17 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30394

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


4 KISIM 45 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ İLE BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM KILIÇ VE MEÇ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK TH 34 GEÇMELİ VE TRAPEZ KESİTLİ ÇELİK TAHKİMAT 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SAYAÇ DEĞİŞİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İSKİ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİFLER İÇİN KLİMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ALÇI TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Mahallesi tapulamasına kayıtlı 220955 ada 4 parsel numaralı 1 (bir) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 27.04.2018 Cuma günü saat 10.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00/1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALANI (m²)

NİTELİĞİ

ARSA m² BEDELİ

(¨)

TOPLAM BEDELİ

(¨)

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (¨)

SATIKADIN

ARSA

220955

4

9.095,80 m²

KDKÇA

¨ 270,00

¨ 2.455.866,00

¨ 73.700,00

3519/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 4 Adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  09 Nisan 2018

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

9.900.000,00 TL

9.900.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

  9.900.000,00 TL

  9.900.000,00 TL

Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

10.845.000,00 TL

10.845.000,00 TL

Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. &En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş.&Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

11.200.000,00 TL

11.200.000,00 TL

Köroğlu İnşaat Taah. Ve Tuirzm Tic. A.Ş.&Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

11.475.000,00 TL

11.475.000,00 TL

Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

11.820.000,00 TL

11.820.000,00 TL

Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.&Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

13.450.000,00 TL

13.450.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

 

 

 

3490/1-1


4 KISIM 45 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 4 kısım 45 kalem temizlik malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.05.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3521/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ İLE BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sarf Malzemesi ile Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Canon markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/04/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Canon markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3522/1-1


3 KALEM KILIÇ VE MEÇ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 3 kalem Kılıç ve Meç, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesi ile numunelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/04/2018 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3523/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TH 34 GEÇMELİ VE TRAPEZ KESİTLİ ÇELİK TAHKİMAT 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                      :  Tel : 0 372.252 40 00 (70 hat)

                                                                     Fax: 0 372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)              :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                         :                            Malzemenin Cinsi                                        Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                             TH 34 Geçmeli ve Trapez Kesitli Çelik Tahkimat                  9 Kalem

b) Teslim yeri                                            :  Yerli yükleniciler için: Müesseselerin iş sahası

                                                                     Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı

c) Teslim tarihi                                          :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.

                                                                  :  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                        :  23.05.2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                               :  847-TTK/1574

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

- Teklif veren firmalar ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

g) Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur

ğ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.05.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3495/1-1


SEYYAR KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: SEYYAR KOMPRESÖR alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/172393

Dosya no                                            :  1822469

1 - İdarenin:

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    :

2 - İhale Konusu Malın:                     

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Seyyar kompresör: 1 adet

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Ambarı Ereğli/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  25/04/2018 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgeleri, satış sonrası yetkili teknik servislerine ait belgeleri

4.2.2. Teknik şartname cevapları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25/04/2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3499/1-1


SAYAÇ DEĞİŞİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İSKİ Genel Müdürlüğünden:

İSKİ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki “İdare Ambarındaki Kullanılmış Su Sayaçlarının Şartnameye Uygun Yeni Sayaç ile Değişimi” ihalesi İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 22. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Değişime Konu Malzemenin Cinsi ve Miktarı:

 

Sıra No

Malzeme Adı

Miktarı

Birimi

1

Kullanılmış Su Sayacı

1.200.000

Kg

 

Malzemenin Bulunduğu Yer            :  İSKİ İdare Ambarları ile Sayaç Depolama Alanları

Muhammen bedel                            :  19.776.000,00 TL + KDV’dir

Geçici Teminat Bedeli                      :       593.280,00 TL

İhale Usulü                                      :  Kapalı Teklif Usulü

İhale Tarihi ve Saati                         :  09/05/2018 - 11.00

İhalenin Yapılacağı Adres                :  İSKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Üst Zemin Kat, 07 Nolu Oda Güzeltepe Mah. Alibey Cad. Eyüpsultan/İSTANBUL

