2 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30379

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 80 (SEKSEN) PUAN almış olmak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr - Personel Daire Başkanlığı internet adresinden temin edilebilecektir)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı.

5 - Özgeçmiş.

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

* Belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

* Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 02/04/2018-13/04/2018 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

* Posta ile yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kampüs/ANTALYA) ulaşmış olması gerekmektedir, Üniversitemizin başka bir birimine yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kampüs/ANTALYA

(Tel: 0 242 310 1549)

Başvuru Tarihi

02/04/2018-13/04/2018

Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

18/04/2018

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü - 09/05/2018 Saat: 09:30

 

* Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kampüs/ANTALYA) 02/04/2018-13/04/2018 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Üniversitemizin başka bir birimine yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr/tr sayfasından yayımlanacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır). Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr) duyurulacaktır.

IV - SINAV KONULARI

a)

1) Anayasa Hukuku

2) Medeni Hukuk

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku

5) Medeni Usul Hukuku

6) İcra ve İflas Hukuku

7) İdare Hukuku

8) İdari Yargılama Hukuku

9) Ceza Hukuku

10) Ceza Usul Hukuku

11) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

12) 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat;

Konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4'üncü fıkranın (a) bendi (Yukarıda (a) fıkrasında yer alan sınav konuları) için elli puan, yukarıdaki diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl aday ile bir yedek aday isminden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci ve 63’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

2952/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/Gastroenteroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/Nefroloji

Doçent

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 86-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

2714/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca; Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır),

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim

Bölüm/AnaBilim Dalı

Prof.

Doç.

Açıklama

Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Tek.

 

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

1

 

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

1

 

 

Mühendislik Fakültesi

Telekomünikasyon

 

1

 

Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

1

 

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

 

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programı ve Öğretim

 

1

 

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

 

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

Çocuk Hematoloji Onkoloji Yandal Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

 

1

Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanı ve PDÖ eğitim sertifası olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

1

Deney Hayvanları eğitim sertifikası ve PDÖ eğitim sertikası olmak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

Nörofizyoloji alanında çalış-maları ve PDÖ eğitim sertikası olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

 

1

Tıbbi Hematoloji Yandal Uzmanı ve PDÖ eğitim ser-tifası olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

 

1

PDÖ eğitim sertikası olmak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon *

 

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

Endokrinoloji alanında dene-yimli ve Eğitim becerileri sertifikası olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

1

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

 

2

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

 

1

 

İlahiyat Fakültesi

Kelam

 

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Diyetetik

 

1

 

Ziraat Fakültesi

Hayvansal Biyoteknolojisi

 

1

 

Ziraat Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

 

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

 

1

 

İk. İd. Bil. Fak.

İktisat Politikası

 

1

 

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

 

1

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

1

 

 

* Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Uygulama Merkezinde de çalıştırılmak üzere.

2884/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adayların Rektörlüğümüze istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi),

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe,

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doçent

1

1

Yapay sinir ağları alanında doktora yapmış, yönetim bilişimi sistemleri alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doçent

1

1

Öğrenim teknolojileri alanında doktora ve sağlık bilişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Insulin Pump Therapy and Continuous Glucose Monitoring Workshop serifikası ve Diyabet Kampı Organizasyonu yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Genetik alanında yandal uzmanı olup, yandal uzmanlığı sonrası bu alanda en az 2 yıllık deneyimi olan, Konjenital kalp hastalıkları genetiği ve febril konvülziyon genetiği konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olmak, Hematoloji Bilim Dalında Doçent unvanı almış olmak, Eğitim veren bir kurumda Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli konusunda en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

İleri Laparoskopik Cerrahi eğitimci belgesi, robotik cerrahi belgesi ve böbrek naklinde deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Robotik Cerrahisi Sertifikası olmak, Uyku Bozuklukları Sertifikası olmak, Polisomnografi Sertifikası olmak, Uyku bozuklukları ve uyku cerrahisi alanında en az on yıllık deneyimi olmak, Uyku cerrahisi ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası olmak, Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Akciğer, Baş Boyun ve Kardiyovasküler Patolojisi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Dermatopatoloji ile Erkek Genital Sistem Patolojisi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Oküler Onkoloji konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı'nda doçentliğini almış olmak; meyvelerde döllenme biyolojisi konusunda uzmanlaşmış olmak ve Akdeniz Bölgesine özgü subtropik meyve türlerinin yetiştiriciliği ve ıslahı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Doçentliğini Nükleer Fizik alanında almış olmak ve Radyasyonun Tıptaki Uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Bitki Sistematiği ve Bitki Ekolojisi konularında çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

1

Uygulamalı Psikoloji alanından Doçentlik unvanını almış olmak ve adli psikoloji ile psikolojik travma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Gerontoloji

Gerontoloji

Doçent

1

1

Doktora Derecesi ve Doçentlik unvanını Felsefe alanından almış olmak. Varoluş, zamansallık ve sanat eleştirisi konularında çalışmaları bulunmak, yurtdışı araştırma deneyimine sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Yarı Parametrik Regresyon ve Panel Veri Analizi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı, bağımlılık ve narsizm konularında bilimsel yayınları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Doçent

1

1

Su ürünleri işleme bilimi alanında doçent unvanına sahip olmak. Su ürünlerinin marinasyonu, balık yumurtası ve alg ürünleri konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora ve uzmanlık diplomalarına sahip olmak. Beyazlatıcı ağız gargaları konusunda çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman

Profesör

1

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilim Alanında almış, Spor Psikolojisi ve Uygulamalı Spor Psikolojisi alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman

Profesör

1

1

Kombine Antrenmanlar Konusunda Ulusal ve Uluslararası Çalışma Yapmış Olmak.

Serik İşletme Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Doçent

3

1

İktisat alanından doçentliğini almış ve işgücü piyasası, refah ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Biyoloji alanından almış olmak. Bitki ekstratları, sitotoksisite, kanser ve anjiyogenez alanlarında çalışmaları olmak ve yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplum Beslenmesi

Doçent

1

1

Tıbbi Biyokimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Sitotoksisite, antikanserojenik etki mekanizmalarıyla ilgili araştırmalar yapmış olmak.

2829/1-1