26 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30403

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


1 ADET LC-MS/MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:


2 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI 1 ADET 12 METRELİK MERCEDES MARKA 302 S 1986 MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜS TADİLAT VE ONARIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


GENİŞ ALAN TELSİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ÖN MONTAJ KOLAYLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR VE TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN CER MOTORU VE ALTERNATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 23 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK TABLET TUZ TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karacabey Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan, G32-c1/G32-c4/G32-d2/G32-d3 nolu paftalarda bulunan, 4.900 hektar alanda, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 016 ruhsat numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlara, 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Çorum

İlçesi                                       :  Bayat

Mahalle/Köyü                         :  -

Yüzölçümü                             :  4.900 Hektar

Mevkii                                    :  -

İhale Bedeli                             :  131.467,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :      3.944,01 TL.

İhale Tarihi                             :  09/05/2018

İhale Saati                               :  14.00

İhale Yeri                                :  Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No: 167 Çorum adresinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu.

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 50,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır.

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

603000

610000

610000

603000

Yukarı (X)

4503000

4503000

4496000

4496000

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekâleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Taliplilerin istenilen belgeleri 09/05/2018 Çarşamba günü Saat 14.00’de dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3674/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS/RBS) YAZILIMI VE DONANIMLARI alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2018/202169

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

b) Telefon ve belgegeçer numarası      :  232 311 20 09 - 42 74/232 311 43 22

c) Elektronik posta adresi                    :  bapege@gmail.com

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Diğer Makine Teçhizat Alımı - 1 SET

b) Teslim yeri                                      :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

c) Teslim tarihi                                    :  150 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  14/05/2018 Pazartesi 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın 750.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir.

4.3.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; 900.000.-TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.

4.4.2. Kamu Kuruluşlarına veya Sağlık Hizmeti sunan Özel Sağlık İşletmelerine Her Türlü Bilişim Yazılım veya Donanım Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3760/1-1


1 ADET LC-MS/MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı “1 adet LC-MS/MS Sistemi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3792/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

TDLHZM-17 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM POMPALARI (YAP, YÜP, TRANSFER) MONTAJ-DEMONTAJ VE BAKIM-ONARIM İŞLERİ “AÇIK İHALE USULܔ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2018/200988

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100

                                                                        Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası            :  0 312 207 27 07 ve 0312- 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  24 ay süre ile 46 eleman 4 adet 4*2 pikap, 6 adet 4*4 (çekicili) pikap, 1 adet Nakil Aracı, 6 Adet Kaynak Makinesi ve Jeneratör çalıştırılarak Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Sahaların Kamp ve İstasyonlarındaki Üretim Pompaları (Yap, Yüp, Transfer) Montaj-Demontaj ve Bakım-Onarım İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi İşidir.

b) Teslim yeri                                   :  TP Batman Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren; 2 (iki) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                            Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ ANKARA

                                                            Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  15.05.2018 / Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

j) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

“Petrol ve Gaz sektöründe teknik personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri” yapmış olmak İş Bitirme Belgesi olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 615 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 150,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 15.05.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 -Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

3784/1-1


AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Pirebi Mahallesi Larende Caddesi No: 2’de (813 Ada 35 Parsel) bulunan 1.961,60 m² arsa üzerindeki 564,00 m²’lik akaryakıt ve LPG istasyonu 10 (on) yıl müddetle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV hariç 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale 09/05/2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:

Gayrimenkulün 10 (on) yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 6.000.000,00 TL (Altımilyon Türk Lirası) dir. Geçici teminat miktarı 180.000,00 TL (Yüzseksenbin Türk Lirası) dir.

