20 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30397

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Burgan Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı

VAKFEDENLER: Ekrem İmamoğlu, Süleyman Çelebi, Necati Özkan, İsmail Doğan Subaşı, Fatih Keleş, Cengiz Özkarabekir, Erhan Bayladı, Mehmet Çalık, Haluk Karataş

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.01.2018 tarih ve E: 2017/391,  K: 2018/14 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, tarih, kültür, bilim, sanat ve sportif alanlarda, ülkeye ve topluma hizmet etmek, insanımızın görgü, bilgi ve yeteneklerini yükseltmek amacı için her türlü çalışmayı yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL, (YÜZBİNTÜRKLİRASI) dır.

YÖNETİM KURULU: Ekrem İmamoğlu, Haluk Karataş, Cengiz Özkarabekir, Fatih Keleş, İsmail Doğan Subaşı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3582/1-1

—————

VAKFIN ADI: Zübeyir Gündüzalp Vakfı.

VAKFEDENLER: Abdurrahim Sözen, Eyup Ekmekçi, Ramiz Meriç, Levent Güray, Üzeyir Sever, Murat Atik, Ercüment Coşkun Özonay, Mehmet Sevinç, Hüseyin Narlı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.2017 tarihli ve E: 2017/266 K: 2017/388 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İlmi, dini, ahlaki ve kültürel değerlerin korunması ve bu değerlere bağlı fertlerin yetiştirilmesi maksadıyla her türlü faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Menderes İlçesi, 15 mlld pafta, 180 ada, 26 parsel, 662 m2 bahçeli 5 katlı betonarme binanın zemin katındaki 12/272 arsa paylı, 2 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: Üzeyir Sever, Ramiz Meriç, Ercüment Coşkun Özonay.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfa ait gayrimenkuller ve diğer bütün kıymetler mütevelli heyetinin ekseriyetle tensip edeceği diğer bir vakfa verilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3583/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 461 ada, 1 parsel üzerindeki 89605 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4655, Oda Sicil No: 17550) Hıdır UNAT’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2986, Oda Sicil No: 7741) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69114 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/1/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 14 ada, 1 parsel üzerindeki 100557 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69100 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/2/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 5 ada, 3 parsel üzerindeki 155088 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:294, Oda Sicil No: 7982), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6426, Oda Sicil No: 10704), Ahmet Emre EKER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53905), Utkan ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53179), Ali Cem ATASOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65984), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68980 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/3/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 16 ada, 2 parsel üzerindeki 113770 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Sercan VURAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56737), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68976 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/4/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20168 ada, 3 parsel üzerindeki 162324 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Ayşe DEDELİ (ŞİMŞEK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55889), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68964 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/5/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Aksu İlçesi, Aksu (Mülga Çalkaya) Belediyesi, 12691 ada, 09 parsel üzerindeki 210555 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 53803-56079 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 788 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Murat KÖSE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55040), Kamil CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4963, Oda Sicil No: 22718), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550) ile Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan Can OKTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2452, Oda Sicil No: 29573), Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6107, Oda Sicil No: 25522), Esra BAKIŞLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8093, Oda Sicil No: 12574), Hilal Ayça KAYNAR (AVCI)’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76598), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) ve Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Hasan Can OKTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2452, Oda Sicil No: 29573), Sevim TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73482), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68971 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/6/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 125 ada, 5 parsel üzerindeki 22853 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şükrü DAZKIRLI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 771, Oda Sicil No: 15085), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No: 27444), İzzet GÜVERCİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:797, Oda Sicil No:14892), Şükrü DAZKIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 771, Oda Sicil No: 15085), Aziz Naci YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:770, Oda Sicil No.10701), Mustafa Kemal KOCAMUSTAFAOĞULLARI’nın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 772, Oda Sicil No: 3325), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68988 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/7/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 125 ada, 4 parsel üzerindeki 114026 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İzzet GÜVERCİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 797, Oda Sicil No: 14892), Hüsnü Cemal ERGÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 262, Oda Sicil No: 4976), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No: 27444), Şükrü DAZKIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 771, Oda Sicil No: 15085), İzzet GÜVERCİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:797, Oda Sicil No:14892), Feyzi YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:773, Oda Sicil No:29937), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68999 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/8/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 209 ada, 2 parsel üzerindeki 82302 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İzzet GÜVERCİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 797, Oda Sicil No: 14892), Mustafa Bülent KASAPOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5716, Oda Sicil No: 33387), Mustafa Yılmaz TOPKARA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6370, Oda Sicil No: 2154), Kıvanç AYTUĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59101), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No: 27444), Şükrü DAZKIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 771, Oda Sicil No: 15085), İzzet GÜVERCİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:797, Oda Sicil No:14892), Feyzi YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:773, Oda Sicil No:29937), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69089 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/9/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 63 ada, 15 parsel üzerindeki 223451 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Yılmaz TOPKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6370, Oda Sicil No: 2154), Süleyman ÜZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6328, Oda Sicil No: 35142), Abdullah İNCEBACAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4965, Oda Sicil No: 18002), Umut CEYLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57974), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No: 27444), İlknur TARLABAZ ÖZOBUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60068), Hülya GÜNEYTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20455, Oda Sicil No:57685), Yakup MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53966) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69105 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/10/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 78 ada, 10 parsel üzerindeki 223802 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Yılmaz TOPKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6370, Oda Sicil No: 2154), Süleyman ÜZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6328, Oda Sicil No: 35142), Mustafa Nafiz YAĞMUR (İnşaat Mühendisi, Zemin/Yapı Malz.Lab.Denetçisi,(Uygulama Denetçisi), Denetçi No: 3183, Oda Sicil No: 18626), Mehmet ÖZTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43954), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No: 27444), İlknur TARLABAZ ÖZOBUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60068), Hülya GÜNEYTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20455, Oda Sicil No:57685), Yakup MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53966) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69110 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/11/1-1

