30 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30376

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


TAŞINMAZ ÜZERİNE EN AZ 4 YILDIZLI OTEL YAPILARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gönen Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:


1 ADET TEK LAZERLİ VE TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


SERVICE CONTRACT NOTICE

Provision of Staff Training Location - Europe (non-EU) Turkey


SERVICE CONTRACT NOTICE

Services for Mobile Cancer Screening Location - Europe (non-EU) Turkey


GNSS ALICISI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KRİYOPREZERVASYON ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ELİSA OKUYUCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


YAPI MEKANİĞİ LABORATUVAR DÜZENEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


İZOKİNETİK BİSİKLET ERGOMETRESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


3. SINIF ÇAM KADRON (600 m3; 10x10x150 cm ve 200 m3; 10x10x200 cm TOPLAM 800 m3) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait ilimiz Hacı Bayram Veli Mahallesi 5678 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4915,76 m2'lik tam taşınmaz 20/03/2018 tarihli ve 2018/318 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 19 NİSAN 2018 PERŞEMBE günü saat 14.00’da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 5.898.912,00 TL (Beş milyon sekiz yüz doksan sekiz bin dokuz yüz on iki TL) Geçici Teminat Bedeli 176.970,00 TL (Yüz yetmiş altı bin dokuz yüz yetmiş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 19 NİSAN 2018 Perşembe günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

2817/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İkmal Merkezi ihtiyacı muhtelif cins ve miktar ağ cihazının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnameye eklenecek hususlar listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, idari şartnameye eklenecek hususlar listesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/04/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnameye eklenecek hususlar listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2895/1-1


KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin ihtiyacı olan karbondioksit gazı idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 25.04.2018 tarih saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.04.2018 günü saat 15.30’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2867/1-1


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - 20.04.2018 Cuma 09.30’da İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Soğukpınar Mahallesi 128 Ada 22 Parselde bulunan 255,00 m2 yüzölçümlü arsaya,

2 - 20.04.2018 Cuma 11.30’da Balıkesir İli Gönen İlçesi Kurtuluş Mahallesi 22 Pafta 40 Ada 31 Parselde bulunan 314,56 m2 yüzölçümlü arsaya,

3 - 20.04.2018 Cuma 14.30’da Konya İli Cihanbeyli İlçesi İmarın 109 Ada 11 Parselde Bulunan 442,00 m2 yüzölçümlü arsaya,

4 - 20.04.2018 Cuma 16.30’da Denizli İli Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi 24 Mayıs Caddesi 1 Pafta, 71 Ada, 4 Parselde bulunan 306,54 m2 yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere bina inşaatı yaptırılması işi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

5 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ / ANKARA) teslim edeceklerdir.

6 - Her bir ihale için ayrı şartname mevcuttur.

7 - İstekliler katılacakları ihaleye/ihalelere ait şartnameyi 150,00 - TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden temin edebilirler.

8 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.

Bilgi için:  THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                 0 (312) 303 73 80 - 78 – 79

2864/1-1


İPTAL İLANI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

26/03/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;

1 - Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile yapımına karar verilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 16/02/2018 tarih ve 460 sayılı kararı ile kesinleşen Nazım İmar planlarında otogar alanı olarak gözüken ilimiz Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 14750 Ada 3-4 parsellerde toplam 29.732,00 m2 arsa üzerinde Otogar Alanı Olarak İmar Planına İşlenen Saha Üzerinde Üst Kullanım Hakkı Tesisi Suretiyle Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin Yapılması, 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması ve İşletilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 Arası Maddelerinde düzenlenmiş Üst Hakkı Tesis Edilmek Üzere 11/04/2018 tarihinde ihale edilmek üzere ilana çıkarılmıştır.

2 - İhale ilanında bahse konu işte idaremizce 14757 Ada yazılması gerekirken sehven 14750 Ada yazılmıştır. İhale İlanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 18. Maddesindeki hükümlere aykırılık teşkil etmesi nedeniyle yine aynı Kanunun 20. Maddesi hükümlerine göre 11/04/2018 tarihindeki yapılacak ihale iptal edilmiştir.

İlan olunur.

