3 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30410

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV)

VAKFEDENLER : Mehmet Abdülkadir Uslu, Derya Baltalı, Necip Filiz, Doğan Değirmenci, Osman Uğurlu, Ahmet Taş

VAKFIN İKAMETGAHI: DENİZLİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.04.2018 tarihinde kesinleşen, 15.02.2018 tarihli, E:2017/703, K:2018/61 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Denizli’li sanayicilerin bilgi ve deneyimleri, iş yetenekleri ile yurt içi ve yurt dışı ilişkilerinden yararlanarak ülkemizin ekonomik, sosyal, teknolojik, bilimsel ve kültürel gelişmesine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000- TL nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet Abdülkadir Uslu, Derya Baltalı, Necip Filiz, Doğan Değirmenci, Osman Uğurlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DSOB) Tüzel Kişiliğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3904/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.02.2018 gün ve 039 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 gün ve 583 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98283 ada batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3944/1-1


Sağlık Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Mülga Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 11/10/2017 tarihinde 2017/390318 İhale Kayıt No ile yapılan "533 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" ihalesi kapsamında;

- MEYDA Medikal İnşaat Bilişim ve İşletmecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Vedat Dalokay Cad. No: 112 GOP/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 88533, Vergi Dai./No: Cumhuriyet V.D./620 059 4170)’ne ve söz konusu ihale tarihi itibariyle şirkette ortaklığı ve şirketin yönetim Kurulu Başkan vekili olan, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (g) bendi kapsamında olduğu tespit edilen Cüneyt ARSLAN (T.C. Kimlik No: 10466064782)'a;

- TURKPLAST Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi (Adres: Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 6 Akyurt/ANKARA, Ankara Ticaret Odası-Ticaret Sicil No: 806-Akyurt, Vergi Dai./No: Yahya Galip V.D./871 053 7685)'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (g) bendi kapsamında olduğu tespit edilen Mehmet Berat BATTAL (T.C. Kimlik No: 54172189940)'a;

- TÜRKSOY Medikal ve Tıbbi Gereçler Sağlık Hizmetleri Gıda Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Candaroğulları Mah. Miralay Halit Bey Cad. No: 55/l Şimal Plaza Kat: 4 No: 7-8 Merkez / KASTAMONU, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 3562, Vergi Dai./No: Kastamonu V.D./881 027 5220)'ne; bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Belgin YENİÇERİOĞLU (T.C. Kimlik No: 39295677772)'na ve ayrıca söz konusu ihale tarihi itibariyle şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi kapsamında olduğu tespit edilen Mustafa YENİÇERİOĞLU (T.C. Kimlik No: 68746039418)'na;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 10/04/2018 tarihli ve 30387 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararları, Bakanlık Makamının 25/04/2018 tarihli ve E.888 sayılı onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

3939/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik

Kuramsal Plazma Fiziği

1

-

-

Fizik

Kuramsal Katıhal Fiziği

-

-

1

Kimya

Analitik Kimya (Biyoanalitik Yöntemler)

-

-

1

Biyolojik Bilimler

Kanser Moleküler Biyolojisi

1

-

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Yapı-Zemin Etkileşimi, Barajların Sismik Davranış Tahkiki

1

-

-

İnşaat Mühendisliği

Yüksek Başarımlı Hesaplama, Yapısal Rüzgar Mühendisliği, Algılayıcı Sistemleri

1

-

-

İnşaat Mühendisliği

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Türbülans Modelleme, Nehir Hidroliği

1

-

-

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Deneysel Aerodinamik, Rüzgar Türbin Aerodinamiği, Türbo-Makine Akışları, Türbülanslı Akışlar

1

-

-

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Aerodinamik, Çırpan Kanat Aerodinamiği ve Modellemesi, Laminar Önkarışımlı Yanma, Deneysel Aerodinamik

1

-

-

Gıda Mühendisliği

Gıda Biyokimyası ve Gıdalarda Görüntüleme Teknikleri

-

1

-

Bilgisayar Mühendisliği

Robotik

1

-

-

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Grafiği

-

1

-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler ve Elektronik Cihazlar

1

-

-

Kimya Mühendisliği

Ayırma İşlemleri ve Kütle Transferi, Membranlı Ayırma Süreçleri

-

1

-

Maden Mühendisliği

Maden İşletme

-

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Finans

-

1

-

Uluslararası İlişkiler

Orta Asya Siyaseti

-

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

1

-

-

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

Aktüerya Bilimleri

Hayat-Hayat Dışı Aktüerya Matematiği ve Aktüeryal Risk Modellemesi, Finansal Matematik

-

-

1

3821/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

3842/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                09.03.106

Toplantı Tarihi ve No    : 19.10.2017-170                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.10.2017-7072                                              AYDIN

Aydın İli, Germencik İlçesi Bozköy Mahallesi, Ilıca Mevkii’nde bulunan ve Kurulumuzun 19. 07. 2017 tarih ve 6722 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli “Taş Köprü” yapısına ilişkin; tescil fişi ile tescil haritasının hazırlanarak iletilmesinin istenildiği, Kurulumuzun 19.07.2017 tarih ve 6722 sayılı karar ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca tescilli taş köprüye ilişkin hazırlanan tescil fişi, 1/1000 ölçekli tescil haritası ile 17.10.2017 tarih ve 7055 evrak sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Germencik İlçesi, Bozköy Mahallesi, Ilıca Mevkii’nde bulunan ve Kurulumuzun 19.07.2017 tarih ve 6722 sayılı kararı ile taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli “Taş Köprü” yapısına ilişkin hazırlanan tescil fişi ile 1/1.000 ölçekli harita üzerinde yeri gösterilen köprü yapısının beden duvarlarından itibaren koruma alanının 20 metre olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, tescilli taş köprü ve koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, tescilli taş köprüye ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.  

