28 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30374

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Plugin Elektrikli Taşıtlar Sanayi ve Tic. A.Ş. (VN:7300350671) adına kayıtlı 20.02.2014/IM003676 tarih ve sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 13.08.2016 tarihli 15CK411300707 sayılı Para Cezası Kararına konu alacak için düzenlenen  09.02.2018 tarihli, 31932854 sayılı ödeme emri, şirket yetkilisi olan Ece ARAL’a (TC No: 22919185838) idaremizce tespit edilen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. Bu nedenle, iş bu tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2767/1-1


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

24.03.2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan münhal üçüncü sınıf noterliklerin ilanında 36. sırada bulunan Pınarhisar Noterliğinin ili sehven Kastamonu olarak yazılmış olup, Pınarhisar Noterliği ili Kırklareli olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

2825/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ HAKKINDA İLAN

MRM Turizm İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Murat Sınanmış hakkında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi gereğince verilen ve 25/11/2015 tarih ve 29543 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama işleminin iptali istemiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 7. İdare Mahkemesinde 2015/3248 esas sayılı dosya ile açılan davada 13/04/2017 tarihli 2017/1265 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Mezkur karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince 14.12.2017 tarihli ve E.2017/1029 K.2017/1053 sayılı kararı ile ''...istinaf başvurusunun kabulü ile Ankara 7. İdare Mahkemesinin 13/04/2017 tarihli 2017/1265 K. sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline..." karar verilmiştir.

Adı geçen MRM Turizm İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Murat Sınanmış'ın Orman ve Su İşleri Bakanlığının 19.03.2018 tarihli Olur'u ile, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26’ncı maddesi gereğince iptal edilen yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl 6 (altı) ay müddetle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır.

İlan olunur.

2814/1-1


 


 


 


 


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Kimlik Belgesi Fotokopisi, Özgeçmiş, Yayın Listesi, Puan Tablosu, Askerlik Durum Belgesi ve Kamu Kurumlarında Çalışmış ya da Halen Çalışmakta Olanların Hizmet Belgelerini içeren ayrı bir dosya, başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Piezoelektrik transduser tasarımı, kompozitlerin ultrasonik karakterizasyonu ve Fizik eğitiminde elektrik konularının 5E modeline göre öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentliğini Türk İslam Edebiyatı alanında almış ve ilgili alanda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Koruma odaklı planlama, sürdürülebilir ekolojik kent planlaması, metropoliten kentlerde planlama konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Doçentliğini kentsel tasarım alanında almış olmak ve kentsel mekan kalitesi üzerine çalışmaları olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletme

Profesör

1

1

Açık maden ocaklarının matematik modellemesi ve doğal taş ocaklarında süreksizliğe dayalı verim değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, İskenderiye Tıbbı ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Parkinson ve epilepsi konularında deneysel çalışmaları olmak. Nörotoksikoloji ve derin beyin stimülasyonu alanlarında yurtdışı deneyimi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Nöroşirurji yoğun bakım infeksiyonları konusunda yayınları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

3

1

Osmanlı döneminde aile ve kadın vakıfları üzerine çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Güven, yargıya güven, sosyal sermaye ve vatandaş memnuniyeti alanlarında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretimi alanında tamamlamış olmak. Yansıtıcı Öğretim konusunda çalışma yapmış olmak. Uluslararası proje deneyimi bulunmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Gastroözofagial reflü prevalansı ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Genetik alanında doktorası olmak. Gen haritalama alanında çalışması olmak. DNA dizi analizi konusunda deneyimi olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojileri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorası Çevre Mühendisliği alanından olmak, mikro-kirleticilerin su ve toprakta analizi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, en az 5 yıllık deneyime sahip olmak ve Anatomi (Tıp) doktorası yapmış olmak. Morfometrik analiz alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezuniyeti ve aynı alanda doktorası olmak ve çocuk ihmal ve istismarı ile duygu düzenleme konularında çalışması olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını sosyal politika alanında tamamlamış olmak. Sosyal inovasyon, refah devleti ve büyüme alanlarında çalışmaları bulunmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Reklamcılık

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak. Siyasal toplumsallaşma ve medya alanında çalışmaları bulunmak ve izleyici araştırmaları konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sütlü ve peynirli tatlılar üzerine çalışmaları olmak. Mutfak uygulama dersleri verme deneyimi bulunmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Halka arz, menkul kıymetler, bütçe dengesi ve bireysel tüketici kârlılığı alanlarında çalışmaları olmak.