2881/1-1


MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2018/154707

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00     Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı

 

  1- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø76,1x3,6x9000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

900 Metre

  2- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø95x5,6x6200

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

1.798 Metre

  3- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø76,1x3,6x7000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

1.050 Metre

  4- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø219x7,16x6000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

180 Metre

  5- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø133x7,1x6000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

300 Metre

  6- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø51x4x6500

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

2.600 Metre

  7- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø21,3x4x6000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

1.200 Metre

  8- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø26,9x3,6x6000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

60 Metre

  9- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø168x7,1x6000

TS EN 10216-2 16Mo3

36 Metre

10- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø21,3x3,6x6000

TS EN 10216-2 16Mo3

300 Metre

11- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø42,4x3,6x6000

TS EN 10216-2 16Mo3

120 Metre

12- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø101,6x4x6500

TS EN 10216-2 16Mo3

130 Metre

13- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø42,4x3,6x6000

TS EN 10216-2 P235 GH TC2

2.010 Metre

14- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø470x16x6000

TS EN 10216-3 St 52

36 Metre

15- Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Ø470x16x9300

TS EN 10216-3 St 52

27,9 Metre

 

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  12.04.2018 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2887/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNE EN AZ 4 YILDIZLI OTEL YAPILARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Sahil Yolu Caddesi Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerine en az 4 yıldızlı otel yapılarak işletilmek üzere 29 (Yirmi Dokuz) Yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiralama ihalesine çıkılmıştır.

2 - İhale 11.04.2018 Çarşamba günü saat 10.00’de Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu işin Muhammen bedeli (Kira: 2.784.000,00- TL ve bina 25.922.862,00- TL olmak üzere) 28.706.862,00- TL (Yirmi sekiz milyon yedi yüz altı bin sekiz yüz altmış iki Türk Lirası) olup geçici teminat ise 861.205,86- TL (Sekiz yüz altmış bir bin iki yüz beş Türk Lirası seksen altı Kuruş’tur.)

4 - İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Kepez Belediyesi Fen işleri bürosundan 500,00- TL dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 - İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 11.04.2018 İhale günü en geç Saat 09.30’a kadar Belediyemiz veznesine, TC Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 430001000813121575945002), TC Halk Bankası 18 Mart Şubesi (IBAN TR 16 0001 2001 4550 0007 0000 10) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 09.30’dan sonra teminat kabul edilmez.

6 - İhaleye girebilmek için:

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihinden en az 1hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %15’dan az olamaz).

J) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. Dosya bedeli 500,00- TL (Beş Yüz TL) dir.

7 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir.

8 - İstekliler teklif mektuplarını Kepez belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne en geç 11.04.2018 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar makbuz karşılığında verebileceklerdir. İhale günü saat 09.30’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

9 - Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

10 - Ayrıca istekli olanlara İdare tarafından Yer Görme Belgesi düzenlenecektir.

2713/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gönen Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 12.04.2018 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No: 2 Gönen/Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları 11.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GÖNEN BELEDİYESİ HASANBEY MAHALLESİ VE GÜNDOĞAN MAHALLESİ ARSA SATIŞ LİSTESİ

 

