6 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30413

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Kayseri Barosu Başkanlığı'ndan alınan 11.08.2017 gün ve 2012/367 sayılı yazıda; Halil İbrahim ve Refika oğlu, 47824410134 TC Kimlik Nolu 1979 doğumlu, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Vatanköyü Mahallesi; Cilt No: 0092, Aile Sıra No: 00023, Sıra No: 0103'da kayıtlı Adnan Olcay ÖZBEK'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 gün ve 2017/612 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasasının 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilerek, ruhsatname iptali işlemi Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca 08.11.2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmi Gazete’de duyurulmuştu.

Ancak, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu'nun 09.04.2018 günlü 2018/1139 sayılı kararında; "…..Ankara BİM İstinaf kararı ve TBB kararı doğrultusunda, sonucu itibariyle Kayseri Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulunun 27.11.2015 tarih ve 463 sayılı kararı sözlü savunmanın yapılmak üzere çağrı kağıdı/tebligat yapılmadan verilmiş olmakla, bu sebeple, mezkur silme kararı da ortadan kalkmış olduğundan, ayrıca Ankara 18. İdare Mahkemesinin esastan iptal kararının usuli eksikliğin giderilmesine dair iptal kararına dönüşmüş olması, bu suretle de önceki esastan iptal kararı da ortadan kalkmış olduğundan ve Adnan Olcay ÖZBEK'in 20.03.2018 tarihli talep dilekçesi doğrultusunda, İYUK 28 gereğince; 26.07.2017 tarih ve 2017/612 sayılı kararımızın bu aşamada kaldırılmasına, iş bu kararımızda 1-6 sayılı alt kararların kaldırılmasına ve iptaline, Adnan Olcay ÖZBEK'in baro levhasına konulmasına, buna dair işlemlerin yapılmasına, UYAP'ının aktif hale getirilmesine, UYAP ve UHAP sistemlerine bu aşamada tekrar eklenmesine, önceki idari karar gereğinin yerine getirilmesi için müzekkereler yazılan aynı yerlere yazılar yazılarak Adnan Olcay Özbek'in avukatlık hak ve yetkilerine sahip olduğunun bildirilmesine..." karar verildiği bildirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; Kayseri Barosu Yönetim Kurulu'nun, kesinleşme şerhini taşıyan 26.07.2017 gün ve 2017/612 sayılı kararına dayandırılarak, Birliğimiz tarafından adı geçen  Av. Adnan Olcay ÖZBEK'in ruhsatnamesinin iptal edildiğine ilişkin ilgili yerlere yapılan duyuruların, geri alınması gerektiği tebliğen duyurulur.

4014/1-1

—————

DUYURU

Isparta Barosu Başkanlığı'ndan alınan 13.03.2018 günlü yazıda; Ömer ve Fatma Oğlu, 42334328436 TC. Kimlik Nolu, 1974 doğumlu, Isparta İli, Aksu İlçesi; Yakaafşar Mahalle/Köyü, Cilt No: 56, Aile Sıra No: 48, Sıra No: 119'da kayıtlı Hasan UYSAL'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 31.01.2018 gün ve 2018/40 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

3994/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.04.2018    Karar No: 522

Türkiye Petrolleri A.O. Tekirdağ ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/3751 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Yulaflı - 6 lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Yulaflı mahallesindeki 175 ada 43 no’lu parselin 2120,99 m2’lik (irtifak hakkı) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 09.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Yulaflı mahallesindeki 175 ada 43 no’lu parselin 2120,99 m2’lik (irtifak hakkı) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                :  Tekirdağ

İlçesi           :  Ergene

Mahallesi    :  Yulaflı

 

Ada

Parsel No.

Maliki

İstimlaki istenen miktar (m2)

175

43

Yasin SALIK (Kemal oğlu)

2120,99 m² (irtifak hakkı)

3974/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.04.2018 tarih ve 739/1811 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Metruk Yapılar:

Sıra No

Analiz No

Bina Sahibi

Adres

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

288/1

İsmail ÜNAYDIN ve İşt

Araplar Mah. 1339/6. Sokak No:13-13/A Mamak/ ANKARA

12.04.2018/739/1811

 

İlgililere ilanen duyurulur.

3978/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumeli Feneri mahallesi, Marmaracık Tabiat Parkının bir kısmı Bakanlık Makamının 30/04/2018 tarihli 76738 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

İli                               : İstanbul

İlçesi-mahallesi          : Sarıyer - Rumeli Feneri Mahallesi

Ada, pafta, parsel       : Marmaracık Tabiat Parkı

 

 

 

Nitelikli Doğal Koruma Alanı

3969/1-1