4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


15 ADET ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 240.000 KG SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Nurdağı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86012 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SAMSUN SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


DENİZLİ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Mobile Cancer Screening Vehicles Location-Ankara-Turkey


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 ADET ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın faaliyetlerinde kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre 15 adet araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 1. Kalem (Tip-1) ve 2. Kalem (Tip-2) için teklif ettikleri bedelin %3’ü tutarında geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların,  tekliflerini en geç 27.04.2018 tarih saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.04.2018 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3021/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 240.000 KG SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğünün İhtiyacı olan 240.000 kg sodyum hidroksit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 3 MAYIS 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 3 MAYIS 2018 günü saat 14.00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3042/1-1


DÜZELTME İLANI

Nurdağı Belediye Başkanlığından:

03.04.2018 tarihli ve 30380 sayılı Resmi Gazete’nin 51. sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan Taşınmaz Mal Satışına ait ilan metninin 2. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

3049/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:

1 - İdarenin;

a) Adresi                       :  İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ

b) Telefon ve Fax No    :  (0424) 247 53 27 - (0424) 247 47 96

2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

3 - İhale, 2886 sayılı DİK.'nın 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır.

4 - İhale İl Özel İdaresi toplantı salonunda 24.04.2018 tarih ve saat 10.00’da İl Encümenince yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.

6 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,

b) Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuzu,

c) Noter tasdikli imza sirküsünü,

ç) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,

d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

e) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,

ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini,

İhale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

9 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

 

S. No

Köyü

Ada

Parsel

Nitelik

Alan

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat %6

Dosya Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çaydaçıra Mah. (Sürsürü)

12

205

Arsa

7.149.51

11.081.740,00 TL.

665.000,00 TL.

100.00 TL.

24.04.2018

10.00

 

İlan olunur.

2951/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Sınırları İçerisinde Bulunan 5 Adet Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır.

1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait;

a) Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 233,00 m² miktarlı 111 Ada, 3 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

b) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 507,24 m² miktarlı 1700 Ada, 38 No.lu Parselde kayıtlı, 2364/50724 hisse oranı tutarı olan, 23,64 m² taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

c) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 240,11 m² miktarlı 1701 Ada, 35 No.lu Parselde, kayıtlı 1490/24011 hisse oranı tutarı olan, 14,90 m2 taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

ç) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m² miktarlı 1701 Ada, 42 No.lu Parselde kayıtlı 5844/47524 hisse oranı tutarı olan, 58,44 m2 taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

d) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 434,66 m² miktarlı 1701 Ada, 43 No.lu Parselde kayıtlı 3976/43466 hisse oranı tutarı olan 39,76 m2 taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

2 - Parsellerin İhale Günleri

- (a, b, c, ç ve d) harflerde belirtilen parsellerin ihalesi 18/04/2018 ÇARŞAMBA günü saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır,

Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı;

 

111 Ada, 3 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

6.500,00.-TL (Altı Bin Beş Yüz Türk lirası)

1700 Ada, 38 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

2.000,00.-TL (İki Bin Türk Lirası)

1701 Ada, 35 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)

1701 Ada, 42 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

4.500,00.-TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası)

1701 Ada, 43 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

3.000,00.-TL (Üç Bin Türk Lirası)

 

4 - Teklifler, Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna (Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına her parsel için (Doküman bedeli 250,00.-TL) Teknik Şartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (…. İli, ….. İlçesi ……. Mahallesi …. Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir.

2682/1-1


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86012 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile devredilmesidir.

1.2. İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86012 No.lu Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme hakkının verilmesi.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 06.06.2018 Çarşamba Saat: 15.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2016 yılında “toplam aktif varlıklarının” en az 8.000.000 TL, “toplam özkaynaklarının” ise en az 500.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.1. İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler:

3.1.1. TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,

3.1.2. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur),

3.1.3. TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,

3.1.4. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri,

3.1.5. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

3.1.6. TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),

3.1.7. İşbu İhale Şartnamesi’nin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir),

3.1.8. İşbu İhale Şartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın alındığına ilişkin Alındı Belgesi,

3.1.10. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam aktif varlıklarını” ve “toplam özkaynaklarını” gösterir belgeler (bilanço vb),

3.1.11. Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin;

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini,

2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur.

3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar:

ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına düzenleyecektir.

KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır.