2761/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Teknoloji Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 3 yıl, lisansüstü seviyede en az 2 yıl ders vermiş olmak, yüksek gerilim tekniği, enerji tesislerinde iş güvenliği, enerji ekonomisi ve politikaları derslerini vermiş/veriyor olmak, uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde; Solar simülatör ve akıllı dahili LED aydınlatma tasarımı konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Tasarım ve İmalat

Profesör

1

Makine Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 3 yıl, lisansüstü seviyede en az 2 yıl ders vermiş olmak, uluslararası birincil indekste taranan dergilerde; kompozit, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemelerin talaşlı imalatı ve optimizasyonu konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Sistemleri

Profesör

1

Mekatronik Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 3 yıl, lisansüstü seviyede en az 2 yıl ders vermiş olmak, uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde; eksenel akılı senkron elektrik makineleri ve açık oluklu eksenel akıllı elektrik makineleri konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknikleri

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 3 yıl ders vermiş olmak, uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde; tek kenarlı lineer elektrik makinaları ile ilgili yayınlanmış çalışmaları olmak, ışık boruları, power LED’li akıllı aydınlatma sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

Makine Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 2 yıl, lisansüstü seviyede en az 1 yıl ders vermiş olmak, İklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak, güneş enerji destekli kurutma sistemleri alanında çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik

Doçent

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 3 yıl, lisansüstü seviyede en az 1 yıl ders vermiş olmak, mikrofulidik cihazı ile partiküller, baloncuklar ve kapsüller üretiminde çalışma yapmış olmak, uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde; biyoseramik, nanofiber ve bakteriyel selüloz konularında yayınlanmış çalışmaları olmak, 3 boyutlu biyoyazıcılar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

Tekstil Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde ders veriyor olmak, tıbbi tekstillerde yara örtüsü konusunda çalışmalar yapmış olmak, birincil indekslerde taranan dergilerde; auxetic kompozitler ve tekstil termal konfor, termofizyolojik özellik konularında yayınlanmış çalışmaları olmak, temel iplik bilgisi ve fiziksel testler derslerinin uygulamalarına katılmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 1 dönem ders vermiş olmak, Rüzgâr türbinlerinde arıza tanısı konusunda çalışma yapmış olmak ve bu konuda uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışması olmak, yenilenebilir enerji eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mekatronik Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde en az 1 dönem ders vermiş olmak, uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde; karbon kompozit imalat teknolojisi, akıllı malzemeler, tasarım ve sonlu elemanlar analiz simülasyonları, imalat ve konstrüksiyon konularında yayınlanmış çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

1

Üniversitede en az 1 yıl ders vermiş olmak. Tekstil yönetimi ve pazarlama alanında çalışmaları olmak. Denim İhracatı ve/veya hazır giyim ihracatı üzerine araştırmaları ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak; intrauterin dermatolojik deneysel çalışma modellerinde deneyimli olmak, kozmetik lazerler ile ilgili deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak; alanında patenti olmak, kalça ve diz artroplasti konularında deneyimi ve çalışmaları olmak, yurt dışında araştırma deneyimi olmak ve uluslararası projede yer almak.

2773/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası, teknik ve mali eksiklikler) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara, ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

No

Ruhsat İli

Sicil No

Erişim

No

Ruhsat Sahibi

Kanun Maddesi

Uygulanan İdari Para

Cezası ve İşlemi

Tebliğ Edilemeyen

Yazı Tarih ve Sayısı

  1

Adana

20050410

3054607

Oğul Mad. Petrol Nakl. İns. San. ve Tic. Ltd. Şti.

24/12. Maddesi

54.812,00 TL

01/11/2017 -

440438

  2

Malatya

200710910

3154534

Standart Med. Teks. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13/1. Maddesi

Ruhsat iptali

 

  3

Van

200807170

3185959

Yapıtaş Mad. İnş. Nak. Pet. Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2016 29. Mad. Evrakları)

32.887,00 TL

29/08/2017 -

E.427556

  4

Tekirdağ

1455

1020196

Karabeyler İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

MY. 35/15. - MK. 29/1. (6 ay) - MK. 32. Mad.

MY. 35/15. - MK. 29/1. (6 ay) - MK. 32. Mad.

07/12/2017 -

E.445575

  5

Gümüşhane

20068718

3115814

Nafiz DOĞAN

13/1. - 32. Mad. -

Ruhsat iptali

07/11/2017 -

E.441173

  6

Mersin

14066

2051707

Günarslan Maden ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti

Kanunun 29/4. Maddesi (2016 29. Mad. Evrakları)

32.887,00 TL

29/09/2017 -

E.435220

  7

Manisa

3253

1104519

Karaelmas Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Kanunun 11/3. maddesi (tetkike katılım olmaması)

21.925,00TL

16/12/2017 -

E.447409

8

Uşak

20068395

3112222

Feyzullah Çiftçi

13/1. - 32. Mad

Ruhsat iptali

02/12/2017 -

E.444599

9

Edirne

67463

2540254

Karadeniz Beş Mad. Nak. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2016 29. Mad. Evrakları)

32.887,00 TL

27/09/2017 -

E.435916

10

Denizli

4939

1064848

Benal Madencilik San. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi

Ruhsat iptali

07/01/2018 -

E.401126

11

Edirne

51613

2119981

Yıldızer Madencilik Pet. Ür. Nak. Haf. İnş. San. ve Tic. Ltd.

