28 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30405

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

3824/1-1


Adalet Bakanlığından:

Mersin 4. İcra Müdürlüğünün 2000/1313 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3817/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün (Asayiş Şube Müdürlüğü) 10/01/2018 tarihli, 2018/15 sayılı yazısına istinaden, Ahmet ÖZGAN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 13/02/2016 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 16220100T24939 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 11/08/2016 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2000 model, W70049E plakalı, Mercedes marka aracın, 16-15/01/2018 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu aracın, yukarıda sayı/tarihi yazılı Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün (Asayiş Şube Müdürlüğü) yazılarında, çalıntı olarak arandığı ve şikayette bulunulduğu belirtildiğinden, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 30/7. maddesinde, "çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük gözetimine altına alınarak sahibine tebligat yapılır" denildiğinden, aracı yurda getiren şahıs veya sahibinin yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilmediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, halen Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde geçici olarak muhafaza edilen 2000 model, W70049E plakalı, Mercedes marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 79/2. ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 32/1 maddelerinde belirtilen üç (3) aylık süre içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3797/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün (Asayiş Şube Müdürlüğü) 30/11/2017 tarihli, 2017/527 sayılı yazısına istinaden, Radoslav ENEV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 01/02/2013 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 13220100T16784 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 31/07/2013 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2001 model, C4234HA plakalı, BMW marka aracın, 212-01/12/2017 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu aracın, yukarıda sayı/tarihi yazılı Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün (Asayiş Şube Müdürlüğü) yazısı ve ekinde alınan 30/11/2017 tarihli tutanakta çalıntı olarak arandığı ve şikayette bulunulduğu belirtildiğinden, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 30/7. maddesinde, "çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük gözetimine altına alınarak sahibine tebligat yapılır" denildiğinden, aracı yurda getiren şahıs veya sahibinin yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilmediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, halen Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde geçici olarak muhafaza edilen 2001 model, C4234HA plakalı, BMW marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 79/2. ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 32/1 maddelerinde belirtilen üç (3) aylık süre içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3798/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Mehmed SHERIFOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 15/12/2017 tarihinde 17160100T124 kayden yurda girişleri yapılan 2000 model, CT7468BX plakalı, Ford marka aracın halen yurt dışı edilmediği, 1 no'lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. ve 20/3 maddelerinin ihlaline neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi gereğince tahakkuk ettirilen 4.189,50-TL para cezası için hazırlanan 18160100CK000642-27/03/2018 sayı/tarihli ceza kararı ile yine 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 ve 238/1. maddeleri gereğince tahakkuk ettirilen 16.758,00-TL vergiler için hazırlanan 18160100ET000087-19/04/2018 sayı/tarihli ek tahakkukun, adı geçen kişinin yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle, tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 18160100CK000642-27/03/2018 sayılı ceza kararı muhteviyatı 4.189,50- TL'nin otuz (30) gün, 18160100ET000087-19/04/2018 sayılı ek tahakkukları muhteviyatı 16.758,00-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3799/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

08/03/2013 tarih ve BAY/939-82/32262 sayılı bayilik lisansıyla "Obruk Köyü, Kuzuağılı Mevkii Bor Niğde" adresinde Aydınlar Petrolcülük Turizm İnşaat Nakliye Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16/05/2016 tarihinde yapılan denetim neticesinde otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt hareketlerinin varlığının tespit edilmesiyle ilgili olarak 23/02/2018 tarih ve 9582 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında doğrudan soruşturma açılmış, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 14/03/2018 tarih ve 443 sayılı Soruşturma Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya şirketinize ait lisansın doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/1/1-1

—————

03.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34906 sayılı bayilik lisansı sahibi Beylerbeyi Akaryakıt Tar. Ürün. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.'nin kendisinden talep edilen 2015 yılının ilk 11 ayına ait gaz yağı teminine ve dış satışlarına ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmemesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 13/03/2018 tarihli ve 12641 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 16/03/2018-457 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/2/1-1

—————

"Kayseri Malatya Karayolu 60.km Köprübaşı Köyü Bünyan/Kayseri" adresinde 03.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34906 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Beylerbeyi Akaryakıt Tarım Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt istasyonunda, 09.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcı firması olan Birleşik Petrol A.Ş.'nin ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde gerekli belirtileri bulundurmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 16/01/2018 tarihli ve 2607 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 25/01/2018-152 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/3/1-1

—————

03/05/2012 tarihli ve 3817/44 sayılı Kurul Kararının dağıtıcı harici akaryakıt ikmaline uygulanan idari para cezası “tekerrüre esas alınacak tarihin Kurul Kararının tebliği değil fiilin işlendiği tarih olması gerektiği” ve vaziyet planı harici tank tespitine uygulanan idari para cezası ise “somut bilgi ve belgeler ortaya konulmaksızın üst sınırdan uygulanmış olması” gerekçeleriyle Danıştay 13. Dairesinin 2013/1190 E. ve 2015/397 K. ve yine Danıştay 13. Dairesinin 2015/5035 E. ve 2017/3305 K. Kararları ile iptal edilmiştir. Denetim tarihi itibariyle 23.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21179 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında "Çiçekli Belediyesi Gül Mahallesi Edremit VAN" adresinde Cevdet DORUK adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 03/07/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlardan dağıtıcı haricinde 06 YB 8337 plakalı kamyondan akaryakıt ikmalinin iptale ilişkin mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 14/03/2018 tarihli ve 13000 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 19/03/2018 tarihli ve 466 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.03.2018 tarihli ve 7732-48 sayılı Kararı ile, 2140141738 vergi numaralı LPG-BAY/723-141/01956 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Coşkun Akaryakıt Tarım Gıda Nakliye İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 17.02.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen firma hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Onbir Nisan Caddesi No:323 Suruç Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/5/1-1

—————

15/01/2018 tarihli ve 2124 sayılı Başkanlık Oluru ile 02.07.2015 tarihli ve 5675-5 sayılı Kurul Kararının Ankara 7. İdare Mahkemesinin E E:2015/2347, K:2016/3989 sayılı Kararı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin E.2017/35, K.2017/102 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 21/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32796 sayılı (29.09.2016 tarihli 36574 sayılı kararla sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Eses Petrol Nakliyat Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Uşak-İzmir Karayolu 28 Km. Çamyazı Köyü Mahallesi (Ada: , Pafta: k22d.d07.c, Parsel: 612) Uşak adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 14/04/2014 tarihinde yapılan denetimde 2 numaralı yeraltı tankına faturasız ve belgesiz motorin girişi gerçekleştirerek dağıtıcı dışı ikmal fiilinin iptale ilişkin mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 26/01/2018 tarihli ve 163 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/6/1-1

—————

Karabük Yolu 25. Km Gerede/BOLU adresinde yer alan ve (23.11.2016 tarihinde sonlandırılan) 20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33828 numaralı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Akdağlı Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda 05.05.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; bayisi olduğu dağıtım firması haricinde temin ettiği akaryakıtı satması sonucu ilgili lisans sahibinin dağıtıcı dışı ikmalde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca aynı şirkete ait akaryakıt istasyonunda icra edilen söz konusu denetimde tespit edildiği üzere; otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalışmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, mezkur konuların detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 28/03/2018 tarihli ve 15857 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/03/2018 tarihli ve 508 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (resmi kayıtlara göre tespit edilen Büyük İstanbul Otogarı No: 154 Kat: 3 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/7/1-1

—————

13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 (lisansı 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 23.02.2017 tarih ve 6939-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin, “İslam Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 67/A (Ada: 19, Pafta: 26-30, Parsel: 4) Saimbeyli/ADANA” adresinde, 18.06.2013 tarih ve BAY/939-82/32770 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gzn Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19.10.2016 tarihinde yapılan denetimde ilgili bayinin akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin çalışmadığı tespit edilmiş olup buna ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili dağıtıcı Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde 09.02.2018 tarihli ve 6933 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 14.02.2018 tarihli ve 319 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/8/1-1

—————

13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 (lisansı 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 23.02.2017 tarih ve 6939-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin, “Köprübaşı Mevkii (Ada:102, Pafta:-, Parsel:8) Pınarlar Köyü Tufanbeyli/ADANA” adresinde, 28.10.2014     tarih ve BAY/939-82/34802 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gzn Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, bayisinin akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmasını mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlamamış olması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili dağıtıcı Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde 07.02.2018 tarihli ve 6389 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 12.02.2018 tarihli ve 274 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/9/1-1

