11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30388

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ALIMYERİ ELEKTRONİK KANTAR (BLUETOOTHLU) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Isparta Belediye Başkanlığından:


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HALKALI ÖĞÜTÜCÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU):


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALIMYERİ ELEKTRONİK KANTAR (BLUETOOTHLU) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 170 adet Alımyeri Elektronik Kantar (Bluetoothlu) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.04.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3133/1-1


ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

20.03.2018 tarih ve 30366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, zarf teslim tarihi 11 Nisan 2018 saat: 10.00, ihale tarihi 11 Nisan 2018 saat: 14.00 olarak duyurulmuş olan, Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı ihalesinin zarf teslim tarihi 25 Nisan 2018 saat: 10.00, ihale tarihi 25 Nisan 2018 saat: 14.00’e ertelenmiştir.

3284/1-1


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Isparta Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda dökümü yazılı olan; Gülcü Mahallesi 5693 Ada 1 Parsel 104 B Pafta 6.956,09.m2’lik alandaki binanın ticari alan ve akaryakıt-LPG amaçlı bina olarak kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına kiralanmak üzere 26/04/2018 Perşembe günü saat 14:30 da ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

2.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

2.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

2.1.3 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2.1.4 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

2.1.5. İstekliler için ;

a) T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Bayilik (istasyonlu) Lisans Belgesi, belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri

b) Dağıtıcılar için: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına Sahip Akaryakıt Şirketi olduğuna dair belge, belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri

2.1.6. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.

2.1.7. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler

2.1.8. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge

2.1.9. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.

3 - İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR BÖLÜMÜ adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

4 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İhalenin muhammen bedeli yıllık 750.000,00 TL+ KDV (Yediyüzellibin Türk Lirası ve Katma Değer Vergisi) olup, muhammen bedelin %3’ü oranında 22.500,00 TL (Yirmiikibin beşyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

6 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

3203/1-1


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 372.259 47 78

                                                                  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 2 - İhale konusu işin nev’i           :

 

Miktarı

 

TTK Amasra Müessesesince üretilen, torbalanmış 3.000 ton kömürün, Karabük İli, Merkez İlçesine karayolu ile taşıma

3.000 ton

a) İşin Başlama ve bitiş tarihi                 :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde işe başlayacak ve 31.12.2018 tarihine kadar kömür nakli işini bitirmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  02.05.2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                            :  1813808

d) İhale kayıt no                                     :  2018/169486

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 02.05.2018 Çarşamba günü - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10.1. Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3174/1-1


HALKALI ÖĞÜTÜCÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Halkalı öğütücü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/166318

Dosya no                                            :  1821465

1 - İdarenin:

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Halkalı öğütücü (1 adet)

b) Teslim yeri                                      :  TTK Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  26.04.2018 Perşembe günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

4.2.2. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve CE belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 26.04.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3175/1-1


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Talas Tablakaya Camii ve Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfına ait olan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, tapunun (1844) Ada, (1) Parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11/12/2017- 736/617 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İşin Adı                                                  :  Kayseri İli, Talas İlçesinde bulunan, tapunun (1844) Ada, (1) Parselinde kayıtlı arsanın yapım veya onarım karşılığı 30 yıl süre ile kiralanması işi.

İli                                                            :  Kayseri

İlçesi                                                       :  Talas

Mahallesi                                                :  Mevlana

Sokak                                                     :  ---

Cinsi                                                       :  Arsa

Yüzölçümü                                             :  3.272,10 m2

İhale Dokümanı Satış Bedeli                  :  100,00 TL

Ada/Parsel No                                        :  1844/1

Vakıflar Meclisi Karar Tarih ve Sayısı   :  11/12/2017 - 736/617

İhale Usulü                                             :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü

İşin Nevi ve Niteliği                               :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Meclisinin 11/12/2017 - 736/617 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi işi.

İşin Tahmin Edilen Bedeli                      :  2.889.890,00 TL. (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

Geçici Teminat                                       :  86.697,00 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Tarih ve Saati                                 :  30.04.2018 - 14.30

I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11/12/2017 - 736/617 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle İnşaat yapılmak üzere, Yapım veya Onarım Karşılığı kira ihalesi işi;

