10 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30387

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LOKOMOTİF MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:


TRAFO MERKEZLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KİREÇ OCAĞININ SÖKÜM TEMİZLİK VE ÖRÜM İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


AKARYAKIT İSTASYONU KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Bayraklı Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Nurdağı Belediye Başkanlığından:


ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER KİRALANACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LOKOMOTİF MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2018/165877

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                        :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  4 Kalem Motor Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.05.2018 günü, saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3173/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:

1 - Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkii, 21 pafta 628 parseldeki 5026,46 m2, 29 pafta 1963 parseldeki 3679,01 m2 olmak üzere toplam 8705,47 m2 olan ve kullanım niteliği Yat Çekek Yeri olarak belirlenen taşınmaz 10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 24.04.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 37. maddesi ve müteakip maddeler uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000,00-¨ karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.

4 - Kiralanan taşınmazın Aylık Muhammen Bedeli 180.000,00-¨ + KDV, 10 yıllık Muhammen Bedeli 21.600.000,00-¨ + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 648.000,00-¨’dir.

5 - Teklifler 24.04.2018 tarihinde Salı günü saat 13.50’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye / MUĞLA adresindeki ana hizmet binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

6 - İhaleye katılacak olanlardan (İsteklilerden) aşağıdaki belgeler istenecektir.

A - Gerçek Kişiler:

6.1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi,

6.2. Nüfus Kayıt Örneği,

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

6.4. Şartnamede belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

6.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,

6.7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri,

6.8. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi.

6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz.

6.10. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,

6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

B - Tüzel Kişiler:

6.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi,

6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri,

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.4. Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

6.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6.7. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin onaylı imza beyannamesi.

6.8. Şartname satın alındığına dair makbuz,

6.9. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,

6.10. Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İlan olunur.

3136/1-1


TRAFO MERKEZLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/164272

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0346 221 70 00 - 0346 223 76 77

c) Elektronik Posta Adresi                  :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Cürek, Çetinkaya’da bulunan 2 adet trafo merkezinin test ve bakımlarının yapılması hizmet satın alınması işi.

2 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat, 325 nolu oda) 10.05.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda)

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat, 325nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat, 325 nolu oda) temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3141/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacına binaen İstasyon Vagon yükleme tesislerinin çalıştırılması ve ürün silolarından kömür taşınması ve boşaltılması hizmet alım işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

İşletme Müdürlüğümüze ait İstasyon Vagon Yükleme Tesislerinin 8 kişi ile çalıştırılması işi

2018/167560

2018-556

26.04.2018

14.00

12 ay

2

Dereköy lavvar tesisi ürün silolarından stok sahalarına 2.100.000 ton kömür taşınması ve boşaltılması işi.

2018/168674

2018-563

27.04.2018

15.00

300 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                       :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

3202/1-1


KİREÇ OCAĞININ SÖKÜM TEMİZLİK VE ÖRÜM İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız KİREÇ OCAĞININ SÖKÜM TEMİZLİK VE ÖRÜM İŞLERİ hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018\166817

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası

a) Adresi                                                :  Yaşar Kemal Cad. 5. Km Merkez Ağrı

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 4722153845-46      Fax: 0 4722153580

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                                     :  KİREÇ OCAĞININ SÖKÜM TEMİZLİK VE ÖRÜM İŞLERİ

b) Niteliği ve miktarı                              :  90 m³ Kireç Ocağı Tuğla Söküm ve Örüm İşi

c) İşin Yapılacağı Yer                            :  T.Ş.F.A.Ş.- Ağrı Şeker Fabrikası

d) İşin Süresi                                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  20.04.2018 Cuma günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 59,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Ağrı Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3199/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız muhtelif kısımlarında kaynak ve izolasyon işlerinin yapımına ait işçilik hizmet alımı, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2018/161221

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Muhtelif kısımlarında kaynak ve izolasyon işlerinin yapımına ait işçilik hizmet Alımı.

b) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası muhtelif kısımları

c) İşin süresi                                       :  90 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  20/04/2018    Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

5.2 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Boru demontaj, montaj ve Yapım işlerinde benzeri iş gurupları tebliği ekindeki BII, BIII, CI ve CII guruplarına ait işler.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

8 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 20/04/2018 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif sonucu, üzerine istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3189/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m2

Belediye

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

Saat

1

Gerali

Sivrice

120

1

26.257,63

Tam

Arsa

A-5 Konut Alanı

2.363.186,70

70.895,61

25/04/2018

14.00

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın satış ihalesi Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak zorundadır. İhale dosyasında aşağıdaki belgeler aranacaktır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olması,

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (2018 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesi)

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

g) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış noter onaylı sicil kayıt belgesi,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

g) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5 - Satışa konu taşınmaz mallardan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3183/1-1


AKARYAKIT İSTASYONU KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Bayraklı Belediyesinden:

 

S. No

İl/İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Fiili

Durumu

Peşin 5 (Beş) Yıllık

Tahmini Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

İzmir/Bayraklı

Salhane Anadolu

Cad. No: 32/10

1129

1-4-5-6-7-8-9

Akaryakıt

İstasyonu

BOŞ

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

24/04/2018

15.00

 

Yukarıdaki taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

1) Kiralama ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 sayılı Kanunun 57. maddesine göre peşin ödenecektir.

2) İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 24/04/2018 Salı günü saat 12:30 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz hesabına yatırmak veya teslim etmek zorundadır.

5) Kiralama ve devirlerle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

6) İhaleye girmek isteyen;

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

4 - Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4) ve (5)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7) İstekliler İhale Komisyonuna geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

8) KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon (Encümen) Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

3- Kapalı teklif zarfları istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları 24/04/2018 tarih 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9) Komisyon (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3131/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PARMAKÖREN MAHALLESİ

KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PARMAKÖREN MAHALLESİ

Sıra

Ada-

Parsel

Alan

(m2)

Geçici Teminat

(TL)

Sıra

Ada-Parsel

Alan

(m2)

Geçici Teminat

(TL)

Sıra

Ada-

Parsel

Alan

(m2)

Geçici Teminat

(TL)

1

4006-1

11.397,15

17.500

11

4088-2

476,59

2.500

21

4136-4

1.482,99

5.000

2

4009-1

6.331,00

12.500

12

4099-2

1.258,12

5.000

22

4137-1

6.717,07

12.500

3

4019-1

4.123,59

10.000

13

4104-1

8.794,66

15.000

23

4138-4

725,04

2.500

4

4021-1

4.879,77

10.000

14

4106-1

6.072,20

12.500

24

4147-1

5.389,05

10.000

5

4039-1

5.797,11

10.000

15

4109-1

6.679,93

12.500

25

4148-1

5.504,70

10.000

6

4044-1

13.017,99

20.000

16

4112-2

853,57

2.500

26

4149-1

6.404,29

12.500

7

4045-1

7.281,44

12.500

17

4112-8

8.032,08

15.000

27

4150-1

966,04

2.500

8

4077-1

4.712,23

10.000

18

4113-3

10.615,91

17.500

28

4150-3

2.455,63

7.500

9

4080-2

3.514,65

7.500

19

4120-1

23.825,01

40.000

29

4163-1

7.492,29

12.500

10*1

4063-2

80,32

2.500

20*2

4075-11

63,47

2.500

30

4171-1

15.953,53

25.000

       *1: Toplam1.761,01 m2de 8032/176101 hisse (80,32 m2),  *2: Toplam 1.258,83 m2de 6347/125883 hisse (63,47 m2)

