2 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30379

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAKIT TAKİP SİSTEMİ (LTS) DEMONTAJ, BAKIM VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


ARSA SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


9 KISIM 9 KALEM PERFORMANS ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 ADET MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


YERSEL VE ZAMANA BAĞLI DEĞİŞKEN AKIM HİDROLİĞİ EĞİTİM SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


BATI OTOGARI/TERMİNAL TESİSİ VE TİCARİ ÜNİTELERİN YAPILMASI, 30 (OTUZ) YILI AŞMAMAK KAYDIYLA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAKIT TAKİP SİSTEMİ (LTS) DEMONTAJ, BAKIM VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/146619

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 100 adet DE-DH tipi Lokomotiflerin Yakıt Takip Sistemi (LTS) Demontaj, Bakım ve Montajı işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16.04.2018 - Saat: 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/04/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2885/1-1


İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

KURUM ADI        :  TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA

TEL&FAX             :  0 312 458 57 57 - 0 312 458 58 15

İLAN KONUSU    :  TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ

29/03/2018 Tarih ve 30375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ve son teklif verme tarihi 10/04/2018 Saat: 14.00 olan; Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Kurtpınar Mah. 588 Ada ve 1 No.lu Parselde bulunan 21.671,72 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesi Şirketimiz tarafından iptal edilmiştir. Duyurulur.

2896/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  13.04.2018 Cuma Günü - Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/ KOCAELİ

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0 262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                   :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 13.04.2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Tarih - Saat

1

Başiskele/Kullar/Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58

Ticaret Alanı

4.200.000,00 TL

126,000.00 TL

13/04/2018 - 10.00

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

2715/1-1


9 KISIM 9 KALEM PERFORMANS ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 9 Kısım 9 Kalem Performans Ölçüm Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve teknik şartname ile sair ihale evrakı, Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.04.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

2955/1-1


4 ADET MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 adet mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 440 00 17 - Faks: 0 212 440 00 19

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1)

2 Kalem yazılım ve iş istasyonu alımı

İhale kayıt no:2018/152736

11.04.2018

13.00

1 - Echo Sağ ve Sol Ventrikülün 3 Boyutlu (3D)/4 Boyutlu (4D) İnceleme Yazılımı

1 Adet

2 - Echo Kardiyoloji İş İstasyonu

1 Adet

2)

Canlı Hücre, Doku Görüntüleme ve Mikroskobi Cihazı

İhale kayıt no: 2018/152793

1 Adet

11.04.2018

13.45

3)

Preperatif HPLC-Flash Kromotografi Cihazı

İhale kayıt no: 2018/152913

1 Adet

11.04.2018

14.30

4)

15 Kalem Mal Alımı

İhale kayıt no: 2018/152955

11.04.2018

15.15

1 - Geant Simülasyonu

1 Adet

2 - Metal Profil

1 Adet

3 - Havya

2 Adet

4 - Akü

7 Adet

5 - 2 Boyutlu Tarama Ünitesi ve Motoru

1 Adet

6 - Veri İşleme Ünitesi

3 Adet

7 - Taşınabilir Bilgisayar

2 Adet

8 - Sinyal Jeneratörü

1 Adet

9 - Portatif Çok Kanallı Analizör

3 Adet

10 - Plastik Sintilatör

3 Adet

11 - Pic Programlayıcı

1 Adet

12 - NI Elektronik Geliştirme ve Test Kartı

1 Adet

13 - Güç Kaynağı

2 Adet

14 - Dedektör Kalibrasyon Düzeneği

1 Adet

15 - Çok Kanallı Analizör

3 Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına teslim edilecektir.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına teslim edilecektir.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalına teslim edilecektir.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde Fen Fakültesi, Fizik Bölümüne teslim edilecektir.

3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (1 ve 2 sıra nolu ihale için)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. İstekli firma cihaza ait FDA onay belgesi sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. İstekli firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sunmalıdır.(3 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İSTANBUL) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2,3 sıra nolu ihale için)

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (1,4 sıra nolu ihaleler için)

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

2947/1-1


YERSEL VE ZAMANA BAĞLI DEĞİŞKEN AKIM HİDROLİĞİ EĞİTİM SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Yersel ve Zamana Bağlı Değişken Akım Hidroliği Eğitim Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2018/147283

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 372 291 1850    Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi       :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Set Yersel ve Zamana Bağlı Değişken Akım Hidroliği Eğitim Sistemi alımı.

