13 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30420

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Darıca Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile 24/05/2018 Perşembe günü saat:14:00’da satış ihalesi yapılacaktır.

 

MEVKİİ

ADA/PARSEL

m2

HİSSE

BİRİM/m2 FİYATI

TOPLAM FİYATI

ŞİLE/BALİBEY

140 ADA - 1 PARSEL

4.560,00

TAM

1.611,84 TL

7.350.000,00 TL

İmar Durumu: Ticaret ve Konut İmarlı Emsal: 1 - H:3 Kat+1 Bodrum

 

• İhalenin Yapılacağı Yer    :  Şile Belediye Başkanlığı - Encümen Toplantı Salonu

• İdarenin Adresi                 :  Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No: 25 Şile/İSTANBUL

• Geçici Teminat Bedeli       :  220.500,00 TL(İkiyüzyirmibinbeşyüz Türk Lirası)

• Şartname Bedeli                :         250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)

• İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

• İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 24/05/2018 tarih ve saat:14:00’a kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - GERÇEK KİŞİLER

a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c) 2886 Sayılı D.İ.K.da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2 - TÜZEL KİŞİLER

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) 2886 Sayılı D.İ.K.da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

4193/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 – İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 150.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralinin 1-4 ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi.

2018/227580

2018-734

30.05.2018

14.00

180 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/Manisa)'dır.

c) İşin süresi                                       :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/ MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4211/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Darıca Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Darıca Belediyesine (Darıca-KOCAELİ) ait, aşağıda özellikleri belirtilen parsellerin satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık teklif ihale usulü ile 24/05/2018 tarihinde Perşembe günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

 

MEVKİSİ

NİTELİĞİ

ADA PARSEL

ALANI (m2)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

SAAT

PİRİREİS MAH.

ARSA

978/2

521 m2

781.500,00 TL

23.445,00 TL

150,00 TL

10.00

A.İPEKÇİ MAH.

ARSA

1338/20

308 m2

539.000,00 TL

16.170,00 TL

150,00 TL

10.30

SIRASÖĞÜTLER MAH.

ARSA

1548/7

252 m2

415.800,00 TL

12.474,00 TL

150,00 TL

11.00

BAĞLARBAŞI MAH.

ARSA

296/15

380 m2

703.000,00 TL

21.090,00 TL

150,00 TL

11.30

 

İmar durumu:

1- Pirireis Mahallesi 978 ada 2 nolu parsel 521 m2 yüzölçümlü, imar durumu: Yaklaşık 30 m2 Yol Alanı, Yaklaşık 492 m2 Konut Alanı Ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.25, KAKS: 0.50, Ön bahçe mesafesi: 3.00 mt Yan bahçe mesafesi: 3.00 mt

2- A. İpekçi Mahallesi 1338 ada 20 nolu parsel 308 m2 yüzölçümlü imar yoluna cephesi bulunmamakta, Konut Alanı Ayrık nizam 3 kat TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Ön bahçe mesafesi:3.00 mt, Yan bahçe mesafesi: 3.00 mt, Arka bahçe mesafesi: h/2.

3- Sırasöğütler Mahallesi 1548 ada 7 nolu parsel 252 m2 yüzölçümlü, imar durumu; Konut Alanı Ayrık nizam 3 kat TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Ön Bahçe Mesafesi: 3.00 mt, Yan Bahçe Mesafesi: 3.00 mt

4- Bağlarbaşı Mahallesi 296 ada 15 nolu parsel 380 m2 yüzölçümlü, imar durumu: Yaklaşık 7 m2 Yol Alanı, Yaklaşık 374 m2 Konut Alanı, Ayrık nizam 3 kat TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Ön bahçe mesafesi: 3.00 mt, Yan bahçe mesafesi: 3.00 mt, Arka Bahçe Mesafesi: h/2

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

2 - İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Türkiye’de tebligat adresi beyanı

c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2018 yılına ait), Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

d) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

(İhale Şartnamesinin satın alınması ve her sayfasının imzalanması zorunludur.)

h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi.

3 - Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. 150 TL bedelle isteyenlere verilir.

4 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.

2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

4196/1-1