18 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30395

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Yıldız Yıldırım Keskin, Fatma Zehra Güneşer, Leyla Şahin Usta, Aynur Görmez, Selma Coşkun

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2018 tarihli ve E: 2017/176,  K: 2018/12 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına yapılabilecek her nevi müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Yıldız Yıldırım Keskin, Fatma Zehra Güneşer, Leyla Şahin Usta, Aynur Görmez, Selma Coşkun

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun göreceği gayece aynı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3542/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/07/2017 tarih ve 411 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/01/2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 18/04/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3520/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif tarih/sayılı tescilli ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunmaması nedeni ile ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerektiğinden, aşağıda sayı/tarihleri verilen ödeme emirlerine konu tutarların 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ödenerek, ödeme makbuzunun Müdürlüğümüze ibrazı gerektiği hususları ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

FİRMA UNVANI

BEYANNAME NO

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

İmza Lojistik Petrol İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.

VN: 4740390460

16HR070319T0349830

333505082

KDV           :          678,30-TL

GV              :          127,40-TL

TOPLAM   :          805,70-TL

Stadt A.Ş.

VN: 7810512272

Muhtelif Beyannameler

33503201

KDV           :   149.465,50-TL

GV              :     45.325,80-TL

TOPLAM   :   194.791,30-TL

3501/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

LPG-BAY/941-54/16160 lisans numaralı Sardes Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırması ve lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 25.01.2017 tarihli 4354 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30.01.2017 tarihli 153 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Sandal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 252/1 (Ada: 186, Pafta: k21-d-16-c-3, Parsel: 4) Kula Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 3503/1/1-1

—————

Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin sertifikalı firmalarından Metrik Isı Sis. İnş. Taah. Nak. Müşavirlik Müh. Hiz. Ltd. Şti.’nin proje onayı olmaksızın iç tesisat imalatı yapmasının ve dağıtım şirketinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının mevzuata aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi hükümleri ve 12/01/2017 tarih 6864-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca, şirket hakkında 30/01/2018 tarih ve 5014 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında hazırlanan 13/02/2018 tarihli ve 276 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu yazılı savunmanın işbu yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/2/1-1

—————

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 16/01/2018 tarih 158-B/01 sayılı Soruşturma Raporu ve Vergi Denetim Kurulu’nun 12/05/2017 tarih 2017-A-1741-14 sayılı Vergi Tekniği Raporu ile ortaya konulduğu üzere; Saray Mahallesi Modern Keresteciler Sitesi, Keresteciler Bulvarı 5. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara adresinde 23.10.2009 tarih MYĞ/2283-1/26746 sayılı Madeni Yağ Lisansı (04.12.2014 tarih ve 5333-2 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ve aynı adreste 20/03/2008 tarih MYĞ/1541-2/24044 sayılı Madeni Yağ Lisansı (15/01/2009 tarihli ve 1940-6 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından; 2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) inceltilmek suretiyle tenekelenerek satıldığının tespit edilmesinin sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi olduğu ve 5015 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 22/02/2018 tarihli ve 9454 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 26/02/2018 tarihli ve 364 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Modern Keresteciler Sanayi Sitesi Keresteciler Bulvarı 5. Sokak No: 9 Saray Kahramankazan Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/3/1-1

—————

BAY/939-82/38516 bayilik lisansı ile Dicle Mahallesi İpek Yolu Caddesi No: 170 Nusaybin-MARDİN adresinde faaliyet göstermekte olan Efsa Akaryakıt İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda 14/12/2017 tarihinde yapılan denetime göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bendlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/38516 sayılı bayilik lisansı sahibi Efsa Akaryakıt İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 08/02/2018 tarih ve 6823 sayılı Başkanlık OLUR’u ve 09/02/2018 tarih ve 6909 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca 08/02/2018 tarih ve 6823 sayılı Başkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/03/2018 tarih ve 425 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 09/03/2018 tarih ve 16784 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin ticaret sicilinde yer alan Dicle Mahallesi İpekyolu Cad. No: 170 Nusaybin-MARDİN adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/4/1-1