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 48 (kırksekiz) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 200.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 06.06.2018 Çarşamba günü - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim etmeleri zorunludur.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 06.06.2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi   No: 125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

2969/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/149584

Dosya no                                :  1822032

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ocak lokomotif yedekleri: 17 kalem

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  25/04/2018 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25/04/2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2973/1-1


SAMSUN SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Samsun Sağlık Yerleşkesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.

Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33

c) Elektronik Posta Adresi      :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu işin

2.1. Adı:

Samsun Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi

2.2. Niteliği, türü ve miktarı:

Proje; Toplam 900 yataklı Sağlık Yerleşkesi ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inşaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleşkesi için gerekli mefruşatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruşat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taşıma hizmetleri, çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve İdare onayını alacak tıbbi hizmet dışındaki alanların da yapım ve işletilmesini üstlenecektir.

3 - İşin yapılacağı yer:

Proje Samsun’da yapılacaktır.

4 - İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi:

Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan Samsun Sağlık Yerleşkesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2,5 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3,5 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27,5 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28,5 yıldır.

5 - Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilmektedir.

5.2. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

5.3. İsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:

6.1.1. Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek başına aday olması durumunda tüzel kişiliği adına, ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan birinin aşağıda belirtilen oranları ve diğer koşulları son iki yılın (2016 - 2017) veya son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler aşağıda açıklanmıştır:

Oranlar

1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;

2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması;

3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,50 olması

6.1.2. Diğer Koşullar:

1) Ciro veya net satışların 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması,

2) Öz kaynaklar toplamının 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması.

Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklık firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek başına karşılamalıdır.

6.1.3. Banka Referans Mektubu

Adayların bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az olmamalıdır. Ortak girişim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak girişim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt karşılanabilir.

6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:

İsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir.

7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:

Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 20.000,00 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati:

Ön yeterlik başvuruları 11.05.2018 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

Ön yeterlik ihalesi 11.05.2018 günü saat 15.00’da İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:

Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

11 - Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup başvuramayacağı:

İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz.

3001/1-1


DENİZLİ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Denizli Sağlık Yerleşkesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.

Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33

c) Elektronik Posta Adresi      :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu işin

2.1. Adı:

Denizli Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi

2.2. Niteliği, türü ve miktarı:

Proje; Toplam 1000 yataklı Sağlık Yerleşkesi ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inşaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleşkesi için gerekli mefruşatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruşat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taşıma hizmetleri, çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve İdare onayını alacak tıbbi hizmet dışındaki alanların da yapım ve işletilmesini üstlenecektir.

3 - İşin yapılacağı yer:

Proje Denizli’de yapılacaktır.

4 - İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi:

Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan Denizli Sağlık Yerleşkesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2,5 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3,5 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27,5 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28,5 yıldır.

5 - Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilmektedir.

5.2. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

5.3. İsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:

6.1.1. Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek başına aday olması durumunda tüzel kişiliği adına, ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan birinin aşağıda belirtilen oranları ve diğer koşulları son iki yılın (2016 - 2017) veya son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler aşağıda açıklanmıştır:

Oranlar

1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;

2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması;

3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,50 olması

6.1.2. Diğer Koşullar:

1) Ciro veya net satışların 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması,

2) Öz kaynaklar toplamının 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması.

Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklık firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek başına karşılamalıdır.

6.1.3. Banka Referans Mektubu

Adayların bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az olmamalıdır. Ortak girişim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak girişim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt karşılanabilir.

6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:

İsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini gerçekleştirmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir.

7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:

Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 20.000,00 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati:

Ön yeterlik başvuruları 10.05.2018 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

Ön yeterlik ihalesi 10.05.2018 günü saat 15.00’da İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:

Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

11 - Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup başvuramayacağı:

İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz.

3002/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Mobile Cancer Screening Vehicles Location-Ankara-Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2018/SUP/INT/07

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related services provided by Turkish Authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey

CONTRACT SPECIFICATIONS

6. Description of the contract

Procurement of 5 mobile cancer screening vehicles for taking samples and images from Immigrant Citizens by mobile means under the Cancer screening programs (Cervical cancer screening, Breast cancer screening, Intestinal cancer screening) used in Turkey.

A room for taking samples will be available in the Mobile Vehicle for Cervical Cancer Screening. All necessary conditions and materials for taking samples shall be available in this room.

For Breast Cancer Screening: Digital mammography device and equipment as well as a room and materials for imaging by this mammography device shall be available.

