13 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30390

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE 24000, DE 22000, DE 33000 VE DJ VAGONLARININ MUHTELİF BAKIM-ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ARSA VASIFLI GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

Isparta İl Özel İdaresinden:


MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Microscopes for the Secondary Healthcare Premises Ankara - Turkey / TR


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles Ankara - Turkey / TR


İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, HALKAPINAR MAHALLESİNDE 1 ADET, TEPECİK MAHALLESİNDE 2 ADET, BUCA İLÇESİNDE 1 ADET, TORBALI İLÇESİNDE 1 ADET, BAYINDIR İLÇESİNDE 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 6 ADET TAŞINMAZDA VAR OLAN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİSSELER İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ VE PEYZAJ YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE 24000, DE 22000, DE 33000 VE DJ VAGONLARININ MUHTELİF BAKIM-ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/170525

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 322 453 69 14 / 71523 ve 0 322 457 63 22

c) Elektronik Posta Adresi                  :  adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: DE 24000, DE 22000, DE 33000 ve DJ Vagonlarının muhtelif bakım-onarım işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 02/05/2018 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3228/1-1


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     : 2018/169663

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: H. Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 330.000 litre Motorin (Dizel) temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 24.04.2018 tarih ve saat: 11.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 24.04.2018 tarih ve saat: 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 11. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3194/1-1


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 40.000 Kg. Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.04.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3148/1-1


ARSA VASIFLI GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

01 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Erenler (Kumartaş) Mahallesi, 118 ada, 4 parsel nolu 3.518,00 m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 25/04/2018 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 16:00’da Encümen huzurunda ¨ 4.397.500,00- (dörtmilyonüçyüzdoksanyedibinbeşyüzlira) muhammen bedel ve ¨ 131.925,00- (yüzotuzbirbindokuzyüzyirmibeşlira) geçici ihale teminatı ile satılacaktır.

02 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Erenler (Kumartaş) Mahallesi, 118 ada, 4 parsel nolu 3.518,00 m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 25/04/2018 tarihi saat 16:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

03 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01- Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02- Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03- İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04- Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07- Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03) Ticaret Sicil Belgesi

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır.

İlan olunur.

3341/1-1


ARSA VASIFLI GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

01 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 3 adet arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 25/04/2018 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

İHALE TARİHİ     : 25/04/2018

İHALE SAATİ      : 15:30

 

S. No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

Vasfı

Muhammen Bedeli - ¨

Geçici İhale Teminatı - ¨

1

Çetinkaya

-

4510

1

7.384,77

Arsa (Konut)

2.215.431,00-

66.463,00-

 

İHALE TARİHİ     : 25/04/2018

İHALE SAATİ      : 15:40

 

S. No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

Vasfı

Muhammen Bedeli - ¨

Geçici İhale Teminatı - ¨

1-

Çetinkaya

-

4510

2

7.384,77

Arsa (Konut)

2.215.431,00-

66.463,00-

 

İHALE TARİHİ  : 25/04/2018

İHALE SAATİ   : 15:50

 

S. No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

Vasfı

Muhammen Bedeli - ¨

Geçici İhale Teminatı - ¨

1-

Çetinkaya

-

4510

3

7.384,77

Arsa (Konut)

2.215.431,00-

66.463,00-

 

02 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Çetinkaya Mahallesi, 4510 ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu arsa vasıflı gayrimenkullerimizin ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 25/04/2018 tarihi saat 15.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkuller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

03 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03) Ticaret Sicil Belgesi

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır.

İlan olunur.

3340/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

Isparta İl Özel İdaresinden:

Madde 1 - İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda koordinatları belirtilen 2 adet sahada Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı verilmesi amacıyla ihale yapılacaktır.