Sıra No

Mahallesi

Mevki

Ada

Parsel

Niteliği

M² Fiyatı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

  1

Gündoğan

Köy Önü

110

2

554,35

Arsa

70,00

38.804,50

1.165,00

  2

Gündoğan

Köy Önü

110

4

569,92

Arsa

70,00

39.894,40

1.200,00

  3

Gündoğan

Köy Önü

111

8

762,45

Arsa

70,00

53.371,50

1.610,00

  4

Gündoğan

Köy Önü

112

1

750,96

Arsa

70,00

52.567,20

1.580,00

  5

Gündoğan

Köy Önü

112

2

749,99

Arsa

70,00

52.499,30

1.575,00

  6

Gündoğan

Köy Önü

112

3

750,05

Arsa

70,00

52.503,50

1.580,00

  7

Gündoğan

Köy Önü

112

4

749,99

Arsa

70,00

52.499,30

1.575,00

  8

Gündoğan

Köy Önü

112

5

758,67

Arsa

70,00

53.106,90

1.600,00

  9

Gündoğan

Köy Önü

112

6

758,73

Arsa

70,00

53.111,10

1.600,00

10

Gündoğan

Köy Önü

112

7

758,67

Arsa

70,00

53.106,90

1.600,00

11

Gündoğan

Köy Önü

112

8

753,35

Arsa

70,00

52.734,50

1.585,00

12

Gündoğan

Köy Önü

123

8

780,00

Arsa

40,00

31.200,00

950,00

13

Gündoğan

Köy Önü

123

9

759,00

Arsa

60,00

45.540,00

1.370,00

14

Gündoğan

Köy Önü

123

10

816,61

Arsa

60,00

48.996,60

1.470,00

15

Gündoğan

Köy Önü

123

11

958,23

Arsa

40,00

38.329,20

1.150,00

16

Gündoğan

Köy Önü

124

8

807,15

Arsa

40,00

32.286,00

970,00

17

Gündoğan

Köy Önü

124

9

832,14

Arsa

60,00

49.928,40

1.500,00

18

Gündoğan

Köy Önü

124

10

754,76

Arsa

60,00

45.285,60

1.360,00

19

Gündoğan

Köy Önü

124

11

816,95

Arsa

40,00

32.678,00

990,00

20

Gündoğan

Köy Önü

125

8

762,36

Arsa

40,00

30.494,40

915,00

21

Gündoğan

Köy Önü

125

9

763,52

Arsa

60,00

45.811,20

1.375,00

22

Gündoğan

Köy Önü

125

10

688,00

Arsa

60,00

41.280,00

1.240,00

23

Gündoğan

Köy Önü

125

11

746,44

Arsa

40,00

29.857,60

900,00

24

Gündoğan

Köy Önü

126

8

755,71

Arsa

40,00

30.228,40

910,00

25

Gündoğan

Köy Önü

126

9

904,36

Arsa

60,00

54.261,60

1.630,00

26

Gündoğan

Köy Önü

126

10

838,84

Arsa

60,00

50.330,40

1.510,00

27

Gündoğan

Köy Önü

126

11

749,97

Arsa

40,00

29.998,80

900,00

28

Gündoğan

Köy Önü

130

1

574,60

Arsa

60,00

34.476,00

1.035,00

29

Gündoğan

Köy Önü

130

2

554,80

Arsa

40,00

22.192,00

670,00

30

Gündoğan

Köy Önü

135

1

810,23

Arsa

70,00

56.716,10

1.705,00

31

Gündoğan

Köy Önü

135

2

799,66

Arsa

70,00

55.976,20

1.680,00

32

Gündoğan

Köy Önü

135

3

824,82

Arsa

70,00

57.737,40

1.735,00

33

Gündoğan

Köy Önü

135

6

825,49

Arsa

70,00

57.784,30

1.735,00

34

Gündoğan

Köy Önü

136

1

810,46

Arsa

70,00

56.732,20

1.710,00

35

Gündoğan

Köy Önü

136

2

816,65

Arsa

70,00

57.165,50

1.720,00

36

Gündoğan

Köy Önü

136

3

812,14

Arsa

70,00

56.849,80

1.710,00

37

Gündoğan

Köy Önü

136

4

810,02

Arsa

70,00

56.701,40

1.710,00

38

Gündoğan

Köy Önü

136

5

809,06

Arsa

70,00

56.634,20

1.700,00

39

Gündoğan

Köy Önü

136

6

812,53

Arsa

70,00

56.877,10

1.710,00

40

Gündoğan

Köy Önü

140

10

908,87

Arsa

40,00

36.354,80

1.100,00

41

Gündoğan

Köy Önü

140

11

786,39

Arsa

60,00

47.183,40

1.420,00

42

Gündoğan

Köy Önü

141

6

615,88

Arsa

40,00

24.635,20

740,00

43

Gündoğan

Köy Önü

141

7

689,88

Arsa

60,00

41.392,80

1.245,00

44

Gündoğan

Köy Önü

141

8

522,77

Arsa

60,00

31.366,20

950,00

45

Gündoğan

Köy Önü

141

9

597,25

Arsa

40,00

23.890,00

720,00

46

Gündoğan

Köy Önü

142

6

640,54

