - Club Nena T.K. Arası

7

MANAVGAT

Club Alibey Tatil Köyü Batısı

8

MANAVGAT

Washington - Lyra Otel Arası

9

MANAVGAT

Turkuaz Otel Plajı

10

MANAVGAT

Club Voyage - Arcanus Side Resort Otel Arası

11

MANAVGAT

Sorgun Halk Plajı - Club Pacific (Barut Sorgun Sensatori) Arası

12

MANAVGAT

Baklavacı - Blue Waters Otel Arası

13

MANAVGAT

Pegasus World Otel Batısı

14

MANAVGAT

Magic Life Seven Seas Otel Batısı

15

MANAVGAT

Titreyengöl - 1 Sahili

16

MANAVGAT

Kaya Otel Doğusu

17

MANAVGAT

Nashira Otel Doğusu

18

MANAVGAT

Perissia otel Doğusu

19

MANAVGAT

Arum Otel - Sunrise Queen Otel Arası

20

MANAVGAT

Hemera Otel - Defne Star Otel Arası

21

MANAVGAT

Horus Paradise - Sandy Beach Arası

22

MANAVGAT

Side Batı Plaj Batısı

23

MANAVGAT

Side Beach - Side Star Otel Arası

24

MANAVGAT

Miramare Queen - Cesars Otel Arası

25

MANAVGAT

Paloma Beach Otel Plajı Batısı

26

MANAVGAT

Paloma Beach Resort Otel Plajı

27

MANAVGAT

Palm Beach Otel Doğusu

28

MANAVGAT

Febeach Otel Plajı

29

MANAVGAT

Grand Side Otel Plajı Batısı

30

MANAVGAT

Likya World Links Golf Otel Plajı

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 1.000 TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3 - Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1. Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3. 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5. Gerçek kişilerden tebligat için yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge, adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.6. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

4.7. İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

4.8. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

4.10. 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.11. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.12. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.13. Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.14. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

4.15. İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

4.16. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı, istenilecektir.

5 - TEKLİFLERİN SUNULUŞ ŞEKLİ,

İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

8 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları.

İlan olunur.

4527/1-1


MÜBADELE İLANI

Konya Emniyet Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 48 (Kırksekiz ) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli Araç. 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 10 (on) adet 2018 model beyaz renkli Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dCİ 90 bg (Opak) Dizel-Klimalı araç ve 4 (dört) adet Petlas marka 195 65R15 RT PT515 ölçü ve serilerde 2018 yılı üretimi “Yazlık Araç Dış Lastiği” karşılığında açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir.

1) İdarenin;

a) Adresi                                             :  Konya İl Emniyet Müdürlüğü Feritpaşa Mh. Telgırafçı Hamdibey Cd. No: 1 PK.42060 Selçuklu- KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Santral: 0 (332) 237 64 00   Fax: 0(332) 235 25 16

                                                               Gsm: 0 (505) 318 42 00

c) Mail Adresi                                     :  konyaikmal@egm.gov.tr

2) Mübadele Konusu

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 48 (Kırk sekiz ) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli Araç.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri  :  Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler Konya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

c) Teslim Etme Tarihi                          :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                         :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (10) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur bu işlemlerden doğan vergi, resim, harç, nakliye yükleniciye aittir.

3) Mübadelenin;

a) Yapılacağı Yer                                :  Konya Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Toplantı salonu (Polis Evi yanı)

b) Tarihi ve Saati                                 :  07.06.2018 Perşembe günü Saat: 14.00

4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (21.424,70 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Güzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;

i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

5) Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6) Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Konya İl Emniyet müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir (Polis Evi yanı)Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 50 TL olup Konya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.

7) Açık arttırmaya İsteklilerin vermiş olduğu en yüksek yerilen yazılı teklif üzerinden yapılacaktır.

8) Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir pey miktarı 20 adet Petlas marka 195 65R15 RT PT515 ölçü ve serilerde 2018 yılı üretimi “Yazlık Araç Dış Lastiği”dir.

9) İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 10 (on) adet 2018 model beyaz renkli Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dCİ 90 bg (Opak) Dizel - Klimalı araç ve 4 (dört) adet Petlas marka 195 65R15 RT PT515 ölçü ve serilerde 2018 yılı üretimi “Yazlık Araç Dış Lastiği” (özellikler ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir)

13) Mübadele konusu taşıtların özelikleri.