—————

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 80 ada, 12 parsel üzerindeki 223452 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Yılmaz TOPKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6370, Oda Sicil No: 2154), Süleyman ÜZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6328, Oda Sicil No: 35142), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No: 27444), İlknur TARLABAZ ÖZOBUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60068), Hülya GÜNEYTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20455, Oda Sicil No:57685), Yakup MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53966) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69112 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/12/1-1

—————

Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 296 ada, 4 parsel üzerindeki 543376 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 80030 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 748 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Akif GÖKPINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8668, Oda Sicil No: 7595), Süleyman ÜZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6328, Oda Sicil No: 35142), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nuri Bülent DAĞISTANLIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14254, Oda Sicil No: 16324), Ekrem BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69098 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/13/1-1

—————

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı İlçesi, 76 ada, 131 parsel üzerindeki 221778 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZMAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1808, Oda Sicil No: 16125) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları İbrahim KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1210, Oda Sicil No:27281), Mehmet ÖZMAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1808, Oda Sicil No: 16125), Mustafa Şefik KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20721) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69133 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/14/1-1

—————

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı İlçesi, 109 ada, 57 parsel üzerindeki 546131 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ı) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zeki KÜÇÜKÇİLOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4010, Oda Sicil No: 10943) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları İbrahim KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1210, Oda Sicil No:27281), Zeki KÜÇÜKÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4010, Oda Sicil No: 10943), Ahmet BALCI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23820), Yusuf AYNAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 7350), Mustafa Şefik KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20721) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69129 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/15/1-1

—————

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 63 ada, 13 parsel üzerindeki 93978 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZMAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1808, Oda Sicil No: 16125), Muzaffer UYSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1384, Oda Sicil No: 29376), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları İbrahim KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1210, Oda Sicil No: 27281), Muzaffer UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1384, Oda Sicil No: 29376), Mehmet KADIGİL’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1309, Oda Sicil No:7473) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69101 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/16/1-1

—————

Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 680 ada, 1 parsel üzerindeki 960771 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10911 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sibel UNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22777, Oda Sicil No: 17671), Tuncay DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13857, Oda Sicil No: 16804), Ziya KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66486), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serkan SAROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63284) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68934 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/17/1-1

—————

Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 680 ada, 1 parsel üzerindeki 960786 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10911 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sibel UNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22777, Oda Sicil No: 17671), Tuncay DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13857, Oda Sicil No: 16804), Ziya KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66486), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serkan SAROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63284) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68937 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/18/1-1

—————

Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 680 ada, 1 parsel üzerindeki 960796 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10911 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sibel UNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22777, Oda Sicil No: 17671), Tuncay DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13857, Oda Sicil No: 16804), Ziya KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66486), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serkan SAROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63284) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68939 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/19/1-1

—————

Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 206 ada, 5 parsel üzerindeki 958372 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15688 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 879 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alaiye Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Süleyman AKINCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24120, Oda Sicil No: 33071), Ömer Abit ERTUŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1406, Oda Sicil No: 10240), Beyhan DERNEK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44908), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Süleyman AKINCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24120, Oda Sicil No: 33071), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68947 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/20/1-1