Arsa

40,00

25.621,60

770,00

47

Gündoğan

Köy Önü

142

7

688,57

Arsa

60,00

41.314,20

1.240,00

48

Gündoğan

Köy Önü

142

8

574,73

Arsa

60,00

34.483,80

1.035,00

49

Gündoğan

Köy Önü

142

9

674,28

Arsa

40,00

26.971,20

810,00

50

Hasanbey

Köy İçi

155

6

566,71

Arsa

75,00

42.503,25

1.280,00

51

Hasanbey

Köy İçi

155

17

590,02

Arsa

75,00

44.251,50

1.330,00

52

Hasanbey

Köy içi

160

2

907,31

Arsa

75,00

68.048,25

2.045,00

53

Hasanbey

Köy İçi

167

19

508,97

Arsa

65,00

33.083,05

995,00

54

Hasanbey

Köy İçi

168

1

577,64

Arsa

65,00

37.546,60

1.130,00

55

Hasanbey

Köy İçi

168

2

640,39

Arsa

65,00

41.625,35

1.250,00

56

Hasanbey

Köy İçi

168

3

623,94

Arsa

65,00

40.556,10

1.220,00

57

Hasanbey

Köy İçi

168

4

638,48

Arsa

65,00

41.501,20

1.250,00

58

Hasanbey

Köy İçi

168

6

868,40

Arsa

65,00

56.446,00

1.700,00

59

Hasanbey

Köy İçi

168

7

602,95

Arsa

65,00

39.191,75

1.180,00

60

Hasanbey

Köy İçi

169

1

541,98

Arsa

65,00

35.228,70

1.060,00

61

Hasanbey

Köy İçi

169

2

465,94

Arsa

65,00

30.286,10

910,00

62

Hasanbey

Köy İçi

169

3

451,76

Arsa

65,00

29.364,40

885,00

63

Hasanbey

Köy İçi

169

4

685,00

Arsa

65,00

44.525,00

1.340,00

64

Hasanbey

Köy İçi

173

1

618,23

Arsa

65,00

40.184,95

1.210,00

65

Hasanbey

Köy İçi

173

2

604,68

Arsa

65,00

39.304,20

1.180,00

66

Hasanbey

Köy İçi

173

3

568,19

Arsa

65,00

36.932,35

1.110,00

67

Hasanbey

Köy İçi

173

4

578,20

Arsa

65,00

37.583,00

1.130,00

68

Hasanbey

Köy İçi

173

5

582,34

Arsa

65,00

37.852,10

1.140,00

69

Hasanbey

Köy İçi

173

6

521,67

Arsa

65,00

33.908,55

1.020,00

70

Hasanbey

Köy İçi

173

7

482,04

Arsa

65,00

31.332,60

940,00

71

Hasanbey

Köy İçi

173

8

547,74

Arsa

65,00

35.603,10

1.070,00

72

Hasanbey

Köy İçi

173

9

577,22

Arsa

65,00

37.519,30

1.130,00

73

Hasanbey

Köy İçi

173

10

572,40

Arsa

65,00

37.206,00

1.120,00

74

Hasanbey

Köy İçi

173

11

553,26

Arsa

65,00

35.961,90

1.080,00

75

Hasanbey

Köy İçi

173

12

588,16

Arsa

65,00

38.230,40

1.150,00

76

Hasanbey

Köy İçi

173

13

597,27

Arsa

65,00

38.822,55

1.170,00

77

Hasanbey

Köy İçi

174

1

589,34

Arsa

65,00

38.307,10

1.150,00

78

Hasanbey

Köy İçi

174

2

599,66

Arsa

65,00

38.977,90

1.170,00

79

Hasanbey

Köy İçi

174

3

600,06

Arsa

65,00

39.003,90

1.175,00

80

Hasanbey

Köy İçi

174

6

1154,28

Arsa

65,00

75.028,20

2.260,00

81

Hasanbey

Köy İçi

174

7

1104,94

Arsa

65,00

71.821,10

2.155,00

82

Hasanbey

Köy İçi

174

10

608,82

Arsa

65,00

39.573,30

1.190,00

83

Hasanbey

Köy İçi

174

11

563,69

Arsa

65,00

36.639,85

1.100,00

84

Hasanbey

Köy İçi

174

12

577,40

Arsa

65,00

37.531,00

1.130,00

85

Hasanbey

Köy İçi

177

1

599,31

Arsa

65,00

38.955,15

1.170,00

86

Hasanbey

Köy İçi

177

2

770,05

Arsa

65,00

50.053,25

11.505,00

87

Hasanbey

Köy İçi

177

4

616,47

Arsa

65,00

40.070,55

1.205,00

88

Hasanbey

Köy İçi

177

7

622,32

Arsa

65,00

40.450,80

1.215,00

89

Hasanbey

Köy İçi

177

8

601,90

Arsa

65,00

39.123,50

1.175,00

2861/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Madde-1  Denizli İli Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait toplam 446.025,00 m² den ibaret 654 ada 1 parsel numaralı 1 adet taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.

