8 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30415

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


TELEFERİK TESİSİ İLE OTEL VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden:


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Soma Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinde kullanılmak üzere Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazı ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

Sıra No

Malzeme Cinsi

Miktar (adet)

1

RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI

1

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA” adresindeki Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28.05.2018 günü saat 14.00’a kadar Kızılay Hastanesi Satınalma Bölümüne vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

İlan olunur.

4024/1-1


TELEFERİK TESİSİ İLE OTEL VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

1.1. İhale konusu işin

a) Adı: “BEŞİKDAĞ TURİZM VE DOĞA SPORLARI MERKEZİNDE BULUNAN TELEFERİK TESİSİ İLE OTEL VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ “

b) Konusu: Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezinde bulunan teleferik tesisinin işletilmesi ile Beşikdüzü Belediyesi ile Maliye Bakanlığı adına hareket eden Trabzon Valiliği (Defterdarlık)/Beşikdüzü Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile Beşikdüzü Belediyesi arasında 17.06.2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında bulunan ve ekteki vaziyet planında gösterilen Teleferik tesisinin alt istasyon bölgesinin doğu ve batısındaki alanlarda otopark ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ticari tesislerin ve Beşikdağ Tabiat Parkı gelişme planında öngörülen ve ekteki Beşikdağ vaziyet planında gösterilen 500 m ve üzerindeki kotlardaki yapı ve tesislerin yapımı ve bu tesislerden Beşikdüzü Belediyesine ait taşınmazlar üzerinde yapılacakların kiracı lehine tapuya işlenecek sınırlı ayni hak ile 29 yıl süreyle işletilmesi için kiraya verilmesi ve bu süre sonunda İdareye devir edilmesi işidir. Beşikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan teleferik tesisinin 29 yıllık işletme hakkını kazanan Kiracı, bunun karşılığında Beşikdağ Tabiat Parkında vaziyet planında gösterilen yapı ve tesisler (Otel, Çarşı v.s.) ile teleferik alt istasyon bölgesinin doğu ve batısındaki alanlarda otopark ve ticari tesisleri yapacaktır. Kiracı, 29 yıllık kiralama süresinin sonunda teleferik tesisini tüm bakımları yapılmış, çalışır şekilde Beşikdüzü Belediyesine teslim edecektir. Kiracı, ayrıca yaptığı tüm yapı ve tesislere (Otel, Çarşı, Ticari Tesis v.s.) ait demirbaşları ve binaları da bakım ve onarımları yapılmış şekilde Beşikdüzü Belediyesine fatura karşılığında (Bir Türk Lirası "izbedel" ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için) devir edecek, bırakacaktır.

c) Yapılacağı yer: Beşikdüzü-Trabzon

2 - İhale ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler

2.1. İhale usulü: İhale 2886 sayılı “Devlet İhale Kanununun” 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

a) Yeterlik başvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: Cumhuriyet Mahallesi Ziraat Bankası Cad. No: 17   61800 Beşikdüzü/TRABZON

b) Yeterlik değerlendirmesi ve ihalenin yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi Ziraat Bankası Cad. No: 17   61800 Beşikdüzü/TRABZON

c) İhale yeterlilik dosyasının sunulacağı son tarih ve saat: 21.05.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00 a kadar.

d)Yeterlik değerlendirme tarihi ve saati (1. OTURUM): 21.05.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat: 11.00

e) İhale tarihi ve ihale fiyat teklifinin sunulacağı tarih ve saat (2. OTURUM): 21.05.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat: 14.30

3 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

3.1. İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların, İdare tarafından hazırlanan CD ortamındaki ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yerler: Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

c) İhale dokümanı satış bedeli: 2.500,00.-TL + % 18 K.D.V

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

d) Bu şartnamenin 4.3, 4.4 ve 4.5 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.2. Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin 20.000.000,00.-TRY (Yirmimilyon Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım işi karşılığı 1.200.000,00.-TRY (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) dir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından 22.000.000,00- TRY’den (Yirmiikimilyon Türk Lirası) az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.4. Bu ihalede, iş deneyim belgesi olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan;

“(B) Üst Yapı İşleri - II. Grup Bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat, Elektrik, Makine Mühendislikleri veya Mimar Diplomaları iş deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

4.5. Tekliflerin dili:

4.5.1. Başvuru ve teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, başvurunun ve teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

5 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

5.1. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - İş ortaklığı

6.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

7 - Konsorsiyum

7.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8 - Tekliflerin verilmesinde temel kriter

