10 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30417

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 2 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İncirliova Belediye Başkanlığından:


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKANLAR İLE MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIMI İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 29 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:


TDLHZM - 09 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI TÜM ÜRETİM SAHALARI ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


FITNESS SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 3 (üç) kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.05.2018 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:       TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                     Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel              : (0312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax             : (0312) 417 78 39

4118/1-1


MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/223654

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  3 kalem Muhtelif Susta, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  24.05.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24.05.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4045/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 2 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/222461

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                            :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı            :  2 KALEM MOTOR MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 30.05.2018 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4124/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İncirliova Belediye Başkanlığından:

 

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZA AİT LİSTE

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m2

Niteliği

Satılacak Taşınmazın Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İstiklal

0

9430

2.111.59 m2

Arsa

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

21.05.2018

11.00

 

MADDE 1 - İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından; listede belirtilen 1 Adet taşınmaz satışa çıkarılacaktır. İhale, İncirliova Belediye Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” suretiyle yapılacaktır. Şartname İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücreti mukabilinde alınabilir.

MADDE 2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 3 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Sabıka Kaydı son otuz (30) gün içinde alınmış.

Geçici teminat nakit yatırma makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

Geçici teminat nakit yatırılan makbuzu,

Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 7 - Geçici teminat: Belirlenen muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9 - Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Tedavüldeki Türk Parası

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

MADDE 10 - Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler kapalı teklif olarak 21.05.2018 Tarihi Saat 10.30 a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne sunulacaktır.

4122/1-1


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKANLAR İLE MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIMI İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 29 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 Parsel ve Doğusunda bulunan tescilsiz alan toplam 3.147,00 m² gayrimenkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince;

192 araçlık yer altı otoparkı, zemin katta dükkânlar ve meydan kafeteryalar Yükleniciye ait olmak üzere,

2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık yer altı otoparkı, zemin katta dükkânlar ile meydan düzenlemesi yapımı için 29 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Madde 2 - İstekliler İhale Şartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.30-17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37 adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karşılığı temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler istenilen belgeleri dış zarf içerisine koyarak zarfın yapıştırılan yeri kaşelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

Madde 3 - İşin ihalesi 21/05/2018 günü, Saat 15.00’da İncirliova Belediyesi 1. Katta bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Madde 4 - İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 9.488.205,00 TL (Dokuz milyon dört seksen sekiz bin iki yüz beş)’ dir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5 - a) Geçici Teminat:

Bu işin inşaata ilişkin geçici teminatı, bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 3'ü olan 284.646,15 TL (İki yüz seksen dört bin altı yüz kırk altı bin TL, on beş kuruş)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir.

b) Kesin Teminat:

İnşaata ilişkin kesin teminat, işbu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 6'sıdır.

Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını işbu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak İdareye verecek veya İdarenin göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Taşınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek kayda değer bir değişiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam inşaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artış maliyeti, uygulama yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı tutarında ilave kesin teminat alınır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

Madde 6 - İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDA İSTENEN BELGELER

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyen;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

2. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3. 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

3. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun ortak girişim beyannamesi vermesi.

6) 284.646,15 TL’lik geçici teminat vermeleri,

7) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair yazı.

8) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı.

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 ) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

10) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

TEKLİFLERİ HAZIRLANMASI

Madde 9 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektubu aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

A) İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf,

b) 4. Maddede istenen diğer belgele

c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi,

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, İncirliova belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır.

10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir.

Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4083/1-1


TDLHZM - 09 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI TÜM ÜRETİM SAHALARI ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2018/224704

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10  06530 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0312 207 2647 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                           :  24 AY süre ile 37 Eleman, 7 adet sürücüsüz Pikap ve 1 adet sepetli araç ile Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Sahaların Kamp ve İstasyonlarındaki Elektrifikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi İşidir.

b) Yapılacağı Yer                                         :  TPAO Batman Üretim Müdürlüğü’ne bağlı mevcut ve yeni açılacak olan tüm ham petrol, doğalgaz, karbondioksit gazı ile su üretim sahaları ve istasyonları.

c) İşin süresi                                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10  06530 Çankaya/ ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                          :  22/05/2018 - Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

j) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Petrol ve Gaz sektöründe Teknik Personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 150,00- TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6 - Teklifler, 22/05/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

4166/1-1


FITNESS SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi 1. Bodrum katında bulunan Fitness Salonu 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 22.05.2018 Salı günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 22.05.2018 tarihinden bir gün öncesi 21.05.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ                                 :  Fitness Salonu

AYLIK MUH. BED.                   :  35.000,00 TL + KDV

GEÇİCİ TEMİNAT                     :  63.000,00 TL

ŞARTNAME BEDELİ                :    1.000,00 TL

İHALE GÜN VE SAATİ            :  22.05.2018 Saat 14.00’da

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise (c) fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (spor salonu işletmeciliği ) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4068/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçüm

(m²)

Hazine Hissesi

(m²)

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

06080104072

Yenimahalle

Yakacık

43824

1

14.316,00

14.316,00

Spor Alanı

2.148.000,00

429.600,00

23.05.2018

15:15

2

06200105101

Kahramankazan

Saray

3900

2

7.669,00

7.669,00

Sanayi ve Depolama Alanı

2.875.900,00

575.180,00

23.05.2018

15:25

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 23.05.2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde;

Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon huzurunda; yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir."

2 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir. (Mithatpaşa Cad. No: 9 Kızılay/Çankaya/ANKARA)

4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."

TEL: 0312 432 23 00 (6 hat)

İlan olunur.

3993/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 7 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

İhale 22.05.2018 Salı günü saat 11.00’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

Ruhsat Numarası

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

Muhammen Bedel ¨

Geçici Teminat ¨

İhale Tarihi

İhale Saati

Ruhsat Süresi

2012680003

Aksaray

Merkez

Akin

4952.06

111,703.00

3,351.09

22.5.2018

11.00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32a1, L31b2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

594000

591507

591000

590276

586880

590500

597400

Yukarı (X)

4252700

4254239

4255000

4255000

4257100

4261700

4258500

.

Ruhsat Numarası

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

Muhammen Bedel ¨

Geçici Teminat ¨

İhale Tarihi

İhale Saati

Ruhsat Süresi

2012680004

Aksaray

Merkez

Kazıcık

4972,87

112,150.00

3,364.50

22.5.2018

11.00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32a4, L31b3, L31b2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

583600

590900

587300

579950

Yukarı (X)

4252850

4247900

4243600

4248400

.

Ruhsat Numarası

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

Muhammen Bedel ¨

Geçici Teminat ¨

İhale Tarihi

İhale Saati

Ruhsat Süresi

2013680003

Aksaray

Merkez

Elmacık

4523,20

102,030.00

3,060.90

22.5.2018

11.00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32d2, L32a3

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

603929

607709

609178

608000

602050

599901

Yukarı (X)

4237432

4234637

4230000

4230000

4229999

4234304

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Aksaray Şubesi TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

3997/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49 ve 50 maddeleri doğrultusunda Pazarlık Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Tapu Mahalle

İdari Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hisse Oranı

Niteliği

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Mevcut Kullanım Durumu

1

Gündoğdu

Yeşilova

180

10

1927

Tam

Betonarme Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve Arsası

Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu Alanı

8,000,000.00 TL

240,000.00 TL

2,000.00 TL

16.05.2018

11.00

Akaryakıt ve LPG satış istasyonu tesisleri

 

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. ve 50. maddeleri uyarınca pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 16.05.2018 Çarşamba günü saat: 10.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN;

a) Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)

b) İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d) Noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN;

a) Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b) Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c) Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f) Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

4031/1-1