Madde 1. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 2. İhale, 11.04.2018 Çarşamba günü saat 14.30’da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 3. Muhammen bedel, 312.217.500,00-TL olup, geçici teminat tutarı 9.366.525,00 -TL dir.

Madde 4. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.

Madde 5. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

Madde 6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A. Gerçek Kişiler;

a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti

c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

f. Yer görme belgesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır.)

g. Şartname alındı makbuzu

h. Onaylı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır.)

i. Vekâleten katılımda ise, ek olarak; Noter tasdikli vekaletname aslı, vekaletname verenin noter tasdikli imza beyannamesi aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

B. Tüzel Kişiler;

a. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2017 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)

d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

f. Yer görme belgesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır)

g. Şartname alındı makbuzu (Aslı)

h. Vekaleten katılımda ise, ek olarak; Noter tasdikli vekaletname aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

C. Ortak girişimler;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 7. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 8. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 9. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2763/1-1


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:

Madde 1 - Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında kat/arsa karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.

Madde 2 - KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler

2.1. BELEDİYE’nin;

a) Unvanı/İlgili Birimi                                     :  Kentsel Tasarım Müdürlüğü

b) Adresi                                                         :  Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi,  No: 4 Kepez/Antalya

c) Telefon numarası                                         :  (0242) 3105858 (Dahili 306)

ç) Faks numarası                                             :  (0242) 3391836

d) Elektronik posta adresi                                :  info@kepez-bld.gov.tr

e) İlgili personelinin adı,

    soyadı ve unvanı                                          :  Barış SOYKAM (Kentsel Tasarım Müdürü V.)

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. Yapılacak İhalede:

a) İhale usulü                                                   :  İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği kapalı teklif ihale usulü

b) İhale Teklif Dosyalarının

    sunulacağı adres                                          :  Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi

c) İhalenin yapılacağı adres                              :  Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/ Antalya

ç) İhale Teklif Dosyalarının teslim tarihi          :19/04/2018

d) İhale Teklif Dosyalarının teslim saati          :  Saat 13.30

e) Tekliflerin Açılacağı Tarih ve Saat               :  19/04/2018 Perşembe, Saat 14:30

3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 15.00’deki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir.

Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli

4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

b) İhale dokümanı satış bedeli                         :  5.000-TL (Beşbin Türklirası) KDV dâhil

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 - Proje Katılım Bedeli

5.1. Proje katılım bedeli, Yüklenici’nin imar planına, inşaat ruhsatına, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla 3.500.000,00 TL (ÜçMilyon Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.2. İstekli, ödemeyi Sözleşmenin 7. Maddesi çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

Madde 6 - Artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı

6.1. İş bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı; sözleşme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaşım esasları çerçevesinde yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla %47 (Kırkyedi) olarak belirlenmiştir.

Madde 7 - İhalede BELEDİYE’nin Serbestliği ve İhalenin İptali:

7.1. 2886 sayılı İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

7.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.

7.3. 2886 sayılı İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 8 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

8.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler

8.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) 4.353.239 TL (DörtmilyonÜçyüzelliüçbinİkiyüzotuzdokuzTürkLirası) tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

8.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

8.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

a) İsteklinin ya da İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 20.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.

b) Tüzel kişi istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

c) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde belirtilen iş deneyiminin en az %60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu (yılın ilk 4 ayı içinde yapılan ihalelerde istekliler iki önceki yılın bilançolarını sunabilirler) veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu (yılın ilk 4 ayı içinde yapılan ihalelerde istekliler iki önceki yılın bilançolarını sunabilirler) veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilecektir.

8.3 İsteklilerin ortak girişim olması halinde idari şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

8.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 9 - Geçici teminat

9.1. İstekliler, 4.353.239 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 10 - Kesin Teminat

10.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce 8.706.478 TL (Sekizmilyon Yediyüzaltıbin Dörtyüzyetmişsekiz TürkLirası) tutarında kesin teminat alınır. Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 11 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

11.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

2760/1-1


1 ADET TEK LAZERLİ VE TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Tek Lazerli ve Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalat Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/153805

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Tek Lazerli ve Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalat Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                            :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 130 (Yüzotuz) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma (EKTAM) Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  09.04.2018 Pazartesi günü, saat: 11.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.- Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.04.2018 Pazartesi günü, saat: 11.30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2865/1-1


SERVICE CONTRACT NOTICE

Provision of Staff Training

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2018/SER/INT/01

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Republic of Turkey Ministry of Health

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey

CONTRACT SPECIFICATION

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of technical assistance to the Ministry of Health, with regard to the training of health care staff in direct contact with Syrian People under temporary protection, bilingual mediators working in primary and secondary health care facilities and staff of community mental health centers. In this regard, the contractor will be expected to mobilize key and non-key experts and backstopping staff, conduct needs assessment studies, organize workshops, training sessions and conferences in various provinces of Turkey.  

8. Number and titles of lots

One lot only

9. Maximum budget

EUR 2.460.000

10. Scope for additional services

N/A

CONDITIONS OF PARTICIPATION

11.  Eligibility

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 29 below) . Participation is also open to international organisations.

12. Candidature

All eligible natural and legal persons (as per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure.  All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural or legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person.  In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13. Number of applications

No more than one application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than one application, all applications in which that person has participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure unless prior approval from the Contracting Authority has been obtained (see Practical Guide - PRAG - 2.4.3.). Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15. Grounds for exclusion

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in Section 2.3.3 of the PRAG.

16. Sub-contracting

Subcontracting is allowed.

17. Number of candidates to be short-listed

On the basis of the applications received, between 4 and 8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the Contracting Authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.

PROVISIONAL TIMETABLE

18. Provisional date of invitation to tender

May 2018

19. Provisional commencement date of the contract

October 2018

20. Initial period of implementation of tasks

The implementation of this contract will be completed till the end of the project (30.11.2019), starting from the date of signature of the contract by both parties.

SELECTION AND AWARD CRITERIA

21. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors.

1) Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form). In case of candidate being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

• the average annual turnover1 of the candidate must exceed  € 1,230,000.00 ; and

• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium this criterion must be fulfilled by each member.

2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form). The reference period which will be taken into account will be the last five years from submission deadline.

• at least 3 staff currently work for the candidate in fields related to this contract.

3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form). The reference period which will be taken into account will be the last five years from submission deadline.

• The candidate has provided services under at least 1 contract, with a budget of at least € 615,000.00, with regard to the provision technical assistance that includes training needs assessment, training curriculum development, training sessions organisation, and training evaluation activities, which were implemented at any moment during the reference period above. This means that the project the candidate refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Candidates/tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, proof of final payment). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period although started earlier will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value. If a candidate/tenderer has implemented the project in a consortium, the percentage that the candidate/tenderer has successfully completed must be clear from the documentary evidence, together with a description of the nature of the services provided if the selection criteria relating to the pertinence of the experience have been used.

Previous experience which caused breach of contract and termination by a Contracting Authority shall not be used as reference.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility - notably that of nationality - and must fulfil the same relevant selection criteria as the economic operator. With regard to technical and professional criteria, an economic operator may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the works or services for which these capacities are required. With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be reexamined to identify the eight best candidates.  The only factors which will be taken into consideration during this re-examination are:

o The total value of the projects satisfying the technical criterion under point 3 above.

22. Award criteria

Best price-quality ratio.

APPLICATION

23. Deadline for receipt of applications

5:00 p.m (local time) on 30 April 2018.

Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

24. Application format and details to be provided

Applications must be submitted using the standard application form, the format and instructions of which must be strictly observed. The application form is available from the following Internet address:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B

The application must be accompanied by a declaration of honour on exclusion and selection criteria using the template available from the following Internet address:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted

Applications must be submitted in English exclusively to the Contracting Authority in a sealed envelope:

• EITHER by recorded delivery (official postal service) to:

Mr. İnanç Söğüt

Şehit Danış Tunalıgil Sokak No: 3/5

Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

In this case, the delivery record makes proof of compliance with the time-limit for receipt.

• OR hand delivered (including courier services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt to:

Mr. İnanç Söğüt

Şehit Danış Tunalıgil Sokak No: 3/5

Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

In this case, the acknowledgment of receipt makes proof of compliance with the time-limit for receipt.

The Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the Contracting Authority.

Applications submitted by any other means will not be considered.

By submitting an application candidates accept to receive notification of the outcome of the procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received on the date upon which the contracting authority sends it to the electronic address referred to in the application.

26. Alteration or withdrawal of applications

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of applications.  No application may be altered after this deadline.

Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with Item 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope if used) must be marked 'Alteration' or 'Withdrawal' as appropriate.

27. Operational language

All written communications for this tender procedure and contract must be in English. 

28. Date of publication of prior information notice

28.04.2017

29. Legal basis2

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action. See Annex A2 of the Practical Guide.

30. Additional information

N/A

—————

1 For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be used. Please visit:  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

2 Please state any specificity that might have an impact on rules on participation (such as geographic or thematic or long/short term).

2878/1-1


SERVICE CONTRACT NOTICE

Services for Mobile Cancer Screening

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2018/SER/INT/02

2. Procedure

International Restricted Tender

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related Services Provided by Turkish Authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting Authority

Republic of Turkey Ministry of Health

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey

CONTRACT SPECIFICATION

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of Mobile Cancer Screening services.

The screening services will include a package that will consist of mobilization of staff, conducting screening activities, reporting, use of consumables and other items that will originate from the conduct of screening activities. Approximately 400000 cancer screenings will be carried out using Mobile Cancer Screening Units (Vehicles).

8. Number and titles of lots

N/A

9. Maximum budget

EUR 2.540.000

10. Scope for additional services

N/A

CONDITIONS OF PARTICIPATION

11. Eligibility

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 29 below) . Participation is also open to international organisations.

12. Candidature

All eligible natural and legal persons (as per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural or legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13. Number of applications

No more than one application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than one application, all applications in which that person has participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure unless prior approval from the Contracting Authority has been obtained (see Practical Guide - PRAG - 2.4.3.). Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15. Grounds for exclusion

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in Section 2.3.3 of the PRAG.

16. Sub-contracting

Subcontracting is allowed.

17. Number of candidates to be short-listed

On the basis of the applications received, between 4 and 8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the Contracting Authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.

PROVISIONAL TIMETABLE

18. Provisional date of invitation to tender

May 2018

19. Provisional commencement date of the contract

September 2018

20. Initial period of implementation of tasks

The implementation period of this contract will be completed till the end of the project (30.11.2019), starting from the date of signature of the contract by both parties.

SELECTION AND AWARD CRITERIA

21. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors.

1) Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form). In case of candidate being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

• the average annual turnover1 of the candidate must exceed € 1,270,000.00

• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium this criterion must be fulfilled by each member.

2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form). The reference period which will be taken into account will be the last five years from submission deadline.

• at least 3 staff currently work for the candidate in fields related to this contract

3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form). The reference period which will be taken into account will be the last five years from submission deadline.

• The candidate has worked successfully on at least 1 contract with a budget of at least € 635,000.00 in the field of provision of health screening services.

This means that the project the candidate refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Candidates/tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, proof of final payment). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period although started earlier will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value. If a candidate/tenderer has implemented the project in a consortium, the percentage that the candidate/tenderer has successfully completed must be clear from the documentary evidence, together with a description of the nature of the services provided if the selection criteria relating to the pertinence of the experience have been used.

Previous experience which caused breach of contract and termination by a Contracting Authority shall not be used as reference.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility - notably that of nationality - and must fulfil the same relevant selection criteria as the economic operator. With regard to technical and professional criteria, an economic operator may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the works or services for which these capacities are required. With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be reexamined to identify the eight best candidates. The only factors which will be taken into consideration during this re-examination are:

- The total value of the projects that satisfy technical criterion 3.

22. Award criteria

Best price-quality ratio.

APPLICATION

23. Deadline for receipt of applications

5:00 p.m (local time) on 30 April 2018

Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

24. Application format and details to be provided

Applications must be submitted using the standard application form, the format and instructions of which must be strictly observed. The application form is available from the following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B

The application must be accompanied by a declaration of honour on exclusion and selection criteria using the template available from the following Internet address:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted

Applications must be submitted in English exclusively to the Contracting Authority in a sealed envelope:

• EITHER by recorded delivery (official postal service) to :

Mr. İnanç Söğüt

Şehit Danış Tunalıgil Sokak No: 3/5

Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

In this case, the delivery record makes proof of compliance with the time-limit for receipt.

• OR hand delivered (including courier services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt to:

Mr. İnanç Söğüt

Şehit Danış Tunalıgil Sokak No: 3/5

Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

Opening Hours: 09:00-18:00

In this case, the acknowledgment of receipt makes proof of compliance with the time-limit for receipt.

The Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the Contracting Authority.

