10 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30387

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Şekerbank T. Anonim Şirketinden:

Arap Türk Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Siirt ilinde faaliyet gösteren 2229 dosya no’lu 3D Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1060 dosya no’lu TOKTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 922 dosya no’lu NÜANS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 782 dosya no’lu YURT Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 06.04.2018 tarih ve 62490 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3181/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 06.04.2018 tarih ve 62493 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2390 dosya no’lu MMH Yapı Denetim Ltd.Şti.,

Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren 2721 dosya no’lu KNL Yapı Denetim Ltd.Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3181/2/1-1

—————

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1634 belge no’lu DETA-1 Yapı Denetim Ltd. Şti., Konya ilinde faaliyet gösteren 1327 belge no’lu ÇELİKKALE Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 06.04.2018 tarih ve 62489 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3181/3/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85330 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 23.01.2018 tarih ve 104/136 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.03.2018 tarih ve 660/1631 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85330’nolu parselasyon planı 10.04.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85330 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

İstasyon Mahallesi 48817 ada 5 sayılı parsel.

İlanen duyurulur.

3163/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi 44812 ada 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3161/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi 64793 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3160/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

YASAKLILIK İŞLEMİ İPTAL KARARI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen 2017/152387 İhale Kayıt Numaralı "45 Kalem (Bayrak, Bilişim, Tanıtım ve Diğer) Malzeme Alım İşi" ihalesine katılan Olgunçelik Matbaa Amb. Yayın Rek. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (Vergi No: 6410318298, Konya Ticaret Odası Sicil No'su: 42318 Adres: Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi 10670 Sokak No: 26/D Karatay-KONYA) hakkında 14/07/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yasaklılık kararı ile ilgili olarak Olgunçelik Matbaa Amb. Yayın Rek. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 17.01.2018 tarih ve E. 2017/3079 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve E. 6721111 sayılı Makam Oluru ile söz konusu yasaklılık işlemi iptal edilmiştir.

3200/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Mülga Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 14/03/2016 tarihinde 2016/22380 İhale Kayıt No ile yapılan ve 30/05/2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan "Tıbbi Sarf, Laboratuvar Sarf, Cerrahi Sütur ve Kbrn Ünitesi Sarf, Diş Sarf ve İlaç Alımı" ihalesi ile yine aynı Genel Sekreterlik tarafından 27/09/2016 tarihinde 2016/334936 ihale Kayıt No ile yapılan ve 12/01/2017 tarihinde sözleşmeye bağlanan "Tıbbi Sarf Alımı" ihalesi kapsamında;

- CANTEK Teknik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi (Adres: Meydankavağı Mah. 1604 Sk. No: 5/A Muratpaşa/ANTALYA, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 30710, Oda Sicil No: 32762, Vergi Dai./No: Antalya Kurumlar V.D. / 202 009 0071)'ne;

- Bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Mehmet ÇEÇEN (T.C. Kimlik No: 10190523708)’e;

- Ve 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (g) bendi kapsamında olduğu tespit edilen anılan şirketin ortağı Polat KARADENİZ (T.C. Kimlik No: 44107666868)’e;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 19/09/2017 tarihli 30185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Isparta İdare Mahkemesi'nin 08/02/2018 tarihli E: 2017/1825, K: 2018/161 sayılı ve aynı tarihli E: 2017/1824, K: 2018/149 sayılı kararlarında ''Dava konusu işlemin iptaline" karar verildiğinden, Bakanlık Makamı'nın 30/03/2018 tarihli ve E. 736 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

3212/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_30.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_31.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_32.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_34.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_35.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_36.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_37.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_38.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_39.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_40.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_41.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_42.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_43.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_44.jpg


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Görsel Sanatlarda Türk Damgalarının Tesiri Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Deney Çalışmaları Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Antik Çağdaki Üretim ve Ticari İlişkiler Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Bitki Sistematiği Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Güney-Doğu (Türkmenistan/ Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Farklı Ekim Şartlarının Yağlı Tohumlu Bitkilerin Verim Unsurları Üzerine Tesiri Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvi Kültür

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile İnovasyon ve Filtre Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Rotator Manşet Yırtıklarının Artroskopik Tedavisi Konusunda Çalışmış Olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Paklitaksel Kaynaklı Ototoksisiteye Yönelik Hayvan Deneyleri Çalışmış Olmak

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Et İmalat İşletmelerinin Ekonomik Analizi Sektörel Problemleri Üzerine Doktora Yapmış Olmak

3188/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 24.04.2018 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

2

2

2

İşletme (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Siyaset Bilim Kamu Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Uluslararası Ticaret (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

2

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Moda ve Tekstil Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

 1

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

2

3

Grafik Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

İç Mimarlık

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini almış olmak.

-

1

2

İletişim Tasarımı

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

2

2

Oyunculuk Bölümü

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Film Tasarım ve Yazarlık Bölümü

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

2

3

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Sinema ve Televizyon Bölümü

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

İlgili alanda doktorasını/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İnşaat Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Endüstri Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Mimarlık (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

3

3

3

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Bankacılık ve Sigortacılık

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

1

Gastronomi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

2

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

3

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

1

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

1

Sosyal Hizmet

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

2

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Uçak Gövde-Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

2

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

2

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Biyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, Organik Kimya, Kimya veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) *

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

2

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak

1

2

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

 Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

2

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

2

2

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim, Felsefe Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

2

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar ya da Dermatoloji alanında yapmış olmak.

 

 

3

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji Lisans mezunu olmak, meme kanserinde Faz I, Faz II detoksifikasyon enzimlerinin ekspresyonu üzerinde çalışma yapmış olmak.

 

 

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

3255/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Şekerbank T. Anonim Şirketinden:

ŞEKERBANK T. ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Arap Türk Bankası Anonim Şirketinden:

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