4 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30411

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Niğde Barosu Başkanlığı'ndan alınan 19.03.2018 günlü yazıda; Rasim ve Şükran Oğlu, 10277918892 T.C. Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Niğde İli, Merkez İlçesi; İlhanlı Mahalle/Köyü, Cilt No: 11, Aile Sıra No: 133, Sıra No: 7'de kayıtlı Salih Aruk'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 19.02.2018 gün ve 2018/33 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

3909/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce Di-Taş Tur. İth. İhr. Güm. Unlu Mam. Tic. Ltd. Şti. (V.N: 2950376700) firması adına sınır ticaret kapsamında işlem gören 28.04.2011 tarih ve IM301 sayılı beyanname muhteviyatı eşyaların İran menşeli olmadığının anlaşılması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunun 234/1-a maddesi uyarınca düzenlenen 30.09.2015/ET01 ek tahakkuk ile 30.09.2015/CK34 tarihli, sayılı para cezası karar tutarlarının (Erzurum Vergi Mahkemesi E: 2016/447, K:2017/694 sayılı kararı gereğince) süresi içinde ödenmemesi nedeniyle düzenlenen 12.01.2018/31172338 sayılı Ödeme Emrinin adı geçen firmaya tebliğ edilememesi nedeniyle ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Ağrı Caddesi Fatih Cami Yanı Doğubayazıt/AĞRI adresinde mukim Di-Taş Tur. İth. İhr. Güm. Unlu Mam. Tic. Ltd. Şti. (V.N: 2950376700) firması adına ilanen tebliğ olunur.

3906/1-1


Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

3927/1-1


 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyesi 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup. Profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

7 - Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 47 00

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Dinî Mezhep ve Gruplar, Bâtınîlik ve İsmailîlik konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olup, Yüksek Lisansını ve doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak.

Eski Türk Edebiyatı Mesnevi Nazım Şekli ve Na’t Münacat, Siyasetname gibi nazım türlerinde çalışmış olmak.

Türk Edebiyatının uluslararasında tanınmasının sağlayacak diğer edebiyatlarla mukayeseli çalışmalarda bulunmak ve bu anlamda evrensel konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Siyasi Coğrafya, Güvenlik Çalışmaları ve Devlet-Dışı Aktörler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Güvenlik, Güney Asya, Siyasi Coğrafya, Devlet-Dışı Aktörler ve Stratejik Kültür konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Makroiktisat, Para Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri ve Sistem Dinamiğinin Sosyal Bilimlerde Uygulanması konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması, tıp hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Doktora derecesini Uygulamalı Dilbilim ve Teknoloji alanında almış olmak; Derlem Dilbilim, Bilgisayar Odaklı Dil Öğrenimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak

 

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

3888/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof.

1

Beslenme Fizyolojisi alanında Doktora yapmış olmak, konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası proje, çalışma ve yayın yapmış olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (04.05.2018 - 18.05.2018 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 18.05.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 452 45 85 - 86 

Fax : 0216 452 87 17

3965/1-1


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://mgu.edu.tr/tr/ adresi formlar sekmesinden temin edilecek)

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Der.

Adet

Açıklama

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Müzik Teorisi

Müzik Teorisi

Doçent

2

1

Post Tonal Teoriler üzerine çalışmaları olmak.

3967/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Çevre Mühendisliği

Su Kirliliği ve Atık Su Kontrol Teknolojisi

Profesör

1

(*)

Çevre Mühendisliği

Toprak Kirliliği ve Katı Atık Uzaklaştırma Teknolojisi

Profesör

1

-

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Katıhal Fiziği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. (*)

 

NOT:(*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

3917/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK AEĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

TRX Antrenman Metodları üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

Pedagojik Oryantasyon için Öğretim Yaklaşımları üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

1

Açık Eğitim Kaynakları üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Öğretmen Yetiştirme Programları için kalite standartları belirlenmesi üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Argümantasyon Yaklaşımının tenkitçi düşünmeye tesiri üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Sosyal Ağ Destekli Öğrenme Ortamları ile ilgili doktora yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Retina Rejenerasyonu ile ilgili Moleküler Mekanizmalar üzerine doktora yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları üzerine doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

PROFESÖR

1

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK

EBELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği üzerine doktora yapmış olmak

3892/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri kapsamında öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL./ABD./ASD./PROG.

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

1001

Seyrani Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Toprak Bilimi Alanında Almış Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Kardiyoloji Alanında Almış Olmak.

1003

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Finans Alanında Almış Olmak.

1004

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Elektrik-Elektronik

Profesör

1

1

Doçentliğini Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Teknolojileri Eğitimi Alanında Almış Olmak.

1005

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi Alanında Almış Olmak.

1006

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Alan Eğitimi (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi) Alanında Almış Olmak.

1007

Edebiyat Fakültesi

Japon Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentliğini Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Japon Dili ve Edebiyatı) Alanında Almış Olmak.

1008

Mühendislik Fakültesi

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

1009

Fen Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya Alanında Almış Olmak. Analitik Kimya Dalında Deneyimli Olmak.

3905/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