11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30388

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Turkish Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türk Dünyası Çocuk Vakfı.

VAKFEDENLER : Güngör Azim Tuna, İlyas Topsakal, Zeki Demirtaş, Halil Gürbüz, Cumhur Melikoğlu, Nazlı Albayrak Ceylan, Adem Yeşil.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve E: 2017/447, K: 2018/100 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk dünyasında bulunan çocuklar ve ailelerinin kişisel, sosyal, kültürel, gelişmelerinin sağlanması ve bu noktada var olan engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyette bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 400.000 (Dörtyüz Bin TL.)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği mütevelli heyet üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararıyla belirlenir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3276/1-1

—————

Milli Kütüphane Bilgi ve Dayanışma Vakfı, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/02/2018 tarihinde kesinleşen, 28/12/2017 tarih ve E: 2017/651, K: 2017/402 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3277/1-1

—————

İstanbul'da kurulmuş olan Sultançiftliği Hizmet Vakfı, İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.09.2017 tarihinde kesinleşen, 01.06.2017 tarihli ve E: 2016/443,  K: 2017/127 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3278/1-1


Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

ADI VE SOYADI : Leyla AVCI

UNVANI               : Ebe

GÖREV YERİ       : Bulanık Devlet Hastanesi

İLAN EDİLMESİ İSTENEN TEBLİGATIN ÖZETİ:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 968 sayılı yazıları ile 23/08/2018 tarihinde saat 14:00'de toplanacak olan Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kurulunda hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur soruşturma dosyasını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü ve yazılı olarak kendisi veya vekili tarafından savunma yapma hakkında sahip olduğu hakkındaki Sağlık Bakanlığı yazısı kendisine tebliğ edilmesi istenmektedir. İhraç edilmesinden ve adres bilgileri bulunmadığından dolayı yazının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31. Maddeleri gereğince tebliğen ilanı.

3187/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen    16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2018/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri                                  :  30 Haziran - 9 Temmuz 2018

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi               :  11 Mayıs 2018

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi               :    8 Haziran 2018

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

Mezun belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

• Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

• Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

• Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi,

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş. Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş. Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş.’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 165,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.650,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav Giriş belgeleri, http://www.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) Sınav sırasında; sınava giriş belgesinin yanında, fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

3164/1-1

—————

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2018/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri                                                    :  7-8 Temmuz 2018

* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi                         :  11 Mayıs 2018

* SMMM Odaları tarafından TESMER'e dosya gönderiminin son tarihi    :  18 Mayıs 2018

* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi                                                :  13 Haziran 2018

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b.) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4'üncü maddesindeki genel ve 5'inci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'inci madde ve 48'inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR

Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

Mezun belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

• Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

• Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

• Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

• Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

• Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

• (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 130,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 910,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.040,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4. Sınav sırasında, sınav giriş belgesinin yanında; fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

3165/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\t1.jpg


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 10/04/2018 tarihli ve 30387 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan ve sehven yazılan eski ilan şartı karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Sehven Yazılan Şart

Aranan Şart

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İle İnovasyon ve Filtre Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İle İnovasyon ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Doktora Yapmış Olmak

3294/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 11.04.2018

Son Başvuru Tarihi    : 26.04.2018

 

Birim

Bölüm/ Alan

Unvanı

Sayısı

Aranan Şartlar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç. Dr.

1

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Makro Ekonomik Politikalar ve Konya’nın Dış Ticaret Yapısı hakkında çalışmaları olmak.

3206/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İLAHİYAT FAK.

Profesör

Tefsir

1

1

Doçentliğini tefsir alanında almış olup, Kur'an tarihi konusunda çalışmaları olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez   Tel: 0354 242 10 85

3185/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

6) İLK BAŞVURU TARİHİ       : 09.04.2018

   SON BAŞVURU TARİHİ       : 24.04.2018

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

FEN FAKÜLTESİ

GENEL FİZİK

1

Schottky Diyotlarda Depletion Parametreleri Konusunda Çalışmış Olmak.

NÜKLEER FİZİK

1

Reaktörlerde Kullanılan Malzemelerde Nötron Yakalama ve Gama Yayınlaması Tesir Kesitleri Konusunda Çalışmış Olmak.

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

1

Dış Galaksilerde Moleküler Gazın Mm/Mm-Altı Dalga Boylarında Gözlemi ve Analizi Konusunda Çalışmış Olmak.

ANALİTİK KİMYA

1

Biyokütle İçerikli Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Üzerine Çalışması Olmak.

GENEL BİYOLOJİ

1

Makrofunguslar Üzerine Çalışmış Olmak.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

1

Lepidoptera Üzerine Moleküler Çalışmalar Yapmış Olmak.

BİYOKİMYA

1

Hücre Kültürü ve Comet Analizleri Üzerine Çalışmış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

SPOR HEKİMLİĞİ

1

Fizik Tedavi Uzmanı Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM

1

Kelam Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

1

Eğitim Sorunları Üzerine Çalışmış Olmak.

3274/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

 

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Profesör

Adet

Doçent

Adet

Doktor Öğretim Üyesi Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 

1

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

1

3

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

 

 

1

3

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

1

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

 

 

1

3

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

 

 

1

1

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Kelam

 

 

1

3

 

Temel İslam Bilimleri

Hadis

 

 

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

 

 

1

3

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

 

 

1

2

 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bitkisel Üretim ve Tek.

Bitki Yetiştiriciliği ve Fiz.

1

 

 

1

Çayır Mera ve Yem Bitkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Bitkisel Üretim ve Tek.

Bitki Yetiştiriciliği ve Fiz.

 

 

1

1

Endüstri Bitkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Bitkisel Üretim ve Tek.

Bitki Yetiştiriciliği ve Fiz.

 

 

1

5

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda çalışma yapmış olmak.

Bitkisel Üretim ve Tek.

Bitki Genetiği ve Islahı

 

 

1

1

Buğday ve Arpa Islahı ile Tohumculuğu konusunda çalışma yapmış olmak.

Hayvansal Üret. ve Tek.

Hayvan Yetiştirme

 

 

1

1

Sığır Yetiştiriciliği ve Irk Islahı konusunda çalışma yapmış olmak.

Hayvansal Üret. ve Tek.

Yemler ve Hayvan Bes.

 

 

1

1

Yemler ve Hayvanlar konusunda çalışma yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

 

1

 

1

 

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

 

 

1

1

 

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

 

 

1

3

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

1

1

Kayısı Ekstraktlarının Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerini çalışmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

1

1

Frenik Sinir Ezilmesi veya Aksotomisinin Sıçan Diyafram Kasının Elektriksel Aktiviteleri üzerine etkisini çalışmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

1

3

Organo Kadmiyumlar ile Elektrofilik Aminasyon çalışmış olmak.

Ebelik

Ebelik

 

 

1

1

Diklofenak Sodyum ve Timokinonun Postnatal Sıçan Ovaryum Preantral Follikül Sayısına etkilerini Stereolojik yöntemle çalışmış olmak.

MALAZGİRT MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

 

1

5

Muhasebe Finansman alanında doktora yapmış olmak.

3275/1-1


Turkish Bank Anonim Şirketinden:

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