—————

06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı (11.01.2013 tarih ve 1329 sayılı karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Oğulbey Mahallesi Serpmeleri No:222 (Ada:13811, Parsel:12) Gölbaşı / ANKARA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen denetimde akaryakıt istasyonunda herhangi bir giydirme bulundurulmadığının tespit edilmiş olmasının 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı (21.08.2014 Tarih ve 5186-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir) sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi açısından mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 22.02.2018 tarihli ve 9450 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 26.02.2018 - 363 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/10/1-1

—————

23/03/2018 tarihli ve 15023 sayılı Başkanlık Oluru ile İlkbahar Mah. Kondrad Adenauer Cad. No:59/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 21.08.2015 tarihli ve BAY/939-82/35881 sayılı bayilik lisansı sahibi Çimenli Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.04.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çimenli Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 519 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/11/1-1

—————

16/03/2018 tarihli ve 13574 sayılı Başkanlık Oluru ile Çamlık Mah. Pamuk Sok. Kaçkar Plaza No:12 D:13 Ümraniye İstanbul adresinde mukim 16.06.2015 tarihli ve BAY/939-82/35651 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2016 yılında Kurumda bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27/03/2018 tarihli ve 493 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/12/1-1

—————

26.03.2018 tarihli ve 15029 sayılı Başkanlık Oluru ile Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No: 25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) bayisi BAY/939-82/35984 sayılı bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan verilerin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/04/2018 tarihli ve 518 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/13/1-1

—————

16/03/2018 tarihli ve 13574 sayılı Başkanlık Oluru ile İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3c Blok No: 128 Merdivenköy Başakşehir Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 13.02.2014 tarihli ve DAĞ/4876/33837 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin bayisi Emirler Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumda bulunan 2016 yılı otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması, otomasyon sistemi kılavuzunda yer alan tabloların Kuruma sunulmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27/03/2018 tarihli ve 493 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/14/1-1

—————

23/03/2018 tarihli ve 15021 sayılı Başkanlık Oluru ile Altay Mah. Orhanbey Cad. Galeria İş Merkezi No: 3/46 Etimesgut ANKARA adresinde mukim 19.10.2015 tarihli ve BAY/939-82/36078 sayılı bayilik lisansı sahibi Paşa Akaryakıt İnşaat Metal Reklam Danışmanlık Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 12.04.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tabancalar ile otomasyon sistemi arasında bağlantının kurulmaması, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Paşa Akaryakıt İnşaat Metal Reklam Danışmanlık Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 522 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/15/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.03.2018 tarihli ve 7756-58 sayılı Kararı ile, 5670018696 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/09032 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Kocatepe Gıda Kereste Yeni Gübre Besicilik Akaryakıt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 15.03.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen firma hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kozağzı Köyü (Parsel:470) Bafra Samsun) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/16/1-1

—————

05/12/2014 tarih ve BAY/939-82/34928 sayılı bayilik lisansı sahibi Mustafa KOCAASLAN tarafından "E-90 Karayolu Üzeri Çiftehan Köyü Ulukışla Niğde" adresinde işletilen akaryakıt istasyonunun 2016 yılı dönemi faaliyetine ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunca hazırlanan Rapor ve Kurumumuzca yapılan incelemede, bayilik lisansı sahibinin otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satış ve dolumu gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 08/03/2018 tarih ve 11877 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında doğrudan soruşturma açılmış, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 28/03/2018 tarih ve 499 sayılı Soruşturma Raporu adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya şahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/17/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/14828 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sentek Petrol Nakliyat Otomotiv İnşaat Taahhüt Gıda Ve Tekel Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 25/01/2018 tarih ve 7664-66 sayılı Kurul Kararı ile, yürütülmekte olan soruşturmanın idari yaptırım uygulanmadan sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/18/1-1

—————

02/02/2018 tarih ve 5898 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/939-82/34238 sayılı bayilik lisansı sahibi Venüs Petrolcülük Lojistik İnşaat Anonim Şirketi’nin, 27/01/2015 tarihli denetime göre, istasyon otomasyon sisteminin arızalı olduğu dönemlerde akaryakıt satışı gerçekleştirdiğinin; bununla birlikte, BAY/939-82/34238 sayılı bayilik lisansı sahibi ile BAY/939-82/34292 sayılı bayilik lisansı sahibi mezkur firmanın 01-27/01/2015 tarihleri arasında dağıtıcı dışı akaryakıt ikmalinde bulunduklarının tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumlarının tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu lisans sahipleri hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/02/2018 tarih ve 278 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3815/19/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