5 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1- Teklif Mektubu,

2- Geçici teminat,

3- Tebligat için adres beyanı,

4- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7- Kanuni ikametgâh belgesi,

8- Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

6 - Tekliflerin Verilme Yeri ve Zamanı:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 09/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 09/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

7 - Ödeme Şekli:

Gayrimenkulün 10 (on) yıllık kira bedelinin % 25 (yirmibeş)’i ile KDV’si ve ihaleden doğacak olan diğer masraflar sözleşme yapılmasından önce peşin olarak ödenecektir. Kalan % 75 (yetmişbeş)’i ile KDV’si 8 (sekiz) eşit taksitte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

8 - Diğer Hususlar:

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Meram Belediye Encümeni serbesttir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

3766/1-1


2 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI 1 ADET 12 METRELİK MERCEDES MARKA 302 S 1986 MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜS TADİLAT VE ONARIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağış merkezlerinde kan alım faaliyetlerinde kullanılan 2 Adet 12 Metrelik BMC marka Belde Model kan bağışı otobüsü ve Batı Karadeniz (Düzce) Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağış merkezlerinde kullanılan 1 Adet 12 Metrelik Mercedes Marka 302 S 1986 Model kan bağışı otobüslerin tadilat ve onarım işi ekli teknik şartnameye ve eklerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık arttırma pazarlık yöntemi ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Türk Kızılayı Cad. No: l   06790 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 22.05.2018 günü saat 09.00'a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 22.05.2018 günü saat 14:00'da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: l Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV'den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

3765/1-1


MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/198780

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0346 2217000 - 4108 / 0346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  Makinalı Ray Alın Kaynağı ve Alüminotermit Kaynağı Yaptırılması Hizmet satın alınması işi. (Bakü - Tiflis - Kars (BTK) Hattında 200 adet makinalı ray alın kaynağı ve 100 adet Alüminotermit ray kaynağı yapılacaktır.)

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (3. Kat, 325 nolu oda) 10/05/2018 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. Kat, 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (3. Kat, 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3703/1-1


GENİŞ ALAN TELSİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/198921

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0346 2217000 - 397 / 0346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  Erzurum - Kars arası geniş alan kaplama telsiz sistemi satın alınması işi, 1 adet.

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat 325 nolu oda) 17/05/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat, 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3704/1-1


ÖN MONTAJ KOLAYLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/197091

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  16 adet GM Güç Paketi Ön Montaj Kolaylığı, teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  17.05.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17.05.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3705/1-1


MUHTELİF LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR VE TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/196887

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  600 adet muhtelif lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,

b) Tarihi ve Saati                       :  16.05.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/05/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3706/1-1


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN CER MOTORU VE ALTERNATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 23 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2018/198748

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı :  23 KALEM MALZEME

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 17.05.2018 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3707/1-1


RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/192933

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında UIC 60 ve S49 ray profillerinde istasyon yolları ve saydingler için 7.315 adet makinalı ray alın kaynağı ile tamir ve bakım amacıyla 1554 adet alüminotermit kaynağı yapılması hizmet alım işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 17/05/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3716/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TABLET TUZ TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

İhale Kayıt No                        :  2018/197148

a) Adresi                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0.372 252 40 01 (30 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  Satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Tablet Tuz: 133.000 Kg

b) Teslim Yeri                        : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip

                                                  Teknik şartnamede belirtilen temin planına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                    :  23.05.2018 - 15.00

c) Dosya No                           :  1831204

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - TS EN 973 uygunluk belgesi, Kimyasal analiz raporları 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri

5 - Kısmi teklif Kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 23.05.2018, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3701/1-1


HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Hızar palası ve zinciri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/188919

Dosya no                                :  1826046

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   No: 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hızar palası ve zinciri (2 kalem)

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. Zonguldak

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip, 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  16.05.2018 ÇARŞAMBA günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16.05.2018 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3670/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna (Konut Alanı) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1 - Taşınmaz

İLİ                                                          :  Muğla

İLÇESİ                                                   :  Bodrum

MAHALLESİ                                        :  Gökçebel

MEVKİİ                                                 :  -

PAFTA NO                                           :  -

ADA NO                                               :  766

PARSEL NO                                         :  2

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  3.746,81 m2

CİNSİ                                                    :  Mandalin bahçesi

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAKAM ONAYININ

TARİH VE SAYISI                              :  Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 05.03.2018 tarih ve 89243403-756.02-E. 15479 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih ve 32808994.02 [020]-E.50772 sayılı Makam onayı

MUHAMMEN İHALE BEDELİ          :  863.238,43 TL (Sekizyüzaltmışüçbinikiyüzotuzsekiz Türk Lirası kırküçkuruş)