 

S.NO

PLAKA

MODELİ

MARKA ve TİPİ

CİNSİ

DURUMU

1

42A0026

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

2

42A0029

2008

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

3

42A0106

2007

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

4

42A0111

2007

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

5

42A0112

2007

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

6

42A0119

2007

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

7

42A0120

2007

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

8

42A0143

2000

Fiat Siena

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

9

42A0147

2001

Ford Transit

Minibüs

ONARIMLA KULLANILIR

10

42A0162

2004

Toyota Corolla

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

11

42A0175

2008

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

12

42A0195

2006

Zxmco ZX150T-3

Motosiklet

ONARIMLA KULLANILIR

13

42A0245

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

14

42A0254

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

15

42A0265

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

16

42A0297

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

17

42A0335

2010

Renault Kangoo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

18

42A0344

2011

Renault Fluence

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

19

42A0349

2007

Toyota Corolla

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

20

42A0390

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

21

42A0443

2003

Isuzu Md27 sa

Otobüs

ONARIMLA KULLANILIR

22

42A0444

2003

Isuzu Md27 sa

Otobüs

ONARIMLA KULLANILIR

23

42A0469

2004

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

24

42A0486

2004

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

25

42A0504

2005

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

26

42A0507

2005

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

27

42A0508

2005

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

28

42A0513

2005

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

29

42A0549

2005

Fiat Albea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

30

42A0558

2006

Fiat Doblo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

31

42A0564

2007

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

32

42A0575

2007

Renault Kangoo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

33

42A0576

2007

Renault Kangoo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

34

42A0580

2007

Renault Kangoo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

35

42A0596

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

36

42A0610

2007

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

37

42A0631

2008

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

38

42A0653

2008

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

39

42A0669

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

40

42A0672

2009

Renault Kangoo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

41

42A0673

2009

Renault Kangoo

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

42

42A0675

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

43

42A0685

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

44

42A0727

2010

Asya LB150T-7B

Motosiklet

ONARIMLA KULLANILIR

45

42A0738

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

46

42A0744

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

47

42A0745

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

48

42A0754

2011

Fiat Albea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

 

14) Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Ulaştırma Şube Müdürlüğü otoparkında (Polis Evi Yanı) görülebilir.

15) Mübadele konusu araçların bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.

16) Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır.

17) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

18) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

29) Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 714.156,67 TL’ dir.

İlan olunur.

4539/1-1


ALZs FLOURESANT LAMBA ARMATÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ALZs flouresant lamba armatürü, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/249748

Dosya no                                   :  1826317

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ALZs flouresant lamba armatürü: (150 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI- ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 30 iş günü.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125    ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07.06.2018 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

4.2.1.1 - Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.

4.2.1.2 - Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır.

4.2.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 07.06.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4611/1-1


ELEKTRİKLİ VİNÇ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Elektrikli Vinç Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/244704

Dosya no                                   :  1824487

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Vinç temini: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası BARTIN

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07.06.2018 Perşembe günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- CE belgeleri

4.2.2- Test raporları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 07.06.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4512/1-1


1 ADET CROSS FİLTRASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Cross Filtrasyon Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/256654

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Cross Filtrasyon Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  06.06.2018 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 belgeleri verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.06.2018 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4591/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) (98 Ha.) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Doğankaya Mahallesi OSB 4. Cad. No: 6 Bafra/SAMSUN

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) (98 Ha.) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, telekom inşaatı ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Bafra/SAMSUN

c) İşe Başlama Tarihi                 :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                             :  30.09.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)   :    8.361.650 TL

f) Geçici Teminatı                      :  585.315,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve Saati                       :  13.06.2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Doğankaya Mahallesi OSB 4. Cad. No: 6 Bafra/SAMSUN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4530/2-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi II. Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Hükümet Konağı Kat: 5 No: 567 Yakutiye/ERZURUM

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi II etap alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Yakutiye/ERZURUM

c) İşe Başlama Tarihi                 :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                             :  30.09.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)   :     34.906.740 TL

f) Geçici Teminatı                      :  2.443.471,80 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve Saati                       :  12.06.2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 'a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Konağı Kat: 5 No: 567 Yakutiye/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

12 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4585/2-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada/Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Gün ve Saati

Kurtköy

9169/9

4.337,94

Konut

(K1)

14.315.202,00TL. (Ondörtmilyonüçyüzonbeşbin ikiyüziki Türk Lirası)

429.457,00 TL.

(Dörtyüzyirmidokuzbin dörtyüzelliyedi Türk Lirası)

%20'si Peşin Kalanı 4 Ayda

4 Eşit Taksit

07.06.2018

Perşembe

Saat: 13.30

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (K1) rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Taks:0.40, Kaks:1.65 ve Maxh: Sabiha Gökçen Hava Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30,50 m’dir. Kurtköy 9169 ada, 9 parsel sayılı 4.337,94 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4540/1-1


GEMİLER SATILACAKTIR

İskenderun Liman Başkanlığından:

Satışı Yapılacak Gemilerin:

 

Adı

IMO No

Bayrağı

GRT/NRT

Cinsi

Boş Ağırlığı

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

Aqua Hercules

7822861

İngiltere

(Mülga)

33163/17996

Ro-Ro/Yolcu

13,769.90

metrikton

11.809.237,00 TL

(KDV Hariç)

1.000.000,00 TL

18.07.2018

10:00

 

