18 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30425

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı (Disleksi Vakfı).

VAKFEDENLER: Atif TOKAR, Burcu AKAR MURATOĞLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/04/2018 tarihinde kesinleşen 08/03/2018 tarihli ve E: 2018/89, K: 2018/97 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hiperaktivite, dikkat dağınıklığı veya özgül öğrenme güçlüğü çeken ve/veya “DİS GRUBU” adı altında toplanan ve kendi içinde çeşitli gruplara ayrılan Disleksi, Disgrafi ve Diskalkuli adları verilen ve tıp alanında tanılanıp eğitim hayatında yeni yeni fark edilen bu olgunun toplumda bilinirliğini ve farkındalığını yaratmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Atif TOKAR, Av. Burcu AKAR MURATOĞLU, Suna VAROL CÖRÜT, Fazilet TOKAR, Meral ŞAHİN, Prof. Dr. Ahmet KONROT, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVR: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4398/1-1

—————

VAKFIN ADI: Uluslararası İslami Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Muhamet Şefik Yön.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/05/2018 tarihinde kesinleşen 02/03/2018 tarihli ve E: 2017/553, K: 2018/103 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kimsesizlere, dullara, yetimlere, öksüzlere, sokakta kalmış insanlara, engellilere, hastalara, yolda kalmışlara ve açlık, susuzluk, yolsuzluk, doğal afet, savaş ve zulüm neticesinde mağdur olanlara yardım etmek ve mağduriyetlerin bitmesi için önleyici çalışmalar yapmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası Nakit).

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Fesih kararında mevcut malların kime kalacağı hususu mütevelli heyetince karara bağlanır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4399/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\şş.jpg


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

ENGELSİZ İZMİR 2018 ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI: EN-GEL-LE-ME! İLANI

1 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN - GEL - LE - ME!' Yarışma Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark - İzmir

Tel                                          :  0 232 293 19 61

Faks                                        :  0 232 293 40 43

İnternet Adresi                        :  www.engelsizmir.org

Elektronik Posta Adresi          :  kisafilm@engelsizmir.org

Şartname ve eklerini almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;

‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN - GEL - LE - ME!' Yarışma Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark - İzmir adresine şahsen başvurabilirler.

Şartname bedeli 5 TL’dir.

Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN - GEL - LE - ME!’ açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

3 - YARIŞMANIN YERİ

Yarışma “Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi” kapsamında İzmir'de gerçekleştirilecektir.

4 - YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI

Yarışmanın adı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN - GEL - LE - ME!

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk kez uluslararası bir kongre düzenlemiştir. 'Engelsiz İzmir', bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başlamıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 - 3 Kasım 2018 tarihlerinde “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi gerçekleştirilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla bu kısa film yarışmasını düzenlemiştir.

5 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

5.1. Yarışma herkesin katılımına açıktır. Yarışma 18 yaş ve üstü olmak üzere tek kategoride yapılacaktır (başvuru tarihinde bitirilen yaş dikkate alınacaktır).

5.2. Yarışmaya, filmin yasal sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa bunlara ait bilgilerin Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir.

5.3. Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder.

5.4. Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

5.5 Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

• T.C. vatandaşı olmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.

• Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim ve adres bilgilerini Yarışma Raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi filmleri yarışmaya katılmamış sayılır.

9 - YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı                                   18 Mayıs 2018

• Soru sormak için son gün                    02 Temmuz 2018 Saat 17:00' ye kadar

• Yanıt vermek için son gün                   05 Temmuz 2018

• Teslim için son gün                              21 Eylül 2018 Saat 17:00' ye kadar

• Jüri değerlendirme çalışması                05 Ekim 2018

• Sonuçların ilan edilmesi                       18 Ekim 2018

• Ödül Töreni ve Kolokyum                   01 Kasım 2018

12 - JURİ ÜYELERİ [DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK] VE RAPORTÖRLER

12.1. Danışman Jüri Üyeleri

Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÇETİN ÖZKAN (DEÜ GSF Film Tasarımı Böl. Bşk.)