—————

Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 206 ada, 5 parsel üzerindeki 958361 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15688 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 879 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alaiye Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Süleyman AKINCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24120, Oda Sicil No: 33071), Ömer Abit ERTUŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1406, Oda Sicil No: 10240), Beyhan DERNEK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44908), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alaiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Süleyman AKINCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24120, Oda Sicil No: 33071), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68949 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/21/1-1

—————

Astan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kaş İlçesi, Kaş (Kalkan) Belediyesi, 4 pafta, 2998 parsel üzerindeki 237549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 47337-49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6107, Oda Sicil No: 25522), Sedat BİLGE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64752), Murat KÖSE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55040), Hüseyin TALAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61417), ile MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6152, Oda Sicil No: 18737), Ömer Ali KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58832), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Tolga ÇAĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56673), İlyas ŞENOL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22720, Oda Sicil No: 43010), MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer KULE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4635, Oda Sicil No: 27179), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No: 18207) ve Ömer Ali KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58832), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68969 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/22/1-1

—————

Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 16 ada, 1 parsel üzerindeki 251329 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 47337-49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şahin KALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11286, Oda Sicil No: 12407), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No: 18207), Erol NURCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12366, Oda Sicil No: 20123), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Tolga ÇAĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56673), İlyas ŞENOL’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22720, Oda Sicil No: 43010) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68975 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/23/1-1

—————

Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 464 ada, 4 parsel üzerindeki 125493 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Semra AKKURT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6342, Oda Sicil No: 31379), Cemil AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer KUK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1566, Oda Sicil No: 28150), Cemil AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68984 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/24/1-1

—————

Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, 8469 ada, 6 parsel üzerindeki 196640 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Akın ATABAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7484, Oda Sicil No: 19271), Ebru SUNAL ÇAM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65592), Sema BİLDİRCİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12540, Oda Sicil No: 58214), Semra AKKURT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6342, Oda Sicil No: 31379), Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7969, Oda Sicil No: 15772), Nevzat GÖK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer KUK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1566, Oda Sicil No: 28150), Cemil AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68960 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/25/1-1

—————

Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 157 ada, 6 parsel üzerindeki 671131 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40869-43073 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 415 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Belde Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Mete YARLIĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6743, Oda Sicil No: 5715), Dursun CEDİTOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12136, Oda Sicil No: 21189), Burhan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6518, Oda Sicil No: 19824), Ömer Çağlar KORKMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66352), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Mete YARLIĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6743, Oda Sicil No: 5715), Burhan AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6518, Oda Sicil No: 19824), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69152 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/26/1-1

—————

Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 15 ada, 3 parsel üzerindeki 122624 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40869-43073 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 415 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Mete YARLIĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6743, Oda Sicil No: 5715), Burhan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6518, Oda Sicil No: 19824), Aydın ÖZYAĞCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5160, Oda Sicil No: 4126), Ramazan DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1654, Oda Sicil No: 30689), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Mete YARLIĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6743, Oda Sicil No: 5715), Savaş YARLIĞAN (Mimar, Oda Sicil No: 31341) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68997 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/27/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 154 ada, 5 parsel üzerindeki 604022 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389), Esra BAKIŞLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8093, Oda Sicil No: 12574), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ali BUCAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 798, Oda Sicil No: 25419) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69140 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/28/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 10 ada, 03 parsel üzerindeki 606679 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115), İbrahim KÖKEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ali BUCAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 798, Oda Sicil No: 25419) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69142 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/29/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 277 ada, 1 parsel üzerindeki 716909 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13124, Oda Sicil No: 40208), Yaşar GÜNEŞ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ali BUCAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 798, Oda Sicil No: 25419) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69144 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/30/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 277 ada, 1 parsel üzerindeki 716923 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13124, Oda Sicil No: 40208), Yaşar GÜNEŞ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ali BUCAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 798, Oda Sicil No: 25419) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69146 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/31/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı İlçesi, 45 ada, 34 parsel üzerindeki 515400 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8219, Oda Sicil No:7756), İbrahim KASKA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66260), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69137 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/32/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı İlçesi, 80 ada, 30 parsel üzerindeki 262456 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şevket AŞIK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6551, Oda Sicil No: 6416) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8219, Oda Sicil No:7756), İbrahim KASKA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66260), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69124 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/33/1-1

—————

Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33146-35240 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 9 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aycan DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5431, Oda Sicil No: 10628), Ahmet TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5967, Oda Sicil No: 14042), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Murat SİVRİKAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:107, Oda Sicil No: 24173), Salih Zeki UÇAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:102, Oda Sicil No: 32760), Seyhan ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:101, Oda Sicil No: 15549), Hüseyin YÜKSEL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1067, Oda Sicil No: 40355) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69092 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/34/1-1

