16 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30423

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sultanhanı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER :Sultanhanı Kaymakamlığı

VAKFIN İKAMETGAHI: AKSARAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2018 tarihinde tashih edilen, 05.04.2018 tarihli, E:2018/80, K:2018/200 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000- TL nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4332/1-1

—————

VAKFIN ADI: Şefkateli Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Sami Danışman, Bahriye Danışman, Şeref Danışman

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.03.2018 tarihinde kesinleşen, 28.12.2017 tarih ve E:2017/382, K:2017/638 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi; bakıma muhtaç; kimsesiz veya yalnız ihtiyarlar; sokakta kalmış kimsesizler, çocuklar ve gençler; evlenmek isteyen muhtaç kimseler; işsiz veya yeterli geliri olmayan kimseler ve aileler; her türlü doğal afete maruz kalmış kimseler ile adı ne olursa olsun bir üçüncü kişi veya kurumun desteğine ihtiyaç duyan tüm kimselere yardım etmek; … ve senetteki diğer hükümleri yerine getirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL, (AltmışbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Sami Danışman, Bahriye Danışman, Şeref Danışman

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4333/1-1

—————

Ayşe Akın Camii ve Hayri Vakfı, Finike Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/04/2014 Tarihinde kesinleşen 22/11/2017 tarih ve E:2016/11, K: 2017/287 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4334/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 759082, 689861 ve 635604 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yusuf BALYEMEZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238) denetçi belgesinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 11.05.2018 tarihli ve 84138 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4364/1-1

—————

Manisa İlinde faaliyet gösteren 363 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip İntest Müş. Su ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su Sondaj Zemin Etüd İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesine 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca işlem tesis edilmesine, Ancak İntest Müş. Su ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su sondaj, Zemin Etüd İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.08.2016 tarih ve 29793 sayılı Resmi Gazete ilanı ile belgesi iptal ve sözleşmesi fesih edilerek teminatı irat kaydedildiğinden bu yaptırımın mahkeme kararı veya herhangi bir düzeltme nedeniyle kaldırılması halinde yukarıda belirtilen idari müeyyide uyarınca kuruluşun belge iptali ile sözleşmesinin fesih işlemlerinin devam ettirilmesi ve irat edilen teminatının iade edilmemesi için Bakanlık Makamına teklifte bulunulmasına, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği İntest Müş. Su ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su Sondaj Zemin Etüd İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı olan Hüseyin TOSUN’un üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 27.03.2018 tarih ve 548/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 09.05.2018 tarih ve 82859 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4365/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/GYP/K/N47-b4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4323/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/GYP/K/N47-b1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4324/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/GYP/K/N47-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4325/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/GYP/K/N47-b3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4326/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

13824 ada 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4270/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hizmetli olarak görev yapan İsa Taşçı’nın 26.05.2016, 02.06.2016, 03.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.2016, 24.06.2016, 27.06.2016, 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016, 01.07.2016, 14.07.2016, 19.07.2016, 20.07.20016, 25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 29.07.2016, 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 26.08.2016, 21.09.2016, 23.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016, 14.10.2016, 17.10.2016, 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 04.11.2016 tarihlerinde toplam 56 (Ellialtı) gün izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 29.03.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2018/34 sayılı karar ile reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ancak, Yüksek Disiplin Kurulu kararı İsa Taşçı’nın bilinen son adresine tebliğ edilememiş ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 29.03.2018 tarihli toplantısında alınan kararla, İsa Taşçı’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması yönündeki Üniversite teklifinin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç maddesinin (c) bendi uyarınca reddine oybirliği ile karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

4279/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Bursa Barosu Başkanlığı'ndan alınan 18.04.2018 günlü yazıda; Adem ve Nazmiye Oğlu, 16855345692 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Bursa İli, Mustafa Kemal Paşa İlçesi; Vıraca Mahalle/Köyü, Cilt No: 10, Aile Sıra No: 76, Sıra No: 13'da kayıtlı Fatih SAÇAN'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 15.02.2018 gün ve 104-27 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4319/1-1

—————

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığı'ndan alınan 25.04.2018 günlü yazıda; Mustafa ve Emine Oğlu, 54379371964 TC Kimlik Nolu, 1975 doğumlu, Tokat İli, Niksar İlçesi; Sarıgöz Mahalle/Köyü, Cilt No: 17, Aile Sıra No: 41, Sıra No: 9'da kayıtlı Yavuz GÜMÜŞ'ün, Baro Yönetim Kurulu'nun 15.03.2018 gün ve 14-23 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4318/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

BERDAN TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

Tasfiye Memuru

Hakkı Reşit YALÇIN

Verimli Mah. Verimli Sok. No: 61

Tarsus/MERSİN

Müdürlüğümüzce firmanız adına tescilli 11.09.2007/IM024283, 11.09.2007/IM024281, 21.09.2007/IM025333, 21.09.2007/IM025330, 28.09.2007/IM026069, 28.09.2007/IM026068, 10.10.2007/IM027169, 10.10.2007/IM027168, 06.11.2007/IM029369, 09.01.2008/IM000294, 21.01.2008/IM001049, 21.01.2008/IM001062, 28.01.2008/IM001630, 28.01.2008/IM001632, 22.02.2008/IM003762 ve 08.07.2008/IM015128 tarih/sayılı beyannameler muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan ihtilafa ilişkin olarak; İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin Esas No:2017/453 Karar No: 2017/2023 sayılı kararı gereği 39.828,00-TL'lik kısmının ödenmesi hususu bilgilerine tebliğ olunur.