Conditions such as wash basin and toilet in compliance with the Standards for taking samples for intestinal cancer shall be available.

5 mobile units to be procured shall be used to screen 3 types of cancer at locations of immigrant citizens for 18 months according to the schedule determined by the authority.

5 mobile mammography trailers will provide service in immigrant camps and/or locations with a dense population of immigrants in İstanbul, İzmit, Sakarya, Bursa, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Ankara, Konya, Samsun, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman and Mardin.

7. Number and titles of lots

One (1) lot only

TERMS OF PARTICIPATION

8. Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations.

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

9. Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10. Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of € 19.000 when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit

No information meeting is planned.

14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see part 8.2 of the instructions to tenderers).

15. Period of implementation of tasks

The subject of the contract is the supply, delivery, installation, putting into operation, inspection, testing and warranty services of the Mobile Cancer Screening Vehicles shall be completed within 90 calendar days from the signature of contract by both parties.

All Mobile Cancer Screening Vehicles will be delivered to address “Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No: 55  06100 Sıhhıye/Çankaya/Ankara” DDP1, and within the following calendar days indicated in the table below from the commencement date in accordance with Article 13 of the Special Conditions.

 

IMPLEMENTATION OF TASKS

 

Technical Project Submit

Technical Project Approval

Manufacturing, Installation & Delivery

Training & Provisional Acceptance

Total

Lot 1

15 days

10 days

60 days

5 days

90 days

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA

16. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• The average annual turnover2 of the candidate must exceed € 1,800,000.00

• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium, this criterion must be fulfilled by each member.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period, which will be taken into account, will be the last 5 years from submission deadline.

• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract;

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

• The candidate has worked successfully on at least 1 contract with a budget of at least € 450,000.00 tendered in the supply of similar health screening vehicle(s).

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities, it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

17. Award criteria

Price

TENDERING

18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:

Republic of Turkey

Ministry of Health

Directorate General of Public Health

Address: Şehit Danış Tunalıgil Sokak

3/5 Demirtepe/Ankara -Turkey

Phone: +90.312.2305505

Contact person: Mr. İnanç Söğüt

e-mail: procurement@sihhatproject.org

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the official gazette and website at:

www.saglik.gov.tr

www.sihhatproject.org

www.dgmarket.com

19. Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the Article 18 above by 04.06.2018 and 12:00 noon (local time).

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20. Tender opening session

02:00 pm (Local Time - Turkey) on 04.06.2017 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 above

21. Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22. Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.

—————

1 DDP (Delivered Duty Paid) - Incoterms 2010 International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ .

2 For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be used. Please visit:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

3020/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait 5041 ada 3 nolu parsel ile 5048 ada 2 nolu parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile 5039 ada 1 nolu parsel ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği AÇIK TEKLİF (Arttırma) USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra No

Mahalle/Mevkii

Ada/Parsel

Yüzölçümü (m2)

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KIRBAĞI URGAN/ ATAYURT

5039/1

  5.000,00

ARSA

Ticari (T3)

Emsal: 0.50

HMax: 7.50

   990.000,00 ¨

  29,700.00 ¨

17.04.2018

10.00

2

5041/3

12.327,91

ARSA

2.330.000,00 ¨

  69,900.00 ¨

17.04.2018

10.20

3

5048/2

36.926,75

ARSA

Konut

Emsal: 1.00

Hmax: Serbest

8.250.000,00 ¨

247.500,00 ¨

17.04.2018

10.40

 

Madde 3 - İhale 17 Nisan 2018 Salı saat 10.00’da başlanarak Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B - Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. İhalesi yapılan parsellerin şartname bedelleri 2.000,00 TL dir. Her parsel için şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır. (Iban: TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgelerini 16.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Satışı yapılacak olan parseller için istenilen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlanarak teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İl Encümeninin 21/03/2018 tarihli 45 sayılı kararına istinaden 5039 ada 1, 5041 ada 3 ve 5048 ada 2 nolu parsellerin İhale bedelinin %30’u peşin geri kalan kısmı ise 24 eşit taksitle satışı yapılacak olup, tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

2976/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

No

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Bursa

Nilüfer

Fethiye

Arsa

1915

4

3.353,14

Tam

1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında Özel Yurt Alanında kalmaktadır.

10.395.000,00

1.559.250,00

18/04/2018

10.30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 11/15 Osmangazi/BURSA) hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu

b) İkametgâh ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir).