—————

Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Korkuteli İlçesi, 579 ada, 17 parsel üzerindeki 825345 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33146-35240 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 9 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No: 23051), Enes Demez ERCAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 16250872540), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Mevlüt Erçin TEKİN (Mimar, Oda Sicil No: 30690), İbrahim DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88618) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/35/1-1

—————

Mühendisler Yapı Denetim A.Ş. ve Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 12 ada, 5 parsel üzerindeki 89967 (yeni 529703) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33146-35240 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 9 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mühendisler Yapı Denetim A.Ş. ile, 36030-38131 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aycan DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5431, Oda Sicil No: 10628), Ahmet TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5967, Oda Sicil No: 14042) ile Emin ÖZEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Lütfiye ÇAĞLIYURT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9297, Oda Sicil No: 29176), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Murat SİVRİKAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:107, Oda Sicil No: 24173), Salih Zeki UÇAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:102, Oda Sicil No: 32760), Seyhan ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:101, Oda Sicil No: 15549), Hüseyin YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1067, Oda Sicil No: 40355) ile Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Fevzi KOǒun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 481, Oda Sicil No: 6168) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68992 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/36/1-1

—————

Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kaş İlçesi, 155 ada, 10 parsel üzerindeki 1076747 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7027-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 2264 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şebnem GÜMÜŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24573, Oda Sicil No: 32426), Recep SİVRİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8150, Oda Sicil No: 36859), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Recail DİNǒin (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 42057) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69158 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/37/1-1

—————

ZNT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 1854 ada, 4 parsel üzerindeki 982230 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 6.maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesinin 4., 5. fıkraları ve 5. maddesinin 4.fıkrası (j) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 72474-74645 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1864 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ZNT Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ZNT Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tacettin DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16335, Oda Sicil No: 3739), Ergül AKCA’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8910, Oda Sicil No: 16140), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ZNT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ziynet AKÇA ARMAĞAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85749) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69154 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/38/1-1

—————

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 15 ada, 1 parsel üzerindeki 565638 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydemir Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bora TOKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11396, Oda Sicil No: 8555), Safinaz KUZUCU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Rıza Fatih YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58154), Gökhan DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79500) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69150 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/39/1-1

—————

Alyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 335 ada, 23 parsel üzerindeki 863568 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ö) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11306 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 455 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sırrı Atalay GÜLEÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4639, Oda Sicil No: 20102), Faruk KARAARSLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6843, Oda Sicil No: 29562), Süleyman KARABACAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64968), Ali Gürkan DEMİRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:733, Oda Sicil No: 33941), Emre ÖZKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85314), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muhammet TEZGEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:713, Oda Sicil No: 23847), Raşit SÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:732, Oda Sicil No: 8808), Ali Gürkan DEMİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:733, Oda Sicil No: 33941) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69119 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/40/1-1

—————

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Aksu İlçesi, 6349 ada, 2 parsel üzerindeki 222624 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (g) ve (ı) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (j) bendi ile 16.maddenin 6.bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sercan VURAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56737) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69117 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/41/1-1

—————

Menar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, 1989 ada, 9 parsel üzerindeki 980109 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70093-72273 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1901 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Menar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Menar Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şükrü SADULLAHOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8844, Oda Sicil No: 5401), Sezai KARADUMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25424, Oda Sicil No: 17047), Muhammet Ali ÇON (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12169, Oda Sicil No: 15838), Yusuf VERMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8104, Oda Sicil No: 7243), Mustafa BAKİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1794, Oda Sicil No: 23563), Erdem BAKİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88565), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Menar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet DEMİRAYAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4377, Oda Sicil No: 24321) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68943 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/42/1-1

—————

Barida Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 2587 ada, 3 parsel üzerindeki 914114 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (e) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Barida Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Duran Ahmet CEYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393), Selçuk SARIMEHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7420, Oda Sicil No: 19818), Şinasi Sezgin DEMİRAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34256), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Barida Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Durmuş Ali ORHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85909) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68944 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/43/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 474 ada, 2 parsel üzerindeki 868693 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.fıkrası (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yakup AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8090, Oda Sicil No: 8522), Duran Ahmet CEYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393), Özcan ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19307, Oda Sicil No: 40219), Mustafa Çağatay ALTUNTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46464), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hüseyin Can BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 786, Oda Sicil No: 25134), Harun ARIDICI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45079) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68945 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/44/1-1