12.2. Asil Jüri Üyeleri

Doç. Dr. Pelin AYTEMİZ (Başkent Ünv. İletişim Fak.) (Jüri Başkanı)

Ali Ulvi HÜNKAR (İzmir Devlet Tiyatrosu Oyuncusu - Senarist)

Aziz Günhan İMAMOĞLU (Yaşar Ünv. Film Tasarımı Böl. Öğretim Görevlisi)

Onur Tansel EBEGİL (Yaşar Ünv. Sanat Tasarım Fak. Öğretim Elemanı)

Sermet YEŞİL (Eskişehir B.B. Şehir Tiyatrosu Oyuncusu)

12.3. Yedek Jüri Üyeleri

Cem ÖZEL (Özel Efekt Yönetmeni)

Serkan ŞAVK (İzmir Ekonomi Ünv. Sinema ve Dijital Medya Böl. Öğretim Görevlisi)

Tarkan ÖZEL (Yönetmen)

12.4. Raportörler

Emine UYSAL BERGER (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)

İlayda AKBIYIK (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)

12.5. Raportör Yardımcısı

Elif KANDAŞ AKÇAMLI (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)

13 - ÖDÜLLER

13.1. Yarışmada, 3 Başarı Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecektir.

13.2.

Başarı Ödülü olarak;

Birinci için net                       20.000 TL

İkinci için net                         10.000 TL

Üçüncü için net                        5.000 TL

Jüri Özel Ödülü net                 2.500 TL

olarak belirlenmiştir. Jüri gerekli gördüğünde birden fazla “jüri özel ödülü” verebilir.

13.3. Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

14 - YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan filmlerin geçici veya kalıcı olarak gösterimini yapma ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

4221/1-1


İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Cad. No: 71 34433, Beyoğlu / İSTANBUL

 

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti ABD

1

Profesör

Endodonti alanında Doçentliğini almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji ABD

1

Profesör

Periodontoloji alanında Doçentliğini almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Diş Hekimliği ABD

1

Doçent

Çocuk Diş Hekimliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi ABD

1

Profesör

Protetik Diş Tedavisi Alanında Doçentliğini Almış Olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Doçent

Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Profesör

Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Doçent

Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme

1

Profesör

Doçentliğini İşletme veya Turizm İşletmeciliği Alanında Almış Olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

2

Profesör

Psikoloji Anabilim Dallarından Birinde Doçentliğini Almış Olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Profesör

Psikiyatri alanında Doçentliğini Almış Olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Doçent

Psikoloji Anabilim Dallarından Birinde Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Profesör

Halk Sağlığı Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Doçent

Halk Sağlığı Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Profesör

Sağlık Yönetimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Doçent

Sağlık Yönetimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Profesör

Beslenme ve Diyetetik Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Doçent

Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Profesör

Çocuk Gelişimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Doçent

Çocuk Gelişimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Profesör

Hemşirelik Anabilim Dallarından Birinde Doçentliğini Almış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Doçent

Hemşirelik Anabilim Dallarından Birinde Doçentliğini Almış Olmak

4419/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanlarına Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Dahili Tıp Bil.

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil.

Beyin ve Sinir Cer.

Profesör

1

1

*1

Cerrahi Tıp Bil.

Acil Tıp

Profesör

1

1

*2

Temel Tıp Bil.

Biyoistatistik ve Tıp Bil.

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bil.

Radyoloji

Doçent

1

1

*3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cer.

Doçent

3

1

*4

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Otomotiv Müh.

Otomotiv Müh.

Profesör

1

1

*5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Çevre Müh.

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

*6

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

*7

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Matematik

Uygulamalı Mat.

Profesör

1

1

 

Arkeoloji

Sualtı Arkeolojisi

Profesör

1

1

*8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

*9

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Uluslararası İliş.

Avrupa Bir. Siy. Ulus. İliş.

Profesör

1

1

*10

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

*11

Çal. Ek. ve End. İliş.

Çalışma Ekonomisi

Doçent

2

1

*12

 

*1 Endoskopik kafa kaidesi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

*2 Hastane afet planı eğitici eğitmeni konusunda çalışmaları olmak.

*3 Abdomen radyolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

*4 Mandibula angulus kırıklarında yeni plak dizaynları üzerine çalışmaları olmak.

*5 Taşıt süspansiyon ve fren sistemlerinin dinamiği konularında çalışmaları olmak.

*6 Doktorasını çevre mühendisliği alanında almış olup, çevresel modelleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

*7 Mimarlıkta bilişim, bilgisayar destekli üretim konularında çalışmalar yapmış olmak.

*8 Roma-Bizans mozaiklerinde uzmanlaşmış ve sualtı arkeolojisi araştırmaları yapmış olmak.

*9 Eğitim yönetimi, planlaması ve ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.

*10 AB ve Balkanlara ilişkin konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

*11 Ekonometri alanında ve kayıt dışı istihdam konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*12 Sosyal politika alanında doçent olup, akademik performans konusunda çalışmaları olmak.

4392/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

DOÇENT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Doçent alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Manyetik Rezonans ve Bilişsel Sinirbilim alanlarında yurtdışı çalışma deneyimine sahip, lisans ve lisansüstü seviyelerde ders vermiş olmak, Manyetik Rezonans ve Sinirbilim üzerinde çeşitli seviyelerde araştırmacı olarak proje deneyimine sahip olmak, uzmanlık alanında uluslararası patent sahibi olmak ve endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde çok sayıda yayın yapmış ve atıf almış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü

Üniversiteler Mahallesi, Bilkent/ANKARA

4405/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri, Profesör kadroları için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı bir dilekçe ile birlikte ve yine Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapabileceklerdir.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak ve doğum kadın sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makinaları

Doç. Dr.

1

Titreşimlerden enerji üretimi konusunda çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ulaşımda çok değişkenli istatistiksel yöntem analizi konusunda çalışmaları olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Gıda mühendisliğinde yüksek hidrostatik basınç uygulamaları ve modelleme konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

Jinekolojide pelvik taban cerrahisi ve ileri laparaskopik işlemler konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak, ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri) sertifikası sahibi olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Prof. Dr.

1

N Metoklopramid uygulanmasının yan etkilerinin tedavisine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Uyku bozuklukları konusunda deneyimli olmak. Uyku bozuklukları ile ilişkili klinik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doç. Dr.

1

İç kontrol sistemi, muhasebe mesleğinde etik, bağımsız denetim gibi alanlarda çalışmaları olmak.

Maliye

Mali İktisat

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mali iktisat alanında doktora yapmış olmak. Ekonomik kriz, vergi politikaları, tarım politikaları gibi alanlarda çalışmaları olmak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr.

1

Sivil toplum, toplumsal hareketler ve muhalefet gibi alanlarda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doç. Dr.

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak. Fen programlarında disiplinlerarası ilişkilendirmeler ve fen etkinlikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak. Program değerlendirme alanında çalışmaları olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik eğitimi ve öğretimi alanında doktora yapmış olmak.

Öğretmen yetiştirme ve öğretmen farkındalığı alanlarında çalışmalara sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ortaçağ Avrupa tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

Prof. Dr.

1

Balık ve sıçanlarda antioksidan sistem, hematoloji, hormon ve ağır metal gibi alanlarda çalışmaları olmak.

4320/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümü belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/Alanı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Kadim İran Dinleri (Mecusilik, Maniheizm) üzerine çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Sosyoloji Bilim Dalında Doçentlik unvanı almış olup, dini statü tiplerinde farklılaşma konusunda çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Kürt Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Dünya dilleri ve edebiyatları bilim alanında doçentliğini almış olup, Kürt Dili ve Edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

Doçent

1

2

Doçentlik belgesini Turizm alanında almış olmak

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Turizm İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olup, alanında en az bir SSCI yayını olmak.

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Romanlarda kadının konumunu psikanalik liberal feminizm yaklaşımı hakkında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Radyo-Televizyon-Sinema anabilim dalında doktora yapmış olup, sinemada kadın oyuncuları çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kolon kanseri, probiyotik ve sinbiyotiklerle ilgili konularda çalışmış olmak

4393/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           :  18.05.2018

Son Başvuru Tarihi    :  01.06.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES  :  Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

                   YİÜ. Tıp Fak. Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

                   YİU Sağ. Bil. Fak. Oğuzlar Mahallesi 1675 Sokak No: 6 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) alanından almış, Yenidoğan yoğun bakım bilim dalında yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Sosyal Pediatri) alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Endokrinoloji) alanından almış; bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) alanından almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanından almış, Tıbbi Onkoloji alanında yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini İç Hastalıkları (Romatoloji) alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

2

Doçentliğini Kardiyoloji alanından almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini İç Hastalıkları (Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları) alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) alanından almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Acil Tıp alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Adli Tıp alanından almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanından almış GETAT sertifikalarına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıklar alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar alanından almış bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanından almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları alanından almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Doçentliğini Nöroloji alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Doçentliğini Nükleer Tıp alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Radyasyon Onkolojisi alanından almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Radyoloji alanından almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anestezi ve Reanimasyon

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Anestezi ve Reanimasyon alanından almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Genel Cerrahi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Doçentliğini Göğüs Cerrahisinden almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Göz Hastalıkları alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğretim Üyesi

5

Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Doçentliğini Üroloji alanından almış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Doçentliğini Üroloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğretim Üyesi

2

Uzmanlığını Üroloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını İmmünoloji alanından almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında almış olmak.

4414/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