25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AHŞAP MAKAS TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


VİNÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86071 SİCİL NO.LU RUHSAT SAHASININ “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


6 KISIM 6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3.932 ADET LEXMARK TONER KARTUŞU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM ENERJİ VE ELEKTROT KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


ARAÇ PARK YERİ - PARKOMAT UYGULAMASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Halfeti Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AHŞAP MAKAS TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/185646

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4931-0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Ahşap Makas Traversi-236 m³.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07.05.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3600/1-1


VİNÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/196495

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 348 8020 - 20 Hat Dahili: 4707 - 4985

                                                     0 216 345 1705 (fax)

c) Elektronik Posta Adresi         :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1 Adet MHC Vinç Kiralama Hizmeti Yapılacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16/05/2018 Çarşamba günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3697/1-1


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86071 SİCİL NO.LU RUHSAT SAHASININ “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1.1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle İşletme Hakkının Verilmesidir.

1.2 - İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86071 Sicil No.lu (Soma-Manisa) Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2046 tarihine kadar (31/07/2046 tarihi dahil) işletme hakkının verilmesi.

1.3 - Sahanın jeolojik rezervi 139 Milyon tondur.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 15.05.2018 Salı Saat:14.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

3.1- İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

3.2 - TEKLİF SAHİBİ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge istenecektir.

3.3 - TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam varlıklarını” ve “toplam öz kaynaklarını” gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam varlıklarının” en az 400.000.000 (DÖRTYÜZMİLYON) TL, “toplam öz kaynaklarının” ise en az 60.000.000 (ALTMIŞMİLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 60.000.000 (ALTMIŞMİLYON),-TRY. tutarında olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (İş ortaklığı durumunda, biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

3.5 - Yabancı TEKLİF SAHİP’leri ihaleye katılabilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 20.000.000 (YİRMİMİLYON) TL’dır.

5 - TEKLİF BEDELİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu kömür madeni için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvenan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 2.600 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan tüvenan kömür ton fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:

6.1 - KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile tekliflerini işbu ihaleye ait şartnamede belirtilen şekilde hazırlayarak, son teklif verme tarihi olan 15/05/2018 günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri zorunludur.

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır.

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKİ İhale Salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

6.2 - İhale dokümanı TKİ Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 Yenimahalle / Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

3681/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

1 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı

199707

2018-0652

03.05.2018-15.00

365 gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

3687/1-1


6 KISIM 6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Lojistik Komutanlığı ihtiyacı 6 kısım 6 kalem kişisel temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun ve aynı listede belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.05.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3679/1-1


3.932 ADET LEXMARK TONER KARTUŞU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı 3.932 adet Lexmark Toner kartuşunun teknik şartnamesine ve Lexmark markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3752/1-1


2 KALEM ENERJİ VE ELEKTROT KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

2 kalem enerji ve elektrot kablosu alımı

2 kalem

2018-190140

TER-AEL-2018-0090

150,00 TL

17/05/2018

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  17/05/2018, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1 - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, kabloların teknik özelliklerini ve markasını belirtir katalog, soru ve cevap tablosu, ürünün yetkili satıcısı olduğu ya da üreticisi olduğuna dair belge)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

3673/1-1


ARAÇ PARK YERİ - PARKOMAT UYGULAMASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin konusu ve şekli

Yalova Belediyesi imar sınırları içerisindeki 11 bölgede (cadde, sokak ve park yerlerinde) toplam 421 araç kapasiteli araç parkyeri - parkomat uygulaması kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile (Arttırma) ihale edilerek 3 yıllık süre için kiralanacaktır.

Madde 2 - İhalenin muhammen bedeli

Kira konusu araç park yeri -parkomat uygulaması işinin yıllık muhammen kira bedeli 712.887,00 TL + KDV olup, artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır

Madde 3 - Kira Bedeli Ödenmesi

İlk yıl yıllık kira bedeli ihale kesinleşen bedel üzerinden isabet eden KDV’si ile birlikte 15 günlük sözleşme yapma süresi içerisinde peşin, ikinci ve üçüncü yıl kira bedelleri bir önceki yıllık kira bedelinin ÜFE oranında (Yılın aynı ayına göre gerçekleşen oran) arttırmak suretiyle bulunacak bedel üzerinden isabet eden KDV’si ile birlikte ilk yıl kirasının ödendiği ayda olmak üzere ödenecektir.

Madde 4 - Geçici ve kati teminat miktarı

İhalenin geçici teminatı 64.159,83 TL olup, kati teminat ihalede gerçekleşen bedelin 3 yıllık tutarı üzerinden %6’dır. Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Madde 5 - İhale tarihi, saati ve yeri

İhale 09/05/2018 Çarşamba günü saat 14:00 da Yalova Belediyesi Encümen Salonu Süleymanbey Mahallesi İstiklal Cad. No: 29 adresinde yapılacaktır.

