13 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30390

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/170 Esas, 1991/494 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3328/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2017 yılı kâr payı olarak 87 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Kâr payı, 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 87 numaralı kupon bedelleri 13 Nisan 2023 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

3381/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

13369 ada 22 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3343/1-1

—————

64762 ada 2 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3344/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser İnceleme ve Sözlü Sınavından başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

4 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

5 - İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Doçent kadrosuna profesörler başvuramazlar.

7 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

10 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

11 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (13/04/2018 - 30/04/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

12 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Fen Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Elektrodiyaliz, elektrobiriktirme gibi membran uygulamalarında ve dönüşümlü voltametri, kare dalga gibi elektrokimyasal uygulamalarda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Profesör

1

1

İnternet suçları alanında ve iletişim hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

Profesör

1

1

Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve Teknolojileri alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Halter kaldırış tekniğinin üç boyutlu kinematik analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Spor yapmanın genç tüketicilerin marka bilincinin oluşmasına ve marka sadakatine etkisi üzerine çalışması olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

Performans Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

1

1

Embriyo kültürü yöntemi ile teratoloji ve toksikoloji çalışmaları yapmış olmak.

3193/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/03/2018, 08/03/2018 ve 22/03/2018 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Tesis Tipi / Proje Adı

Lisansın Süresi

1

Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş.

Üretim Lisansı

Kılavuzlu HES

01/03/2018 tarihli ve 7714-1 sayılı Kurul Kararı ile;

“Kılavuzlu HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 15/05/2014 tarihli ve EÜ/5006-3/02986 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 09/03/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince 09/03/2018 tarihi itibariyle sona erdirilerek, “Kılavuzlu HES” üretim tesisi için, 09/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş.

Üretim Lisansı

Menzelet HES

01/03/2018 tarihli ve 7714-2 sayılı Kurul Kararı ile;

“Menzelet HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-81/123 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 09/03/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince 09/03/2018 tarihi itibariyle sona erdirilerek, “Menzelet HES” üretim tesisi için, 09/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Lodos Karaburun Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Karaburun RES

01/03/2018 tarihli ve 7724 sayılı Kurul Kararı ile eskisinin devamı mahiyetinde 01/03/2018 tarihinden itibaren 39 yıl (otuzdokuz) yıl 2 (iki) ay 28 (yirmisekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Gönen HES

08/03/2018 tarihli ve 7735 sayılı Kurul Kararı ile 08/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Baklacı JES

22/03/2018 tarihli ve 7746-1 sayılı Kurul Kararı ile 24/12/2042 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

6

Dentaş Containerboard Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğalgaz yakıtlı

22/03/2018 tarihli ve 7746-7 sayılı Kurul Kararı ile;

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.’ye verilmiş olan, 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-150/2850 numaralı üretim lisansının 01/04/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilerek, Dentaş Containerboard Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 01/04/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 05/06/2052 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

7

Volta Yeşil Enerji Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Oylum III Reg. ve HES

22/03/2018 tarihli ve 7746-9 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

AGE Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Pınar HES

22/03/2018 tarihli ve 7746-11 sayılı Kurul Kararı ile;

Tüm Enerji ve Ticaret A.Ş.’ye “Pınar HES” üretim tesisi için verilen 06/09/2007 tarihli ve EÜ/1301-7/940 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, AGE Enerji Üretim A.Ş.’ye, “Pınar HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

9

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Üretim Lisansı

Bangal Reg. ve Kuşluk HES

22/03/2018 tarihli ve 7748-1 sayılı Kurul Kararı ile;

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye "Bangal Reg. ve Kuşluk HES” üretim tesisi için verilen 06/07/2006 tarihli ve EÜ/816-3/662 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’ye "Bangal Reg. ve Kuşluk HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Tesisin Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Üretim Lisansı

Tagar HES

24/07/2006 tarihli ve EÜ/840-3/667 numaralı

01/03/2018 tarihli ve 7713-9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

Kanalet İnşaat Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Yenicekent HES

15/06/2006 tarihli ve EÜ/786-3/649 numaralı

14/03/2018 tarihli ve 7737-12 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Yüksel Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

29/04/2010 tarihli ve ETS/2541-1/1618 numaralı

22/03/2018 tarihli ve 7746-72 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler

 

Sıra No

 

1

01/03/2018 tarihli ve 7713-14 sayılı Kurul Kararı ile;

“İlimsu I-II Barajı ve HES” projesi için Baydar Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verilen 03/10/2012 tarihli ve EÜ/4052-18/2441 numaralı üretim lisansı ile ilgili olarak; 03/10/2012 tarihli ve EÜ/4052-18/2441 numaralı lisansın iptaline ve ilgili teminatın irat kaydedilmesine ilişkin 01/02/2018 tarihli ve 7666-11 sayılı Kurul Kararının geri alınması nedeniyle, 03/10/2012 tarihli ve EÜ/4052-18/2441 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

2

29/03/2018 tarihli ve 7758-16 sayılı Kurul Kararı ile;

“Rıdvan Reg. ve HES” projesi için Cebecikent Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verilen 18/07/2012 tarihli ve EÜ/3925-5/2383 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 6852-11 sayılı Kurul Kararı’nın geri alınması nedeniyle, 18/07/2012 tarihli ve EÜ/3925-5/2383 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

3360/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/03/2018, 08/03/2018, 14/03/2018 ve 29/03/2018 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Norm Gaz Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

01/03/2018 tarihli ve 7716-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/03/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Xenol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

08/03/2018 tarihli ve 7729-1 sayılı Kurul Kararı ile 08/03/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

3

Blue Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri Kimya Nakliyat Turizm Organizasyon İthalat İhracat Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

08/03/2018 tarihli ve 7729-2 sayılı Kurul Kararı ile 08/03/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

4

Öz-Mobil Madeni Yağlar Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

14/03/2018 tarihli ve 7741-1 sayılı Kurul Kararı ile 14/03/2018 tarihinden itibaren 10(on) yıl süreli

5

International Group For Alternatif Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İşleme (Atıktan Akaryakıt Üretimi) Lisansı

29/03/2018 tarihli ve 7763-1 sayılı Kurul Kararı ile 29/03/2018 tarihinden itibaren 15(onbeş) yıl süreli

6

Ars Kimya Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

29/03/2018 tarihli ve 7763-2 sayılı Kurul Kararı ile 29/03/2018 tarihinden itibaren 10(on) yıl süreli

7

An-Ka Petrol Nakliyat Gıda Turizm İnşaat İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

29/03/2018 tarihli ve 7763-3 sayılı Kurul Kararı ile 29/03/2018 tarihinden itibaren 10(on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Türü

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Erke Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

15/10/2015 tarihli ve MYĞ/5824-3/36096 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

01/03/2018 tarihli ve 7716-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Green Chemicals Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

20/07/2017 tarihli ve MYĞ/7191-2/38787 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

01/03/2018 tarihli ve 7716-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Denge Petrol Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi

04/05/2005 tarihli ve DEP/482-8/11102 numaralı

Depolama Lisansı

01/03/2018 tarihli ve 7716-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

GS Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

12/05/2005 tarihli ve DEP/485-20/11277 numaralı

Depolama Lisansı

29/03/2018 tarihli ve 7763-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Olg Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

07/12/2016 tarihli ve MYĞ/6647-1/37686 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

29/03/2018 tarihli ve 7763-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3360/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden::

KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