 

1.1. İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR

M24b3 (400,00 hektar alan)

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

276000

278000

278000

276000

Yukarı (X)

4185000

4185000

4183000

4183000

 

1.2. İhale Edilecek Doğal Mineralli Su Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR

M25d1 (1600,00 hektar alan)

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

289000

289000

285000

285000

Yukarı (X)

4177000

4173000

4173000

4177000

 

Madde 2 - Muhammen bedel, (KDV hariç) geçici teminat, ihale tarihi ve süresi.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Köyü

Alanı (Hektar)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL - % 3)

İhale Tarihi

İhale

Saati

Arama Ruhsat

Süresi

1

Isparta

Merkez

Yakaören

400,00

250.000,00

7.500,00

24.04.2018

11.00

3 YIL

2

Isparta

Merkez

Direkli

1600,00

250.000,00

7.500,00

24.04.2018

11.15

3 YIL

 

Madde 3 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

4.1. İhaleye katılacak isteklilerden Gerçek ve Tüzel kişiliklerin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşımaları.

4.2. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,

4.3. Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek)

4.4. İdaremiz hesaplarına/Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ihalenin adı yazılı olan Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

4.5. Vekâleten iştirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den vekâletname ve imza sirküsü,

4.6. İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

4.7. Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay öncesine kadar alınmış belge.

4.8. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay öncesine kadar alınmış belge

4.9. Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.10. Tüzel Kişi şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. bendine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti.

4.11. Tüzel kişilik Yönetiminin noter onaylı imza sirküleri,

4.12. Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

4.13. Ortak girişim olması halinde geçici teminat hariç, her bir ortak için ayrı ayrı alınmış yukarıda belirtilen belgeler.

4.14. Kamu tüzel kişilerde;

4.14.1. İhaleye katılmak için yetkili kurullardan alınmış karar.

4.14.2. (4.4. ve 4.5.) fıkrasında belirtilen belgeler.

4.14.3. Kamu tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili kurullardan alınmış karar aslı.

4.14.4. Noter tasdikli imza sirküleri.

Madde 5 - İsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri İhale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden her bir saha için 500,00 (Beşyüz) TL. bedel karşılığında alınabilir.

İlan olunur.

3327/1-1


MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2018/177338

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı         1. KISIM: 4 Adet XRF Sistemi (Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre)

                                                  2. KISIM: 2 Adet Etüv,

                                                  3. KISIM: 4 Adet Kamara Tip Laboratuvar Kül Fırını

                                                  4. KISIM: 2 Adet Bilyalı Değirmen ve Tungsten Öğütme Hücresi

                                                  5. KISIM: 2 Adet Pellet Pres 60 Ton Hidrolik Test Cihazı

                                                  6. KISIM: 3 Adet Laboratuvar Tipi Yıkama Dezenfeksiyon Makinesi

                                                  (Teknik şartnamede belirtilen hangi kısım/kısımlar için istenmişse; ekipman, yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil)

b) Teslim yeri/yerleri              :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı Ambarları

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  1. KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günü,

                                                  2. KISIM:   45 (kırkbeş) takvim günü,

                                                  3. KISIM:   45 (kırbeş) takvim günü,

                                                  4. KISIM:   60 (altmış) takvim günü,

                                                  5. KISIM:   60 (altmış) takvim günü,

                                                  6. KISIM:   45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  25/04/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler, teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik özellik ve servis bilgilerini içeren teknik doküman ile açıklamalı kullanma talimatı, arıza kılavuzu v.b. diğer bilgileri ile teknik şartnamelerin hangi kısmı için istenmiş ise Teknik şartnameye verilecek cevapları teklif ekleri kapsamında sunulacaktır,

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3322/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Microscopes for the Secondary Healthcare Premises

Ankara - Turkey / TR

1. Publication reference

SIHHAT/2018/SUP/INT/09

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related Services Provided by Turkish Authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey

CONTRACT SPECIFICATIONS

6. Description of the contract

The subject of the contract shall be the supply, delivery, installation, training and warranty for all lots by the Contractor of the following goods.

7. Number and titles of lots

Number of lots: 6

Lot 1: Medium-Level Neurosurgery Microscope

Lot 2: High-Level Neurosurgery Microscope

Lot 3: Medium-Level ENT Microscope

Lot 4: High-Level ENT Microscope

Lot 5: Medium-Level Ophthalmic Surgery Microscope

Lot 6: High-Level Ophthalmic Surgery microscope

TERMS OF PARTICIPATION

8. Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations.