—————

Lara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, 5939 ada, 8 parsel üzerindeki 220009 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 48066-50253 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 601 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7638, Oda Sicil No: 16064), Solmaz Gökçe BOZLAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69548), Hüseyin ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 424, Oda Sicil No: 5529), Azize ÖZCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3695, Oda Sicil No: 8214), Alamettin SEVİM’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7641, Oda Sicil No: 15981), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Lara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Abdullah GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7638, Oda Sicil No: 16064), Mehmet KURU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6294, Oda Sicil No: 12187) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68968 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/45/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 467 ada, 3 parsel üzerindeki 195486 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9108, Oda Sicil No: 3004), İsmail BEŞİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7226, Oda Sicil No: 17807), Abdurrahim Erdinç SERBEST (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1809, Oda Sicil No: 22677), Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12366, Oda Sicil No: 20123), İsmail KALKAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59684), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer TÜLÜBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1331, Oda Sicil No: 10969), Mehmet KOLAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63228) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68978 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/46/1-1

—————

Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 7 ada, 8 parsel üzerindeki 91007 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 157418 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 73 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf USTA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1232, Oda Sicil No: 14542), Harun Serdar BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1604, Oda Sicil No: 27774), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları ortakları İsmail GÜLEÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14336, Oda Sicil No: 20347), Remzi BÜYÜKAKGÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1355, Oda Sicil No: 28453), Yusuf USTA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1232, Oda Sicil No: 14542), Fatih Aslan ARICIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:32499), Osman KUNT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1354, Oda Sicil No: 28010), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69095 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/47/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827520 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı Denetim Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrası (l) bendi, 16. Maddesinin 10. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785), Abdülkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69164 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/48/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Menteşe İlçesi, N20C08B1A pafta, 1158 ada, 27 parsel üzerindeki 695348 (E Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706), Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71979) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69183 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/49/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Menteşe İlçesi, N20C08B1A pafta, 1158 ada, 27 parsel üzerindeki 695340 (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706), Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015) ve Raziye CANBAKAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 64582074118) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69186 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/50/1-1

—————

Batman İli, Merkez İlçesi, 409 ada, 4 parsel üzerindeki 868072 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 5722 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 17.04.2018 tarihli ve 69002 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/51/1-1

—————

Batman İli, Merkez İlçesi, 1503 ada, 7 parsel üzerindeki 684995 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 31.05.2017 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 5736 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1080 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Spi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 17.04.2018 tarihli ve 69006 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/52/1-1

—————

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-4A pafta, 254 ada, 1 parsel üzerindeki 931071 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 10.07.2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 3248 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1178 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 17.04.2018 tarihli ve 69180 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/53/1-1

—————

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Karatay İlçesi, M29A pafta, 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898311 YİBF nolu (P Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mevlüt YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17154, Oda Sicil No: 16751), Recep YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18941, Oda Sicil No: 8983), Fikret ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19489, Oda Sicil No: 21044), Necati ŞİRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89739) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serhat KİRAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69032 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/54/1-1

—————

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Karatay İlçesi, M29A pafta, 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898308 YİBF nolu (R Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mevlüt YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17154, Oda Sicil No: 16751), Recep YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18941, Oda Sicil No: 8983), Fikret ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19489, Oda Sicil No: 21044), Necati ŞİRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89739) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serhat KİRAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69035 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/55/1-1

—————

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Karatay İlçesi, M29A pafta, 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 889787 YİBF nolu (S Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mevlüt YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17154, Oda Sicil No: 16751), Recep YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18941, Oda Sicil No: 8983), Fikret ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19489, Oda Sicil No: 21044), Necati ŞİRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89739) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serhat KİRAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69039 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/56/1-1

—————

Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1118542, 1107867 ve 1129934 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil No: 8843, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2426), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa AKŞİT’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26293, Oda Sicil No: 46054) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69008 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/57/1-1

—————

Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1115032, 1263537 ve 1118528 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil No: 8843, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2426), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa AKŞİT’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26293, Oda Sicil No:46054), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69072 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/58/1-1

—————

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1104190, 1059123 ve 1085872 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No:18318-Efeler, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1921), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69012 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/59/1-1

—————

Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1131061, 1040127 ve 1164927 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16716-Efeler, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2234), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nihat SÖKMENOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4752, Oda Sicil No: 25444) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69013 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/60/1-1

—————

CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 982275, 1039296 ve 1266136 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16441-Merkez, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2167), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cenk KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501) ve Yılmaz ERSOY ’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64105) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69021 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/61/1-1

—————

Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058442, 1124605 ve 762173 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil No: 6742, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:662), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bahri ERSOY ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7205, Oda Sicil No:11758) ve Mehmet SUNGUR’un( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2664, Oda Sicil No:36226), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69161 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/62/1-1

