15 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30422

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


40 ADET KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ITALGRU MARKA MHC VİNÇLERİNDE KULLANILACAK ÇELİK HALAT ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN ÜRETİM SAHALARININ ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE DÜZENLENMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


MÜBADELE İLANI

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Equipment for Family Planning Support Materials & Vitamin and Supplements


MÜBADELE İLANI

Amasya Emniyet Müdürlüğünden:


ARSA VE ARAZİ NİTELİĞİNE SAHİP TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


40 ADET KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "40 Adet Kemik Dansitometri Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4312/1-1


3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürlüğü ihtiyacı "3 Kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4313/1-1


ITALGRU MARKA MHC VİNÇLERİNDE KULLANILACAK ÇELİK HALAT ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/230993

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 463 16 00 -05 hat/ Dah.82388-80003

                                                                  Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                     :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı        :  ITALGRU Marka MHC Vinçlerinde Kullanılacak Çelik Halat Alımı. Toplam 6 Adet (3 Adet Sağ Büküm 52 mm Çapında 243 Metre (Kendinden Soketli) Çelik Halat - 3 Adet Sol Büküm 52 mm Çapında 243 Metre (Kendinden Soketli) ) Çelik Halat )

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                          :  06.06.2018

b) İhale Saati                                          :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4280/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN ÜRETİM SAHALARININ ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE DÜZENLENMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Müdürlüğünün İhtiyacı olan Üretim Sahalarının Isıtma Ve Havalandırma Sisteminin Oluşturulması ve Düzenlenmesi hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 HAZİRAN 2018 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No:8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 07 HAZİRAN 2018 günü saat 15:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No:8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4321/1-1


MÜBADELE İLANI

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 489 05 00-4438 – Fax: 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi                            :  abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin;

     Cinsi, Miktarı ve Durumu.                      :  Hurda durumdaki tahmini 75.000 Kg. elektrik, elektronik, ahşap, plastik, metal, demir ve metal oto yedek parçaları ve tahmini 40.000 Kg. alüminyum saç araç plakaları, seyirci tribünü ve kapı-pencere çerçeveleri.

a) Tahmini Bedeli                                         :  298.500,00 TL.

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak

     Mal ve Malzemelerin Özellikleri              :  En az (4) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panelvan tipi taşıt, Lassa marka (60) adet 195/65R15 95H XL GREENWAYS ebatlarında araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli                                         :  298.690,00 TL.

b) Teslim Etme ve

    Teslim Alma Yeri                                     :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR

c) Teslim Etme Tarihi                                   :  Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                                  :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer                   :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR

a) Tarihi ve Saati                                           :  31.05.2018 günü saat:14.00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.

g) İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 31.05.2018 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (8.955,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4278/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1 - İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi hudutları dahilinde 4861.52 hektar alana sahip, F20-c3, F21-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3296556 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

623916

630012

630756

627764

628500

628500

620667

Yukarı (X)

4550885

4553703

4551603

4550384

4547000

4543088

4546473

 

2 - İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi hudutları dahilinde 4940.93 hektar alana sahip, F21-c4, F21-d1, F21-d3, F21-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3296555 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

646697

645896

645180

641058

641084

635788

635888

Yukarı (X)

4545977

4545921

4549882

4550351

4550780

4550855

4553397

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

635883

635916

645552

650231

646733

646737

646710

Yukarı (X)

4553397

4554300

4553301

4545990

4545990

4545975

4545975

 

3 - İstanbul İli, Şile İlçesi, Ahmetli hudutları dahilinde 454.42 hektar alana sahip, F23d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3309223 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

715463

718981

718989

715463

Yukarı (X)

4562500

4562500

4560919

4561500

 

4 - İstanbul İli, Şile İlçesi, Çayırbaşı hudutları dahilinde 3697.32 hektar alana sahip, F23d2, F23d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3309226 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

724010

728000

728000

721000

721000

724010

Yukarı (X)

4560999

4561000

4554000

4554000

4557005

4557005

 

5 - İstanbul İli, Şile İlçesi, Sofular hudutları dahilinde 1075.00 hektar alana sahip, F22c2, F23d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3316275 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

706000

710000

710000

705000

Yukarı (X)

4563500

4562500

4560000

4561500

6 - İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi hudutları dahilinde 874.52 hektar alana sahip, F21d4 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3320051 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

630368

628913

630756

632388

Yukarı (X)

4546999

4550852

4551603

4546999

 