4317/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi     :  16.05.2018

Son Başvuru tarihi           :  30.05.2018

NOT                                 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

                                           2 - İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

                                         3 - Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Der.

Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

4362/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölüm

ABD /ASD/PR

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

1

Sistemik hastalıklar ile ilgili çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

1

1

Sergi tasarımı ve ziyaretçi davranışı konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

Çocuk Alerji/İmmünoloji Uzmanı olmak, Havayolu Epiteli konusunda çalışması olmak.

İç Hastalıkları

2

1

Nefroloji Uzmanı olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

1

1

Egzersiz Fizyolojisi ve Halk Oyunları alanlarında çalışmaları olmak.

4328/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Maliye Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

4369/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser İnceleme ve Sözlü Sınavından başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

2. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

4. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

5. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

10. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

11. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/05/2018 - 31/05/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

12. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

                                                                                                                      BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K. Unvanı

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Almanya ve Avusturya konusunda Göç ve AB Üzerine çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Profesör

1

1

Konya ili el sanatlarından ağaç, toprak, taş, tekstil ve kitap süsleme sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Sporcu ve Sedanter Bireylerde Gliserol Takviyesinin ANF (Atrial Natriüretik Faktör) üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Sosyal sermaye alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Heron üçgenleri, fark denklemleri ve fark denklem sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Total diz artroplastisi sonrası devam eden diz ağrısına yönelik risk faktörleri ve tedavi yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent

1

1

Türk Radyoloji Derneği ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği yeterlik belgelerine sahip olmak. Safen ven yetmezliğinin radyofrekans ablasyon ile tedavisinde rekanalizasyonu etkileyen faktörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cihanbeyli M.Y.O.

Otomotiv Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Dizel motorlarında alternatif yakıt kullanımı ve motorlarda kullanılan pistonlarda meydana gelen arızaların analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

-

Edebiyat Fakültesi

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Söylem ve kültür çözümlemeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kent sosyolojisi ve taşra sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Osmanlı mali denetimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kitosan mikrokapsüllerle ağır metal giderimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bazı Bupleurum türlerinin uçucu yağ bileşimleri ve antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kesikli dağılım teorisi ve sansürlü örneklem konularında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını idare hukuku alanında yapmış, en az 10 yıl akademik personel olarak üniversitede çalışmış olmak, en az iki yıl lisansüstü dersler vermiş olmak.

İletişim Fakültesi

Sinema

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türk sinemasında temsil konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

-

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

2B görüntüler ve 3B modeller ile dişlerden otomatik cinsiyet tespiti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (İnşaat Müh.)

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sabit dikdörtgen kesitli kirişlerin farklı mesnet koşullarında kesme kapasitesinin araştırılması alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kuyruk Teorisi ve Sinyalize Kavşaklarda Taşıt Gecikmeleri alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Erken çocukluk döneminde orff schulwerk pedagojisi ve çocukta yaratıcılık gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Riskli gebelerde özetkililiğin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Üniversite öğrencilerinde obeziteyi bulmaya yönelik randomize kontrollü çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelikte Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Ergenlerde madde bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik kanıt düzeyinde çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelikte Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Politika haritalama yönetimi ile politika analizi konusunda çalışmaları olmak.

Sarayönü M.Y.O.

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

İşletmelerde motivasyonun bilgisayar tabanlı analizi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyoelektronik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans ve doktora eğitimini Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Radyoterapi uygulanan pediatrik hastalarda anestezi yönetimi ve temporomandibular eklem çıkığının tedavisinde yeni teknikler tanımlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Toraks drenaj sistemlerine bağlı basınç değişimlerinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Testis elektron mikroskopisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Asimetrik dimetil arjinin konusu ile ilgili çalışmaları olmak. Radial koroner girişimler konusunda tecrübeli ve ilgili kursları almış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Türk Radyoloji Derneği ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneğin'den alınan yeterlik belgesine sahip olmak. Nöroradyoloji alanında yeterlik diplomasına sahip olmak. Shear Wave Elastografi (SWE) görüntüleme ve Superb Mikro-vascular Görüntüleme (SMI) gibi yeni ultrasonografi teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Türk Radyoloji Derneğin'den alınan yeterlik belgesine sahip olmak. Acil radyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4322/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