Applications submitted by any other means will not be considered.

By submitting an application candidates accept to receive notification of the outcome of the procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received on the date upon which the contracting authority sends it to the electronic address referred to in the application.

26. Alteration or withdrawal of applications

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of applications. No application may be altered after this deadline.

Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with Item 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope if used) must be marked 'Alteration' or 'Withdrawal' as appropriate.

27. Operational language

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

28. Date of publication of prior information notice

16.06.2017

29. Legal basis2

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action. See Annex A2 of the Practical Guide.

30. Additional information

N/A

—————

1  For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be used. Please visit: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

2 Please state any specificity that might have an impact on rules on participation (such as geographic or thematic or long/short term).

2877/1-1


GNSS ALICISI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Gnss Alıcısı ve Çevre Birimleri Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/153727

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Gnss Alıcısı ve Çevre Birimleri Alımı (6 Adet )

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  05.04.2018 Perşembe günü saat 16.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.04.2018 Perşembe günü saat 16.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2870/1-1


KRİYOPREZERVASYON ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Kriyoprezervasyon Ünitesi Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/150408

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kriyoprezervasyon Ünitesi Alımı (1 Set)

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  05.04.2018 Perşembe günü saat 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

4.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekli firmaya ait ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesi

4.4.1.1. Kalite sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.04.2018 Perşembe günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2871/1-1


ELİSA OKUYUCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Elisa Okuyucu Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/150256

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Elisa Okuyucu Alımı (1 Adet)

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  05.04.2018 Perşembe günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.04.2018 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2872/1-1


YAPI MEKANİĞİ LABORATUVAR DÜZENEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Yapı Mekaniği Laboratuvar Düzeneği Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/150646

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Yapı Mekaniği Laboratuvar Düzeneği Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  05.04.2018 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.04.2018 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2873/1-1


İZOKİNETİK BİSİKLET ERGOMETRESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

İzokinetik Bisiklet Ergometresi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/150632

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İzokinetik Bisiklet Ergometresi Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  05.04.2018 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2874/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetine Belediyemiz’inde hissedar olduğu aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 19.04.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H.Max.

Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

ÇANKAYA

Dikmen

29253/1

5.000,00

3.313,00

11.926.800,00

357.804,00

SERBEST

İnşaat Alanı: 15.150.00 m2

M.A.

14.00

2

ÇANKAYA

Dikmen

29275/2

9.318,00

8.874,20

31.947.120,00

958.413,60

SERBEST

İnşaat Alanı: 28.214,00 m2

M.A.

14.00

3

ÇANKAYA

Dikmen

29255/5

5.000,00

2.597,60

  9.741.000,00

292.230,00

SERBEST

İnşaat Alanı: 15.148.00 m2

M.A.

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

2800/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri, tahmin edilen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 10 adet taşınmaz, 10/04/2018 tarihinde saat 14:00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe/Muğla adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu”nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.

 

S.

N.

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

(m²) Yüzölçümü

Niteliği

Hissesi

Fiili Durumu

Yapılaşma Durumu

Tahmin Edilen

Bedel (¨)

Geçici Teminat

(¨)

  1

MUĞLA

Bodrum

Ortakent

339

4

515,04

Arsa

Tam

İşgalci Var

Konut Alanı Taks:0,20 Kaks:0,40 Mak. Yapı Alanı 150,00 M² Hmax:6,50

¨ 232.000,00

¨ 6.960,00

  2

MUĞLA

Köyceğiz

Beyobası

169

1

5.389,86

Arsa

Tam

Boş

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Emsal:0,30 Hmax:6,50

¨ 1.200.000,00

¨ 36.000,00

  3

MUĞLA

Köyceğiz

Beyobası

241

12

8.320,95

Arsa

Tam

Boş

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı E:0,30 Hmax:6,50

¨ 1.800.000,00

¨ 54.000,00

  4

MUĞLA

Menteşe

Akçaova

111

1

7.635,27

Arsa

Tam

Boş

Gelişme-Teras Evler Alanı Serbest Nizam Emsal:1,00 Hmax:13,50

¨ 8.400.000,00

¨ 252.000,00

  5

MUĞLA

Menteşe

Akçaova

137

1

5.419,93

Arsa

Tam

Boş

Gelişme Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0,25 Kaks:1,00

¨ 5.400.000,00

¨ 162.000,00

  6

MUĞLA

Menteşe