8.1. İhale konusu işin sözleşmesi akdedildiği tarihten, sözleşme süresinin sonuna kadar, Kiracı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü ile Beşikdüzü Belediyesi arasında 20.02.2018 tarihinde imzalanan Beşikdağı Tabiat Parkı gelişme planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi işletmecilik sözleşmesinde belirtilen ve ekteki Beşikdağ vaziyet planında gösterilen 500 m ve üzerindeki kotlarda yapılacak tüm yapı ve tesisler için yıllık 5.000,00- TRY. (BeşbinTürkLirası) kira bedeli; Teleferik alt istasyon bölgesinde bulunan ve ekteki vaziyet planında belirlenen alanlarda yapılacak otopark, ticari tesisler ve teleferik alt istasyon binasının tamamı için yıllık 5.000,00- TRY (Beşbin Türk Lirası) ;teleferik üst istasyon binasının tamamı için yıllık 10.000,00- TRY (Onbin Türk Lirası) olmak üzere yıllık toplam 20.000.00- TRY (Yirmibin Türk Lirası) kira bedeli (yıllık artışlar yapılacaktır) ödeyecektir. Yıllık kira artışları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar artırılacaktır. Y-ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir.

8.2. Teleferik tesisinin işletme bedeli yıllık (12 aylık) 600.000,00-TRY (Altıyüzbin Türk Lirası) dir. Yıllık işletme bedel artışları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar artırılacaktır. Y-ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir.

8.3. İstekli, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde, Beşikdağında bulunan Otel inşaatının + 13.42 kotuna kadarki betonarme imalatlar ile çevre taş istinat duvarları için Beşikdüzü Belediyesi tarafından yapılmış harcamalara karşılık olarak 5.000.000,00-TRY (Beşmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedeli Beşikdüzü Belediyesine ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir.

8.4. İstekli, teleferik tesisinin işletmeye alındığı tarihten itibaren 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında kira sözleşmesinde belirtilen teleferik tesisi gelirlerinin toplamı üzerinden ihalede %15’den az olmamak şartıyla belirleyeceği yüzdelik payı, Beşikdüzü Belediyesi tarafından yapılmış harcamalara karşılık olarak 5.000.000,00-TRY (Beşmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedele, yıllık kiraya ve teleferik tesisinin işletme bedeline ilave olarak İdareye ödemeyi teklif edecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. (Tesisin işletmeye alındığı tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise o tarihten 31 Aralık tarihine kadarki ve yine sözleşmenin sona erdiği tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise, 1 Ocak tarihinden o güne kadar işletilen teleferik tesisi gelirlerin toplamı esas alınacaktır.)

8.5. İstekli, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ve işletme bedellerini sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde Beşikdüzü Belediyesine ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. 2019 ve 2020 yıllarına ait Y-ÜFE’den kaynaklanan artış bedelleri ise artışın belirlendiği yılın 1 Mart, 1 Haziran ve 1 Eylül günü mesai saati bitimine kadar 3 eşit taksitte ödenecektir.

9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren tüm yapım işleri süresi dâhil 29 yıldır.

4032/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktarda Laboratuvar Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 17.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4038/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/3208 D.İş sayılı dosyasından verilen kararla kayyım olarak atanmış; Fon Kurulunun 16.02.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararıyla MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİK

Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 16.02.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararıyla oluşturulan “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait olup “Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No: 84 Muratpaşa Antalya” adresinde faaliyet gösteren MarkAntalya AVM işletmesine özgülenmiş 28 adet bağımsız bölüm, menkul mallar (demirbaşlar, makina ve teçhizatlar vs.) ve markalar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 1.278.900.000.- (Birmilyarikiyüzyetmişsekizmilyondokuzyüzbin) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için ““Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 127.890.000.- (Yüzyirmiyedimilyonsekizyüzdoksanbin) TL nakit teminatın, “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 04/06/2018 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 05/06/2018 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 5.000.- (Beşbin) TL’yi “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez.

“Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür.

“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 5.000.- (Beşbin) TL’yi “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekont aslı ile “Gizlilik Taahhütnamesi” imzalayarak “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, tesis ziyaretinden ve “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. Tesis ziyareti ve bilgi odası 10/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 08/06/2018 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması ve ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

HAK ve MÜKELLEFİYETLER

“MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki gayrimenkullerin tapu kayıtlarında yer alan hak ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde “Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Markantalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/06/2018 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel           :  0 212 340 20 57

                   0 212 340 24 29

                   0 212 340 20 59

Fax          :  0 212 288 49 63

4026/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden:

1 - İhale; Meydan Mah. 8/Cumhuriyet Bulvarı No: 96 adresinde TMO Aksaray Şube Müdürlüğü Hizmet Binasında Yapılacaktır.