—————

29/01/2018 tarihli ve 4829 sayılı Başkanlık Oluru ile Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3. Blok No: 8C/58 Ümraniye İstanbul adresinde mukim 24.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32984 sayılı bayilik lisansı sahibi Doğagaz LPG Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.02.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Kurumda bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2)nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) Fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Doğagaz LPG Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.02.2018 tarihli ve 275 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/5/1-1

—————

“Bağlar Mahallesi Muş Bulvarı No: 22/C Güroymak Bitlis” adresinde faaliyet gösteren 20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33829 sayılı (19.10.2015 tarih ve 38620 sayılı Olur ile lisansı sonlandırılmıştır) bayilik lisansı sahibi Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

- Otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği,

- İstasyonunda akaryakıt fiyat panosu olmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları, 3’üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrası ve “Fiyat İlanı” başlıklı 13’üncü maddesinin (a) bendine aykırı hareket ettiği,

-İstasyonda dağıtıcısı ile ilgili belirtileri bulundurmaması eylemi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19/10/2017 tarihli ve 43949 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/02/2018 tarihli ve 374 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/6/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Asil Mühendislik/Onur TURAN’ın, yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalar aracılığı ile bu yapım işlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1645 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/7/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Buran Mak. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalar aracılığı ile bu yapım işlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1624 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/8/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Doğdular Mak. Enr. ve Yedk. Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalar aracılığı ile bu yapım işlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1626 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/9/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Sistem Mühendislik/Hasan Hüseyin KUTLUER’in, yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalar aracılığı ile bu yapım işlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1637 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/10/1-1

—————

Kurumun 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Elmalı Mahallesi Elmalı Sokağı No: 81 (Ada: 136, Pafta: j34d22c, Parsel: 24) Kocasinan/Kayseri" adresinde mukim, 16.12.2014 tarihli ve LPG-BAY/941-54/15626 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Beyoğlu Ahşap Parke Petrol Ürünleri Tarım Hayvancılık Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi unvanlı kişiye ait tesiste 16.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 08/02/2018-253 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/11/1-1

—————

Kurumun 27/11/2017 tarihli ve 50002 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 713 (Ada: 27680, Pafta: -, Parsel: 01) Merkez / Antalya" adresinde mukim, 29.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/814-4/05241 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Doğan Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi unvanlı kişiye ait tesiste 26.02.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 30/11/2017-1554 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/12/1-1

—————

Kurumun 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, 22.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Koç-pet Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı kişiye ait tesiste 10.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 08/02/2018-254 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/13/1-1

—————

Kurumun 27/11/2017 tarihli ve 50002 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Gazipaşa Yolu Üzeri Göl (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Demirtaş Alanya / Antalya" adresinde mukim, 06.08.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09376 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Zeki Direkçi unvanlı kişiye ait tesiste 24.02.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 04/12/2017-1572 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/14/1-1

—————

Kurumun 31/01/2018 tarihli ve 5103 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Ankara Karayolu 48. Km. Kumkılıçlı (Ada: - , Pafta: K34A07A, Parsel: 889) Himmetdede Kasabası Kocasinan/KAYSERİ” adresinde 2230053194 Vergi Kimlik Numaralı SIRAÇ ÇAKIRÇA-KARACUMA PETROL’e ait olduğu anlaşılan tesiste 20/10/2014 tarihinde yapılan denetimde, LPG otogaz bayilik lisansı alınmaksızın LPG otogaz bayilik faaliyeti yapılması gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/02/2018-354 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/15/1-1

—————

Kurumun 27/11/2017 tarihli ve 50002 sayılı Başkanlık Oluru ile;

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Aşağı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 56 (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) İbradı / Antalya" adresinde mukim, 25.02.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07533 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Cemil Özdoğan Petrol Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi unvanlı kişiye ait tesiste 24.02.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 30/11/2017-1552 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3503/16/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_6.jpg


Türk Standardları Enstitüsünden:

DUYURU

Türk Standardları Enstitüsünün 57’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 09.30’da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Türk Standardları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1 - Toplantının Açılması

2 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

3 - Protokol Konuşmaları

4 - Başkanlık Divanı Seçimi

5. Gündemin Onaylanması

6 -  2017 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabın Takdimi

7 - 2018 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi

8 - 2017 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi

9 - Yönetim Kurulunun İbrası

10 - Önergelerin Müzakeresi

11 - TSE Başkanı ile Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

12 - Teknik Kurul Üyelerinin Seçimi

13 - Dilek ve Temenniler

14 - Toplantının Kapatılması

3567/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim Dalına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak 1 Profesör alınacaktır.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 6 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi   :  MEF ÜNİVERSİTESİ

                               Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4  

                               34396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel                       :  0212 395 36 00  

Faks                     :  0212 395 36 92  

E-Posta                :  mef@mef.edu.tr.

