16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINA TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


15 ADET ARAÇ ALIM İHALESİ ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AFYONKARAHİSAR LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNE (2) ADET LABORATUVAR SETİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


BOLSTER SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


2 ADET TAM KONTROLLÜ İNTRAAORTİK BALON POMPASI KONSOLU SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


ELDE TAŞINABİLİR RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINA TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Fidanlık Mahallesi, Ataç 1 Sokak No: 32 adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü binasının tadilat ve onarım işlerinin Kızılay’ın yaptırdığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, yüklenici tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 11.05.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.05.2018 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3442/1-1


15 ADET ARAÇ ALIM İHALESİ ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

04.04.2018 tarih ve 30381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, zarf teslim tarihi 27.04.2018 saat 10:00, 2 nolu teklif ve teminat mektubu zarf açma tarihi 30.04.2018 saat: 14:00 olarak duyurulmuş olan “15 Adet Araç Alımı” ihalesinin zarf teslim tarihi 27.04.2018 saat 10:00, 2 nolu teklif ve teminat mektubu zarf açma tarihi 03.05.2018 saat: 14:00’a ertelenmiştir.

3443/1-1


AFYONKARAHİSAR LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNE (2) ADET LABORATUVAR SETİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2018/176102

İdarenin:

a)Adresi                                        :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6   GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi            :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne (2) Adet Laboratuvar Seti (Teknik Şartnameye göre) alım işidir.   

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 04/05/2018 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3424/1-1


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Yenice Mahallesi 40305 ada 3 nolu 2.178,59 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Mesken Sahası (Yençok: 6 Kat E: 1.20 Taks: 0.25)’na isabet eden 2.800.000,00 TL muhammen bedelli 84.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 02/05/2018 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1 - Teklif Mektubu,

2 - Geçici teminat,

3 - Tebligat için adres beyanı,

4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7 - Kanuni ikametgâh belgesi,

8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 02/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 02/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin % 40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli 6 eşit taksitle ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

3428/1-1


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Yenice Mahallesi 40304 ada 2 nolu 9.799,74 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Mesken Sahası (Yençok: 6 Kat E: 1.20 Taks: 0.25)’na isabet eden 12.500.000,00 TL muhammen bedelli 375.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 02/05/2018 Çarşamba günü saat 16.15’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1- Teklif Mektubu,

2- Geçici teminat,

3- Tebligat için adres beyanı,

4- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7- Kanuni ikametgâh belgesi,

8- Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 02/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 02/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli 6 eşit taksitle ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

3429/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

İdarenin:

Adresi                                           :  Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon ve faks numarası              :  0 288 2141045 - 0 288 2141200

Elektronik Posta Adresi                :  malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.

İşin Adı                                        :  Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz Satışı.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00-TL karşılığında satın alabilir.

4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılacak taşınmazın muhammen bedeli 8.850.000,00 TL.(sekizmilyonsekizyüzellibintürklirası) olup, geçici teminatı 265.500,00-TL.’dir. (ikiyüzaltmışbeşbinbeşyüztürklirası)

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale 30/04/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a- Teklif mektubunu içeren İç zarf

b- Şartname bedeli olan 200,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname( şartname eklerinde örneği mevcut)

d- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)

e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)

f- İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)

h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

ı- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)

j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi

l- Tüzel kişiler için: 2018 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

2968/1-1


BOLSTER SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2018/138582

1- İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) - 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı   :  6 adet bolster (döküm malzeme), teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  02.05.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 02.05.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3178/1-1


2 ADET TAM KONTROLLÜ İNTRAAORTİK BALON POMPASI KONSOLU SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/175049

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4268 - 2009

ç) Belgegeçer                             :  232 311 4322

d) E- posta                                 :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  2 ADET TAM KONTROLLÜ İNTRAAORTİK BALON POMPASI KONSOLU ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları-2 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  26.04.2018 Perşembe günü -saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TR karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

3362/1-1


ELDE TAŞINABİLİR RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/173872

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 35 34/20 09

ç) Belgegeçer                             :  232 311 4322

d) E- posta                                 :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  ELDE TAŞINABİLİR RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları 1 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  26/04/2018 Perşembe günü - saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmaların ve ya teklif edilen cihazın uluslararası geçerliliği olan kalite kurumundan alınmış (ISO, FDA, TÜV, DIN vb.) standartlara veya normlara uygunluk belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TR karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

3363/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

Gazizantep

Şahinbey

Fidanlık

204

160

5.482,13

Arsa

Ortaokul Alanı

GÜNEYKENT ORTAOKULU (YIK-YAP) MEB 2014.24.Lİ (+1K)

PROJE BEDELİ (Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV Dahil) 8.366.461,49 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

