31 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30377

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DERGİ BASIMI VE YAYIMI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


AFYON İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, İNKILAP MAHALLESİ, 131 ADA, 10 PARSELDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE DÜKKAN+KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İZMİR İLİ HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA SAHASININ REHABİLİTASYONU VE DEPONİ GAZINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


TİCARİ İŞLETMELER KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/153311

Dosya No                                     :  2018/24-HİZ-153311

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı.

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0 312 212 69 00 - (İsmail ERGÜN: 2682)

d) Faks numarası                          :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                         :  Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer  :  Tekirdağ - Malkara Linyit Havzası

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren toplam 540 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli              :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Dış Satın Alma Müdürlüğü

                                                         Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 23 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  17.04.2018, saat 11.00

e) Tekliflerin verileceği yer           :  Teklifler 17.04.2018, saat 11.00’e kadar;

                                                         EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ ANKARA

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2866/1-1


DERGİ BASIMI VE YAYIMI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Europen Journal of Therapeutics Dergisinin 8 sayı Basımı ve Yayımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2018/137674

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı   27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası         :  (342) 360 11 85-(342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi             :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi                          :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Europen Journal of Therapeutics Dergisinin 8 sayı Basımı ve Yayımı 4000 Adet

b) Yapılacağı yer                          :  Yüklenici adresinde.

c) Süresi                                       :  2 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araşrırma Peojeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                           :  19/04/2018 - 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale dokümanı 75 (Yetmişbeş) Türk Lirası karşılığı idareden satın alınabilir. İhale doküman dedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2944/1-1


AFYON İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, İNKILAP MAHALLESİ, 131 ADA, 10 PARSELDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE DÜKKAN+KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Afyon İli, Emirdağ İlçesi, İnkılap Mahallesi, 131 Ada, 10 Parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine Bodrum+ Dükkan + İşyeri kaba İnşaatı götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Sebze Pazarı Kasap Dükkanları Üzeri Kat: 2 No: 15 Emirdağ/ AFYON” adresindeki Türk Kızılayı Emirdağ Şube Başkanlığından 500.00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24/04/2018 günü saat 10.30’a kadar Türk Kızılayı Emirdağ Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25/04/2018 günü saat 11.00’de Türk Kızılayı Emirdağ Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2946/1-1


İZMİR İLİ HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA SAHASININ REHABİLİTASYONU VE DEPONİ GAZINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhale’ye Konu İş’in;

Adı                                         :  İzmir İli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi

Niteliği                                    :  İzmir İli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki evsel atıkların çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulması için; Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı’nda; çöp deponi gazından elektrik enerjisi üretilmesi işi için gereken plan, proje, ekipman, mühendislik hizmetleri, donanım, yazılım, test, montaj, dokümantasyon ve devreye alma işleri, çöplerin serilmesi, sıkıştırılması, örtülmesi işi ile Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan rehabilitasyon projesine bağlı kalınarak İdare'nin iş programında belirleyeceği tarihte projede gösterilen etapların sırasıyla rehabilite edilmesi ve diğer sahaların rehabilitasyon projelerinin hazırlanarak rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlerini kapsamaktadır.

                                                  İzmir İli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi; İzmir ili, Çiğli İlçesi, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı'nda bulunan 913 Parsel Nolu ve 1174 Parsel Nolu toplam 31.626,00 m2 lik yüzölçümlü taşınmazların kiralanması, bu taşınmazlar üzerine yenilenebilir enerji kaynağından elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, tesisin 15 yıl süreyle işletilerek işletme süresince kira bedeli ile enerji üretiminden elde edilen gelir üzerinden pay ödenmesi, işin süresi içerisinde sahanın rehabilitasyonunun yapılması ve çöplerin serilmesi, sıkıştırılması, örtülmesi işidir.

İhale Yöntemi                         :  2886 Sayılı devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                              :  Tesisin işletmeye alınarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen Kabul Belgesi tarihinden itibaren 15 yıldır.

 

Tesisin Yeri ve Miktarı:

İl

İlçe

Mahalle

Parsel No (1)

Parsel No (2)

Arsa (m2)

İzmir

Çiğli

Harmandalı

1174

913

31.626,00

 

Asgari Şartlar                            - Söz konusu işin kira bedeli, tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak, 3 (üç) ayda bir İdare’ye ödenecektir. Gayri safi hasılat üzerinden ödenecek İdare payı ise tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren her üç (3) ayda bir,  üç (3) aylık hesap dönemini takip eden ayın ilk beş (5) iş günü içinde ödenecektir.