1 - Sözleşme süresinin toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi,

2 - Kira bedellerinin, 1. yıl kirasının aylık 1.000,00 TL, 2. yıl kirasının aylık 1.000,00+ önceki yılın Yıllık Yi-ÜFE artış oranı, 3. yıl kirasının aylık 8.017,00 TL+ inşaat süresince gerçekleşecek toplam Yıllık Yi-ÜFE artış oranı, 4. yılın başından 13. yıla kadar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe oniki aylık ortalaması oranında artırılması,      13. yıl aylık kirasının bir önceki yılın Yurt İçi Üfe oniki aylık ortalaması oranında artırılması ile belirlenecek bedel, 14. yılın başından itibaren sözleşmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe oniki aylık ortalaması (artışa esas Yurt İçi Üfe oranı; bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oniki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük oniki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,

3 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

4 - Her türlü masrafları ile finansmanları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takdiyat varsa (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5 - İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parametre (ler) de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

6 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın yapılması ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

7 - Yüklenicinin, Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

8 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması şartlarıyla, iş merkezi olarak kullanılmak üzere toplam 30 (otuz) yıl süreyle Yapım veya Onarım Karşılığı ihalesine çıkarılmıştır.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı 100,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

XII - İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi gerekmektedir.

TEL            : 0 (352) 222 66 40     Dahili: 7011 - 7300

FAKS         : 0 (352) 231 05 87

E-MAİL     : kayseri@vgm.gov.tr.

İlan olunur.

3184/1-1


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU):

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

“Consultancy Services for Design, Implementation and Dissemination of Training Modules, Materials and Public Awareness Campaigns for Disaster Preparedness”

(Ref: KFW-CA5.1)

The Republic of Turkey has received a loan from the German Development Bank (KfW) and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Design, Implementation and Dissemination of Training Modules, Materials and Public Awareness Campaigns for Disaster Preparedness (Ref: KfW-CA5.1)”, which will be implemented by Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit.

1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt-Fatih, Istanbul, Turkey

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (IPCU Director)

Tel        : +90 212 518 55 00

Fax       : +90 212 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

2. The award procedure chosen: Restricted Procedure.

3. Form of the contract: Public Procurement of Services.

4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the provision of services:

The activities shall be held in Istanbul.

5. Category and Description of Services:

The following services shall be provided under the scope of the contract:

5.1) Training and consultancy services for developing institutional capacity in disaster management

It is expected that the Consultant shall give approximately 40 different technical and personnel development trainings to approximately 60 personnel of Istanbul AFAD for most of the trainings.

5.2) Improvement and dissemination of public disaster awareness trainings by innovative approach

The expectations under this topic are mentioned below:

• Revision and development of the Existing Safe Life Training Modules and Materials,

• Dissemination of Safe Life disaster preparedness and disaster awareness training for families to approximately 100.000 individuals, for schools to approximately 100.000 individuals, for youths to approximately 5.000 individuals, for business to approximately 5.000 individuals,

• Dissemination of trainings for Local Disaster Volunteer to approximately 1.000 individuals,

• Development and dissemination of E-Training Modules

5.3) Design of a new web site for www.guvenliyasam.org and development of management system of the web site

5.4) Revision and development of public training modules

5.5) Adopting the “Istanbul AFAD Volunteer Accreditation System” in the scope of TAMP Istanbul

5.6) Public Awareness Campaigns (PAC) and Communication Campaigns

The expectations under this topic are mentioned below;

• Design of the PACs,

• Creative Services for the PACs,

• Development & Design of the PAC Materials (Audio, Video, Printed, Outdoor, etc.),

• Printing, Producing and Distribution of the PAC Materials,

• Media Purchase,

• Implementation of the Campaign/Events/Activities,

6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for one, for several or for all the lots:

The consultancy service is expected to be tendered under one lot.

7. Number of short-lists:

One short-list of interested consultants shall be made in accordance with their qualifications and experience for the required services.

8. Completion date or duration of the service contracts:

The estimated time frame for completion of the services is approximately 36 months.

9. Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not accepted.

10. Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable.

11. (a) Deadline for receiving expression of interest:

Expressions of interest must be delivered to the address below by May 15th 2018, 16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date and time

b) Adress for submitting expressions of interest:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt-Fatih Istanbul, Turkey

Tel        : +90 212 518 55 00

Fax       : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

c) Language of proposals: English

d) Submitting Expression of Interest:

- Expression of interest shall be accompanied by a “Statement of Intention” to participate in the selection process;

- Expression of interest must be signed on each page;

- Expression of interest shall be submitted in one original and one copy;

- Consultants are required to include the name and reference number of the task KfW-CA5.1 in their Expression of Interest (EOI).

- “Declaration of Undertaking” document is attached as Annex 1 to the “Request for Expression of Interest”. It must be signed by the Consultant and attached to “Expression of Interest” to participate in the selection process.

12. Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable.