3843/1/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                09.03.106

Toplantı Tarihi ve No    : 19.07.2017-163                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.07.2017-6722                                              AYDIN

Aydın İli, Germencik İlçesi dahilinde bulunan ve DSİ 21. (AYDIN) Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek Bar-Su Proje Müh. Müş. TİC. A.Ş.- NFB Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Bilişim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı yükümlülüğünde, planlama safhası projesi yapımı öngörülen “Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Baraj Planlama Mühendislik Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” nin yapımına ilişkin, çalışmaları devam eden “Oyuk Barajı ve Sulaması Teknik Raporu” hazırlanabilmesi için yapımı planlanan baraj (gövde ve su toplama alanı) kapsamında inşaat ihale sürecinin başlatılması talebine ilişkin; Bar-Su Proje Müh. Müş. TİC. A.Ş.- NFB Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Bilişim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın  03.10.2016 tarih ve BAR-SU NFB 16/ AYDIN-017 sayılı, 05.07.2017 tarih ve BAR-SU NFB 17/ AYDIN -042 sayılı yazıları ve ekleri, söz konusu baraj aks yeri ve rezervuar alanı dahilinde kalan ve  İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun  28.11.2001 tarih ve 10258 sayılı kararı ile tescil edilen Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 3481 sayılı kararı ile 20 metre koruma alanı uygun görülen kaplıca yapısı (hamam) ve tescilsiz taş köprü yapısına ilişkin; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih ve 840 sayılı yazısı ve eki; Aydın Müzesi Müdürlüğü’nün 08.02.2017 tarih ve 283 sayılı yazısı, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün  22.05.2017 tarih ve 2610 sayılı yazısı  eki; Aydın Müze Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve 860 sayılı yazısı ve ekindeki Aydın Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 12.05.2017 tarihli teknik rapor ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18.07.2017 tarih ve 5129 sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Germencik İlçesi dahilin de bulunan, Oyuk barajı ve Sulaması teknik raporunun hazırlanması için yapımı planlanan baraj gövde ve su toplama alanı konusunda çalışma başlatılan ve maksimum su kotu 167.5 m olarak projelendirilen baraj alanında kalan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespit edilen Germencik ilçesi, Bozköy Mahallesi, Ilıca Mevkii’nde kalan ve Osmanlı Dönemine ait olduğu anlaşılan taş köprünün tescilinin uygun olduğuna, köprünün beden duvarlarından itibaren 20m’lik alanın koruma alanı olarak ve grubunun “I. Grup” yapı olarak belirlenmesine, tescil fişi ve tescil haritasının Kurulumuza iletilmesine, söz konusu tescilli taş köprü ile Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 3481 sayılı kararı ile tescil hamam yapısının Oyuk barajı projesinden etkilenmeyecek şekilde gerekli koruma önlemlerine ilişkin alternatif çözüm önerilerini içerir teknik raporlarının ve projelerinin ivedilikle Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

3843/2/1-1

—————

GELİBOLU TARİHİ ALANI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA KOMİSYONU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 09.04.2018 - 34                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.04.2018 - 632                                        ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1980 gün ve 12331 sayılı kararı ile doğal-arkeolojik-tarihi-askeri-harp tarihi-kentsel sit alanları olarak bütüncül bir şekilde tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Tarihi Sit ve III. Derece Doğal Sit Alanında kalan, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 19.06.2014 tarih ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun eki paftada Tarihi Alan Sınırları içerisinde kalan, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun 24.08.2016 tarih ve 306 sayılı kararı ile kentsel sit alanlarının mevcut halleriyle, arkeolojik ve tarihi sit alanlarının en son düzenlenen halleriyle sayısallaştırıldığı karar eki sit alanı sınırlarını gösterir 1/25000 ölçekli haritada tarihi sit ve 3. Derece doğal sit alanında yer alan,  mülkiyeti Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Tapulama Harici (TH2) Alanda şehitlik tespiti ve sondaj talebine ilişkin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı uzmanlarının 09.04.2018 tarih ve 1562 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyünde yer alan, tarihi sit ve 3. derece doğal sit alanında kalan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, tapulama harici (TH2) alanda komisyonumuzun 13.12.2017 tarih ve 517 sayılı mezarlıkların araştırılması kararı doğrultusunda yapılan örtü temizliği sonucunda tespit edilen ve mezar taşında miladi 29 Haziran 1915 (Rumi 16 Haziran 1331) tarihi tespit edilen mezarın 2863 sayılı yasa uyarınca alanda kimlikleri çok az sayıda bilinen şehit mezarlarından biri olma araştırmasına konu edilebilecek mezarın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Alan Başkanlığı danışmanının açıklamalarından literatürde geçen bilgilerden Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey’e ait olduğu yönünde verilerin araştırmasının yapılabilmesi için öncelikle mezar taşının kırık olan ve şehidin isminin yazılı olduğu varsayılan üst parçasının alanda yapılacak yüzey araştırması ve gerektiğinde mezar taşı çevresinde yapılacak sondaj çalışmaları ile birinci etap değerlendirmesinin Alan Başkanlığınca yapılabileceğine, bunun dışında farklı çalışma gerektiğinde ilgili uzmanlardan görüş alınarak komisyonumuzun değerlendirmesine sunulmasına, mezara ait tescil fişinin hazırlanarak komisyonumuza sunulmasına, bu çalışmalar yapılıncaya kadar mezarın korunması için her türlü güvenlik tedbirinin mahallen alınmasına karar verildi.

3844/1-1