29 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30375

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Alevi İnanç Birliği Vakfı

VAKFEDENLER: Faruk Ali Yıldırım, Veli Kargın, Müslüm Ertekin, Kadim Toptaş, Erdal Özyol, Hüseyin Dedekargınoğlu, Satı Yıldırım, Nusrat Kaya, Mazlum Halisçelik, Mansur Kılıç, Sadettin Duman, Celal Abbas Bektaşoğlu, Feyzullah Yılmazer, Saliha Duman, Teberik Düzgün, Celal Başaran, Yakup Atasıtürk, Seyfullah Koç, Hüsnü Merdanoğlu, Sadık Şimşek, Cafer Acer

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.02.2018 tarih ve E: 2017/493, K: 2018/44 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Alevilik yol, inanç, felsefe ve öğretisini, Anayasaya, hukuka ve ahlaka, hukukun evrensel ilkelerine, insan haklarına, milli birlik, beraberlik amacına uygun olarak; Anayasanın temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ilkeleri, Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen nitelikleri ile milli menfaatlere aykırı olmaksızın; din, dil, ırk, renk, ulusal veya sosyal köken, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde Alevilik yol ve inancına ilişkin araştırma ve bilimsel çalışmaları yürütmek, … ve vakıf senedindeki diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli, Akyurt İlçesi, Gökseki Mevkiindeki 2907 Ada, 20 Parseldeki 52.241,01 m2 taşınmazdır.

YÖNETİM KURULU: Faruk Ali Yıldırım, Veli Kargın, Müslüm Ertekin, Kadim Toptaş, Erdal Özyol, Satı Yıldırım, Nusret Kaya, Mazlum Halisçelik, Mansur Kılıç, Sadettin Duman, Feyzullah Yılmazer.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlarla faaliyet gösteren bir başka vakıf veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2863/1-1


 


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak ve en az beş yıl süreyle alanında çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak ve en az beş yıl süreyle alanında çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak ve en az beş yıl süreyle alanında çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2830/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DRC.

AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Geleneksel süt ürünleri üzerine mikrobiyolojik ve kimyasal çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup Nebevi Fiillerin Şeri Değeri alanında çalışma yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup Basra ve Mutezile alanında çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi alanında Uzmanlık yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Arap dilinde anlatım bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Ortadoğu sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Sosyal hizmet ve maneviyat alanında doktora yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup 16. YY Divanları ile ilgili tahlil çalışması yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Türkiye’de neolibaralizm ve devletin dönüşümü alanında doktora yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Politika transferi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Isı-proses programında doktora yapmış olup doğalgaz, doğalgaz-hidrojen karışımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İş sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Metal Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olup malzeme üretimi ve karakterizasyonu alanında çalış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Fitopatoloji alanında çalışma yapmış olmak.

 

İlan olunur.

2805/1-1


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

• Başvuru dilekçesini,

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), Uzmanlık Belgesi fotokopilerini,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

• Varsa yabancı dil başarı belgesini,

• Çalışma/Emeklilik Belgesini,

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, Doçent/Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının 4 (dört) adet CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No. 6 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2 - Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anatomi

Doktor Öğretim Üyesi

2

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

3

En az on yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak ve Laporoskopik cerrahi, meme cerrahisi veya obezite cerrahisi konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

2

En az beş yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak veya neonatoloji alanında yenidoğanlarda hipotermi tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji alanında çalışmış olmak ve kemik iliği transplantasyonu konusunda belge sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

En az beş yıldır doçentlik unvanını taşıyor olmak ve böbrek nakli, hemodiyaliz ve nefrotik sendrom konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

En az beş yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak ve Hepatoselüler kanserli hastalar konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

En az on yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bağırsak hastalıkları konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Metabolik Sendromlu Sıçan Kortikal Nöronlarında Endoplazmik Retikulum Stresiyle İlgili Faktörlerin Araştırılması ve Nörogenez ile ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji Embriyoloji

Doçent

1

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

2

En az beş yıl uzmanlık dalında çalışmış olmak ve Laboratuvarda standardizasyon veya ldl sialik asit konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Alanında Doktora yapmış olmak veya uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nöroloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde uzmanlığını tamamlamış olmak veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından mezun olmak ve Yüksek Lisans ya da Doktorasını alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Doktor Öğretim Üyesi

2

Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak ve Doktorasını Hemşirelik alanlarından birisinde yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

 

Profesör

1

Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Çocuk sağlığı ve beslenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

 

Doçent

1

Tıp Fakültesinden mezun olup Gastroenteroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesinden mezun olup Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

 

Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesinden mezun olup Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Çocuk Hastalıkları alanlarında uzmanlığını tamamlamış olmak veya Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak ve doktorasını Çocuk Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

 

Doktor Öğretim Üyesi

2

Ebelik Lisans programından mezun olmak ve Yüksek Lisans ya da Doktorasını alanında tamamlamış olmak veya Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak ve doktorasını Kadın Doğum Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

 

Doktor Öğretim Üyesi

3

Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

 

Profesör

1

Biyomekanik konusunda çalışmalar yapmış olmak ve yurt dışı deneyimi olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

 

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünden mezun olmak, doktora çalışmasını yurt dışında yapmış olmak ve dezavantajlı (engelli, down sendromlu vb.) çocukların bedensel gelişimleri hakkında çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olmak, doktora çalışmasını yurt dışında yapmış olmak ve güreş sporu üzerine çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

 

Doktor Öğretim Üyesi

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olmak ve

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

Eczacı, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji 

Profesör

1

Eczacı, Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak; pulmoner farmakoloji üzerinde çalışmalar yapmış olmak

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Botanik

Doktor öğretim üyesi

1

Eczacı, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak; halk ilaçları, antikanserojen aktivite ve HPTLC konularında deneyimli olmak

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Profesör

1

Eczacı, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak; üreme sistemi ve endokrin sistem toksisitesi üzerinde çalışmaları bulunmak

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji 

Doktor öğretim üyesi

1

Eczacı, Farmasötik Teknoloji alanında doktorasını yapmış olmak; kalite tasarımı alanında akademik çalışmaları bulunmak

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Profesör

1

Eczacı, Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak; kemometrik yöntemler ve nanopartiküller içeren ilaç analizlerinde deneyimli olmak

2819/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