13. Main financing institution: German Development Bank (KfW)

14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with”, etc. may not be considered for short listing.

Joint Venture agreement shall be authenticated in case of Contract Award.

15. Eligibility Criteria

Bidders entitled to take part in the procedure

Tenders from bidders will be admitted to the procedure provided that none of the following reasons for exclusion or conflicts of interest apply:

a) Sanctions or embargoes of the Security Council of the United Nations, the EU or the German government preclude the participation of a bidder.

b) The bidder is excluded from the tendering process with legal effect in the Client’s country on the grounds of punishable offences, especially fraud, corruption or other economic crimes.

c) The bidder is a state-controlled company in the partner country that is not legally or economically independent or that is not subject to commercial law, or that is a public authority dependent on the Client or the Project Executing Agency or the recipient of the loan/financial contribution.

d) The bidder or individual members of the bidder’s staff or a subcontractor has economic links or family ties with personnel of the Client who are involved in preparing the tender documents, awarding the contract or supervising the execution of the contract, insofar as the conflict of interests could not be resolved to KfW's satisfaction in advance of the contract award and execution phase.

e) The bidder or individual members of the bidder’s staff or a subcontractor were directly involved in drawing up the terms of reference and/or other information for the tendering procedure. This shall not apply to Consultants who have produced preparatory studies for the contract or who were involved in a preceding phase, insofar as the information they prepared in this connection, especially feasibility studies, was made available to all bidders and the preparation of the terms of reference for the invitation to tender was not part of the activity.

f) The bidder or individual members of the bidder's staff or a subcontractor are not or were not during the last 12 months prior to publication of the invitation to tender indirectly or directly linked to the project in question through employment as a staff member or advisor to the Client, and are not or were not able in this connection to influence the award of the contract for services, or the bidder is not or was not otherwise able to influence the award of the contract for services.

By signing the Declaration of Undertaking (see Annex 1), the bidder attests that none of these reasons for exclusion or conflicts of interest apply. In case of doubt, when tendering the bidder in question shall furnish proof to the satisfaction of the Client and KfW that the aforementioned reasons do not apply.

Independence of the Consultant

The Consultant must always be neutral and independent vis-à-vis potential suppliers for the project in question. Members of associated firms may participate in a project only as either Consultant or manufacturer/supplier/construction firm. When submitting proposals, Consultants must disclose any links with other firms and give a binding declaration that should they be awarded the contract, the firms with which they are associated do not intend to take part in the project in any other form. In a joint venture, this also applies to participating professionals and other consultancy firms. These regulations do not apply to Build-Operate-Transfer (BOT) projects or operator models.

Consultancy firms that belong to the same group of companies or affiliated companies or are linked in another way financially, organisationally or through personnel, can participate in the competitive tendering procedure individually only if no other member of the group or affiliation participates.

Qualification and Selection Criteria:

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, average annual turnover for the previous 5 (five) years at least 1.000.000 Euro, number of permanent staff and part-timers, fields of expertise;

• Filled copy of the table given in Annex 2 of the “Request for Expression of Interest” that comprise details of max. 15 number of experience in similar assignments undertaken during last five years, including value of consulting services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the contract;

• Letters of recommendation from previous Employers;

• Signed copy of “Declaration of Undertaking” document (Annex 1)

• Filled copy of the table given in Annex 3 of the “Request for Expression of Interest” that comprise required expertise and experience information related to min. five staff that may be available to work on the assignment(s).

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted for the leading company and the associate companies.

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel involved.

16. Framework agreement: Not Applicable.

17. Number of selected candidates to be invited to submit tender: Maximum 6 (six) Bidders.

However, the short list may comprise a smaller number of candidates in case only a few qualified firms have expressed interest.

18. Criterion for awarding the service contract:

Consultants shall be shortlisted and contracts shall be awarded in accordance with the QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 2011 (revised July 2014, October 1, 2006 & May 1, 2010).

The selection criteria for the short-listing are:

• General Experience (Company Profile)                                                                        10 points

• Average Annual Turnover                                                                                            10 points

• International Experience (Two successfully completed)                                                10 points

• Specific Experience                                                                                                      50 points

- in the field of Disaster and Emergency Projects                                                           25 points

- in the field of Social Responsibility Programs                                                             10 points

- in the field of Public Awareness Campaign                                                                 15 points

• Qualification of Key Staff (Five staff comprising all branches stated at specific

  experience and at least one staff for each branch)                                                          20 points

Total                                                                                                                              100 points

 

Minimum points necessary to be retained: 75 Points

The selection criteria for the contract award shall be defined in the Request for Proposal documents to be sent to the short-listed candidates.