Gaziantep

Şehitkamil

Şehirgösteren

2425

19

696,59

696,59

Arsa

Konut Yapı Adası

878.852,77

Gaziantep

Şehitkamil

Yıgınlı

174

  1

18.858,80

18.858,80

Arsa

Sosyal ve Kültürel Tes. Alanı

1.320.116,00

Gaziantep

Şehitkamil

Yıgınlı

174

  4

2.606,96

2.606,96

Arsa

Ticaret Alanı

312.835,20

Gaziantep

Şahinbey

Çimenli

139

36

11.668,00

11.668,00

Ham Toprak

İmarsız

350.973,44

Gaziantep

Şahinbey

Çimenli

139

29

8.502,00

8.502,00

Ham Toprak

İmarsız

341.015,22

Gaziantep

Şahinbey

Kavşak

101

58

2.625,00

2.625,00

Tarla

İmarsız

91.875,00

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5604

11

5.001,46

2.416,63

Arsa

Konut Alanı

2.899.956,00

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5607

  6

5.714,33

1.630,16

Arsa

Konut Alanı

2.037.700,00

Gaziantep

Şahinbey

Hacıköy

116

  6

8.700,00

8.700,00

Ham Toprak

İmarsız

108.750,00

Gaziantep

Şahinbey

Ozanlı

101

95

3.956,08

3.956,08

Ham Torak

İmarsız

79.121,60

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 08/05/2018 tarihinde saat 14:00 Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8.421.195,23 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.366.461,49 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini (veya İdari Şartnamedeki usulle) müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, şartnamedeki hükümler uyarınca yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.263,180,00 TL dir. (birmilyonikiyüzaltmışüçbinyüzsekzen. TL)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.263.180,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.),

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gaziantepdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

2985/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

1- ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR ( Tablo: 1/1)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar

Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli (TL)

Proje Bedeli İle Hazine Taşınmazları Arasındaki Fark (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

ve Saati

Van

Erciş

Kışla

1

15

296

6-7-8-9

3807,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

VAN-10370R PROJE NUMARALI 8 DERSLİK KIŞLA İLKOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 2.203.809,30.-TL

57404,11 *

2.676.021,26

24/05/2018

saat: 09:00

Van

Tuşba

Tebrizkapı

2848

1

6.821,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ2400/MR PROJE NUMARALI 24 DERSLİK KALEARDI ORTAOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.451.122,37.-TL

Van

İpekyolu

Yukarı Norşin

174

79

19.370,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ3200/MR PROJE NUMARALI 32 DERSLİK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BAHÇESİ ORTAOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 5.563.902,96.-TL

Van

Tuşba

Polatoğlu

1299

3

17.660,20

Tarla

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ3200/MR PROJE NUMARALI 32 DERSLİK HACI ÖMER SABANCI İLKOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 5.563.902,96.-TL

TOPLAM PROJE BEDELİ

17.782.737,59.- TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 1/2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Siirt

Merkez

Evren

236

43

7.683,18

Tarla

İmarsız

768.318,00

Siirt

Merkez

Evren

236

21

164.187,86

Tarla

İmarsız

16.418.786,00

Siirt

Merkez

Ulus

188

233

65.303,77

Tarla

İmarsız

653.037,70

TOPLAM

17.840.141,70.-TL

 

2 - ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo : 2/1)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar

Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Proje Bedeli İle Hazine Taşınmazları Arasındaki Fark (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Tarihi

ve Saati

Van

Edremit

Fırat

1072

9

24964,70

Tarla

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ1600/MR PROJE NUMARALI 16 DERSLİK KİNYAS KARTAL İLKOKULU/ORTAOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 3.008.629,01.-TL

205541,8 *

2.818.964,90

24/05/2018 saat: 13:00

Van

Edremit

Fırat

1222

26

7.547,88

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ2400/MR PROJE NUMARALI 24 DERSLİK VALİ TAHİR PAŞA İLKOKULU/ORTAOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.451.122,27.-TL

Van

İpekyolu

Aşağı Norşin

2737

7

6071,50

Kargir Ortaokul

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ3200/MR PROJE NUMARALI 32 DERSLİK VANKULU İLKOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 5.563.902,96.-TL

Van

Edremit

Pembecimirza

1032

1

7.000,00

Bahçeli Kargir Üç Bina

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ3200/MR PROJE NUMARALI 32 DERSLİK HACI BEKİR İLKOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 5.563.902,96.-TL

TOPLAM PROJE BEDELİ:

18.587.557,30.-TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2/2 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Siirt

Merkez

Ulus

155

13

452.464,70

Tarla

İmarsız

18.098.588,00

Siirt

Merkez

Ulus

188

237

69.451,11

Tarla

İmarsız

694.511,10

TOPLAM

18.793.099,10-TL

 

3 - ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo: 3/1 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Proje Bedeli İle Hazine Taşınmazları Arasındaki Fark (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Van

Edremit

Eminpaşa

1834

2

8.866,74

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

ÖZELKÇ2400/MR PROJE NUMARALI 24 DERSLİK SALİH YILDIZ ORTAOKULU PROJE BEDELİ

(Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.451.122,37.-TL

151779,58  *

690.435,30

24/05/2018 saat: 15:00

TOPLAM PROJE BEDELİ:

4.451.122,37.-TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 3/2 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Siirt

Merkez

Ulus

151

69

27530,82

Tarla

İMARSIZ

275.308,20

Siirt

Merkez

Ulus

158

71

200204,99

Tarla

İMARSIZ

2.002.049,90

Siirt

Merkez

Ulus

151

67

38955,20

Tarla

İMARSIZ

1.558.208,00

Siirt

Merkez

Ulus

188

237

17946,27

Tarla

İMARSIZ

269.194,05

Siirt

Merkez

Ulus

289

1

136221,70

Tarla

İMARSIZ

498.141,80

TOPLAM

4.602.901,95.-TL

 

1 - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre hizalarında belirtilen gün ve saat Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde (5. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1/1, 2/1 ve 3/1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Proje Bedeli kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine Tablo1/1 e karşılık Tablo 1/2, Tablo 2/1 e karşılık Tablo 2/2 ve Tablo 3/1 e karşılık Tablo 3/2 de belirtilen Hazine taşınmazları verilerek, karşılarında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın(*) arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Her bir okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatlarının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

5 - Her bir yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

6 - Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İ5TENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.van.gov.tr veya www.vandefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

3419/1-1