15 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30392

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/181983

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Mithatpaşa Cad. No: 14     (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası       :  Tel   : 0 312 458 55 00

                                                     Faks : 0 312 458 58 00 – 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Formalin, 600 Ton

b) Teslim Yeri                           :  Muhtelif Şeker Fabrikaları

c) Teslim Tarihi                         :  İlk teslimata 1 Eylül 2018 tarihinde başlanılacak olup diğer teslimatlar fabrikaların verecekleri termin programına göre yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  02.05.2018 günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 02.05.2018 günü, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No. 14    (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3361/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

İl

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

  1

Şanlıurfa

Kepirli

108

7

48,974.14

Tarla

7,346,121.00

220,383.63

26.04.2018

11.10

  2

Şanlıurfa

Kepirli

108

8

5,142.06

Benzin İstasyonu

2,000,000.00

60,000.00

26.04.2018

11.20

  3

Şanlıurfa

Gülveren

210

12

21775.4

Tarla

2,613,048.00

78,391.44

26.04.2018

11.30

  4

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

9

2158.21

Arsa

4,316,420.00

129,492.60

03.05.2018

11.10

  5

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

10

2171.9

Arsa

4,452,395.00

133,571.85

03.05.2018

11.20

  6

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5736

6

2168.42

Arsa

4,445,261.00

133,357.83

03.05.2018

11.30

  7

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5736

7

2168.42

Arsa

4,499,471.50

134,984.15

03.05.2018

11.40

  8

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5739

2

2418.39

Arsa

4,957,699.50

148,730.99

03.05.2018

11.50

  9

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5740

1

2056.05

Arsa

4,112,100.00

123,363.00

03.05.2018

12.00

10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

2782

12

5594.06

Arsa

11,188,120.00

335,643.60

03.05.2018

12.10

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 26/04/2018 ve 03/05/2018 Perşembe günlerinde Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 26/04/2018 ve 03/05/2018 tarihlerinde Perşembe günleri saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607 Dahili 17 08     Faks: 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

3418/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

KAT/

KAT İSMİ

BAĞ. BÖL.

NO

ALANI

(m2)

TİPİ/

NİTELİĞİ

TAHMİNİ

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KÖRFEZ

KUZEY (Yarımca)

2559

1

2B+B+Z / (İŞYERLERİ)

62

643

DEPOLU

2 KATLI DÜKKAN

4.587.805,00 ¨

137.634,15 ¨

25.04.2018

10.00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh

İkametgâh

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Nüfus Cüzdanı Sureti.

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 24.04.2018 Tarih, saat 15.00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 24.04.2018 Tarih, saat 15.00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1.000.00 TL. karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin para veya %25'i peşin kalan miktar sözleşmede belirlenecek şekilde ödemesi yapılacaktır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

3414/1-1