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Akalan hudutları dahilinde 222.91 hektar alana sahip, F20b3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3324294 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

621741

621444

619031

621061

621741

Yukarı (X)

4568952

4568500

4568499

4569943

4569500

 

7 - İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kaynarca hudutları dahilinde 4000.10 hektar alana sahip, F22c1-F22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3326967 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

691000

689000

689000

682000

682000

681000

681000

Yukarı (X)

4561000

4560999

4562000

4562000

4564000

4564000

4566000

 

8.Nokta

Sağa (Y)

691000

Yukarı (X)

4566000

 

8 - İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen hudutları dahilinde 4645.00 hektar alana sahip, F20c1- F20d2-F20d3-F20c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3349263 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

604000

608545

608545

605000

605000

608545

608545

Yukarı (X)

4563000

4563000

4562000

4562000

4561000

4561000

4552000

 

8.Nokta

Sağa (Y)

604000

Yukarı (X)

4552000

 

9 - İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen hudutları dahilinde 4999.50 hektar alana sahip, F20d4-F20d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3349264 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

589455

594000

594000

589455

Yukarı (X)

4563000

4563000

4552000

4552000

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

 

 

İLÇE

ERİŞİM NO

ALAN (HEKTAR)

MUHANMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Büyükçekmece

3296556

4861,52

111,917.01-TL

3,357.51 TL

30.05.2018

09:30

2

Küçükçekmece

3296555

4940,93

113,708.26-TL

3,411.25 TL

30.05.2018

09:40

3

Şile-Ahmetli

3309223

454,42

36,091.13-TL

1,082.73 TL

30.05.2018

09:50

4

Şile-Çayırbaşı

3309226

3697,32

85,656.15-TL

2,569.68 TL

30.05.2018

10:00

5

Şile-Sofular

3316275

1075,00

36,091.13-TL

1,082.73 TL

30.05.2018

10:10

6

Büyükçekmece

3320051

874,52

36,091.13-TL

1,082.73 TL

30.05.2018

10:20

7

Çatalca-Akalan

3324294

222,91

36,091.13-TL

1,082.73 TL

30.05.2018

10:30

8

Beykoz-Kaynarca

3326967

4000,10

92,485.96-TL

2,774.58 TL

30.05.2018

10:40

9

Silivri-Seymen

3349263

4645,00

107,032.97-TL

3,210.99 TL

30.05.2018

10:50

10

Silivri-Seymen

3349264

4999,50

115,029.42-TL

3,450.88 TL

30.05.2018

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                        :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü - Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı     :  - İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                     - İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                     - Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR910001500158007305 441172 IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                     :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                       :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat :  30.05.2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR910001500158007305441172 IBAN no’lu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

4183/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca kapı ve 5-6 ünitelerine 220.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi.

2018-232560

2018-749

01.06.2018

15:00

60 gün

 

b) Yapılacağı yer                                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4210/1-1


TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

Karadon Müessesesi İhale Kayıt No      :  2018/233742

Amasra Müessesesi İhale Kayıt No       :  2018/233994

Armutcuk Müessesesi İhale Kayıt No    :  2018/233973

Kozlu Müessesesi İhale Kayıt No          :  2018/233947

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  satınalma@taşkömürü.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Karadon Müessesesi için                 17.150 m3

                                                                  Kozlu Müessesesi için                     13.450 m3

                                                                  Armutçuk Müessesesi için                4.098 m3

                                                                  Amasra Müessesesi için                    3.700 m3

b) Teslim Yeri                                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri Direk harmanları

c) Teslim Tarihi                                      :  Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2019 tarihine kadar bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                    :  Karadon müessesesi         04/06/2018                   Pazartesi saat: 15.00

                                                                  Kozlu müessesesi             04/06/2018                   Pazartesi saat: 15.00

                                                                  Armutçuk müessesesi      05/06/2018                           Salı saat: 15.00

                                                                  Amasra müessesesi          06/06/2018                  Çarşamba saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır.

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnamelerin her biri 200,00- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, Karadon ve Kozlu, Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 04.06.2018, saat 15.00’e kadar, Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihalesi için 05.06.2018, saat 15.00’e kadar Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 06.06.2018, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den;

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak,

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı (TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir.

HER MÜESSESE AYRI BİR İHALE KONUSU OLUP, İSTEKLİLER HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI TEKLİF MEKTUBU VE GEÇİCİ TEMİNAT VERECEKLERDİR

Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, ”Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur.

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4275/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası                              :  Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat)    Fax:0 372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                      :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                                  :     Malzemenin Cinsi:                     Miktarı:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                                     Basınçlı Havalı Caraskal              2 Kalem

                                                                                                                                  (22 Adet)

b) Teslim Yeri                                                     :  Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı.

                                                                               Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim Tarihi                                                   :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                                               Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                                :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                                 :  20.06.2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya No                                                       :  33 - TTK/1570

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

Caraskallara ait aşağıda belirtilen belgeler teklifleri ile birlikte;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup - 1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan belgelerini,

(Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity)

c) Teknik şartname ve ekli soru formu cevapları verilecektir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

l) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20.06.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4277/1-1


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                            :  2018/225816

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                                :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   :  Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 8.000 Ton

                                                                               Kireçtaşı alımı;

b) Teslim yerleri                                                  :  Malatya Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c) Teslim tarihi                                                    :  01/10/2018 - 30/11/2018Tarihler arasında termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                                 :  28/05/2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.2.2. İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form - TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu), verilmesi zorunludur.

4.2.3. İşletme Ruhsatı

4.2.4. İşletme İzin Belgesi

4.2.5. Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 200,00 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28/05/2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4198/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 1449,88- hektar alana sahip, K25-d1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 392 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

282326

285300

282433

280985

Yukarı (X)

4288791

4287480

4282168

4283560

 

2) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 2152,51-hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 341 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon: 1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

304000

301048

301013

301000

301000

299000

Yukarı (X)

4301000

4301000

4300992

4300907

4300000

4300000

 

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

299000

304000

 

Yukarı (X)

4304000

4304000

 

 

Poligon: 2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

305406

305000

305000

Yukarı (X)

4302000

4301906

4302000

 

Poligon: 3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

305000

305000

304574

301365

Yukarı (X)

4298335

4296000

4296000

4297227

 

3) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü, 302,1- hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 199 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

272500

272500

273000

273000

273206

273870

Yukarı (X)

4303500

4303250

4300850

4300233

4300223

4300000

 

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

272000

272000

 

Yukarı (X)

4300000

4304000

 

 

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1235- hektar alana sahip, L24-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 340 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

258000

254000

254000

258000

Yukarı (X)

4251177

4251300

4253990

4254662

 

5) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Serban Kasabası, 4849,46- hektar alana sahip, K24-c1, K24-c4, K24-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 331 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

261540

269715

268455

259330

Yukarı (X)

4280710

4282100

4276055

4275065

 

6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Alagöz Köyü, 4866,49- hektar alana sahip, K24-d3, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 332 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

254280

256290

247635

245615

Yukarı (X)

4273190

4269500

4262980

4267745

 

7) Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, 3900- hektar alana sahip, J25-c3, K25-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 333 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

317000

319000

319000

317000

317000

322000

Yukarı (X)

4313000

4313000

4316000

4316000

4320000

4320000

 

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

322000

317000

 

Yukarı (X)

4311000

4311000

 

 

8) Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, 4673- hektar alana sahip, J25-c3, J26-d4, K25-b2, K26-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 334 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

324000

323600

324700

325000

327000

327500

Yukarı (X)

4320000

4318850

4318850

4319000

4319700

4319850

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

 

Sağa (Y)

327500

322000

322000

 

Yukarı (X)

4311000

4311000

4320000

 

 

 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.N

İlçe

Köyü / Kasabası

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkez

Büyükkalecik

1449,88

34.000,00

1.020,00

30/05/2018

11.00

2

İscehisar

--

2152,51

48.700,00

1.461,00

30/05/2018

11.00

3

Merkez

Köprülü

302,1

34.000,00

1.020,00

30/05/2018

11.00

4

Sandıklı

--

1235

34.000,00

1.020,00

30/05/2018

11.00

5

Sinanpaşa

Serban Kasabası

4849,46

109.650,00

3.289,50

30/05/2018

11.00

6

Sandıklı

Alagöz

4866,49

110.050,00

3.301,50

30/05/2018

11.00

7

Bayat

--

3900

88.200,00

2.646,00

30/05/2018

11.00

8

Bayat

--

4673

105.660,00

3.169,80

30/05/2018

11.00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.

 İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilebileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 30/05/2018 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat. (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

4274/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\222\Contract Notice_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\222\Contract Notice_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\222\Contract Notice_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\222\Contract Notice_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\222\Contract Notice_Sayfa_5.jpg

4335/1-1


MÜBADELE İLANI

Amasya Emniyet Müdürlüğünden:

Amasya Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde bulunan aşağıda miktarları yazılı HEK durumundaki taşıtlar ile hurda durumunda bulunan malzemeler 4645 Sayılı Kanun ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince mübadele yoluyla ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adı-Adresi                                   :  Amasya Emniyet Müdürlüğü - Göllü Bağları Mah. Alpaslan Türkeş Caddesi No: 66 AMASYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 358 218 50 05 – Fax: 0 358 218 19 96

c) Elektronik posta adresi                 :  www.amasya.pol.tr

2 - Mübadelenin                              

a) Yapılacağı yer                              :  Amasya Emniyet Müdürlüğü konferans salonu

b) Tarihi ve saati                              :  25/05/2018 cuma günü Saat: 14.00

c) Tahmini bedel                              :  278,500,00. (ikiyüzyetmişsekizbinbeşyüz) TL

d) İhale usulü                                   :  Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince Kapalı zarf, Açık teklif usulüdür.

e) Alınacak malın özelliği                 :  2018 model 1 adet Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 150 PS DSG Highline Dizel Siyah renkte araç

f) Açık Arttırma Pey Miktarı           :  En az 2 (iki) adet yazlık oto lastiği

3 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı;

HEK durumdaki taşıtlar:

 

S.No

Model Yılı

Markası

Motor Hacmi

Motor Gücü

Cinsi

Faal Durumu

Hasar Durumu

Km

Tahmini Bedel (TL)

1

2005

Fiat Doblo Combi 1.9 jtd

1910

105 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

331661

10.000,00

2

2005

Fıat Doblo Kargo 1.2

1242

47.7 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

 

7.000,00

3

2008

Peugeot partner van 190 c

1868

51 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

335565

11.000,00

4

2008

Peugeot partner van 190 c

1868

51 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

423727

11.000,00

5

2005

Fıat Doblo kargo 1.2

1242

35.2 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

353507

7.000,00

6

2005

Toyota Corolla Terra

1598

81

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

439456

19.000,00

7

2002

Toyota Corolla Terra

1587

110 kw

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

439468

14.000,00

8

2009

Renault Megane II Sedan

1598

82 kw

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

305707

20.000,00

9

1997

Toyota Corolla 1.6 XLİ

1587

77.2 kw

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

 

11.000.00

10

2009

Renault Megane II Sedan

1598

82 kw

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

340114

20.000,00

11

2009

Renault Megane II Sedan

1598

82 kw

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

358222

20.000,00

12

2000

Ford Transit

2496

85,8

Minibüs

Gayri Faal

Hasarsız

263371

12.000,00

13

2008

Ford Transit Connect

1753

55 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

 

15.000.00

14

2002

Fıat Doblo Cargo

1910

63 kw

Kamyonet

Gayri Faal

Hasarsız

 

8.000.00

15

2008

Renault Clio Symbol

1390

72 Kw

Binek

Gayri Faal

Hasarsız

271318

15.000.00

TOPLAM

200.000.00

 

HEK durumundaki malzemeler:

 

S. NO

MALZEMENİN CİNSİ

DURUMU

TAHMİNİ HURDA MİKTARI KG.

TAHMİNİ TOPLAM BİRİM BEDELİ (TL)

 

1

974 adet çeşitli ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaş taşınır malzemeler ile (plastik masa sandalye çalışma koltukları eski çıkma, çıkma inşaat demirleri, çeşitli, hurda demir vb.) malzemeler

HURDA

50.000

40.000,00

 

 

5 adet Akaryakıt tankı (4 adeti 10.000 litrelik 1 adeti 5.000 litrelik) toprağa gömülü

HURDA

7000

İşçilik Karşılığı

 

2

Fişek kovanı (Sarı Pirinç)

HURDA

2.000

22.000,00

 

3

Alüminyum Plaka (oto plakaları)

HURDA

3.000

15.000,00

 

4

Kırpık kağıt

HURDA

3.000

1.500.00

 

 

TOPLAM:

78.500,00

 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı HEK durumundaki taşıtlar ile malzemeler karşılığında, alınacak olan 1 adet taşıtın ve peyle artırılacak olan oto lastiklerinin ayrıntılı teknik özellikleri şartname ekinde belirtilmiştir.