Madde 6 - İhaleye katılabilme şartları

A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2018 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C) Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c) Şartname alındı belgesi

d) İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütname

e) Devlet ihalelerinden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan

D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) (B) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 8 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, saat 12.30’a kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 9 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3596/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Halfeti Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları pafta, parsel, m2 si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminat ve güvence bedelleri belirtilen gayrimenkulün, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, (açık artırma) suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT İLE GÜVENCE BEDELLERİ

Sıra No

Mahalle

Pafta

Parsel

Tapu Miktarı m²

Hisse Oranı

Cinsi

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Güvence Bedeli (TL)

Tapu Kaydı

Mevcut Durum

1

Saylakkaya

N39 B 24.B

420

48.900,00

Tam

Tarla

Kayalık kıraç arazi

586.800,00

17.604,00

17.604,00

2

Saylakkaya

N39 B 24.A

657

25.300,00

Tam

Tarla

Fıstıklık

683.100,00

20.493,00

20.493,00

3

Saylakkaya

N39 B 24.A

676

9.500,00

Tam

Bağ

Fıstıklık

399.000,00

11.970,00

11.970,00

4

Saylakkaya

N39 B 24.A

679

36.400,00

Tam

Fıstıklık

Fıstıklık

1.456.000,00

43.680,00

43.680,00

5

Saylakkaya

N39 B 24.A

787

8.300,00

Tam

Tarla

Fıstıklık

232.400,00

6.960,00

6.960,00

6

Saylakkaya

N39 B 24.A

790

6.000,00

Tam

Tarla

Fıstıklık

156.000,00

4.680,00

4.680,00

7

Saylakkaya

N39 B 23.B

938

7.500,00

Tam

Tarla

Fıstıklık

150.000,00

4.500,00

4.500,00

 

2 - Söz konusu gayrimenkullerin açık teklif usulü (açık artırma) satış ihalesi 14.05.2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Halfeti Belediyesi toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalenin uzaması halinde ihaleye takip eden ilk iş günü saat 10.00’da devam edilir.

3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

2

Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

2

Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve Kimlik Fotokopisi

3

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

5

İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname,

5

İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

7

Halfeti Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7

Halfeti Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

 

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Halfeti Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen gayrimenkule ait geçici teminat ve güvence bedeli tutarı parayı (Nakit, Banka Teminat Mektubu ve Devlet tahvili olabilir) 14.05.2018 Pazartesi günü ihale saatine kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vereceklerdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

6 - İş bu ihaleye ait tapu masraflarının tamamı, vergi, resim harç gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3636/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  07.05.2018 Pazartesi Günü - Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0 262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                   :  100.00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 07.05.2018 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tarih/Saat

1

Başiskele/Bahçecik/

Damlar Mahallesi

474/5

500.00 m²

Konut Alanı

162.500,00 TL

4.875,00 TL

07.05.2018

10.00

(Liste sırasına göre ihaleler gerçekleştirilecektir. Aynı gün içerisinde tamamlanmaması halinde ertesi gün aynı saatte (08.05.2018 10.00) liste sırasına göre devam edecektir.)

2

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

468/2

498.21 m²

Konut Alanı

125.000,00 TL

3.750,00 TL

3

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

468/3

1.052.40 m²

Konut Alanı

260.000,00 TL

7.800,00 TL

4

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

468/4

806.03 m²

Konut Alanı

200.000,00 TL

6.000,00 TL

5

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

468/5

570.09 m²

Konut Alanı

145.000,00 TL

4.350,00 TL

6

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

468/6

500.00 m²

Konut Alanı

125.000,00 TL

3.750,00 TL

7

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

468/7

465.14 m²

Konut Alanı

115.000,00 TL

3.450,00 TL

8

Başiskele/Yuvacık/

Yeşilyurt Mahallesi

832/3

296.47 m²

Konut Alanı

125.000,00 TL

3.750,00 TL

9

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

184/7

434,00

Kentsel Çalışma Alanı

520.000,00 TL

15.600,00 TL

10

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

3077

453,53

Ticaret Alanı

345.000,00 TL

10.350,00 TL

11

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58

Ticaret Alanı

4.200.000,00 TL

126.000,00 TL

12

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00

Özel Eğitim Tesis Alanı

1.950.000,00 TL

58.500,00 TL

13

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

585/1

511,27

Konut Alanı

230.000,00 TL

6.900,00 TL

14

Başiskele/Bahçecik/

Şehitekrem Mahallesi

587/3

446,31

Konut Alanı

200.000,00 TL

6.000,00 TL

15

Başiskele/Yeniköy/

Yeniköy Merkez Mahallesi

746/12

476,00

Konut Alanı

220.000,00 TL

6.600,00 TL

16

Başiskele/Yeniköy/

Yeniköy Merkez Mahallesi

719/1

724,00

Konut Alanı

725.000,00 TL

21.750,00 TL

17

Başiskele/Bahçecik/

ŞehitekremMahallesi

0/6274

144,82

Konut Alanı

30.000,00 TL

900,00 TL

18

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

936/1

2656.57 m²

Konut Alanı

1.350.000,00 TL

40.500,00 TL

19

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

771/2

460,00

Ticaret Alanı

550.000,00 TL

16.500,00 TL

20

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

784/1

1606,85

Ticaret Alanı

1.925.000,00 TL

57.750,00 TL

21

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

780/8

431,59

Ticaret Alanı

520.000,00 TL

15.600,00 TL

22

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

908/11

1499.89 m²

Konut Alanı

750.000,00 TL

22.500,00 TL

23

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

792/9

1655,97

Ticaret Alanı

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

24

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

245/18

47845,75

Spor Tesis Alanı

25.000.000,00 TL

750.000,00 TL

25

Başiskele/Kullar/

Mahmutpaşa Mahallesi

148/14

258,00

Kentsel Çalışma Alanı

205.000,00 TL

6.150,00 TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

3590/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

Tapu Mahalle

İdari Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hisse Oranı

Niteliği

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Mevcut Kullanım Durumu

1

Gündoğdu

Yeşilova

180

10

1927

Tam

Betonarme Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve Arsası

Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu Alanı

8.000.000,00

240.000,00

2.000,00

02.05.2018

12.00

Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Tesisleri

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 30.04.2018 Pazartesi günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN;

a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN;

a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)

e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

3402/1-1