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

9. Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10. Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of:

 

Lot number

Amount of tender guarantee (€)

Lot 1  Medium-Level Neurosurgery Microscope

24.250

Lot 2  High-Level Neurosurgery Microscope

13.050

Lot 3  Medium-Level ENT Microscope

21.900

Lot 4  High-Level ENT Microscope

  5.550

Lot 5  Medium-Level Ophthalmic Surgery Microscope

22.800

Lot 6  High-Level Ophthalmic Surgery Microscope

  8.750

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer[s] upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit

No information meeting is planned.

14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of the instructions to tenderers).

15. Period of implementation of tasks

The implementation period for the contract will last 90 calendar days, starting from the commencement date of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, training and Provisional Acceptance.

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA

16. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• The average annual turnover1 of the tenderer in the last three years must be equal or exceed the 50% tenderer’s financial offer.

• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium, this criterion must be fulfilled by each member.

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers of all the lots for which the tenderer submitted tenders.

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate an operational cash flow, which must exceed their financial proposal for the years in which they have been operational.

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

• The tenderer shall provide written evidence of his, or manufacture’s, if the tenderer is not the manufacturer, current and valid certificate for the Quality Management System.

• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract.

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

• The tenderer has delivered supplies under at most three contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical equipment(s).

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

17. Award criteria

Price

TENDERING

18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:

Republic of Turkey

Ministry of Health

Directorate General of Public Health

Address:  Şehit Danış Tunalıgil Sokak

3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey

Phone: +90.312.2305505

Contact person: Mr. İnanç Söğüt

e-mail: procurement@sihhatproject.org

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the official gazette and website at:

www.saglik.gov.tr , www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com

19. Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the Article 18 above by 12.06.2018 and 12:00 noon (local time).

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20. Tender opening session

02:00 p.m. (local time) on 12.06.2018 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 above.

21. Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22. Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.

————————————————————

1 For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.

3379/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles

Ankara - Turkey / TR

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/01/BIS

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related Services Provided by Turkish Authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey

CONTRACT SPECIFICATIONS

6. Description of the contract

The subject of the contract shall be the supply, delivery, inspection, testing, and warranty services of the Vaccines, Injectors, Vaccine Storages, Cooling Units and Vaccine Transport Vehicles by the Contractor.

7. Number and titles of lots

Number of lots       : 10

Lot 1                       Hepatitis B Vaccine (Hep B)

Lot 2                       Oral Polio Vaccine (OPV)

Lot 3                       The Measles, Mumps and Rubella Vaccine (MMR)

Lot 4                       Varicella Vaccine

Lot 5                       Hepatitis A Vaccine (Hep A)

Lot 6                       The “DaPT-IPV” Vaccine

Lot 7                       Injectors

Lot 8                       Vaccine Storages

Lot 9                       Cooling Units

Lot 10                     Vaccine Transport Vehicles

TERMS OF PARTICIPATION

8. Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations.

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

9. Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10. Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of:

 

Lot number

Amount of tender guarantee (€)

Lot 1

  8.200

Lot 2

  1.250

Lot 3

35.000

Lot 4

35.000

Lot 5

33.500

Lot 6

34.000

Lot 7

  2.800

Lot 8

  7.200

Lot 9

  4.000

  Lot 10

12.750

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer, which has submitted the next cheapest compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit

No Information meeting is planned.

14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see part 8.2 of the instructions to tenderers).

15. Period of implementation of tasks

The implementation period for Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 and Lot 6 will last 450 calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, inspection and testing and Provisional Acceptance. The delivery of vaccines for Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 and Lot 6 during the implementation period will be in various phases which stated as Delivery List in Appendix-1 of Technical Specifications.

The implementation period for Lot 7 will last 90 calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, testing and Provisional Acceptance.