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve zorunlu olarak istenilen belgeler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Tahmini bedel üzerinden en az % 3 oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz,

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların noterden onaylı imza sirküleri,

e) İadeli taahhütlü posta yoluyla teklif verecek istekliler şartnameyi tamamen okuyup kabul ettiğini belirtir belgeyi teklif mektubunda sunacaklardır.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı ve şartnamesi Amasya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği (6.Kat) Göllü bağları Mah. Alpaslan Türkeş Caddesi No:66 AMASYA adresinde görülebilir.

7 - Mübadeleye teklif verecek isteklilerin mübadele şartnamesini ve eklerini yukarıdaki adresten satın alınabileceği gibi, İadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verecek istekliler Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Hesabına doküman bedeli olarak 50 TL yatırdığına dair makbuzunu ibraz etmek şartı ile şartnameyi ve eklerini www.amasya.pol.tr. Web sitesinde temin edilebilirler.

8 - Kapalı zarf usulü verilecek teklifler, 25/05/2018 cuma günü Saat 14.00’a kadar Amasya Emniyet Müdürlüğü İkmal Bakım Büro Amirliği Göllü bağları Mah. Alpaslan Türkeş Cad. No: 66 AMASYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, ancak posta vasıtasıyla teklifte bulunacakların verdiği teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

9 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

10 - Mübadelenin, tebliğ edilmesinden itibaren (15) onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmayacak, ancak mübadele gerçekleşmez ise sözleşme yapılacaktır.

11 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında; araç ve hurda malzemeler Amasya Emniyet Müdürlüğü oto parkında ve bahçesinde, /AMASYA adreslerinden görülebilir.

12 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4273/1-1


ARSA VE ARAZİ NİTELİĞİNE SAHİP TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen arsa ve arazi niteliğine sahip taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41.maddelerine göre 24/05/2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 23/05/2018 tarihi saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan arsaların ve arazinin bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S. N.

MAH.

ADA/PARSEL

ALANI (m2)

VASFI

HİSSE ORANI

1 m2 ARSANIN MUHAMMEN BEDELİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNAT

1

Caferbey

3428 Ada 12 Parsel

662,00 m2

Arsa

Tam

  450,00.-TL

297.900,00.-TL

8.950,00.-TL

2

Caferbey

3428 Ada 13 Parsel

523,00 m2

Arsa

Tam

  450,00.-TL

235.350,00.-TL

7.065,00.-TL

3

Caferbey

3345 Ada 5 Parsel

654,00 m2

Arsa

Tam

  400,00.-TL

261.600,00.-TL

7.850,00.-TL

4

Caferbey

3345 Ada 6 Parsel

650,00 m2

Arsa

Tam

  400,00.-TL

260.000,00.-TL

7.800,00.-TL

5

Caferbey

3345 Ada 7 Parsel

462,00 m2

Arsa

Tam

  305,00.-TL

140.910,00.-TL

4.250,00.-TL

6

Kurtuluş

3212 Ada 11 Parsel

355,00 m2

Arsa

Tam

  600,00.-TL

213.000,00.-TL

6.400,00.-TL

7

Kurtuluş

3212 Ada 12 Parsel

336,00 m2

Arsa

Tam

  600,00.-TL

201.600,00.-TL

6.050,00.-TL

8

Kurtuluş

3212 Ada 13 Parsel

335,00 m2

Arsa

Tam

  600,00.-TL

201.000,00.-TL

6.030,00.-TL

9

Kırveli

2834 Ada 6 Parsel

716,00 m2

Arsa

Tam

1.700,00.-TL

1.217.200,00.-TL

36.520,00.-TL

10

Dombaylı

100 Ada 8 Parsel

595,80 m2

Arsa

Tam

     30,00.-TL

17.874,00.-TL

540,00.-TL

 

S.N.

MAH.

ADA/PARSEL

ALANI (m2)

VASFI

HİSSE ORANI

1 DEKAR ARAZİNİN MUHAMMEN BEDELİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNAT

11

Oraklar

95 Parsel

37.120,00 m2

Arazi

Tam

2.000,00.-TL

74.240,00.-TL

2.230,00.-TL

 

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3.1.3. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı

3.1.5. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6. Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu ya da bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu

3.1.7. Katılımcıya ait imza sirküsü

3.1.8. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde;

3.2.1. Tüzel kişiliğin Ticari Tebligat Adres Beyanı

3.2.2. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi 250,00.-TL. bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Taliplilere ilanen duyurulur.

4272/1-1