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 29. Mad. Evrakları) - 24/12. Maddesi

86.4863,00 TL

14/09/2017 -

E.432389

12

Edirne

67463

2540254

Karadeniz Beş Mad. Nak. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

MK. 29/1. (6 ay)

MK. 29/1. (6 ay)

10/10/2017 -

E.436859

13

Edirne

67463

2540254

Karadeniz Beş Mad. Nak. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

MK. 29/1. (6 ay)

MK. 29/1. (6 ay)

10/08/2017 -

E.423502

14

Edirne

1722

1033175

Askur Mad. San. ve Tic. A.Ş.

MK. 7/13. 10/6 Mad.

54.812,00TL

13/09/2017 -

E.431432

15

Edirne

1686

1023422

Tütüncü Mad. Ltd. Şti.

MK. 29/1. (6 ay)

MK. 29/1. (6 ay)

22/08/2017 -

E.426389

16

Çorum

61618

2492183

Dem-Ak Mad Pet. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Maden Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereği

Ruhsat iptali

19/01/2018 -

E.403097

17

Konya

55999

2441991

Medüz Madencilik ve imalat Sanayi Ticaret A.Ş.

Kanunun 13/2. Mad. ve Mad. Yön. 35/15. Mad.

21.925,00 TL ve MZFK

26/11/2017 -

E.443523

18

Kahramanmaraş

200801158

3166411

Mes Tarım Enerji Dan. İnş. İns. Tur. Maden. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kanunun 24/12. Maddesi Mad. ve Yön. 35/15. Mad.

54.812,00 TL ve MZFK

04/10/2017 -

E.435989

19

Aydın

69272

1095906

Gümüşsu Mad. Müh. İnş. ve Müş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

MK. 29/1.

MK. 29/1.

30/01/2018 -

E.404717

20

İstanbul

73597

3102367

Öner Mad. Or. Ür. İnş. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.

Maden Kan. 13/1 fıkrası gereği

13/1 (2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

09/06/2017 -

E.416483

21

İstanbul

73598

3102368

Öner Mad. Or. Ür. İnş. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.

Maden Kan. 13/1 fıkrası gereği

13/1 (2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

10/08/2017 -

E.423615

22

İstanbul

73599

3102369

Öner Mad. Or. Ür. İnş. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.

Maden Kan. 13/1 fıkrası gereği

13/1 (2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

10/08/2017 -

E.423616

23

Erzurum

10414

1148086

Abdulkadir Oral

Maden Kanunu’nun 24 maddesinin 2. fıkrası gereği 2. bildirim

04/02/2018 - E.405558

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait işletme ruhsat harçları ile 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait işletme ruhsat bedelleri

24

Van

200807170

3185959

Yapıtaş Mad. İnş. Nak. Pet. Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Maden Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereği

Ruhsat iptali

06.02.2018 -

E.405818

25

Tekirdağ

75253

3177060

Şelale Pet. Mad. İnş. Nak. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

7. Madde

13.976,00

22/02/2018 -

E.408648

26

Tekirdağ

75253

3177060

Şelale Pet. Mad. İnş. Nak. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

24/12. Madde

62.743,00

22/02/2018 -

E.408648

27

Tekirdağ

75253

3177060

Şelale Pet. Mad. İnş. Nak. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Maden Kanunu kapsamında mahallinde tetkik ile ilgili tespitler 

---

22/02/2018 -

E.408648

28

Tekirdağ

75253

3177060

Şelale Pet. Mad. İnş. Nak. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

29/1 kapsamında faaliyet durdurma

---

22/02/2018 -

E.408801

29

Edirne

67463

2540254 

Karadeniz Beş Mad. Nak. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

MY 35/15 MK 32. Madde, MK 10/6

25.098,0 TL

14/02/2018 -

E.407332

30

Edirne

69413

2552441

Cahit SAĞLAM

Maden Kanunu 10/7 - 12/4 - 24/12

54.812,00 TL

2.958,00 TL

54.812,00 TL

03/12/2017 -

E.4446454

31

Edirne

67463

2540254

Karadeniz Beş Mad. Nak. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

MY 35/15, MK10/6

25.098,00 TL

14/02/2018 -

E.407332

32

Edirne

200611689

3123749

Meriç Köm. ve Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

Maden Kanunu 16. Madde İzni Talebi

-----

09/09/2017 -

E.429938

33

Edirne

1686

1023422

Tütüncü Mad. Ltd. Şti.

Maden Uygulama Yönetmeliği 92. Madde

-----

29/08/2017 -

E.427549

2764/1-1