21 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30427

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; Profesör kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent olmak ve ruhsatlı bir Doku Tipleme Laboratuvarında en az 5 yıl kalite yönetim

sorumluluğu deneyimine sahip olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Uyku bozuklukları ile ilgili yayınları olmak.

Üroloji

Profesör

1

1

Rekonstrüktif öroloji konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji Yan Dal Uzmanı olmak ve intrauterin gelişme geriliği olan gebelerde nesfatin düzeyleri ile ilgili

çalışması olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

İn vitro maturasyon sikluslarında tek embryo transfer konusunda yayını olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Üreme Yardımcı Tedavi Merkezi klinik direktörlüğü yapmaya uygun sertifikasyonu olmak ve böyle bir merkezde

en az 2 yıl aktif olarak çalışmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Eritropoetinin rat aşil tendonu iyileşme sürecinde biyomekanik etkileri üzerinde ve mediopatellar plikanın

artroskopik aksizyonun kıkırdak dejenerasyonuna etkileri üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji

Doçent

1

1

Girişimsel Radyoloji ve Nöroradyoloji diploması olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kardiyak otonomik nöropati konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji alanında Doçent olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Nörogörüntüleme, biyolojik psikiyatri, kişilik özellikleri üzerinde çalışmaları olmak ve psikoterapi

alanında sertifikası bulunmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki DNA belirleyicileri ve bakteri moleküler tiplendirme konularında çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Bakteriyel enzimler üzerine çalışmaları olmak.

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Matris dizileri üzerine çalışmaları olmak.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

1

Deneysel parçacık fiziği ile parçacık fenomenolojisi-preonlar üzerinde çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

1

Bilişim, bilgi güvenliği, robotik ve mühendislik eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Sıvı kristaller ve grafen üzerinde çalışmaları olmak.

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Eğitim ve okul yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğrenme stilleri ve barış eğitimi konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyasi Tarih

Profesör

1

1

Rusya tarihi, Türkiye-Rusya ilişkileri, Rus dış politikaları ve Avrasya konularında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Finans alanında Doçent unvanı almış olmak, çevre finansmanı ve türev piyasalar konularında çalışmaları bulunmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe alanında Doçent unvanı almış olmak.

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Kamu Yönetimi Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak, Türk kamu yönetiminde bilgi teknolojilerine

dayalı uygulamalar ve kamu personel yönetimi konularında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Arazi ve Su Kaynakları

Profesör

1

1

Sulama ve hassas tarım konularında çalışmaları olmak.

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Kanatlı hayvan yetiştirme ve ıslahı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kelam

Profesör

1

1

İnsan hakları, din özgürlüğü, siyaset ve çevre konularında çalışmaları olmak.

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Profesör

1

1

Siyer, siyer usulü, siyer kaynakları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektronik

Profesör

1

1

Veri madenciliği, biyomedikal işaret ve görüntü işleme konularında çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim ve psikososyal alanlarında çalışması olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine

Profesör

1

1

Metal matriksli kompozitlerin üretimi, işlenebilirliği ve abraziv aşınması konularında çalışmaları olmak.

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Nano boyutta ışıldar maddeler ve tiyoüre bileşikleri konusunda çalışmaları olmak.

4426/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Kadroya başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Bombus arısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4443/1-1