1 - İstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Yeni Hizmet Binası Satınalma Şube Md.lüğü Kat: 1  02 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

2 - İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur;

2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (dekont)

3 - İhale dokümanı ve ekleri KDV Dahil 500,00.-TL bedel karşılığında İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Yeni Hizmet Binası Satınalma Şube Md.lüğü   Kat: 1  02 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

4 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

6 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7 - İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

3421/1-1


LOKOMOTİFLER İÇİN KLİMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2018/141515

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) /225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı   :  10 Adet (DE 24000 tipi lokomotifler için-Montaj dahil) Klima Sistemi (klima+invertör), teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  03.05.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03.05.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3179/1-1


ALÇI TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Alçı Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2018/175970

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164  Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası                      :  332 734 59 30-36,  332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi                          :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  1.000 ton öğütülmüş ve elenmiş (Big-Bag torbalarda) Alçı Taşı

b) Teslim [yeri/yerleri]                              :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika deposu

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                           :  Tahmini 15.09.2018 - 15.01.2019 tarihleri arası (sözleşme sonrası verilecek termin programına göre)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                        :  04/05/2018 - 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3420/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde tapunun “Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Köyü, Yeni Mahalle Mevkiinde” kayıtlı, 13 pafta, bila ada, 2845 parsel nolu 580 m² yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan bahçeli kargir Haydarlı PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A   26102 -ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü / Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünde incelenebilecek ve 25.00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, her sayfası imzalı şartname ve “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesi içerisinde bulunmadıklarını ve terör örgütlerine iltisaklarının yahut irtibatlarının olmadığına dair noter onaylı taahhütname ile birlikte en geç ihale günü 08.05.2018 saat 10.00’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A   26102-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler (sözleşme damga vergisi, komisyon karar pulu tutarı, tapu harçları vb.) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 08.05.2018 Salı günü saat 10.00’da Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 300.000,00-TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası) dır.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

3434/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen 24 (Yirmi Dört) adet ARSA’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesine göre Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi/Mevkii

Ada/Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa m2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bucaklı

379/52

Tam

A-2

535,92

81.000,00 TL

2.430,00 TL

02/05/2018

14.00

2

Bucaklı

380/42

Tam

A-2

438,43

66.000,00 TL

1.980,00 TL

02/05/2018

14.05

3

Mukaddem

1023/3

Tam

5

A-----2

3

536,84

65.000,00 TL

1.950,00 TL

02/05/2018

14.10

4

Mukaddem

309/19

Tam

5

A-----2

3

364,78

55.000,00 TL

1.650,00 TL

02/05/2018

14.15

5

Taşucu

0/7560

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

290,00

87.000,00 TL

2.610,00 TL

02/05/2018

14.20

6

Taşucu

0/8439

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

628,41

189.000,00 TL

5.670,00 TL

02/05/2018

14.25

7

Taşucu

0/7363

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

378,88

114.000,00 TL

3.420,00 TL

02/05/2018

14.30

8

Taşucu

0/8433

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

3.378,25

1.014.000,00 TL

30.420,00 TL

02/05/2018

14.35

9

Taşucu

0/8434

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

2.200,14

661.000,00 TL

19.830,00 TL

02/05/2018

14.40

10

Olukbaşı

121/3

Tam

A-2

144,00

14.000,00 TL

420,00 TL

02/05/2018

14.45

11

Sarıcalar

460/19

Tam

B-3

146,64

30.000,00 TL

900,00 TL

02/05/2018

14.50

12

Taşucu

8231

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

301,31

91.000,00 TL

2.730,00 TL

02/05/2018

14.55

13

Olukbaşı

208/1

Tam

A-2

540,00

52.000,00 TL

1.560,00 TL

02/05/2018

15.00

14

Olukbaşı

208/2

Tam

A-2

562,00

54.000,00 TL

1.620,00 TL

02/05/2018

15.05

15

Sayağzı

824/2

Tam

A-2

275,36

21.000,00 TL

630,00 TL

02/05/2018

15.10

16

Atakent/ Kapızlı

-/2787

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

804,13

242.000,00 TL

7.260,00 TL

02/05/2018

15.15

17

Atakent/ Kapızlı.

