25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merrill Lynch Yatırım Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacaktır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR;

SİSTEM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

1) Firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak.

2) Microsoft Exchange konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3) Uygulama sunucusu, web sunucusu LDAP, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

5) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı (Centos / Ubuntu) işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

7) Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

8) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On konularında bilgi sahibi olmak.

9) File Server, File server Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak.

10) Sunucu donanımları ve yapılandırması ( Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. (Tercih sebebidir.)

(1) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

(2) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

(3) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

(4) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012

(5) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

 

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

SİSTEM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

2 katına kadar

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 25/04/2018 - 10/05/2018 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 10/05/2018 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

III. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 20 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 17/05/2018 tarihinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 24/05/2018 tarihinden itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151. Cadde No: 154/A   06510 Çankaya/ANKARA) da yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 31/05/2018 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

d) Başarı sırasına göre 1(bir) aday asil, 3 (üç) aday yedek olarak belirlenecektir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 1 (Bir)'dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

             Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

             Mustafa Kemal Mahallesi

             Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km)

             2151. Cadde No: 154/A - 06510 Çankaya/ANKARA

ÇAGRI MERKEZİ  : 444 6 278

Web                         : www.sanayi.gov.tr

Kamuoyuna duyurulur.

3655/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Son başvuru günü en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0272 444 03 03    Dahili: 10350 - 10351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Göz Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıpta Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Alanında doçentliğini almış olmak.

3665/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 21.12.2017 gün 521 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.04.2018 gün 706/1764 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 98820 adada yer alan park alanından ihdasen oluşturulan İbadet (Cami) Alanı'nı kapsayan 90004/66 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3684/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Muhittin Bahadırlı Vakfı

VAKFEDENLER: Veliş Bahadırlı

VAKFIN İKAMETGAHI: HATAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.01.2018 tarihinde kesinleşen, 11.12.2014 tarihli, E: 2013/55, K: 2014/678 sayılı kararı; mahkeme kararının 05.03.2015 tarihli tavzih kararı ile tavzih kararındaki birtakım hususların tashihine dair 09.03.2018 tarihli tashih kararı.

VAKFIN AMACI: Türk milli eğitimine katkıda bulunmak, eğitim kurumlarını ve fakir öğrencileri eğitim açısından maddi olarak desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Adalet Köyü, 30 parsel, 402805,48 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Adalet Köyü, 46 parsel, 40521,67 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Adalet Köyü, 47 parsel, 2578,55 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Karakaya Köyü, 17 parsel, 22789 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Karakaya Köyü, 45 parsel, 56883,93 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Karakaya Köyü, 46 parsel, 10915,07 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Karakaya Köyü, 47 parsel, 158249,87 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Karakaya Köyü, 48 parsel, 3065,13 m2,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Karakaya Köyü, 39 parsel, 30356,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar.

1.380.189,87 TL, 77.563,53 USD nakit.

YÖNETİM KURULU: Veliş Bahadırlı, Abdullah Doğruyol, Atilla Eryılmaz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Milli Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3685/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

21/10/2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aktel Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve anılan Şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Nafiz ÇUBUKÇU ile Ekin Yapı Anonim Şirketi ve anılan Şirketin bütün hisselerine sahip Hızır EKŞİ hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, "Aktel Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekin Yapı Anonim Şirketi ve Hızır Ekşi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 26/03/2018 tarihli ve 2017/3228 E. sayılı kararı ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3751/1-1


 


 


 


 


 


Merrill Lynch Yatırım Bank Anonim Şirketinden:

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