                                                                  (Bu bedel inşaat maliyeti ve inşat süresindeki kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  25.897,15 TL (Yirmibeşbinsekizyüzdoksanyedi TürkLirası onbeşkuruş)

                                                                  (Bu bedel muhammen ihale bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                      :  10.05.2018

İHALE SAATİ                                      :  10.00

2 - Taşınmaz

İLİ                                                          :  Muğla

İLÇESİ                                                   :  Bodrum

MAHALLESİ                                        :  Gökçebel

MEVKİİ                                                 :  -

PAFTA NO                                           :  -

ADA NO                                               :  577

PARSEL NO                                         :  92

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  18.863.75 m2

CİNSİ                                                    :  Tarla

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAKAM ONAYININ

TARİH VE SAYISI                              :  Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 05.03.2018 tarih ve 89243403-756.02-E. 15479 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih ve 32808994.02 [020]-E.50731 sayılı Makam onayı

MUHAMMEN İHALE BEDELİ          :  3.871.609,64 TL (Üçmilyonsekizyüzyetmişbirbin

                                                                  altıyüzdokuzTürkLirasıaltmışdörtkuruş)

                                                                  (Bu bedel inşaat maliyeti ve inşat süresindeki kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  116.148,29 TL (Yüzonaltıbinyüzkırksekiz Türk Lirası yirmidokuzkuruş)

                                                                  (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                      :  10.05.2018

İHALE SAATİ                                      :  14.30

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

2) Yer teslim tarihinden itibaren 1. Taşınmaz için: 1. yıl aylık 750,00 (Yediyüzelli) TL, 2. yıl aylık önceki yılın kirası + Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı kadar, 3. yıl aylık 3.500,00 (Üçbinbeşyüz) TL + İnşaat Süresi Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı toplamı kadar, 4. yıldan itibaren sözleşme süresi olan 16. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı) eklenerek bulunacak bedel kadar kira alınması. 2. Taşınmaz için: 1. yıl aylık 1.500,00 (binbeşyüz) TL, 2. ve 3. yıl aylık önceki yılın kirası + Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı kadar, 4. yıl aylık 12.000,00 (onikibin) TL + İnşaat Süresi Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı toplamı kadar, 5. yıldan itibaren sözleşme süresi olan 20. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı) eklenerek bulunacak bedel kadar kira alınması.

3) Söz konusu kira bedelleri, taşınmazların mevcut imar planındaki "Konut" fonksiyonu gözetilerek belirlenmiş olup, öngörülen fonksiyonun ve/veya gelir getirici alanların, İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülerek değişmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucunda oluşan bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi,

4) Taşınmazlar üzerindeki mevcut yapı vb. unsurların her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

5) Yatırıma konu taşınmazlara ilişkin inşaat ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (yol, yeşil alan vb.) kısımlar var ise, (önceden 3194 sayılı Kanunun 18. maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bir kısımların istikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının %40'm üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

6) Yüklenici tarafından vakıf taşınmazların üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye/vakfına gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye/vakfına terk ve teberru edilmiş sayılması,

7) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazlarının başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

8) Yer teslim tarihinden itibaren 1. Taşınmazın ilk 2 yıl içerisinde, 2. Taşınmazın ilk 3 yıl içerisinde, mevcut imarı doğrultusunda "konut" yapılmak üzere, taşınmazlar için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması ve inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi, şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde 1. taşınmazın inşaat süresi olan 2 (iki) yıl dahil olmak üzere toplam 16 yıllığına, 2. Taşınmazın inşaat süresi olan 3 (üç) yıl dahil olmak üzere toplam 20 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Konut Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No: 1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. Her bir İhale dokümanı satış bedeli: 200,00-TL olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dokümanı satın alınacaktır.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6. (altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. (onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış 1. Taşınmaz için minumum 25.897,15 TL (Yirmibeşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası onbeşkuruş) 2. Taşınmaz için minumum 116.148,29 TL (Yüzonaltıbinyüzkırksekiz Türk Lirası yirmidokuzkuruş) tutarında ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

m) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3541/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karacabey Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Nitelik

Muhammen Bedel TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Karacabey

Hürriyet

2-6

-

3180

148000,00

Otlakiye

11.840.000,00

355.200,00

Bursa ili, 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

Anılan parsel üzerinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına 440,53m² irtifak hakkı vardır.