19. Time frame for the Bidders to maintain their proposal valid: 90 days from the date of submission of proposals.

20. Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable.

21. Name and address of the body responsible for appeal: Istanbul Project Coordination Unit (IPCU).

22. Date of publication of the prior information notice: Published in the Official Gazette of Republic of Turkey dated 21.07.2017.

23. Indicate whether the contract is covered by the Agreement: Yes (the notice shall be published in the Germany Trade and Invest (GTAI).

Annex 1: Declaration of Undertaking

We underscore the importance of a free, fair and competitive contracting procedure that precludes abusive practices. In this respect we have neither offered nor granted directly or indirectly any inadmissible advantages to any public servant or other person nor accepted such advantages in connection with our bid, nor will we offer or grant or accept any such incentives or conditions in the present tendering process or, in the event that we are awarded the contract, in the subsequent execution of the contract. We also declare that no conflict of interest exists in the meaning of the kind described in the corresponding Guidelines 1.

We also underscore the importance of adhering to environmental and social standards in the implementation of the project. We undertake to comply with applicable labour laws and the Core Labour Standards of the International Labour Organization (ILO) as well as national and applicable international standards of environmental protection and health and safety standards.

We will inform our staff of their respective obligations and of their obligation to fulfil this declaration of undertaking and to obey the laws of the country of Republic of Turkey.

We also declare that our company/all members of the consortium has/have not been included in the list of sanctions of the United Nations, nor of the EU, nor of the German Government, nor in any other list of sanctions and affirm that our company/all members of the consortium will immediately inform the Client and KfW if this situation occurs at a later stage.

 

We acknowledge that, in the event that our company (or a member of the consortium) is added to a list of sanctions that is legally binding on the Client and/or KfW, the Client shall be entitled to exclude us/the consortium or, if the contract is awarded to our company/the consortium, to immediately cancel such contract if the statements made in the Declaration of Undertaking were objectively false or the reason for exclusion from the tender procedure occurs after the Declaration of Undertaking has been issued.

 

..........................................           .........................             ............................................

(Place)                                          (Date)                                  (Name of company)

                                                                                           .............................................

                                                                                                      (Signature(s))

 

Annex 2:

EXPERIENCE

Please provide information contained in the table below summarizing the major relevant projects related to this project carried out in the course of the past 5 years by the legal entity or entities making this application. The number of references to be provided must not exceed 15 for the entire application.

 

Ref (maximum 15)

Project title

…

Name of legal entity

Country

Overall project value (EUR)

Proportion carried out by legal entity (%)

No of staff provided

Name of client

Origin of funding

Dates (start/end)

Name of partners if any

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Description of project

Type of services provided

…

…

 

Annex 3:

List of Available Expertise and Human Resource Capacity

Access to Expertise Required for the Assignment

Complete the list below to demonstrate the extent to which you have access (internally / externally) to expertise required for this assignment / for the project team profiles described in the RfEOI. Do not attach CVs as no detailed evaluation of candidates for the project team shall be carried out at the prequalification stage. The Applicant shall not present a potential project team. The focus is on access and availability to project relevant expertise. It is understood that prequalified Applicants are not required to include staff named below into the proposal.

 

Name

Project team profile / areas of required expertise as stated in the RfEOI

Education/ Degree

Years of Professional Experience

Relationship with / Years within the Applicant 2

Country/ Regional Experience

Relevant Project References (Description of project-related experience)

Languages

 

———————————————

1 See “Guidelines for the Assignment of Consultants in Financial Cooperation with Partner Countries“ and “Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services in Financial Cooperation with Partner Countries”

 

2 For freelance experts (e.g. with retainer contracts or formal agreements) indicate “FE” and how long the expert has been associated with the Applicant. For sub-consultant staff indicate “Sub”. Staff from affiliated firms of the Applicant shall be considered as sub-consultant staff.

3201/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

SATIŞA KONU TAŞINMAZ MALIN

Sıra

No

Dosya No

İli

İlçesi

Mahalle

Cinsi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

Fiili

Durumu

Tahmini Satış

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

63130100317

Şanlıurfa

Karaköprü

Mehmetçik

Arsa

222

1

6.322,78

Tam

Özel Eğitim Alanı

E=1.00 Yençok=15.50

Boş ve işgalsizdir.

4.110.000,00

1.027.500,00

25.04.2018

10.00

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir

İlan olunur.

3168/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:

1. TABLO: Satışı yapılacak Taşınmazların

 

Sıra

No

İlçesi

Köyü/Mah.