The implementation period for Lot 8, Lot 9 and Lot 10 will last 150 calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, testing and Provisional Acceptance. The delivery places for Lot 8, Lot 9 and Lot 10 are stated as Delivery List in Appendix-1 of Technical Specifications.

The distribution of supplies regarding quantities to sub-provinces due to migration will be updated and final version will be given to awarded company after contract signature in 15 days.

SELECTION AND AWARD CRITERIA

16. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years (2015, 2016 and 2017) for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• The average annual turnover1 of the tenderer must exceed the annualised maximum budget of the contract

• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium this criterion must be fulfilled by each member.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract;

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period, which will be taken into account, will be the last 5 years from submission deadline.

a) For Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 and Lot 6:

The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of vaccine.

b) For Lot 7:

The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of injector.

c) For Lot 8:

The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of vaccine storage.

d) For Lot 9:

The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of cooling unit.

e) For Lot 10:

The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of vehicles.

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are either allowed to refer to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case, the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity, which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still ongoing only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities, it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

17. Award criteria

Price

TENDERING

18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:

Republic of Turkey

Ministry of Health

Directorate General of Public Health

Address: Şehit Danış Tunalıgil Sokak

3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey

Phone: +90.312.2305505

Contact person: Mr. İnanç Söğüt

e-mail: procurement@sihhatproject.org

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the official gazette and websites at:

www.saglik.gov.tr, www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com

19. Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the Article 18 above by 21.05.2018 and 12:00 noon (local time). Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20. Tender opening session

02:00 p.m. (local time) on 21.05.2018 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 above.

21. Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22. Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.

————————————————————

1For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be used. Please visit: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

3380/1-1


İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, HALKAPINAR MAHALLESİNDE 1 ADET, TEPECİK MAHALLESİNDE 2 ADET, BUCA İLÇESİNDE 1 ADET, TORBALI İLÇESİNDE 1 ADET, BAYINDIR İLÇESİNDE 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 6 ADET TAŞINMAZDA VAR OLAN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİSSELER İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden:

1 - TCDD Genel Müdürlüğünün hissesinin bulunduğu İzmir İli, Konak ilçesi, Halkapınar mahallesinde 1 adet, Tepecik Mahallesinde 2 adet, Buca ilçesinde 1 adet, Torbalı ilçesinde 1 adet, Bayındır ilçesinde 1 adet olmak üzere toplamda 6 adet taşınmazda var olan TCDD Genel Müdürlüğüne ait hisseler satılacaktır.

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğü - Alsancak / İZMİR adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin; Vakıflar Bankası Şubesinin TR360001 5001 5800 7295 2530 88 nolu hesabına veya 3. Bölge Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.

Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları ve ihale şartnamesi bedelleri aşağıdaki listede belirlenmiştir.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Tapu Alanı

Değerlendirilecek

Alan

Hisse

Cinsi

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi

Bedeli (TL)

İhale Tarih

ve Saati

1

İzmir

Konak

Halkapınar

7804

4

8.500,00

2798,58

139929/425000

Arsa

730.000,00

1.000

08.05.2018-14:00

2

İzmir

Konak

Tepecik

7805

4

5.058,82

2802,37

280237/505882

Arsa

760.000,00

1.000

08.05.2018-15:00

3

İzmir

Konak

Tepecik

7806

3

5.001,26

318,24

15912/250063

Arsa

90.000,00

   500

10.05.2018-14:00

4

İzmir

Buca

Kızılçullu

4011

35

294,00

23

23/294

Arsa

7.000,00

   250

10.05.2018-15:00

5

İzmir

Torbalı

Yazıbaşı

  263

2

3.892,00

40,54

25/2400

Arsa

500,00

   100

15.05.2018-14:00

6

İzmir

Bayındır

Demircilik

  661

4

4.270,00

9

9/4270

Arsa

100,00

   100

15.05.2018-15:00

 

6 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

7 - Ayrıca 0 232 464 31 31/368 veya 4128 numaralı telefondan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

3227/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 1)

 