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  B.E.Ü. Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İncivez/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     : 17/04/2018 - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Cihazlar için hazırlanmış yedek parça fiyat listesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.2. Teklif edilen cihaza ait tüm boyutları gösteren, kullanım şeklini anlatan fotoğraf, katalog ve teknik dokümanların Türkçe veya İngilizce basılı ve dijital kopyaları ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.3. Teklif veren istekliler Teknik Şartnamenin tüm maddelerine tek tek Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı adı altında cevap verecektir ve cevaplı şartname ihale dosyasında mutlaka sunulmalıdır.

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17/04/2018 Salı günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2940/1-1


BATI OTOGARI/TERMİNAL TESİSİ VE TİCARİ ÜNİTELERİN YAPILMASI, 30 (OTUZ) YILI AŞMAMAK KAYDIYLA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile yapımına karar verilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 16/02/2018 tarih ve 460 sayılı kararı ile kesinleşen Nazım İmar planlarında otogar alanı olarak gözüken İlimiz Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 14757 Ada 3-4 parsellerde toplam 29.732,00 m2 arsa üzerinde Otogar Alanı Olarak İmar Planına İşlenen Saha Üzerinde Üst Kullanım Hakkı Tesisi Suretiyle Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin Yapılması, 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması ve İşletilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 Arası Maddelerinde düzenlenmiş Üst Hakkı Tesis Edilmek Üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İşin tahmini yatırım bedeli 235.808.160,10.-TL, geçici teminatı ise 7.074.244,80.-TL’dir.

4 - İhale 18/04/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. (Yeni Bina 9. Kat)

5 - İstekliler ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğünde (7. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale dosya bedeli 250,00.-TL’dir)

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri;

6.1. İstekliler sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı,

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri,

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı,

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı,

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi,

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu,

9. Geçici teminat,

Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

13. İş Deneyimine ilişkin Belge,

İstekliler son 15 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bina inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede benzer iş olarak her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. Ortak Girişimlerde istenilen iş bitirme belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır.

14. Banka Referans Mektubu,

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin %15'indan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7 - İstekliler 6. Maddede belirtilen evrakları İdari Şartnamenin Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar Başlıklı III. Bölüm, Tekliflerin Sunulması Başlıklı 17. Maddesinin; 17.1, 17.2, 17.3 ve 17.4 bentlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda 18/04/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Yeni Bina 2. Kat)

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2954/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

İzmir

Menemen

Seyrek

175

1

5.310,00

Arsa

Okul alanı

MEB-2014-24 İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 9.296.406,00 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Buca

Kocatepe

7606

28

103,00

Arsa

Konut alanı

   236.900,00

İzmir

Buca

Kocatepe

39974

19

209,00

Arsa

Konut alanı

   292.600,00

İzmir

Karaburun

İskele

662

1

1.730,89

Arsa

Konut alanı

1.298.167,50

İzmir

Karaburun

Merkez

341

5

570,97

Arsa

Konut alanı

   342.582,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

134

13

1.050,00

Arsa

Konut alanı

   577.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

136

11

483,00

Arsa

Konut alanı

   241.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

174

3

581,00

Arsa

Konut alanı

   232.400,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

177

1

2.742,00

Arsa

Konut alanı

1.096.800,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

181

1

1.395,00

Arsa

Konut alanı

   558.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

199

8

692,00

Arsa

Konut alanı

   346.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

204

2

306,21

Arsa

Konut alanı

   199.036,50

İzmir

Karaburun

Mordoğan

204

3

300,84

Arsa

Konut alanı

   195.546,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

204

4

300,31

Arsa

Konut alanı

   195.201,50

İzmir

Karaburun

Mordoğan

228

3

1.253,00

Arsa

Konut alanı

   626.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

321

4

776,00

Arsa

Konut alanı

   388.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

321

5

829,00

Arsa

Konut alanı

   414.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

321

6

976,00

Arsa

Konut alanı

   488.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

322

2

1.700,00

Arsa

Konut alanı

   850.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

324

7

689,00

Arsa

Konut alanı

   258.375,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

324

8

941,00

Arsa

Konut alanı

   471.270,00

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

9.308.878,50

 