31

4196-1

1.201,08

5.000

 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “açık artırma usulü” uygulanmak suretiyle “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. Taşınmazların her biri için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli 200.-(ikiyüz) TL ve İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının bedelinin ödenerek teslim alınması için son tarih, 10.05.2018 (son başvuru tarihi) Perşembe günü saat 17.00’dir.Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. ADÜAŞ, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınmasına ilişkin son başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

1 - Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

2 - İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutardaki geçici teminatı ADÜAŞ’a teslim edenler/ADÜAŞ’ın hesabına yatıranlar katılabilecek olup ihale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile ihale şartnamesi kapsamında Teklif Sahipleri tarafından yerine getirilmesi istenen diğer hususlar son başvuru tarihinden sonra ADÜAŞ tarafından Teklif Sahiplerine bildirilecektir.

3 - İhalelere katılabilmek için ilgili İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına birden fazla taşınmaz için ihaleye katılmak istenilmesi halinde taşınmazların her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Ada-Parsel No, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, son başvuru tarihine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden veya yazılı talep edilmesi halinde kargo yolu ile temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

5 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

7 - İhalelere ilişkin diğer hususlar www.aduas.gov.tr adresinde yayımlanan İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

3170/1-1


DÜZELTME İLANI

Nurdağı Belediye Başkanlığından:

03.04.2018 tarihli ve 30380 sayılı Resmi Gazete’nin 51. sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan Taşınmaz Mal Satışına ait ilan metninin ada/parsel numaraları sehven yanlış yazılmış olup, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada/Parsel

Yüzölçümü m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Atatürk

N37-d-10-b-4-b

381/18

3.199,24 m2

Konut Alanı (A-6)

800,00.-TL

2.559.392,00.-TL

76.781,76.-TL

18.04.2018 Çarşamba günü, Saat 14.00

Atatürk

N37-d-10-b-4-b

381/19

2.910,63 m2

Konut Alanı (A-6)

800,00.-TL

2.328.504,00.-TL

69.855,12.-TL

Atatürk

N37-d-10-b-4-b

381/20

   557,53 m2

Konut + Ticaret Alanı (B-6)

850,00.-TL

   473.900,00.-TL

14.217,00.-TL

 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

3197/1-1


ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2018/165332

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No: 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 463 16 00 -05 hat/Dah. 82388

                                                                        Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                            :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı               :  Araç Dış Lastik Alımı (Endüstriyel) 18.00 - 25 Ebadında 10 Adet

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                                 :  02.05.2018

b) İhale Saati                                                 :  14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3226/1-1


GAYRİMENKULLER KİRALANACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

25.04. 2018 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1 - Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 1 yıllığına kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25.04.2018 Çarşamba günü Saat 10.30’da Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 24.04.2018 Salı günü saat 16.00’ya kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 216 695 21 30 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3 - Şirketlerin sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4 - Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5 - Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6 - İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.

7 - Kiracı, İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

8 - Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

9 - İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

10 - Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

11 - Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

12 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

13 - İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

14 - Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

15 - Listenin 1. Sırasında bulunan taşınmazların İhalede kabul görülen bedel üzerinden 6 (Altı) aylık kira bedeli peşin ödenmesi şartı ile kira ihalesine çıkarılmıştır.

16 - Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İBAN) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak İBAN numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

(Tel: 0 216 695 21 00 Dâhili (7402-7406) - (Faks: 0 216 695 21 30) - (www.vgm.gov.tr)

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRIMENKULLER

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CADDE/

SOKAK

KAPI

CİNSİ

KULLANIM

AMACI

ADA

PARSEL

ALANI

(m2)

HİSSE

AYLIK (TL) MUAMEN BEDEL

GEÇİCİ VE EK TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATI

İstanbul

Üsküdar

Selamiali

Cumhuriyet

Benzin İstasyonu ve Market

(Özel şartlı)

Benzin İstasyonu ve Market

96

9 ve 41

2.061,83

Tam

229.831,00 TL

634.340,00 TL

25.04.2018

10.30

3232/1-1