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2018) yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

h) Taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

5 - İhale gününün resmi tatile rastlaması halinde tatil sonrası ilk iş günü aynı şartlarla ihale yapılacaktır.

6 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2836/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

1- ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 1/1 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli (TL)

Proje Bedeli ile Hazine Taşınmazları Arasındaki Fark (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Afyonkarahisar

Merkez

Dumlupınar

845

269

7.993,57

İmam Hatip Okulu, Cami Avlusu ve Arsası

Eğitim Tesis Alanı

AFYON-24 İHL PROJE NUMARALI 24 DERSLİK MERKEZ İMAMHATİP LİSESİ BİNASI (YIK-YAP) PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil)

7.417.392,44.-TL

64.923,12

1.283.597,50

26.04.2018

09.00

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb.

9046

13.490,91

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2004.67.PROJE NUMARALI EK BİNA 5 DERSLİK İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil)

1.075.001,00.-TL

TOPLAM PROJE BEDELİ:

8.492.393,44.- TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR ( Tablo: 1/2 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

282

1

123.311,32

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.233.113,20

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

283

1

119.504,18

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.195.041,80

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

285

1

232.718,21

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

2.327.182,10

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

286

1

154.728,22

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.702.010,42

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

287

1

83.135,12

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.080.756,56

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

290

1

92.655,68

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.019.212,48

TOPLAM

        8.557.316,56.-TL

 

2 - ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo: 2/1 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Proje Bedeli İle Hazine Taşınmazları Arasındaki Fark (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Afyonkarahisar

Sandıklı

Çakır

362

11

8.646,61

Bahçeli Kargir Lise Binası

Eğitim Tesis Alanı

MEB.2014.16Lİ PROJE NUMARALI 16 DERSLİK SANDIKLI YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ BİNASI (YIK-YAP) PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 6.150.058,99.-TL

132.561,35

942.393,05

26.04.2018

10.00

TOPLAM PROJE BEDELİ:

6.150.058,99.-TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2/2 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

284

1

90.526,76

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

  905.267,60

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

288

1

88.185,79

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.146.415,27

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

291

1

178.604,87

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

1.964.653,57

Afyonkarahisar

Merkez

Sülümenli Ksb. Şeker Mah.

292

1

226.628,39

Tarla

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

2.266.283,90

TOPLAM

        6.282.620,34.-TL

 

3 - ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (TABLO: 3/1)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje Ve Bedeli (TL)

Proje Bedeli İle Hazine Taşınmazları Arasındaki Fark (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Afyonkarahisar

Başmakçı

Yeni Mahalle

164

12

8.587,93

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.12.İO PROJE NUMARALI 12 DERSLİK İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 5.798.594,34 TL

1.587.120,72

6.856.536,75

26.04.2018

11.30

Afyonkarahisar

Çay

Karamık

1257

4.320,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2004.45.OO PROJE NUMARALI 8 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.404.184,09 TL

Afyonkarahisar

Dinar

İstasyon

768

1

8.045,84

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.16.Lİ PROJE NUMARALI 16 DERSLİK M.T.A.L.  PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 6.150.058,99 TL

Afyonkarahisar

Merkez

Çetinkaya

3299

1

10.221,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.24.OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 8.063.079,95 TL

Afyonkarahisar

Merkez

Kanlıca

3767

8

11.227,80

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.24.OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 8.063.079,95 TL

Afyonkarahisar

Sandıklı

Çakır

34

128

3.547,51

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.08.İO PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.440.818,84 TL

Afyonkarahisar

Sandıklı

Çakır

362

11

8.646,61

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2004.49.OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 7.203.308,11 TL

TOPLAM PROJE BEDELİ:

44.123.124,28 TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR ( Tablo :3/2 )

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Afyonkarahisar

Merkez

Çakır Mahallesi

144

4

65.300,35

Arsa

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

45.710.245,00

TOPLAM

       45.710.245,00.-TL

 

1 - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre hizalarında belirtilen gün ve saatte Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde (6. kat ihale odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1/1, 2/1 ve 3/1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Proje Bedeli kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine karşılık tablo 1/2, 2/2 ve 3/2 de belirtilen Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine oluşan farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etütleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

5 - İhale dokümanı bedeli 500,00.-TL (Beşyüz TL)dir.

6 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.afyonkarahisar.gov.tr veya www.afyondefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

2655/1-1