5 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30412

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


LİMAN İÇİ KONTEYNER TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


600 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PASLANMAZ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/212583

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD Karakuyu istasyonunda teslim 30.000 M3 (Teknik şartnameye göre - Volkanik Kökenli (Bazalt, Granit, Granodiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır) balast alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 29/05/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, doküman bedeli KDV Dahil 150,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 6000 0150 0158 0072 8839 8248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/ AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3908/1-1


LİMAN İÇİ KONTEYNER TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/197450

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü, Selimiye İskele Mah. Burhan Felek Cad. No: 1  668 Üsküdar/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 348 80 20-4707-4985/F: 0216 3451705

c) Elektronik Posta Adresi      :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                   :  75.000 Sefer (3 yıllık)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.05.2018 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL (üçyüztürklirası) bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3980/1-1


2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Şahinbey Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı 2 Kalem Bay-Bayan Kol Saati, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca belirlenen marka (Revello-Beverly Hills Polo Club-Paco Marine) ve teknik özelliklerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4020/1-1


600 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 600 adet dijital fotoğraf makinesi kuruluşça istenilen Nikon Coolpix W300 veya Olympus Tough TG-5 marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, marka/modelinin Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça istenilen marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4019/1-1


PASLANMAZ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/202870

İşin Adı                                  :  Paslanmaz Çelik Boru Alımı

İhale Türü - Usulü                  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0266 721 31 00 - 0266 721 31 25

c) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  AISI 316L Kalite Paslanmaz Çelik Boru-1380 metre

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (Doksan) Takvim Günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                     :  23.05.2018 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.7. İstekliler teklif dosyalarına, bütün malzemelerin mekanik özellikleri ile kimyasal analizini belirtir TS EN 10204/3.1 malzeme sertifikasını,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 23.05.2018 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

3923/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Döneminde Atıksu Arıtım Tesisinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no

1 - İdarenin                                :  2018/203030

a) Adresi                                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası      :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2018/2019 kampanya döneminde 1 (Bir) Mühendis ve 9 (Dokuz) Teknisyen ile 250 (İkiyüzelli) gün süreli Fabrikamız Atık su Arıtım Tesisinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmeti

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22.05.2018 Salı günü - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler; Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgeleri,

4.3. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler;

4.3.1. İhale Konusu İş veya Personel Çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 22.05.2018 Salı günü saat 14:00’de kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Tekliflerin uygun bulunmaması halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale üzerine yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 -  Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3833/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Mithatpasa Cad. No: 447/C NARLIDERE/İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası 6. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü Açık Artırma suretiyle” yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3. Kat) temin edilebilir.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm Katı ve Nosu

İmar Durumu

Bağımsız Bölümün Yapı Kullanım Belgesinde Belirtilen Alanı (m²)

Muhammen Bedeli (TL.)

İhale Gün ve Saati

Narlı

6533

6

1. Kat  D: 1

İşyeri

205,00

950.000,00

22.05.2018-14.00

Narlı

6533

6

1. Kat  D: 2

İşyeri

205,00

950.000,00

22.05.2018-14.15

Narlı

6533

6

2. Kat  D: 4

İşyeri

205,00

1.000.000,00

22.05.2018-14.30

Narlı

6533

6

4. Kat  D: 8

İşyeri

205,00

1.200.000,00

22.05.2018-14.45

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar yapı kullanım izin belgesinde belirtildiği üzere 205 m² alanlı olup, Narlı Mahallesinde site içerisinde deniz manzaralı, doğal gaz ısıtmalı, saunası ve havuzlu olan, otoyol girişine çok yakın mesafededir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

