20 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30426

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


12 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

KİRALAMA İHALE İLANI (Açık Teklif Usulü ile)

İHALENİN KONUSU:1 - Aşağıda ayrıntıları belirtilen; Avcılar Tahtakale Mahallesi 659 ada 2 parsel bitişiğindeki tasarrufu Avcılar Belediyesinde olan (park alanına) terkinli taşınmazın, “eğitim, sanat, tasarım, sosyal vb.” alanlarda kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince ve şartnamesi çerçevesinde, 10 yıl süreyle, 1’inci yıl aylık 24.000,00 TL + KDV bedelle ihale yolu ile kiraya verilecektir.

2 - KİRALANACAK YERİN

İşin Adı                                                  :  Kira

İlçe                                                         :  Avcılar

Mahalle                                                  :  Tahtakale

Kira Süresi                                             :  10 (on) yıl

Nevi                                                       :  Eğitim, Sanat, Tasarım, Sosyal vb. alanlarda

Yüzölçümü                                             :  9.040,00 m2 (kroki)

Encümen Kararı                                      :  03.05.2018 tarih, 243 karar no

Kıymet Tak. Kom. Rap.                          :  24.04.2018 Tarih ve 1639295 Sayı

Muhammen Bedeli                                 :  1. yıl aylık                 :            24.000,00 TL + KDV

                                                                  Yıllık Toplam            :            288.000,00 TL + KDV

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  8.640,00 TL

İhale iştirak teminatı %27                       :  77.760,00 TL

İhale Usulü                                             :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                                       :  Gazete İlanı - Belediye İlan Panosu

Yeterlik Başvurusunun

Yapılacağı Yer                                       :  Avcılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 Kat: 2 Avcılar/İSTANBUL

Yeterlik için son başvuru

 tarihi ve saati                                         :  06.06.2018 günü, Saat: 16.30’a kadar

İhale tarih/saati                                       :  07.06.2018 Tarih, Saat: 10.00’da

İhale Komisyonu

İhalenin Yapılacağı Yer                          :  Belediye Encümeni-Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu

                                                                  Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 Avcılar/ İSTANBUL

İhale İlan Adedi                                      :  2 defa

Şartname ve Ekleri                                 :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL Karşılığında Temin Edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler                     :  5393 - 2886 Sayılı Yasalar

Telefon                                                   :  444 69 89

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

Katılımcıların; MERNİS kayıtlarına göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, teminat ve belgelerin ihale ilan tarihinden sonra alınmış olması, aslı olmayan evrakların suretlerinin noter onaylı olması zorunludur. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

Yeterlilik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri (e-Devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. %3 geçici, %27 iştirak Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

11. Eğitim ve sosyal alanlarda hizmet verdiğine dair, ihale ilan tarihinden geriye doğru en az 5 (Beş) yıldır faaliyet gösterildiğine ilişkin mesleki faaliyet belgesi ya da yetkili makamın onayı.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacak kişi için düzenlenen Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliğin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları belgeyle kanıtlama.

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak için yönetim kurulu kararının yazılı olduğu “Karar Defterinin ve Tüzüğün” aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Kamu yararına faaliyet gösteren Dernek, Birlik, Vâkıf olduğu ile ilgili Bakanlar Kurulunun kararının yayınlandığı Resmi Gazetenin sureti. (YENİ DÜZENLEME)

7. Şartname ekleri ile her sayfasının ihaleye katılanın imzaladığı tüm ihale dokümanları.

8. %3 geçici, %27 iştirak Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

9. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

10. Tebligat için MERNİS kayıtlarında bulunan adres beyanı (Beyanda telefon faks varsa elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

11. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama belgesi. (İnternetten alınacak çıktı ile belgelendirilecektir.)

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

13. Eğitim ve sosyal alanlarda hizmeti verdiğine dair, ihale ilan tarihinden geriye doğru en az 5 (Beş) yıldır faaliyet gösterildiğine ilişkin mesleki faaliyet belgesi ya da yetkili makamın onayı.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, 3 üncü maddenin (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

5 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6 - İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.30’a kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici ve %27 iştirak teminatını yatırmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminatları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir. İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

7 - İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

9 - 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

10 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

11 - Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

4440/1-1


12 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük/Kocaeli) ihtiyacı 12 kalem temizlik malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi ve teknik özellikler formuna uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31.05.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4470/1-1


1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (BİMTAŞ) ihtiyacı 1 Adet Yedekleme Ünitesi teknik şartnamesine ve NetApp markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, teknik şartnamesine ve Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4471/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                                      :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                                      :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                                               :  226 833 8570-1-2-3

d) Faks No                                                   :  226 833 8574

e) e-mail adresi                                             :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı            :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

2

2786

1

6.201,48

3

2787

2

3.464,06

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                                :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres                          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                                 :  06.06.2018

d) İhale saati                                                 :  15.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri                   :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu - Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer              :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  06.06.2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati)      :  15.00

6) İşin tahmin edilen bedeli                    :  2386 ada 11 nolu parsel için 4.516.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Beşyüzonaltıbin Türk Lirası) dır.

                                                                  2786 ada 1 nolu parsel için 6.202.000,00.-TL. dir. (Altı Milyon İkiyüzikibin Türk Lirası) dır.

                                                                  2787 ada 2 nolu parsel için 3.465.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Dörtyüzatmışbeşbin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’inci maddesi doğrultusunda 06.06.2018 günü saat 15.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

4431/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Şeker Ambarı Tahmil - Tahliye Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/240284

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Fabrikamız içerisinde bulunan Ambarlar ile fabrikamıza bağlı bölge depoları ile kiralanan depolara şeker istiflenmesi ve şeker satışı sırasında şeker yükleme işini kapsamaktadır.

                                                                  İşin miktarı ± % 20 toleranslı 110.000 tondur.

b) Yapılacağı Yer                                   :  Fabrika Ambarları, Bölge Depoları ve Kiralık depolar

c) İşin Süresi                                          :  4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  31.05.2018 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4473/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Harmancık Mah. Muzaferettin Gazi Cad. No: 1 Taşköprü/ KASTAMONU

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Organize Sanayi Bölgesine ait (43,8 ha) yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma tesisi, Telekom altyapı şebekesi, 1000 m³ prizmatik servis deposu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı Yer                                   :  Taşköprü/KASTAMONU

c) İşe başlama Tarihi                              :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                          :  30.07.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)               :  11.863.225. TL

f) Geçici Teminatı                                   :       830.425,75 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                    :  05.06.2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf.

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Harmancık Mah. Muzaferettin Gazi Cad. No:1 Taşköprü/KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4425/2-1