8 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30415

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

2018/2. DÖNEM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavlarla ilgili olarak daha önce 11/04/2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan duyurudaki "Sınavlara İlişkin Esaslar" saklı kalmak kaydı ile 2018/2. dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav ve başvuru tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1) 2018/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

- Sınav Tarihleri: 21-30 Temmuz 2018

- İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      : 31Mayıs 2018

- Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi       : 28 Haziran 2018

 

2) 2018/2. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

- Sınav Tarihleri                                                           : 11-12 Ağustos 2018

- İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      : 31 Mayıs 2018

- Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi       : 5 Temmuz 2018

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini tamamlamış olmaları ve bu çalışmalara ilişkin belgelerin dosyalarında bulunması gereklidir.

İlan olunur.

4002/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmecinin Unvanı

İşletmecinin Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Para Cezasının Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı

Aloses Telekom Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil No: 18784

Şair Şevket Mah. 119. Sok. Oruç Apt.

No: 20/2        Haliliye / ŞANLIURFA

BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri

İPC

990,70 TL

 

15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda adı geçen işletmeci için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla; idari para cezasının ilanen tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 nolu OnLine tahsilat hesabına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para cezasının iş bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna başvurulmadan önce altmış (60) gün içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre altmış (60) gün içerisinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4034/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış / muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Adayların;

- Ekonometri/Mikroekonometri/Emek Ekonomisi alanlarında uzmanlaşmış olmaları,

- Ekonometri/Mikroekonometri/Emek Ekonomisi alanlarında doktora yapmış olmaları,

- Bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikli İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

4033/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Bölümü/ Antrenörlük A.D.

Doçent

1

1

Spor Bilimleri Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü/

Sınıf Eğitimi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/

Eskiçağ Tarihi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü/

Rus Dili ve Edebiyatı A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Rus Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü/ Uygulamalı Sosyoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü/ Kurumlar Sosyolojisi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak ve Edebiyat Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Edebiyatı A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve İnsan Eser Üslup konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Osmanlı Toplum Yapısı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/İslam Felsefesi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

İslam Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü/Beslenme ve Diyetetik A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği veya Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Farmakoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Eczacılık veya Tıp Farmakolojisi alanında doktora yapmış olmak.

4027/1-1


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

4023/1-1

—————

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\S021001866_1805041412001_Sayfa_1.jpg

4000/1-1

—————

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\S021001866_1805041412001_Sayfa_2.jpg

4001/1-1