—————

Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 129 ada, 3 parsel üzerindeki 970123 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi ve 3. Maddesinin 2. fıkrasındaki hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 4637 Ticaret Sicil No ile Didim Ticaret Odasına kayıtlı 1906 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hasan Hulki ÖZTOPRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,Denetçi No:6057, Oda Sicil No:13721), Mehmet KÖSELİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3622, Oda Sicil No:15017), Nuri GÖNÜLATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9511, Oda Sicil No:6353), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cemal Vedat ÖZYATIK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:5210, Oda Sicil No: 39140) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69160 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/63/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 931885, 983918 ve 1000884 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Aydın 1.İdare Mahkemesinin 04.01.2018 tarihli ve E.2016/1427-K.2018/14 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 931885 YİBF nolu yapıya ilişkin uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Didim, Ticaret Sicil No: 4637, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1906) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69173 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/64/1-1

—————

Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menderes İlçesi, 22V-IVa pafta, 887 ada, 10 parsel üzerindeki 276829 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 12304 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 718 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Zafer ÇAKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12852, Oda Sicil No:12554),Feyzi KOÇAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3563, Oda Sicil No:24137), Mehmet Anıl AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53662), ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cenk KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501) ve Mehmet Anıl AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53662) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69075 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/65/1-1

—————

Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menderes İlçesi, 22V-IVa pafta, 887 ada, 10 parsel üzerindeki 276836 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 12304 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 718 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Zafer ÇAKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,Denetçi No:12852, Oda Sicil No:12554),Feyzi KOÇAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3563, Oda Sicil No:24137), Mehmet Anıl AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53662), ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cenk KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501) ve Mehmet Anıl AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53662) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69083 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/66/1-1

—————

Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menderes İlçesi, 22V-IVa pafta, 887 ada, 10 parsel üzerindeki 276839 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 12304 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 718 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Zafer ÇAKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12852, Oda Sicil No:12554),Feyzi KOÇAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3563, Oda Sicil No:24137), Mehmet Anıl AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53662), ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cenk KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501) ve Mehmet Anıl AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53662) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69087 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/67/1-1

—————

Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 20.J.3 pafta, 10423 ada, 11 parsel üzerindeki 1031794 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (f) bendi, 6. Maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49515 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 569 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlhami BOLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12109, Oda Sicil No: 24081), Çetin ATİLLA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10201) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nusret BAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9499, Oda Sicil No: 20178) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69050 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/68/1-1

—————

Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 20.J.3 pafta, 10423 ada, 11 parsel üzerindeki 1031807 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (f) bendi, 6. Maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49515 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 569 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlhami BOLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12109, Oda Sicil No: 24081), Seyfi ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11412) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nusret BAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9499, Oda Sicil No: 20178) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69054 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/69/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10414 ada, 23 parsel üzerindeki 1017202 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64640 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Atalay Feyzi BAĞCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19164, Oda Sicil No: 27654), Şefik KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90084) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69059 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/70/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 21-L-1 pafta, 9117 ada, 2 parsel üzerindeki 985509 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkraları ve 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64640 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kadir TÜMER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No: 61556), Şefik KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90084), Ümmügülsüm KESKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10198), Buğra ÇÖMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94047), Utku YENİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91681) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69063 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/71/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 21-K-4 pafta, 5082 ada, 12 parsel üzerindeki 873119 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. Maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64640 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şefik KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90084) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69065 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/72/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 2480 ada, 9 parsel üzerindeki 1012525 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. Maddesinin 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64640 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Buğra ÇÖMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94047), Ahmet İNCEOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12284), İlker ÜLKE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35360), Güngör CURA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14553),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69067 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/73/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 2480 ada, 9 parsel üzerindeki 1012541 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. Maddesinin 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64640 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Buğra ÇÖMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94047), Ahmet İNCEOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12284), İlker ÜLKE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35360), Güngör CURA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14553) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69069 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/74/1-1

—————

Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 19K3B pafta, 3706 ada, 116 parsel üzerindeki 1003777 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrasının (e) ve (l) bendi, 6. maddesinin 6. fıkrası, 14. maddesinin 1. fıkrası, 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile 15. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11892 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1381 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kadir Gülhan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19727, Oda Sicil No: 19985), Servet SİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17913, Oda Sicil No: 9304), Abdullah GENÇ ’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 14353931942) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kadir Gülhan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19727, Oda Sicil No: 19985) ve İlknur GÖKTEPE’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19681, Oda Sicil No: 25401) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69017 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/75/1-1

