20 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30426

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Elif Yavuz, İbrahim Kara.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.2018 tarihinde kesinleşen 20.03.2018 tarihli ve E: 2017/501, K: 2018/54 Kararı.

VAKFIN AMACI: Disleksili bireylerin sağlık ve rehabilitasyon gereksinimlerini karşılamak… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Mahallesi, 566 ada, 1 parsel, 7298/465688 paylı taşınmaz ve 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Elif Yavuz, Eşref Değerli, Ali İlseven.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mal varlığı devlet hazinesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4427/1-1

—————

VAKFIN ADI : Atmani Eğitim Kültür Çevre Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER : Abdulbaki Bakış, Abdulğafur Gümüş, Ahmet Ağaç, Ali Bozdağ, Ali Taşkın, Ali Kemal Bayar, Aziz Babacan, Bahattin Aslan, Burak Karala, Demet Seçil Deder, Emrullah Ufuk Bozdağ, Hacı Göğremiş, Hasan Emeç, Hasan Kocahal, Hasan Hüseyin Başıbüyük, Hayriye Düzova, Hüseyin Düzova, Kazım Çelik, Kemal Düzova, Mehmet Topal, Mehmet Yelörgü, Mehmet Mustafa Engin, Mehtap Düzova, Memet Ali Başıböyük, Mesher Esmer, Mustafa Atmaca, Naci Eren, Necati Ayaz, Necdet Aktaş, Rıza Boztepe, Salman Özdal, Salman Ulukütük, Serkan Bakış, Süleyman Gülümser, Şaban Erdoğan, Şemsettin Polat, Şerif Dalgıç, Şükrü Kıran, Vakkas Seydi Seyyar, Veli Aytop, Salman Akdağ, Aydın Güçlü, Hüseyin Kaçmaz, Kadir Keten, Kerem Aygün, Mahsum Günay, Muhsin Tantekin, Mutlu Çıplak, Süleyman Engin, Vural Tantekin, Zühery Alpar.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/05/2017 tarihli ve E: 2014/515, K: 2017/143 sayılı Kararı.

VAKFIN AMACI: Birbirleriyle tarihsel, sosyal, kültürel ve coğrafi bir bütünlük gösteren, toplumun birlik ve beraberliğini amaç edinen, Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde bulunan Atmalı/Atmi/Atmaneki vb. isimlerle anılan akrabaların yerleşim birimlerinin bireylerine yönelik sosyal, bilimsel çalışma yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 (Elli bin TL.)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli kararıyla vakfın amacına en yakın olan başka bir vakıf ya da vakıflara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4428/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kemalpaşa İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Kemal Akpınar, Ergül Akçiçek, Burhan Arda, Cafer Döne, Birol Vanizor, Fikret Vayiç, Mete Lukumci, Hüsnü Yılmaz, Selahattin Tatar, Aziz Şalambar, İlker Ersoy, Kasım Karali.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Artvin.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2018 tarih ve E: 2018/17, K: 2018/139 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak diğer Kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.- TL. (AltmışbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonucu artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4429/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Adıyaman il sınırları dahilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/ 2699 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Batıfırat Üretim Kampı ile Trafo Arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Gerger Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu köyündeki 851 no’lu parselden 683,84 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 4,39 m2’lik kısmının (mülkiyet hakkı) olmak üzere toplam 688,23 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 04.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4408/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. O35-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4423/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Den Plastik ve Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (291 070 4191) firması adına tanzimli 09.04.2007 tarihli, 86419 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmiş olması nedeniyle belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 30.04.2007/8009-8012 tarih ve sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 121.998,80 TL Gümrük Vergileri ile 26.12.2017 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammına ilişkin adı geçen firmanın %95 oranında ortağı olan Lars Deniz ÖZDEMİR'e usulünce tebligat çıkartılmış olmasına rağmen bulunup kendisine gerekli tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu kamu alacağının en geç 15 gün içerisinde Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği aksi halde adı geçen şahıs hakkında 6183 sayılı Yasa gereğince gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

4389/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_8.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