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m)²

Cinsi 

İmar

Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Aydın

Koçarlı

Yeni

100

117

10.615,89

Arsa

Okul Alanı

MEB. 2014.08.Lİ Tip proje no.lu 8 derslikli Anadolu Lisesi ek binası

Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 4.057.298,78 TL

Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 3.125.808,00 TL

Aydın

Söke

Yenicami

1510

1

17.798,11

Arsa

Okul Alanı

1 - MEB. 2014.24.İO Tip proje no.lu 24 derslikli ilkokul binası

2 - AYDIN-32.İO Tip proje no.lu 32 derslikli Ortaokul binası

Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 7.299.474,34 TL

Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 5.623.632,00 TL

Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 8.581.690,66 TL

Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 6.611.472,00 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2 )

 

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m)²

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

Aydın

Didim

Didim

2400

1

6757,34

6424,78

Arsa

Özel Planlama Alanı (Ticaret, Turizm ve Sosyo-Kültürel Tesisler yer alabilir)

22.486.730,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 08/05/2018 tarihinde saat 10.00 da Aydın Defterdarlığında (3. kat toplantı salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3 adet okul binasına karşılık (Çevre düzenleme ve KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli 19.938.463,78 TL), tablo 2 de belirtilen toplam 22.486.730,00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 2.548.266,22 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur

5 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 480 veya 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.

6 - Geçici teminat bedeli 3.373.009,50 TL (üçmilyonüçyüzyetmişüçbindokuz TL elli Kr.)

7 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz TL)

8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 3.373.009,50 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.aydindefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

3326/1-1


KAT KARŞILIĞI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 26/04/2018 günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. Maddesine göre Kat Karşılığı İnşaat yapımı ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ ÇIRÇIR MAHALLESİ

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay/Payda

K. Karşılığı Oranı (%)

m² Birim Fiyatı TL

Arsa Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

12457

3

Konut  Kaks=3.15 Taks=0,35

4.142,60

1/1

40

1.644,60

6.812.919,96

204.388,00

 

İhaleye girecek olanlar 500,00 TL (beşyüz/TL) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 26/04/2018 günü saat 13:45 e kadar teslim edilebilir.

I - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

1. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

3. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

4. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır.

5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

5.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

8. Bu şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

10. Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. Maddesine göre noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) olacaktır.

11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

12. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

13.a) İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde 13.049,19 m² alana sahip yapım işinin tamamlayarak ve Kat Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge.

b) İsteklinin son onbeş yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B üst yapı (bina) gurubu işlerin III. Gurup işleri kapsamaktadır) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2018 yılı itibariyle 10.000.000,00 TL’den az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini ibraz etmek zorundadır.

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.

14. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir.

15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

16. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

17. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

18. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

19. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,

20. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

21. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

3113/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TABLO-A

 

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35030100094

İzmir

Buca

Dumlupınar

8130

1

2.468

1007/2400

(1.035,53 m²)

Arsa

Ayrık 4 kat konut alanı

Açık Teklif Usulü

3.418.000,00

1.025.400,00

27.04.2018

11.15

2

35210105252

İzmir

Menderes

Özdere

1110

2

9.360,21

7.459,16 m²

(7459/9360)

Arsa

Turizm Yatırım Alanı

Açık Teklif Usulü

6.354.000,00

1.906.200,00

27.04.2018

14.45

3

35030104148

İzmir

Buca

Tınaztepe

41428

2

2.312,38

2801/2899

(2.234,21 m²)

Arsa

Parsel kısmen Kız Öğrenci Yurdu, kısmen yolda kalmakta olup, İmar Kanununun 16. maddesi hükümlerine tabidir.

Açık Teklif Usulü

7.820.000,00

1.173.000,00

27.04.2018

15.00

 

1 - Yukarıda TABLO-A’da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 489 41 40

İlan olunur.

3384/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ VE PEYZAJ YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Kocatepe Yerleşkesi Giriş Kapısının Yenilenmesi ve Peyzaj Düzenlemesi işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 MAYIS 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 10 MAYIS 2018 günü saat 15.00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3371/1-1