                                                  - Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi sınırları içerisinde yer alan 913 Parsel Nolu (16.000,00 m2) ve 1174 Parsel Nolu (15.626,00 m2), toplam 31.626,00 m2’lik yüzölçümlü taşınmazların yıllık kira bedeli 76.200,00 TL'dir. (YetmişaltıbinikiyüzTürkLirası'dır.)

                                                  - Yüklenici tesislerden elde edilen tüm gelirlerin gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden K.D.V. hariç %10 (on) dan az olmamak üzere, ihalede İstekli tarafından verilecek arttırım oranında payı tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren İdare’ye sözleşme boyunca 3 (üç) ayda bir Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı  dayanak belgeler eşliğinde ödeyecektir. Yüklenici gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %10+..... oranında payı her 3 (üç) ayda bir ödeyecektir. Yüklenici, Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış ödeme dönemine ilişkin gayrı safi hasılatı (ciroyu) gösteren belgeleri İdare’ye sunmak zorundadır.

                                                  - Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan rehabilitasyon projesinde belirtilen 1. Etabın Rehabilite edilmesi ve akabinde alanın tamamının etaplar halinde rehabilitasyon projelerinin hazırlanarak rehabilite edilmesi Yüklenici sorumluluğundadır.

                                                  - Sahada mevcut çöp serme, sıkıştırma, örtme hizmetini halihazırda mevcut hizmet alımı sözleşmesi kapsamında yürüten diğer yüklenicinin iş bitim tarihi olan 30.09.2019 tarihinden itibaren serme, sıkıştırma, örtme işi Yüklenici'nin sorumluluğundadır. Mevcut serme, sıkıştırma işini yürüten firmanın sözleşmesinin 30.09.2019 tarihinden önce feshi, tasfiyesi veya iptali ve herhangi bir sebeple mevcut sözleşme hükümlerinin devamının mümkün olmaması durumunda Yüklenici çöp serme-sıkıştırma-örtme işini İdare'nin yazılı bildirim tarihinden itibaren derhal üstlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel              :  72.137.568,00 TL (Yetmişikimilyon yüzotuzyedibinbeşyüzaltmışsekiz Türk Lirası)

Geçici Teminat Miktarı           :  2.164.127,04TL'dir. (ikimilyonyüzaltmışdörtbinyüzyirmiyedi Türk Lirası dörtkuruştur)

İhale Dosyası Satış Bedeli      :  İhale dokümanı satış bedeli 2.000- (İkiBin) TL.

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres/Yer    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat:1 Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat              :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30-11.30/13.30-16.00

İhale için Son Evrak Verme

Tarihi ve Saati                         :  Tarih: 19.04.2018

                                                  Saat: 12.00

İhale için Evrak Teslim Adresi  : İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1 Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Tarihi ve saati

(Dış Zarfların açılması)           :  Tarih: 19.04.2018

                                                  Saat: 14.00

İhale Salonu Adresi

(Dış zarfların açılacağı yer)     :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1  Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

Tarih ve Saati                          :  Tarih: 26.04.2018

                                                  Saat: 14.00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1  Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1 Hisarönü Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler (iş ortaklığı) teklif verebilecektir.

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. İhale, İdari Şartname'deki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi,

1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar  odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Ticari sicil gazetesi,

1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.7. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.9. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu bulunmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 8. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

1.12. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler,

a) Kat'i ve süresiz Geçici Teminat Mektubu.

b) İhale konusu işin minimum geçici teminat mektubu tutarının 4 (dört) katından az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

1.13. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

1.13.1. İstekli,

Belediye evsel katı atıklarına dayalı tek bir katı atık depolama sahasında minimum 4 MWe elektrik üretim kapasiteli kurulu güce sahip biyogaz enerji üretim tesisini kurmuş, işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu gösterir aşağıdaki belgelerin tamamını İdare'ye sunacaktır:

a) EPDK Üretim Lisansı,

b) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan Kabul Belgesi,

c) Tesisi en az 1 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu belgeleyen ilgili belediyeden yazı.

1.13.2. İstekli günlük en az 500 Ton Belediyeye ait evsel atığın depolandığı tek bir sahada yatay ve dikey borulama sistemleri ile enerji üretmiş olduğunu gösteren ilgili belediyeden alınmış belgeyi ihale aşamasında İdare'ye sunacaktır.

1.13.3. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.

1.13.4. Ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.13.1 ve 1.13.2 maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

1.13.5. İsteklinin yabancı istekli olması veya yurtdışında yukarıda belirtilen şekilde iş deneyimine sahip olması halinde yurtdışında ilgili makamlarca belgelenen kendi ülkesindeki mevzuata göre düzenlenmiş benzer yasal izinleri veya belgeleri vermesi gerekmektedir.