2

Karacabey

Hürriyet

H21A23C

-

3685

28684,94

Otlakiye

  2.295.000,00

  68.850,00

Bursa ili, 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

3

Karacabey

Hürriyet

H21A23C

-

3686

11072,36

Otlakiye

     886.000,00

  26.580,00

Bursa ili, 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

 

Not: 1. Sıra nolu 3180 parsel 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesi 4. Numaralı fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Diğer 2. ve 3. sırada bulunan 3685 ve 3686 nolu parseller KDV’den istisna değildir. 3685 ve 3686 nolu parsellere teklif edilen fiyat üzerinden %18 KDV uygulanacaktır. İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 3181 nolu parsel üzerinden yol geçtiğinden 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 09.09.2016 tarihinde 3181 nolu parsel için şerh beyan edilerek şerh sonrasında ifraz işlemi sonucu 3685 ve 3686 parsel nolu nitelikleri otlakiye olan taşınmazlar oluşmuştur. Bu nedenle isteklilerin anılan taşınmazları harita üzerinde bulundukları konumlarını görebilmek için Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.

Madde 1 - İşin Konusu

Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait 1. ve 2. Sıra numaralı Hürriyet Mahallesi, 3180 ve 3685 nolu parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile satılacaktır. Kalan 3. Sıra numaralı 3686 parsel nolu taşınmazın satışı 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi gereği (Açık Teklif Usulü) açık arttırma ile satılacaktır.

İhalenin İlan Şekli                                                                  :  Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, Kurum İnternet Sitesi

İlgili Mevzuat                                                                        :  2886 Sayılı Kanunun 35/a. Md. ile 45. Md.

Şartname Bedeli                                                                     :  100,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres                                                     :  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu

1. Sıra nolu taşınmazın İhale Tarih ve Saati                           :  09.05.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:30

1. Sıra nolu taşınmazın Son Başvuru Tarihi, Saati ve Yeri    :  09.05.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:30

                                                                                                  İhale Dosyaları Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Belediye Hizmet Binası, 2. Kat, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

2. Sıra nolu taşınmazın İhale Tarih ve Saati                           :  09.05.2018 Çarşamba günü, Saat: 15:00

2. Sıra nolu taşınmazın Son Başvuru Tarihi, Saati ve Yeri    :  09.05.2018 Çarşamba günü, Saat: 15:00

                                                                                                  İhale Dosyaları Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Belediye Hizmet Binası, 2. Kat, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

3. Sıra nolu taşınmaz                                                             :  09.05.2018 Çarşamba günü, Saat: 15:30

Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer                                :  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer                          :  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Madde 3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

• Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,

• Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı.

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

e) İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

f) İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması.

g) Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.

h) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

i) İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, g, h, bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Bu madde sadece 1. ve 2. sıra nolu taşınmazların isteklileri için geçerlidir.)

İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur.

İlan olunur.

3682/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Kepez

28876

6

13.595,00

Arsa

Özel Sağlık Tesisi Alanı

(Ayrık Nizam,

Kaks (E) :2,00, Yençok:Serbst)

27.200.000

816.000

10.05.2018

13.30

2

Kepez

Kepez

28869

6

8.895,00

Arsa

Ticaret Alanı

(Ayrık nizam,

Kaks : E:2,00, Yençok:28,00m)

21.600.000

648.000

10.05.2018

14.00

3

Kepez

Kepez

28872

11

3.610,00

Arsa

Ticaret Alanı

(Ayrık nizam,

Kaks : E:2,00, Yençok:28,00m)

  8.800.000

264.000

10.05.2018

14.30

4

Kepez

Güneş

29429

1

7.952,86

Arsa

Ticaret Alanı

(Ayrık nizam,

Kaks : E:1,20, Saçak Sev.:11,50)

  9.561.000

286.830

10.05.2018

15.00

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) temin edilebilir, ayrıca İmar durumu ile ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından ve parsellerin bulunduğu ilçe Belediyelerinden bilgi alınabilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1. Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.7. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 10.05.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına ( Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

3783/1-1