2 - İhale 21/05/2018 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

3 - Satışa konu taşınmazın tapu bilgileri ve muhammen bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İli/İlçesi/Mah./Köy

:

Ankara/Evren/Çıkınağıl

Ada/Parsel

:

-/1861

Arsa Yüzölçümü (m2)

:

27.375,00 m2

TMO Hissesi

:

Tam

İmar Durumu

:

Tarla

AÇIKLAMA

:

Arsa üzerinde 60 tonluk elektronik kantar, kantar binası, pnömatik sonda, alım binası bulunmaktadır.

Muhammen Bedel

:

1.100.000,00 TL

Geçici Teminat

:

     33.000,00 TL

İli/İlçesi/Mah./Köy

:

Ankara/Şereflikoçhisar/İstiklal

Ada/Parsel

:

119/1-7

Arsa Yüzölçümü (m2)

:

1 nolu parsel 21.687,00 m2   -  7 nolu parsel   1.190,00 m2

TMO Hissesi

:

Tam

İmar Durumu

:

Resmi Kurum Alanı

AÇIKLAMA

:

 

Muhammen Bedel

:

8.000.000,00 TL

Geçici Teminat

:

   240.000,00 TL

 

4 - İhale TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. İhale kapalı teklif verenler arasında açık artırma yapılarak açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibi ile pazarlık yapılmak suretiyle olacaktır.

5 - İhaleye ilişkin şartname alınması zorunlu olup şartname bedeli KDV dahil 100.00 TL'dir.

6 - İhale kısmi teklife açıktır.

7 - Taşınmaz için tespit edilen muhammen bedelin %3'ü oranında geçici teminat alınacaktır.

8 - Posta, telgraf, faks vb. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklifler ihale günü saat 14.00'e kadar TMO Aksaray Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş olacaktır.

9 - Satışa sunulan taşınmaz KDV'den muaftır. Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

10 - İhale ile ilgili detaylı bilgi Şubemizdeki ihale dosyasında mevcut olup şartname mesai saatleri dahilinde isteklilerin görüşüne açıktır.

11 - TMO 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3999/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN ADI

ALANI VE VASFI

(m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ

BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 19.04.2018 Tarih 2018/451 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

7.276,00 m2 Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1971 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 – 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

42.564.600,00

1.276.938,00

22.05.2018

11:00

1.000,00-TL

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1 - Kanuni İkametgâh Belgesi.

2 - Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

3 - Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4 - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

5 - Şartname alındı makbuzu.

6 - Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7 - Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

Tüzel Kişilerden

1 - Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

2 - Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

3 - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4 - Şartname alındı makbuzu.

5 - Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

6 - Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

3996/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Soma Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, No: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus kayıt sureti ile mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, Nüfus idaresinden alınacak İkametgah belgesi ile nüfus kayıt suretinin aslı, (ihale tarihinden önceki 30 gün içinde alınmış), ayrıca ticari faaliyeti mevcut ise kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı

b) Gerçek ve tüzel kişiler tebligat için Türkiye de göstermek zorunda oldukları adrese ilişkin yazılı beyanları,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Gerçek ve tüzel kişilerin şartname ekindeki örneğine uygun olarak düzenleyecekleri yer görme belgesi,

f) Ortak girişim olması halinde şartname ekinde örneği verilen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale şartnamesi ve eklerini okuyup kabul ettiklerine dair ihale şartnamesi ekindeki örneğine uygun düzenleyip, imzalayacakları belge,

h) Şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Her sayfası imzalı Kira Şartnamesi,(Müşteri tarafından imzalanacaktır)

i) Geçici teminatı yatırdığına dair banka alındı makbuzu (dekont) veya şartname ekindeki örneğine uygun banka teminat mektubu,

j) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne bağlı Takip ve Sicil Servisinden alınacak, Belediyemize herhangi bir borcunu bulunmadığına ilişkin belge, (ihale tarihinden önceki 15 gün içinde alınmış)

k) Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belge, (Gerçek Kişilerde kendisi adına; Tüzel kişiliklerde ise temsile yetkili kişi adına, Ortak girişim olması halinde ise her bir ortak adına, Vekaleten iştirak edeceklerin ise ayrıca vekaleten katılan kişi adına düzenlenmiş ve en geç ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış olmalıdır.)

4 - İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.

Satışı yapılacak taşınmaz aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No.

İli – İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hisse Nispeti

Muhammen Bedeli

%3 Geçici Teminatı

Satış Saati

1

Manisa Soma

Kurtuluş Mah.

Çaltılık

Arsa

28.30.J

445

107

9.913,42

Tam

4.250.000,00 TL

127.500,00 TL

14:00

3672/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 1782 parselde 590.151,11 m2 tarla 18.04.2018 tarih ve 345 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 14.163.626,64-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 424.909-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Taşınmazın ilk ihalesi 23/05/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 30/05/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

3992/1-1