—————

Karina Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 19N-4A.B,C,D pafta, 3152 ada, 2 parsel üzerindeki 1123241 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentleri ile aynı kanunun 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentleri, 6. maddesinin 4. ve 5. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 30686 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1877 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karina Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karina Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Süleyman ÜZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6328, Oda Sicil No: 35142), Ramazan KOCA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108677), Ahmet ERKARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105399), Remzi BÜYÜKÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 6262) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karina Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat ÇİNİTAŞ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23328, Oda Sicil No: 65264) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69024 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/76/1-1

—————

Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kastamonu İli, Cide İlçesi, 169 ada, 51 parsel üzerindeki 1364718 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1650-Sinop Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1655 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yılmaz BALCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21768, Oda Sicil No: 18763), Meral KARANINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25440, Oda Sicil No: 98149), Bülent GÜNEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50950) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet ÖZARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99168) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69027 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/77/1-1

—————

5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Merkez İlçesi, 19N1D pafta, 107 ada, 53 parsel üzerindeki 1305819 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9138 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1950 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muzaffer SÜTLÜOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7349, Oda Sicil No: 18178), Mahmut ZENKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89026), Kamer Taha TEKE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101669) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat AKKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66861) ve Yavuz ÖVEǒin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18207, Oda Sicil No: 25524) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69029 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/78/1-1

—————

Ankara Güvenal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 145 ada, 5 parsel üzerindeki 1232280 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 371331 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 2271 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ankara Güvenal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ankara Güvenal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cevdet Yılmaz TÜRKKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14584, Oda Sicil No: 1373), Alper ALBUNAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103624) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ankara Güvenal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman UZGÖREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62079) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68957 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/79/1-1

—————

Karakaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 95179 ada, 4 parsel üzerindeki 1161238 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 2-3144 Ticaret Sicil No ile Çankırı Ticaret Odasına kayıtlı 1134 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karakaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karakaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin Hüsnü SÖNMEZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8930, Oda Sicil No: 13709), Merve ALTINSOY(TUNÇ)’un(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84015) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karakaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman UZGÖREN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18344, Oda Sicil No:62079) ve Serdar ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21279, Oda Sicil No:65035) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69165 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/80/1-1

—————

PAŞ-HA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 218 ada, 10 parsel üzerindeki 1034887 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23322 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1058 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip PAŞ-HA Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, PAŞ-HA Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Deniz KAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21868, Oda Sicil No:24871), Mehmet Ali TEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18381, Oda Sicil No: 61848) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, PAŞ-HA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hülya KAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17507, Oda Sicil No: 54615) ve Deniz KAYA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21868, Oda Sicil No:24871) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69070 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/81/1-1

—————

Uğur Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, 791 ada, 9 parsel üzerindeki 1432844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4285 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1607 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uğur Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uğur Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21765, Oda Sicil No: 14826) ve Osman ÇAKI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21233, Oda Sicil No:39624)Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uğur Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman ÇAKI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21233, Oda Sicil No:39624) ve Gökhan ÇOBAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64926) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69191 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/82/1-1

—————

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 87 pafta, 1799 ada, 6 parsel üzerindeki 879777 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5776, Oda Sicil No: 21979), Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24099, Oda Sicil No: 64396), Adem KARAKELLE ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71499) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatih ÖZGEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73139) ve Mahmut AKDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68845) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69043 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/83/1-1

—————

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 2719 ada, 4 parsel üzerindeki 632711 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5776, Oda Sicil No: 21979), Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13388, Oda Sicil No: 36066), Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24099, Oda Sicil No: 64396), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Üzeyir ONBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8622, Oda Sicil No: 25994),   Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil No: 11828), Mahmut Murat YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8460, Oda Sicil No: 30719), Ayhan KIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84559), Mustafa Nusret ŞAŞMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24847), Hüseyin BAŞER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57810), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatih ÖZGEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73139), Akif Çağrı IRMAK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63040) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69171 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/84/1-1

—————

Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 2681 ada, 3 parsel üzerindeki 815367 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11673 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 1457 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gülseren SÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13374, Oda Sicil No: 10468), Berkay DİLMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24609, Oda Sicil No: 55598), Ahmet Haşim ÖZGÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11771, Oda Sicil No: 17451), Ali AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88707), Abdurrahman UMULU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95940) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut AKDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68845), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69177 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/85/1-1

—————

Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, F19C03A4D pafta, 307 ada, 3 parsel üzerindeki 919607 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11673 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 1457 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Canan ÖNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24160, Oda Sicil No: 37286), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11401, Oda Sicil No: 10293), Mete GİRGİNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2236, Oda Sicil No: 46673), Abdurrahman UMULU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95940), Ahmet Uğur İŞLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97596), Ferit HOCAOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72324) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sefer BAYRAM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70158), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69196 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/86/1-1