-/2790

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

800,00

240.000,00 TL

7.200,00 TL

02/05/2018

15.20

18

Atakent/ Kapızlı

-/2791

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

881,58

265.000,00 TL

7.950,00 TL

02/05/2018

15.25

19

Atakent/ Kapızlı

-/2792

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

947,72

285.000,00 TL

8.550,00 TL

02/05/2018

15.30

20

Atakent/ Kapızlı

-/2793

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

827,98

249.000,00 TL

7.470,00 TL

02/05/2018

15.35

21

Atakent/ Kapızlı

-/2794

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

845,34

254.000,00 TL

7.620,00 TL

02/05/2018

15.40

22

Atakent/ Kapızlı

-/2796

 

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

858,06

258.000,00 TL

7.740,00 TL

02/05/2018

15.45

23

Atakent/ Kapızlı

-/2797

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

662,49

199.000,00 TL

5.970,00 TL

02/05/2018

15.50

24

Atakent/ Kapızlı

-/2801

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

307,83

93.000,00 TL

2.790,00 TL

02/05/2018

15.55

 

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

1 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. En geç 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İstekliler Gerçek kişiler olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c) İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

e) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

1 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

2 - Dernek, Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

3 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

f) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları, ortaklık adına ihaleye katılacak olan yetkilin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabacıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

h) Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

1 - İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, KDV, damga vergisi, tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

2 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

3 - 2886 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

4 - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Taşınmaz satışları peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında, kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Silifke Belediye Başkanlığı Bilgi İçin: M. Şahin

Tel        : 0 324 714 50 50-1135   

Fax       : +90 324 714 21 86

www.silifke.bel.tr. www.silifke-bld.gov.tr

İlan olunur.

3400/1-1

 


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Sille

-

43111

1

10.173,48

Tam

Arsa

Ticaret alanı

12.000.000,00 TL

(KDV’den muaftır)

360.000,00 TL

1 Peşin

5 Taksit

15.00

Plan Notları:

1- Otel ve yurt yapılması durumunda E=1.50, Taks=0.40 Yençok=10 kat olarak uygulanacaktır.

2- Otel ve yurt kullanımı dışında kalan ticari kullanımlarda E=0.80, Taks=0.40 Yençok 2 kat olarak uygulanacaktır. Düğün salonu yapılabilir.

3- Otopark ihtiyacına ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış kararlara ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

4- Otel ve yurt kullanımlarında toplam emsalin %10’u kadar ticaret yapılabilir.

5- Konut ve alışveriş merkezi yapılamaz.

6- İlgili alan içerisinde sökülen ağaç sayısı kadar, ağaç dikilmeden, yapı kullanma izni verilemez.

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

31M2

17899

1

7.500,41

Tam

Arsa

Ticaret alanı, E:1.50 Taks:0,40 Yençok 8 kat

21.000.000,00 TL

(KDV’den muaftır)

630.000,00 TL.

1 Peşin

5 Taksit

15.10

Plan Notları:

1- Konya Büyükşehir Belediyesi mimari estetik komisyonunun uygun görüşü olmadan ruhsat düzenlenemez.

2- 31.07.2017 tarih ve 287714 sayılı TEİAŞ görüşünde belirtilen hususlara uyulacaktır.

3- Mania planı kriterlerine uyulacaktır.

4- Parsel sınırları içerisine konut yapılamaz.

5- Otel ve yurt alanı olarak kullanılması halinde ticari kullanım bina ile bütünleşik veya ayrı olmak üzere yapılabilir. Bu durumda ticari kullanım toplam inşaat alanının %20’sini geçemez.

Selçuklu

Yazır

26M3

20531

1

6.967

Tam

Arsa

Özel eğitim alanı

E=1.20 Taks=0.40 Yençok=4 kat

5.200.000,00 TL

(KDV’den muaftır)

156.000,00 TL.

