18 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30425

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:


NDB ANTENİ (4 AD. 6- 9 MT. 3 AD. MİNİMUM 22 MT.) ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


34. ETAP RUHSATLI 5 ADET ALAN SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN PROJEYE GÖRE KİRALAYAN TARAFINDAN SOSYAL TESİS (ÖĞRENCİ YURDU) YAPILARAK 10 YIL SÜRE İLE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:


1 (BİR) KALEM ÜNİTE SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


BİLEKLİK BARKOD ETİKETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


DE22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:

İDARENİN ADI                                :  TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR

İHALE TARİHİ VE SAATİ              :  08.05.2018 – 14.00

İHALE USULÜ                                 :  4046 sayılı Kanun 18.madde-Pazarlık

KONU                                                :  İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 7804 Ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 8500,00 m²’lik taşınmazdaki (139929/425000) hissesine karşılık gelen (2798,58 m2) lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 19.02.2018 Tarih ve 4/30 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile satışı uygun görülen İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 7804 Ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 8500,00 m²’lik taşınmazdaki (139929/425000) hissesine karşılık gelen (2798,58 m2) lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 3. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 24.250.000,00 (Yirmi dört milyon iki yüz elli bin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren FOLKART YAPI SAN. TİC. A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, FOLKART YAPI SAN. TİC. A.Ş’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı 14/05/2018 tarihli ve 12/98 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

4379/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut + işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 05.06.2018 Salı günü saat 10:00'da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4 - TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN: 20.482.060,00 TL. (YİRMİMİLYONDÖRTYÜZSEKSENİKİBİNALTMIŞ TL) İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir. GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI: 614.461,80 TL. (ALTIYÜZONDÖRTBİNDÖRTYÜZALTMIŞBİRTÜRKLİRASI, SEKSEN KRŞ)

5 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:

5.1. İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

5.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

6 - Teklifler 05.06.2018 Salı günü saat 10:00'a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

4384/1-1


NDB ANTENİ (4 AD. 6- 9 MT. 3 AD. MİNİMUM 22 MT.) ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

İhale Dosya Numarası                     :  2018/19

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 - Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 204 28 46 - 0 312 204 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adres                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Z-138 nolu oda

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal alımı 7 Adet “NDB Anteni (4 Ad. 6- 9 mt., 3 Ad. Minimum 22 mt.) İşi”

b) Teslim yeri                                   :  DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  27.06.2018 Çarşamba Günü, Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen antenlerin model ve versiyonuna ait güncel ve orijinal teknik dokümanlar teklif evrakları ile birlikte verilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

4402/1-1


AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesine ait, AG-YG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                       :  Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  AG-YG elektrik şebekesi, AG-YG elektrik yeraltı şebekesi, Telekom yeraltı şebekesi ile kamera sistemi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                          :  Seydiler / KASTAMONU

c) İşe başlama tarihi                                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                 :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile)        :  6.657.200 TL

f) Geçici Teminatı                                         :     466.004 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                           :  31/05/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5 - İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4267/2-2


AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesine ait, AG-YG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                       :  Hayıtlı Mah. 23 Nisan Bulv. No: 172 MİTSO Binası Milas/ MUĞLA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                AG-YG elektrik şebekesi ve kamera sistemi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                          :  Milas/MUĞLA

c) İşe başlama tarihi                                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                 :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile)        :  2.871.000 TL

f) Geçici Teminatı                                         :     200.970 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                           :  01/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5 - İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hayıtlı Mah. 23 Nisan Bulv. No: 172 MİTSO Binası Milas/MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4271/2-2


34. ETAP RUHSATLI 5 ADET ALAN SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Adı: 34. Etap Ruhsatlı 5 Adet Alanın satışı.

 

Sıra No

Dosya No

Ruhsat No

Saha Adı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

2018/48JA -6- ÖA

38/2014-13

Kayseri-İncesu-Subaşı

440.000,00

13.200,00

30/05/2018

10:30

2

2018/49JA -7- ÖA

ARA.05.00. 2015.JEO.2

Amasya-Merzifon-Uzunyazı

335.000,00

10.050,00

30/05/2018

10:30

3

2018/50JA -8- ÖA

38/2014-11

Kayseri-İncesu

260.000,00

7.800,00

30/05/2018

10:30

4

2018/51JA -9- ÖA

2014/020

Ankara-Sincan-Yenikent

1.360.000,00

40.800,00

30/05/2018

10:30

5

2018/52JA -10- ÖA

ARA.05.00. 2014. JEO.3

Amasya-Merzifon-Osmanoğlu

310.000,00

9.300,00

30/05/2018

10:30

 

2 - İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5 - İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.

6 - İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

7 - İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

8 - İsteklilerde Aranılan Belgeler:

Gerçek Kişiler için;

1- Nüfus cüzdan sureti,

2- Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgah adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3- Noterden onaylı imza beyannamesi,

4- Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

5- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

6- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

7- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

8- İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

Tüzel Kişiler için;

1- Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgah adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

4- Tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,

5- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun/8 belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,

6- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

7-Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

8-Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

9- İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

9 - İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter tescili vb. tüm masraflar istekliye aittir.

10 - Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA sorumlu tutulmayacaktır.