5 - Bağımsız Bölümlerin satışı KDV.’den MUAF olup, diğer vergi, resim, harç ve tapu masrafları alıcıya aittir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3907/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazlardan, Tapuda Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi 192 ada 4 parsel olarak kayıtlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile, Tapuda, Karesi İlçesi 2. Çay Mahallesi 6692 ada 7 parsel, Karesi İlçesi Aygören Mahallesi 7890 ada 1 parsel ve Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi 3162 ada 4 parsel olarak kayıtlı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                         :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                    :  Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No: 1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 266 2391510   Dahili: 1303 - 1308      Faks: 0 266 2390320

c) Elektronik Posta Adresi         :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki her bir taşınmazların ayrı ayrı satışı

b) Yerleri                                   :  Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi 192 ada 4 parsel

                                                     Karesi İlçesi 2. Çay Mahallesi 6692 ada 7 parsel,

                                                     Karesi İlçesi Aygören Mahallesi 7890 ada 1 parsel

                                                     Karesi İlçesi 2.Kayabey Mahallesi 3162 ada 4 parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  16.05.2018 Çarşamba Günü Saat:14.00’da başlayarak 15’er dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur. İstenilen diğer belgeler ortak girişimi oluşturan ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. Teklif mektupları ve taahhütnamelerin ortakların tamamı tarafından imzalanması gerekir.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1. Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (192 ada 4 nolu parselin ihalesine katılacak isteklilerden aranır.)

l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi 192 ada 4 parseli kullanıma uygun Biyogaz Üretim Tesisi olarak kullanacağına ayrıca tasarruf ve sorumluluğu BASKİ’ye ait mevcut boru hatlarının, tesisin projelendirilmesi ve inşaatı esnasında korunacağına dair noterden düzenlenmiş taahhütname. (192 ada 4 nolu parselin ihalesine katılacak isteklilerden aranır.)

m) Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi 192 ada 4 parselin ihalesine katılacak isteklilerin faal olarak Biyogaz Üretimi yaptığına dair 4628 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan (EPDK) Biyogaz Üretimi ile ilgili alınmış Üretim Lisansı Belgesi sunmaları gerekmektedir. (192 ada 4 nolu parselin ihalesine katılacak isteklilerden aranır.)

6 - Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi 192 ada 4 nolu parsel üzerinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) lehine irtifak hakkı bulunmakta olup bu hatlarının tasarruf ve sorumluluğu BASKİ’ye aittir.

7 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 500,00- TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

8 - Başvuru dosyaları 16.05.2018 Çarşamba günü saat: 12.30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

10 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

11 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra

No

İlçesi/Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

(M²)

Vasfı

Adresi

İmar Planındaki Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi

192

4

114375,74 m2

Bitkisel ve Hayvansal Atıkların geçici depolanması ve Transfer İstasyonu (Biyogaz Tesisi) arsası

Halalca Mah. Katı Atık Arıtma Tesisi Güneyi ve Bitişiği

1/100.000

Ç.D.P. dahilinde olup alt ölçek imar planı bulunmamaktadır

4.050.000,00-TL

121.500,00- TL

16.05.2018

14.00

2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

2

Karesi İlçesi

2. Çay Mahallesi

6692

7

293,.96 m2

Arsa

Kuva-i Milliye Mah. 283. Sokak No: 7

Ayrık Nizam

2 Kat (A-2) Konut Alanı

146.980,00-TL

4.409,40-TL

16.05.2018

14.15

2886 sayılı D.İ.K. 45.maddesi

3

Karesi İlçesi Aygören Mahallesi

7890

1

191,08 m2

Arsa

Aygören Mahallesi Güney Sokak No: 28

Bitişik Nizam Dört Katlı Konut Alanı

171.972,00-TL

5.159,16-TL

16.05.2018

14.30

2886 sayılı D.İ.K. 45. maddesi

4

Karesi İlçesi

2. Kayabey Mahallesi

3162

4

117,00 m2

Arsa

2. Sakarya Mahallesi Yavuz Sokak No: 27

Ayrık Nizam

2 Kat Meskun Konut Alanı

70.200,00-TL

2.106,00-TL

16.05.2018

14.45

2886 sayılı D.İ.K. 45. maddesi

 

İlan olunur.

3982/1-1