—————

MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1143249, 1146933 ve 1146937 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kahramanmaraş, Ticaret Sicil No:10737, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1626), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Fatih KILINÇKIRAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21923, Oda Sicil No:62156) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 69168 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/87/1-1

—————

Tüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 902591, 1131909 ve 1176245 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Tüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hülya ÖZKAN KEMER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12718, Oda Sicil No: 13558),

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980373, 1082144 ve 1051003 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muharrem ÇELİKKALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119),

Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1113104, 1113114 ve 1113122 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer Birol KOŞVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25190, Oda Sicil No: 23021), Tuğrul ATAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111),

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 868724, 555892 ve 801489 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053),

PMD Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 588531 ve 6110105 YİBF nolu yapılar ile Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 828515 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan PMD Yapı Denetim A.Ş. ve Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Tahsin TAZEFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10348, Oda Sicil No: 7104),

Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1131061, 1164927 ve 1168800 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yusuf Gökhan KAYIHAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21857, Oda Sicil No: 5310),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68952 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/88/1-1

—————

BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1110995, 898028 ve 958649 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali EROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22282, Oda Sicil No: 10037),

Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 960771, 960786 ve 960796 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aytekin AY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15625, Oda Sicil No: 21362), Selahattin ARISOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4677, Oda Sicil No: 10277), Sibel UNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22777, Oda Sicil No: 17671), Tuncay DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13857, Oda Sicil No: 16804),

İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 656174, 656176 ve 656179 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cemal AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7939, Oda Sicil No: 38605), Lütfi Alper EKŞİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13468, Oda Sicil No: 4831),

Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1025989, 1148448 ve 1021539 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Erol SAĞDIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2070, Oda Sicil No: 10023),

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1100819, 960385 ve 898311 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikret ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19489, Oda Sicil No: 21044), Mevlüt YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17154, Oda Sicil No: 16751),

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 882686, 1044755, 1017202, 1012525, 985509 ve 873119 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İhsan ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23268, Oda Sicil No: 6926),

Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 898557 ve 972333 YİBF nolu yapılar ile Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1130257 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa BODEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9874, Oda Sicil No: 8676),

Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 773673, 1031794 ve 1031807 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nusret BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9499, Oda Sicil No: 20178),

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 604022, 606679 ve 716909 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204),

Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 723192, 723178 ve 753068 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Refet SERBEST (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1136, Oda Sicil No: 34954),

SA Yapı Denetim Ltd. Şti.(Eski Adı: Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan 661286, 661289 ve 592296 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan SA Yapı Denetim Ltd. Şti.(Eski Adı: Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164),

MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1143249, 1146933 ve 1146937 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ertan ALAGEYİK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19119, Oda Sicil No:47249), Gül Esra ÇAKMAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21982, Oda Sicil No:31709), Mahmut YAŞAR’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21281, Oda Sicil No:64552),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 960771, 960786 ve 960796 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abidin BAŞKURT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19369), Ali Aytaç KAYA (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47421), Mustafa CEYLAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68596), Ziya KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66486),

İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 656174, 656176 ve 656179 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Burcu HEMİTLİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38901),

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1136994 ve 1135146 YİBF nolu yapılar ile Çalikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 898311 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Necati ŞİRİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89739),

Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1113131, 1113122 ve 1113139 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ömer Erdinç KOŞVAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 3387),

MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1143249, 1146933 ve 1146937 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa Müdam EROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100604),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3626/89/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON.jpg


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm/Program

Sayı

Unvan

Açıklamalar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

1

Doktor Öğretim Üyesi

Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalında almış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak

Uluslararası İlişkiler

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak

Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta Uzmanlığını almış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak

İç Mimarlık

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak

Mimarlık

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak

İnşaat Mühendisliği

1

Profesör

Jeofizik/Jeoteknik alanında doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Doçent Doktor

Doçent unvanını Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel alanından almış olmak. Kurumsal raporlama ve sürdürebilirlik raporlaması konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi Programı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Restoratif diş tedavisi alanında almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

1

Doktor Öğretim Üyesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktorasını tamamlamış olmak.

3616/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

16.4.2018 tarih ve 30393 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1 adet Doçent kadrosunun Bölüm/Anabilim Dalı’nın “Dahili Tıp Bilimleri Bölümü” “Tıbbi Genetik” olarak düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3622/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesinde 60448/4 ada parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 29.03.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.04.2018 tarih ve 773/1819 sayılı kararıyla onaylanan 84220/39 nolu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

3628/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Burgan Bank Anonim Şirketinden:

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