11 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4418/1-1


MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN PROJEYE GÖRE KİRALAYAN TARAFINDAN SOSYAL TESİS (ÖĞRENCİ YURDU) YAPILARAK 10 YIL SÜRE İLE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre (kapalı zarf usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 07/06/2018 günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLİ                                                          :  Mersin

İLÇESİ                                                   :  Mezitli

MAHALLESİ                                        :  Akdeniz Mahallesi

CADDESİ / SOKAK                             :  39713 Sokak

CİNSİ                                                    :  Belediye Hizmet Alanı

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  905,34 m²

PAFTA/ADA/PARSEL                        :  29.K.II.B/803/2

İNŞAAT MALİYET BEDELİ

(Projeye uygun)                                     :  2.888.401,64 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                :       86.653.00 TL

KİRA MUHAMMEN BEDELİ            :  İhale artışları: İnşaatın Yapı Kullanma İzni alınıncaya kadar olan süre için (Şartnamedeki sürede) aylık 6.000,00 TL muhammen bedeli üzerinden, Yapı Kullanma İzni alındıktan sonra yıl tamamlanıncaya kadar aylık 10.000,00 TL muhammen bedeli üzerinden ihale artışı yapılacaktır. Müteakip yıllardaki kira artışı şartnamede belirtildiği oranda yapılacaktır.

KİRA SÜRESİ                                      :  10 Yıl

İHALE TARİHİ VE SAATİ                 :  07/06/2018 günü saat 14:40

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2 - İkametgâh belgesi (muhtar veya nüfus müdürlüğünden onaylı)

3 - %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

4 - İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.

5 - Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

6 - Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

7 - Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

8 - Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.

9 - 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

10 - Teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

4212/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre (kapalı zarf usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 07/06/2018 günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLİ                                                             :  Mersin

İLÇESİ                                                      :  Mezitli

MAHALLESİ                                           :  Kuyuluk Mahallesi

CADDESİ / SOKAK                                :  Vatan Caddesi üzeri

CİNSİ                                                       :  Arsa

EMSAL                                                    :  0,30 (Mersin Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli revizyon planında 0,60 olarak onaylı)

YÜZÖLÇÜMÜ                                        :  1.720,00 m²

PAFTA/ADA/PARSEL                           :  15.G.I/658/3

İHALE MUHAMMEN BEDELİ             :  2.838.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                   :       85.140,00 TL

İHALE TARİHİ VE SAATİ                    :  07/06/2018 günü saat 14:10

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2 - İkametgâh belgesi (muhtar veya nüfus müdürlüğünden onaylı)

3 - %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

4 - İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.

5 - Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

6 - Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

7 - Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

8 - Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.

9 - 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

10 - Teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

4213/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:

1 - 2.505.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 75.150,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Balat Mah. 2554 ada, 3 parsel nolu 1.429,22 m2.lik arsanın satılması işi,

2 - 2.275.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 68.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Demirci (Üçevler) Mah. 4764 ada, 5 parsel nolu 1.337,70 m2. lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 30/05/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalelere iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2018 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

4173/1-1


1 (BİR) KALEM ÜNİTE SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem ünite alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                                   :  2018/238324

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit- Atakum/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091 - 7090

                                                                         Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                             :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  KBB Vestibüler Laboratuar Ünitesi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                                    :  Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz A.B.D.

c) Teslim tarihi                                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/ Tarih ve saatleri                :  1) Tarih: 05/06/2018   Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4385/1-1


BİLEKLİK BARKOD ETİKETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan “Bileklik Barkod Etiketi” alımı İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.06.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 13.06.2018 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’ den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4413/1-1


DE22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/241361

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  5 Adet Krank Mili

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07.06.2018 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4415/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Dosya No

İlçe

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

06020108016

Çankaya

Çayyolu

15605

1

1.303,00

1.303,00

Tarla

İdari Servis Alanı

2.281.000,00

456.200,00

30.05.2018

14:25

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 30.05.2018 tarihinde karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüne göre sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonlarca satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekâletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) İhale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr   web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA   Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

İlan olunur.

4037/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

İlçesi

Mevkii

Pafta/Ada/Parsel

Miktar (m²)

Belediye Hissesi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat (%3)

Şartname Bedeli

İmar Durumu

Küçükçekmece

Halkalı/Merkez

5/11

567,20 m²

Tam

2.268.800,00 TL

68.064,00 TL

150,00 TL

Ticaret +Hizmet Alanı

 

1) Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin,

Gerçek kişilerin, tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini,

Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin, ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve Belediye borç ilişiği kesme yazısını vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi içeren dosyalarını Müdürlüğümüze 31.05.2018 tarihi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27. maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4) İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.

5) Bu ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin Geçici Teminat bedeli irat kaydedilecektir.

6) Teklif Mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmak suretiyle zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir, bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin hazırlayacakları aşağıdaki belgeleri;

a) Gerçek kişiler ikametgah belgesini ve nüfus cüzdan sureti,

b) Tüzel kişiler Sanayi ve Ticaret belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Kayıt belgesini 2018 yılına ait olmak üzere aslı veya noter tasdikli suretini,

c) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten iştirak edenler için vekaletname ve vekalet edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Şartnamenin imzalanmış nüshasını,

f) Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz)

g) Teklif mektubunu içeren iç zarfı, dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.

8) Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden damga vergisi, tapu harç masrafları alıcıya aittir.

9) Söz konusu taşınmaz üzerindeki işgalciyle alakalı sorumluluklar ihaleyi alan istekliye aittir.

10) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

12) İhale 31.05.2018 tarihinde saat 10.00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak 31.05.2018 tarihi ihale saatine kadar Belediye Encümeni adına Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İlan olunur.

4338/1-1