6 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30413

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TTK İHTİYACI OLARAK KAYA SAPLAMA MAKİNASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


İHTİYAÇ FAZLASI 16 KALEM ELEKTRONİK KARTLI MODÜL SATILACAKTIR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TTK İHTİYACI OLARAK KAYA SAPLAMA MAKİNASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                            Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel     : 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                            Fax    : 0 372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :       Malzemenin Cinsi                        Miktarı         

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Kaya Saplama Makinası             1 Kalem (2 adet)

b) Teslim Yeri                                  :  Yerli yükleniciler için: Makine İkmal Daire Başkanlığı Tesellüm Ambarı

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim Tarihi                                :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  06.06.2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya No                                    :  946 - TTK/1579

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

h) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.06.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - ZONGULDAK adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3983/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı ve Kalite Kontrol Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                     :  2018/219705

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                      :  0 312 293 44 00

c) Faks No                          :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya döneminde her vardiyada 15 kişi ve Gündüz 3 kişi olmak üzere toplam 48 işçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş, çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu işlemler Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                       :  Pancar Analiz Laboratuarı İşe Başlama Tarihi      : 10.09.2018

                                               Pancar Analiz Laboratuarı İşin Bitiş Tarihi           : 10.12.2018

                                               Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşe Başlama Tarihi      : 14.09.2018

                                               Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşin Bitiş Tarihi           : 21.01.2019

                                               İşin süresi Pancar Analiz Laboratuarı İşe başlama tarihinden itibaren 92 (Doksaniki) takvim günüdür.

                                               İşin süresi Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşe başlama tarihinden itibaren 130 (Yüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                 :  18.05.2018   Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4016/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 22.000 ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                     :  2018/219680

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                      :  0 312 293 44 00

c) Faks No                          :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  ± %20 toleranslı 22.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.

b) Teslim Yeri                     :  Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin Süresi                       :  Kireç taşı Fabrikamıza 15 Temmuz 2018 - 15 Aralık 2018 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                 :  17.05.2018   Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4017/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI 16 KALEM ELEKTRONİK KARTLI MODÜL SATILACAKTIR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                          :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ovaakça Santral Mah. Doğal Gaz Çevrim Santrali Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks            :  0 224 267 11 70    Faks: 0 224 267 1177

c) E-posta adresi               :  bursaticaret@euas.gov.tr

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği türü                  :  İhtiyaç fazlası 16 Kalem Elektronik Kartlı Modül satış işi

3 - İhalenin

a)Yapılacağı yer               :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası Ovaakça - Osmangazi/BURSA

b) Tarihi ve saati               :  28.05.2018   14:00

c) Dosya No                     :  STŞ/BDG-2018/03

d) İhale usulü                   :  Kapalı Zarf Satış Usulü

e) Diğer Bilgiler               :  İhale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu

4.1.7. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

4.1.9. Şartname satın alındığını gösteren belge

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim belgesi

4.1.11. Teklif isteme şartnamesinin ve eklerinin görülüp okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış teklif isteme şartnamesi ve eklerinin verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Diğer gerekli belgelerin pilot ortakça verilmesi yeterlidir.

5 - Dosya satın almak mecburi olup, 30.-TL (Otuz TL) bedel karşılığı (posta ile gönderilmesi halinde şartname bedeli 42.-TL’dir.) EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden temin edilebilir veya EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Vakıflar Bankası Demirtaş Şubesi (Şube kodu: 496) TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 nolu hesaba yatırılması halinde, bildiriminden sonra adresine posta kanalı ile gönderilir.

6 - Teklifler 28.05.2018 Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü ya da kargo ile de gönderilebilir. Posta ve kargoda meydana gelen gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

9 - Şirketimiz bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.

3926/1-1