 

 

 

 

 

 

Tahmini Bedel

9.320.000,00

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 3)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

İzmir

Kemalpaşa

Yukarı Mahalle

609

1

10.539,00

Arsa

Mesleki Eğitim Alanı

MEB-2014-24 OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 10.210.197,80 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 4)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Çeşme

Çiftlik

7883

2

473,00

Arsa

Konut alanı

   709.500,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7770

1

700,00

Arsa

Konut alanı

   630.000,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7770

2

701,00

Arsa

Konut alanı

   630.900,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7770

7

700,00

Arsa

Konut alanı

   630.000,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7778

6

1.058,00

Arsa

Konut alanı

   952.200,00

İzmir

Çeşme

Alaçatı

3040

11

345,00

Arsa

Konut alanı

   621.000,00

İzmir

Çeşme

Alaçatı

3585

11

391,00

Arsa

Konut alanı

   703.800,00

İzmir

Çeşme

Musalla

7119

1

506,00

Arsa

Konut alanı

1.113.200,00

İzmir

Çeşme

16 Eylül

567

132

1.566,00

Arsa

Konut alanı

1.879.200,00

İzmir

Çeşme

Dalyan

6812

2

1.371,00

Arsa

Konut alanı

1.508.100,00

İzmir

Çeşme

Dalyan

8142

7

1.132,00

Arsa

Konut alanı

   849.000,00

Toplam

10.226.900,00

Tahmini Bedel

10.230.000,00

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 5)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

İzmir

Bornova

Doğanlar

8763

1

4.313,00

Arsa

İlköğretim alanı

İZMİR-10415.16 OO PROJE NUMARALI 16 DERSLİK İLKOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 3.148.299,00 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 6)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Çeşme

Çiftlik

1053

2

173,12

Arsa

Konut alanı

   380.864,00

İzmir

Foça

Yenifoça-Fatih

10213

12

634,00

Arsa

Konut alanı

   570.600,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7034

7

600,00

Arsa

Konut alanı

   540.000,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7224

3

651,00

Arsa

Konut alanı

   585.900,00

İzmir

Çeşme

Reisdere

7224

5

696,00

Arsa

Konut alanı

   626.400,00

İzmir

Buca

Tınaztepe

41304

12

252,00

Arsa

Konut alanı

   478.800,00

Toplam

3.182.564,00

Tahmini Bedel

3.182.564,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre (Tablo-1 deki taşınmazlar için) 25/04/2018 tarihinde saat 10:00 da, (Tablo-3 deki taşınmazlar için) 25/04/2018 tarihinde saat 15:00 de,(Tablo-5 deki taşınmazlar için) 26/04/2018 tarihinde saat 10:00 da İzmir Defterdarlığında (7. Kat Toplantı Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan okul binasına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli 9.296.406,00 TL maliyetli MEB-2014-24 İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKOKUL) Tablo 2 de belirtilen 20 (yirmi) adet ve toplam 9.320.000,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 23.594,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Tablo 3 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ortaokul binasına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli 10.210.197,80 TL maliyetli MEB-2014-24 OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL) Tablo 4 de belirtilen 11 (onbir) adet ve toplam 10.230.000,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 19.802,20 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4 - Tablo 5 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ilkokul binasına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli 3.148.299,00 TL maliyetli İZMİR-10415.16 OO PROJE NUMARALI 16 DERSLİK İLKOKUL)Tablo 6 da belirtilen 6 (altı) adet ve toplam 3.182.564,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 34.265,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

5 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

6 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

7 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar için 520 (beşyüzyirmi) gün ,Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar için 520 (beşyüzyirmi) gün, Tablo 5 de belirtilen taşınmazlar için 420 (dörtyüzyirmi) gündür.

8 - Geçici teminat bedeli (Tablo-1 deki taşınmazlar için) 1.398.000,00 TL, (Tablo-3 deki taşınmazlar için) 1.534.500,00 TL, (Tablo-5 deki taşınmazlar için) 477.384,60 TL dir.