Adı

IMO No

Bayrağı

GRT/NRT

Cinsi

Boş Ağırlığı

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

Alfa Chem

8317980

Türk

2690/1059

Kimyasal Tanker

1713

metrik ton

1.036.779,00 TL

(KDV Hariç)

300.000,00 TL

11.07.2018

10:00

 

1 - a)Yukarıda cinsi, özellikleri ve niteliği belirtilen İskenderun 3 no’lu demir sahasında bulunan Aqua Hercules isimli gemi mevcut haliyle 618 sayılı Limanlar kanunu uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No: 43 İskenderun/HATAY adresinde Liman Başkanlığı ihale salonunda satışı yapılacaktır.

b) Yukarıda cinsi, özellikleri ve niteliği belirtilen İskenderun Uluslararası LimakPort Limanı Tersanesinde bulunan Alfa Chem isimli gemi mevcut haliyle 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad.  No: 43 İskenderun/HATAY adresinde Liman Başkanlığı ihale salonunda satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin:

a) İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin geçici teminata ilişkin belgelerini (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 sayılı kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile dışarıda yerleşik kişiler ile geçimlerini yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen (konver tipi döviz).

b) Yasal Yerleşim Yeri sahibi olduğuna dair belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı,

d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (asılları ihale sırasında ibraz edilecektir). Tüzel kişilerinde vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlarda aynı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasına, yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yılı içerisinde almış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişileri temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi,

f) Kamu tüzel kişilerini ise yukarıda (a),(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tebliğde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - Satış bedeli, satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV ile beraber peşin tahsil edilecektir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5 - Girilecek olan ihaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN no’lu hesabına 500 TL ödendiğine dair makbuz ibraz edilmesi halinde temin edilebilecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Satış ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler 03266141192 no’lu telefondan öğrenilebilir.

İlan olunur.

4505/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi                    :  Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası   :  310 58 58 - 311

d) Faks numarası       :  339 00 53

e) e - mail                   :  www.kepez - bel.gov.tr

f) İlgili personel         :  Selami C.YILMAZ

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 12/06/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Alan (m2)

Malik

Hisse

İmar Durumu

İşgal Durumu

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

DEMİREL (VARSAK)

2938

11

1760

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari Ayrık nizam E=1.00

h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Dolu

2,464,000.00

73,920.00

14:40

2

DEMİREL (VARSAK)

2938

12

1759

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari Ayrık nizam E=1.00

h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

2,462,600.00

73,878.00

14:50

3

DEMİREL (VARSAK)

2938

13

1650

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari Ayrık nizam E=1.00

h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

2,062,500.00

61,875.00

15:00

4

DEMİREL (VARSAK)

2938

14

1650

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari Ayrık nizam E=1.00

h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

2,062,500.00

61,875.00

15:10

5

DEMİREL (VARSAK)

2938

15

1650

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari Ayrık nizam E=1.00

h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

2,062,500.00

61,875.00

15:20

6

SİNAN (KOYUNLAR)

25027

7

2277

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari, Ayrık nizam, serbest katlı, saçak seviyesi hmax=p.a.t.i.y., Emsal E=0.80,

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

6,831,000.00

204,930.00

15:30

7

SİNAN (KOYUNLAR)

25028

7

2757

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari. Ayrık nizam, serbest katlı, saçak seviyesi hmax=p.a.t.i.y., Emsal E=0.80,

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

8,271,000.00

248,130.00

15:40

8

SİNAN (KOYUNLAR)

26334

11

2795

KEPEZ BELEDİYESİ

1/1

Ticari, Ayrık nizam, serbest katlı, saçak seviyesi hmax=p.a.t.i.y., Emsal E=0.80,

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

5,590,000.00

167,700.00

15:50

 

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a) Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Şartname alındı makbuzu.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- İç zarf

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

b) Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İmza sirküsü.

- İç zarf

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez - bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00- TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

4552/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan; aşağıda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 2 (İki) adet arsa Belediye Encümeninin 09/05/2018 tarih ve 200 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü

 

SIRA

NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALANI VE

m2 BİRİM DEĞERİ

İMAR DURUMU

MUH. TEM.

(TL)

GEÇ. TEM.

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KARŞIYAKA (ATAKENT)

11701

10

Arsa

5000,00*1.000

Ticaret+Konut (TİCK) E:1,60

5.000.000,00

150.000,00

04.06.2018

10:00

2

SEYHAN

10033

4,5,6,7,8,9,10,11

Arsa

11955,00*351

Ticaret+Konut (TİCK) E:1,60

3.845.205,00

115.356,15

04.06.2018

10:15

 

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz İhale Salonunda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 2 (İki) adet arsa Belediye Encümeninin 09/05/2018 tarih ve 200 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Geçici Teminatlar her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesi TR 06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İBAN Nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 150 TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmazlar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

a) Kanuni İkematgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne İlanın 1. Sırasında bulunan taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10,00 dan 10 (on) Dakika öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

4487/1-1