Tamamı peşin

15.20

Karatay

Fevzi Çakmak

M29A07B1D

26312

24

26.254,62

Tam

Arsa

Sanayi alanı

E=1.00 Taks=0,60 Hmax=10.00 m

9.800.000,00 TL

(KDV’den muaftır)

294.000,00 TL.

1 Peşin

3 Taksit

15.30

Karatay

Fevzi Çakmak

M29A07B1D

26312

23

26.254,62

Tam

Arsa

Sanayi alanı

E=1.00 Taks=0,60 Hmax=10.00 m

9.800.000,00 TL

(KDV’den muaftır)

294.000,00 TL.

1 Peşin

3 Taksit

15.40

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

2 - İhaleler, 02.05.2018 Çarşamba günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 02.05.2018 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - Ödeme şekli taksitli olan gayrimenkullerin satış bedelinin tamamının birinci taksit ile birlikte peşin ödenmesi halinde; satış bedeli üzerinden %3 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1. Dilekçe,

7.2. Tebligat için adres beyanı,

7.3. Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

7.3.2. İmza beyannamesi,

7.4. Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

3513/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Aşağıda bilgileri verilen Kocasinan İlçesi, Ahievran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında, Yavuzselim Mahallesinde bulunan arsalar üzerine, 3 Blok (A, B ve C olmak üzere) bina inşaatlarının kat karşılığı olarak, aynı gün içerisinde ayrı ayrı yapım işinin ihalesidir.

 

S.

Mevki

Ada

Parsel

Blok Adı ve Bağımsız Bölüm Sayısı

İnşaat Alanı m2

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yavuzselim Mh.

7751

1

A (73 daire+2 dükkan)

11.792,67

10.322.000,00-TL

309.660,00-TL

24.04.2018

14.00

2

Yavuzselim Mh.

7752

1

B (73 daire+2 dükkan)

11.792,67

10.322.000,00-TL

309.660,00-TL

24.04.2018

14.30

3

Yavuzselim Mh.

7753

1

C (75 daire+2 dükkan)

11.574,30

10.208.000,00-TL

306.240,00-TL

24.04.2018

15.00

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak No:10 Kocasinan Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İhale, İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 24.04.2018 SALI günü, 14.00’a kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yapım ve Hakediş Şefliğine imza karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir blok inşaatının ihalesi belirtilen saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00-TL yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, 3 ayrı bloğun da kat karşılığı yapım ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5 - Blokların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda yapılması planlanan her bir Blok için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri yapım işiyle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, minimum %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen Blok için ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Ayrıca isteklinin teklif mektubunda idareye üste vermeyi teklif ettiği bedel ihale süresinin son 4 ayında 4 eşit taksitler halinde alınacaktır.

Madde 7 - Ekonomik Kriterler ve İş Deneyim Belgeleri:

7.1) İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

7.2) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu.

7.3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

7.4) İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

7.5) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

I. İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30’un dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

II. Muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

III. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat mühendisliği ve mimarlıktır.

IV. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

V. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

VI. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

VII. İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi yüklenici tarafından verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

ŞANTİYE ŞEFİ

EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ

 

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki unvanı) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

TEKNİKER

100

Ceza uygulanır.

 

Madde 8 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

8.1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

8.1.1) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

8.1.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

8.1.3) Tebligat için yasal adres bildirimi,

8.1.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

8.1.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

8.1.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

8.1.7) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

8.1.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

8.2) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

8.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi,

8.2.2) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

8.2.3) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

8.2.4) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

8.2.5) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

8.2.6) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

8.2.7) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

8.2.8) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

8.3) Ortak Girişim Olması Halinde;

8.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (8.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (8.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin

dosyasında bulunması gerekmektedir.

8.3.2) 2017 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

Madde 9 - Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

9.1) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklife esas Pay-Puan cetveli (doldurulmuş/işaretlenmiş ve imzalanmış olarak) Bu belgeler teklif mektubu (iç zarfın) içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

9.2) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

9.2.1) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

9.2.2) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (8.1), (8.2) ve (8.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.

Madde 10 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapımı İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir.

3518/1-1