Dosya No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

Belediye

Hissesi (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli TL

Geçici Teminat

Tutarı TL

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

İskenderun

Sarıseki

İmar

02/04/2018-

E.286

2105

1

38.959,10m2

554/2400

Arsa

Organize Sanayi Bölgesi

Boş

13.489.590,00

4.046.877,00

24/04/2018

11.00

2

İskenderun

Karayılan

İmar

02/04/2018-

E.287

347

1

  4.260,74m2

TAMAMI

Arsa

Merkezi İş Alanı

Boş

  6.391.110,00

1.917.333,00

24/04/2018

11.10

3

İskenderun

Sarıseki

İmar

02/04/2018-

E.282

-

45

  3.504,97m2

TAMAMI

Tarla

Organize Sanayi Bölgesi

Fuzuli Şagilin

Kullanımında

  2.102,982,00

630.894,60

24.04.2018

11.20

 

Madde 1. Mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-41. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile tablodaki sıraya göre satılacaktır.

Madde 2. Yukarıda 1.Tabloda 1.sırada özellikleri ve İhale bilgileri belirtilen 554/2400 hissenin ihalede 3. Şahıslar tarafından alınması durumunda oluşacak ihale bedeli 4721 sayılı TMK Kanununun İlgili maddeleri gereğince şufa hakkı (önalım) olan diğer hissedarlara teklif edilecek olup taşınmazı almaması durumunda 3. Şahsa (ihaleyi alan) devri yapılacaktır.

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz alınabilir.

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre hazırlanmış;

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu (şartnamenin ekinde mevcut)

ç- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

d- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

e- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Belediyemize borcu yoktur evrakı

f- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi gerekmektedir.

g- Geçici Teminatın Belediye hesabına veya Belediye veznesine yatırıldığına dair banka dekontu, vezne dekontu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınır veya taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir (mahalle, köy, ada, parsel, taşınırın cinsi vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) hesap no: HALKBANK İSKENDERUN ŞUBESİ TR560001200922300007000026

ğ- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

h- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

ı- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i- Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

j- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

k- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Madde 6. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun hazırlanarak 24.04.2018 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar İskenderun Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 8. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 9. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz İSKENDERUN BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜDÜR.

3167/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize Ait, 15 Temmuz Mahallesinde 8 Adet, Güvenevler Mahallesinde 1 Adet ve İbrahimli Mahallesinde 1 Adet Taşınmaz Satışı İşine Ait İhale Şartnamesi;

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6435

4

8.250,00 m2

Konut (E: 1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00-TL

11.962.500,00-TL

   358.875,00.-TL

25.04.2018

Çarşamba günü,

Saat 16.00

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6435

1

8.250,00 m2

Konut (E: 1.00 Yençok: 7 Kat)

1.350,00-TL

11.137.500,00-TL

   334.125,00.-TL

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6427

1

30.916,97 m2

Konut (E: 1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00-TL

44.829.606,50-TL

1.344.888,19.-TL

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6426

5

9.436,87 m2

Konut (E: 1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00-TL

13.683.461,50-TL

   410.503,84.-TL

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6426

4

8.956,95 m2

Konut (E: 1.00 Yençok: 7 Kat)

1.350,00-TL

12.091.882,50-TL

   362.756,47.-TL

15 Temmuz

N38c-17d/3d-4c

6432

1

5.066,59 m2

Özel Eğitim (E: 1.20 Yençok: 5 Kat)

1.100,00-TL

  5.573.249,00-TL

   167.197,47.-TL

26.04.2018

Perşembe günü,

Saat 16.00

15 Temmuz

N38c-17d/3d

6431

1

5.019,32 m2

Ticaret+Konut (E: 1.20 Yençok:7 Kat)

1.650,00-TL

  8.281.878,00-TL

   248.456,34.-TL

15 Temmuz

N38c-17d/3d

6431

2

5.019,00 m2

Ticaret+Konut (E: 1.20 Yençok: 7 Kat)

1.650,00-TL

  8.281.350,00-TL

   248.440,50.-TL

Güvenevler

N38c-17c/1c

5958

1

4.840,91 m2

Ticaret (E: 1.00 Yençok: 2 Kat)

3.000,00-TL

14.522.730,00-TL

   435.681,90.-TL

İbrahimli

N38c-17a/4b

6155

1

21.008,83 m2

Özel Eğitim (E:1.00 Yençok: 15.50)

1.100,00-TL

23.109.713,00-TL

   693.291,39.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

5 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

6 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek)

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

3182/1-1