3401/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş,     4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Açıklamalar

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik

1

 

 

Nükleer yapı ve Tek-A’lı çekirdeklerde kuantum faz geçişleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik Bölümü

Uygulamalı Matematik

1

 

 

Parabolik tipten denklemler ve yaklaşımlar teorisinde çalışmalar yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

 

 

1

Akademik yazma konusunda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

Trijenerasyon sistemlerinin modellemesi ve optimizasyonu konularında çalışma yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik

 

 

1

Hidrolik, meteorolojik tarımsal kuraklık analizi konularında çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Müzik Bölümü

Müzik Bilimleri

1

 

 

İlkokuma eğitiminde müzik ve keman eğitiminde değerler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Tasarımı

 

 

1

Doktorasını doğal kaynak yönetimi üzerine yapmış olmak. Tasarımda doğal sistemlerin entegrasyonu ve yeşil yol planlaması konularında proje deneyimine sahip olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

Uluslararası İlişkiler alanında nitel ve nicel çalışmalar yapmış olmak.

Siyasi Tarih

 

 

1

Güney Doğu Asya Ülkeleri ve Asya Kıtasındaki siyasi, iktisadi birlikler (ASEAN vb.) alanında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

 

 

1

Veterinerlik Mikrobiyolojisi alanında Doktora yapmış olmak, Salmonella Serotiplendirmesi ve balıklarda bakteriyel böbrek hastalığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri

 

 

1

İngiliz din fenomenolojisi ekolü dinler tarihçileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

1

 

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti olmak, çocuk ve çevre konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

 

 

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak ve kadın ve suç konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KIRIKKALE M.Y.O.

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Radyo ve Televizyon Programcılığı Prog.

 

1

 

Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, itibar yönetimi ve popüler kültür alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

El Sanatları Bölümü

Geleneksel El Sanatları Prog.

 

 

1

Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalında sanatta yeterlik yapmış olmak, İç Anadolu çömlekçiliği ve Geleneksel Türk Sanatları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yerel Yönetimler Programı

 

 

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Örgütsel kronizm ve liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

4

1

11

 

3517/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İşletme Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1

Adayların doçentliğini İşletme veya Ekonomi alanında almış olması gerekmektedir.

İşletme Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1

Adayların doçentliğini Organizasyon alanında almış olması gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Adayların, İnşaat Mühendisliği alanında lisans, doktora derecelerine ve doçentlik unvanına sahip olmaları, Yapı/Mekanik/Hidrolik/Yapı Malzemeleri/Akışkanlar mekaniği/Hidroloji/Hidromekanik/Kıyı ve Açık Deniz Mühendisliği/Su Kaynakları/Su Yapıları/Katı Cisimler Mekaniği/Kırılma Mekaniği/Deprem Mühendisliği dallarından en az birinde araştırma ve yayınlar yapmış olmaları ve İngilizce ders verebilmeleri gerekmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Müzik

Prof. Dr.

1

- Müzik Bilim Alanı/Sanat Dalında, Kompozisyon Temel alanında doçentliklerini almış; (ÜAK Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı-Sanat Bilim alanı kodu 401-Koşul no: 42-Klasik Batı Müziği- a- Kompozisyon)

http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo4_2017A_030316.pdf

- 20. ve 21. yüzyıl müzikleri üzerine yoğunlaşmış, ilgili eserler vermiş ve/veya yayınlar yapmış;

- Üniversitelerin Müzik bölümlerinde veya Devlet Konservatuvarlarında en az 10 sene Müzik Teorisi ve/veya Kompozisyon dersleri vermiş olmaları gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

3563/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