2 - İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır.

2.2. Yüklenici; arttırmaya esas olan ve ihalede bahsi geçen tüm işlerden elde edeceği yıllık gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden KDV hariç %10’dan az olmamak üzere ihalede İstekli tarafından verilecek artırım oranında payı İdare'ye sözleşme boyunca her üç ayda bir ay ödeyecektir.

İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2943/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (TDLSATIŞ-01) “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06100Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 207 20 00 - 0312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                          :  Mehmet Akif ÇALIMLI/Uzman Yardımcısı

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  20 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                            :  TP Batman Bölge Müdürlüğü İkmal Başmühendisliği Değerlendirme Sahası/Batman

c) Teslim Süresi                               :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09.00-11.00/13.30-16.30) saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını Madde 12.5'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA AR-GE Daire Başkanlığı Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  18.04.2018    Saat 10.30

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 20 Adet E.Ö.D. Araç Satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

T.P. Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 602 no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 100.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR 9700 0150 0158 0072 9022 4965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 18.04.2018 tarih ve saat 10.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir taşıt için ekli listede belirtilen muhammen bedelin %3’ünden (Yüzde üç) az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat verilmemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 18.04.2018 Çarşamba günü saat: 10.30’da AR-GE Daire Başkanlığı Konferans Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 18.04.2018 tarihi, saat 14.30’da TP Genel Müdürlüğü AR-GE Daire Başkanlığı Konferans Salonu nda açık arttırma yapılacaktır.

5 - Araçların görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Taşıtları Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü İkmal Başmühendisliği Değerlendirme Sahasında mesai saatleri dâhilinde (09.00-11.30/13.00-16.00) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Taşıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu taşıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra taşıtın kendisine gösterildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

2900/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No        :  2018/151453

1 - İdarenin:

Adresi                     :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

Telefon No             :  0 312 244 90 55

Faks No                  :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Hizmetin:

Niteliği                    :  Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi.

Türü                        :  Hizmet Alımı

Miktarı                    :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

Yapılacağı Yer        :  Ankara Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

Yapılacağı Yer        :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati          :  12.04.2018 günü saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2862/1-1


TİCARİ İŞLETMELER KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan, Beydağları Sahil Milli Parkında tünektepe mevkiinde bulunan ve Teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen ve onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaası ile alan düzenlemelerin yapılarak yapım-inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle işletilmesi, Çakırlar serisi 48, Kemer Serisi 1, 2, 3 nolu bölmelerde yer alan teleferik alt, üst istasyon yeri ve teleferik hattından oluşan teleferik tesisinin 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle işletilmesi, sahilde 6 m2 büfe, 24 m2 gölgelik ve 1.000 m2 şezlong alanından oluşan yerin işletilmesi, tüm bu işletme ve tesislerin süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 1.660.000,00 TL + KDV dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İşletme hakkı devri süresi 29 (yirmi dokuz) yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 35.746.422,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 1.660.000,00 TL’nin toplamı olan 37.406.422,00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 1.122.192,66 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20   07310 Muratpaşa/ANTALYA) 1. Kat Encümen Salonunda 19.04.2018 Perşembe günü saat 15.00’de yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu

9. Geçici teminat

Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname

13. İş Deneyimine ilişkin Belge

İstekliler ihale konusu işin yapım ve işletme niteliğine haiz olmasından dolayı hem yapım hem de turistik tesis işletmeciliği konusundaki deneyimlerini kanıtlayan belgeleri birlikte ibraz edecektir.

13.1. Yapım İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi

a. İstekliler yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ihale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak tahmini yatırım maliyet bedelinin % 70'inden az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi verecektir.

b. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

c. İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

d. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

13.2. İşletme İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi

İstekliler son 10 (on) yıl içinde ve en az 3 (yıl) süreyle dört veya beş yıldızlı otel ya da birinci sınıf tatil köyü (turistik tesis) işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeyi teklifleri kapsamında sunacaktır. Ortak girişimlerde işletme işine yönelik iş deneyim belgesine sahip (turistik tesis işletmeciliği belgesi) iş ortağının ortaklıktaki payının %50’inin üzerinde olması ve pilot/koordinatör ortak olarak belirlenmesi gerekmektedir.

14. Banka Referans Mektubu

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

15. Bilânço ve Gelir Tabloları

1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

2. İş hacmini gösteren belgeler

a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

7 - TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR.

8 - İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR.

9 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 19.04.2018 Perşembe günü saat 15.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 1. Kat Encümen Salonu - Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20   07310 Muratpaşa/ANTALYA) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlân olunur.

2826/1-1