9 - Arsa karşılığı inşaat yapılacak her taşınmaz için İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan (Tablo-1 deki taşınmazlar için) 1.398.000,00 TL, (Tablo-3 deki taşınmazlar için) 1.534.500,00 TL, (Tablo-5 deki taşınmazlar için) 477.384,60 TL'nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

e) Arsa karşılığı inşaat yapılacak her taşınmaz için İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.izmirdefterdarligi.gov.tr, www.izmir.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

2917/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu, K.D.V. ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 19.04.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

b- İkametgâh Belgesi,

c- Teklif Mektubu,

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi,

f- Şartname Alındı Makbuzu,

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada Parsel No

Kullanım Amacı

Bağımsız Bölüm Numarası

Katı

Dükkân Alanı m²

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Saati

1

Yenimahalle

Yeni Çağ

8036/18

Dükkân

1

Zemin

321

2.000.000,00

60.000,00

14.00

2

Yenimahalle

Yeni Çağ

8036/18

Dükkân

2

Zemin

340

2.100.000,00

63.000,00

14.00

3

Yenimahalle

Yeni Çağ

8036/18

Dükkân

3

Zemin

228

1.200.000,00

36.000,00

14.00

4

Yenimahalle

Yeni Çağ

8036/18

Dükkân

4

Zemin

52

   360.000,00

10.800,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr

2868/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 2., 5., ve 7. Etapta bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Etap

Ada - Parsel

Arsa Alanı (m2)

Emsal

İmar Kullanımı

Emsal İnşaat Alanı (m2)

Keşif Bedeli (TL)

ANKARA

MAMAK

HAK SAHİPLERİ

5

52117/1

17.355,00

2.50

Konut

  43.387,50

  38.267.775,00

7

52263/1

16.975,00

2.50

Konut

  42.437,50

  37.429.875,00

7

52605/1

31.533,00

2.50

Konut

  78.832,50

  69.530.265,00

ARA TOPLAM

65.863,00

164.657,50

145.227.915,00

YÜKLENİCİ

2

52674/1

104.191,00

2.00

(Kot altı emsal haricidir)

Konut + Tic.+ Turizm

208.382,00

183.792.924,00

GENEL TOPLAM

170.054,00

373.039,50

329.020.839,00

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 329.020.839,00-TL (ÜçyüzyirmidokuzmilyonyirmibinsekizyüzotuzdokuzTürkLirası) dir.

2 - İhale 12.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

A) Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2018 Yılı),

C) Noter tasdikli İmza sirküleri,

D) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa),

E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 329.020.839,00 TL x %3 = 9.870.625,17 TL (Dokuzmilyonsekizyüzyetmişbinaltıyüzyirmibeş TürkLirasıonyediKuruş) Geçici Teminat vermesi,

F) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler:

1. İstekliler, Son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan toplam inşaat alanı 15.000 m2 ve üzerindeki işlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi ile (III-A ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılar İş Bitirme Belgesinde veya Yapı Kullanım İzin Belgesinde belirtilmiş olacaktır. Devam eden işler içinse %80’ini geçmesi kaydı ile ilgili resmi kurumdan onaylı Seviye Tespit Tutanağı ibraz edilecektir.) Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ, B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi, kabul tutanakları, kesin hakediş raporu vb. belgelerden biriyle veya yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işler ise ilgili belediyeden alınmış yapı kullanma izini ile belgelenmiş olacaktır. Tüzel kişiliğin % 51 hissesine sahip ortağın iş bitirme belgesi de % 100 olarak kabul edilecektir. İş bitirme belgelerinin güncellemesi karne katsayıları ile yapılacaktır.

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge,

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge,

6. Son 3 yıla ait Şirket Cirosu,

7. İşin keşif bedelinin % 30’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 30’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

G) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde;

1) F/1 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise pilot firmanın taahhüt etmesi gereken iş bitirme miktarının % 50 nispetinde,

2) F/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

3) F/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

4) F/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

5) F/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

6) F/6 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

7) F/7 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise %50 nispetinde münferiden karşılanacaktır.

8) E bendi; Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.

H) Yer Görme Belgesi,

İ) Şartname Alındı Makbuzu,

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, Kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname Hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

2801/1-1