14 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30391

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLANAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF TİPLERDE VENTİL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARI TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRO - HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLANAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.000 kg Ksilanaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 26.04.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 26.04.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71

3430/1-1


ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2018/183594

1 - İdarenin                                   :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel  : 0 312 458 55 00  

                                                         Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2 Kalemde 282 Bağ Elevatör Zinciri

                                                         3 Kalemde 734 Adet Mapa

b) Teslim yeri                               :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ ANKARA adresine tek partide teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  27.04.2018 tarihi, saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 27.04.2018 tarihi, saat 10.00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3382/1-1


POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2018/183520

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası          :  0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  14.500 kg. Polipropilen Dikiş İpliği

b) Teslim Yeri                              :  Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                            :  Polipropilen Dikiş İpliği, en geç 15 Temmuz 2018 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 - Yenişehir/ANKARA

b) Tarih ve saati                            :  27/04/2018 tarihi, saat 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve dokümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 27/04/2018 tarihi, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   (06100) Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi ) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3383/1-1


BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF TİPLERDE VENTİL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2018/176212

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel    : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Şirketimize bağlı muhtelif Şeker Fabrikalarında mevcut buhar kazanları ve buhar türbinlerinde kullanılmak üzere yüksek basınç ve ısıya dayanıklı detayları teknik şartnamede yazılı muhtelif özelliklerde;

                                                         - 6 kalemde 50 adet Düz Ventil,

                                                         - 1 kalemde   2 adet Sürgülü Ventil, olmak üzere 7 kalemde toplam 52 adet Muhtelif Ventil Alımı.

b) Teslim yeri                               :  Düz ve Sürgülü Ventiller Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarına (Etimesgut/Ankara) tek parti halinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme

   (ihale) tarihi ve saati                   :  25 Nisan 2018 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 25.04.2018 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3364/1-1


ŞEKER AMBARI TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker Ambarı Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/182686

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii     40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 1 ve 2 nolu şeker ambarları ile dış (kiralık) depolarda bulunan tahmini 90.000 ton Kristal Şekerin tahliyesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası 1 ve 2 nolu şeker ambarları ile dış (kiralık) depolar

c) İşin Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 6 (Altı) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii     40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  25.04.2018 Çarşamba Günü, Saat 09.30

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3394/1-1


ELEKTRO - HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Elektro - Hidrolik yükleyici yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/170913

Dosya no                                   :  1826037

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elektro - Hidrolik yükleyici yedekleri (22 kalem)

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. Zonguldak

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip, 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  02.05.2018 ÇARŞAMBA günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 02.05.2018 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3329/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi, Müftülük Sitesi, 84 ada, 2 parsel, 3.704,72 m2 yüzölçümlü 4 katlı kagir binanın Zemin kat (Bağımsız bölüm 1 ve eklenti E: 4) arsa payı 1066/2400 bulunan işyerinin satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen Zemin kat (Bağımsız bölüm 1 ve eklenti E: 4) arsa payı 1066/2400 bulunan işyerinin imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazete’de yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci maddesi gereği İl Özel idaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere;” kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a- Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

b- İç Zarf (Teklif Zarfı)

c- Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

d- Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

e- Tebliğe esas İkametgah belgesi,

f- İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler(Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

g- Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

h- Noter tasdikli imza sirküsü,

j- Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Sıra No

Taşınmazın Bulunduğu

Yer ve Tapu Kaydı

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Hisse

Toplam Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarih ve Saati

1

Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi,

Müftülük Sitesi, 84 ada, 2 parsel

3.704,72 m2

Dört Katlı binanın

zemin+ bodrum

Ticari Alan

1066/2400

13.200.000,00

396.000,00

25.04.2018 10.30

3272/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin % 40’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 10 eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.

7 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

8 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

No

Mah. Köy

Ada

Parsel

Parsel Alanı

İmar Durumu/Cinsi

Geçici Teminat (TL)

Tahmin Edilen Bedel

İhale Tarih

ve Saati

İhale Türü

1

YAKA

243

3

7037,57

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

E=0.30 Hmax=6.50

126.677,00 TL

4.222.542,00 TL

26/04/2018- Saat: 14.30

Kapalı Teklif

2

BAHÇEBAŞI

579

1

4453,20

TİCARET

  93.518,00 TL

3.117.240,00 TL

26/04/2018- Saat: 14.30

Kapalı Teklif

3

BAHÇEBAŞI

579

2

5058,94

TİCARET

106.238,00 TL

3.541.258,00 TL

26/04/2018- Saat: 14.30

Kapalı Teklif

4

BAHÇEBAŞI

578

1

7289,23

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

153.074,00 TL

5.102.461,00 TL

26/04/2018- Saat: 14.30

Kapalı Teklif

5

BAHÇEBAŞI

578

2

7289,23

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

153.074,00 TL

5.102.461,00 TL

26/04/2018- Saat: 14.30

Kapalı Teklif

6

BAHÇEBAŞI

577

1

6511,82

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI (YURT)

117.213,00 TL

3.907.092,00 TL

26/04/2018- Saat: 14.30

Kapalı Teklif

 

İlan olunur.

3431/1-1