17 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30394

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale Belediyesinden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale Belediyesinden:

ÇARŞI, YAŞAM MERKEZİ VE OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Başvuru Tarihi                :  10/07/2018, Salı (17:00’ye kadar)

İletişim Adresi                        :  İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No: 132   17100 ÇANAKKALE

Telefon                                   :  (0286) 444 17 17 - 1136

Fax                                         :  (0286) 213 78 09

Web                                        :  www.canakkale.bel.tr

e-posta                                    :  yarisma@canakkale.bel.tr

1 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek mekânların oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği'ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır.

2 - YARIŞMANIN YERİ

Çanakkale İli Merkez İlçe, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A Pafta, 178 Ada, 20, 21, 22, 47, 48 Parsellerde toplam 6756,18 m²’lik taşınmaz üzerinde mevcutta Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak kullanılmakta olan binanın bulunduğu alandır. Söz konusu alan, kentin yoğun kullanılan alışveriş, buluşma ve rekreasyon işlevlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Mehmetçik Bulvarı’na cepheli olup bir cephesinde de Telekom – PTT Binaları ile Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır.

3 - YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

Mevcut durumda, alanda yer alan İş Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı görülmektedir. Tasarlanacak olan Çarşı ve Yaşam Merkezi’nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı bütün içinde kent merkezindeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaçla, çağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın çevresi ile bütün olacak şekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.

Yarışma; Çanakkale’nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanında; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm süreci gözlenmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.

Yarışma alanında bulunan bina 1980’li yılların ikinci yarısında Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak yapılmıştır. Mevcut binada 5308,60 m² iş merkezi alanı ve 210 araçlık 4226,50 m² katlı otopark alanı bulunmaktadır. Sözü edilen bu alan “Çanakkale Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” kapsamında yer almaktadır.

Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde yeni bir cazibe merkezinin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak ekonomik, yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.

4 - YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak katılım tutanağında belirtilmesi gerekir. Yarışmaya en az bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir şehir plancısı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılan müelliflerin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

4.1. T.C. Vatandaşı olmak,

4.2. T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

4.3. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

4.4. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

4.5. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

4.6. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

4.7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

4.8. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100.-TL bedelle dijital ortamda satın alınabilir. Ayrıca Halk Bankası Çanakkale Şubesi

TR21 0001 2009 6380 0005 0000 90 no’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu yarisma@canakkale.bel.tr e-posta adresine veya 0(286) 213 78 09 no’lu faksa veya “Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No: 132 ÇANAKKALE” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine www.canakkale.bel.tr internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

5 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                                 :  17/04/2018, Salı

Sorular için son gün                            :  11/05/2018, Cuma (17:00’ye kadar)

Cevapların İlanı                                   :  14/05/2018, Pazartesi

Yer görme için son gün                      :  13/06/2018, Çarşamba

Proje Teslim Tarihi                             :  10/07/2018, Salı (17:00’ye kadar)

Kargonun idare tarafından

teslim alınacağı son gün                      :  13/07/2018, Cuma (17:00’ye kadar)

Jüri Değerlendirme Tarihi                   :  20/07/2018, Cuma

Sonuçların Açıklanma Tarihi              :  25/07/2018, Çarşamba

Kolokyum ve Tören Tarihi                  : İdare tarafından daha sonra belirtilecektir.

6 - JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

 

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN ÜYELERİ:

Ülgür GÖKHAN                                :  Belediye Başkanı

M. Kemal ALBAYRAK                     :  İmar ve Şehircilik Müdürü

Abdullah KELKİT                              :  Peyzaj Mimarı - Prof. Dr.

Emin ULUGERGERLİ                      :  Jeofizik Müh. - Doç. Dr.

İpek SAKARYA                                :  Şehir Plancısı - Dr. Öğretim Üyesi

 

SEÇİCİ KURUL ASIL ÜYELERİ:

Emre AYSU                                       :  Mimar - Şehir Plancısı - Prof. Dr.

Hasan Ömer KORMAN                     :  Mimar - Şehir Plancısı

Yasemen SAY ÖZER                        :  Mimar - Doç. Dr.

Tankut BALKIR                                 :  İnşaat Yüksek Mühendisi

Ali Emrah ÜNLÜ                               :  Mimar

 

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ:

Arbil ÖTKÜNÇ                                     Mimar - Doç. Dr.

İsmail ÇALIŞKAN                                İnşaat Mühendisi

Özgür Şahan ÖZER                               Şehir Plancısı

 

RAPORTÖRLER:

Seyyide GÜLTEKİN                          :  İnşaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi

Suzan DEMİR                                    :  İnşaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi

Merve ERDİK                                    :  Mimar - Çanakkale Belediyesi

Raportör Yardımcıları:

Aynur ATAN                                     :  Har. Kad. Teknikeri - Çanakkale Belediyesi

Ahmet YURAN                                 :  Sanat Tarihçi - Çanakkale Belediyesi

 

7 -  ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül                                60,000 TL

2. Ödül                                50,000 TL

3. Ödül                                40,000 TL

Mansiyon                            20,000 TL

Mansiyon                            20,000 TL

Mansiyon                            20,000 TL

Mansiyon                            20,000 TL

Mansiyon                            20,000 TL

 

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 30,000 TL ayrılmıştır.

Belirtilen ödül, mansiyon ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

8 - YER GÖRME BELGESİ:

Yer görme belgesi alma zorunludur. Yer görme müelliflerden birisi tarafından mesai saatleri içerisinde raportörlükten randevu alınarak yapılabilir.

3505/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı’na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Doçent alınacaktır.

Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların Rektörlüğümüze istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadroya müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

2547 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D. PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KARDİYOLOJİ A.B.D.

DOÇENT

1

1

 

3369/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

DOÇENT

2

 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

3043/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA).

VAKFEDENLER: Yücel ATASOY, Gökhan YILMAZ, Ahmet BİLİKLİ, Muhibbi KARTAL, Hasan SARIGÜL, Mehmet Ali KILIÇ, Erbay YAĞIŞAN, Ercan KADER, Eyüp ŞAHİN, Mehmet Akif AĞIRTMIŞ, Deniz Okçay ERSOY, Süleyman TANRIVERDİ, Zeynel ÖNAL.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2018 tarihinde kesinleşen 16/01/2018 tarihli ve E: 2017/257, K: 2018/6 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Camilerin hayatın merkezinde yer alabilmesi için; eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, yardımlaşma ve sosyal alanlarda, yurt içinde ve dışında her türlü çalışmaların doğrudan ve dolaylı yapılması/yaptırılması, iştirak edilmesi ve ilgililerin bu çalışmalardan yararlanabilmelerinin sağlanmasıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 62.500,00 TL (AltmışikibinbeşyüzTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet KESKİN, Gökhan YILMAZ, Yücel ATASOY.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin uygun göreceği benzer amaçlı vakıf veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3488/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Kaf Peyzaj İnşaat Turizm Seyahat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesi uyarınca verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 13/03/2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kaf Peyzaj İnşaat Turizm Seyahat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "7350657354" olan vergi kimlik numarası "4860400162" olarak düzeltilmiştir.

3485/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg