27 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30373

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI 48.000 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC MAKAS İÇİN 200 TAKIM İRTİBAT ÇUBUĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


260 ADET ENDÜSTRİYEL TİP 4G TABLET BİLGİSAYAR VE 180 ADET MOBİL TERMAL YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yozgat Defterdarlığı Sorgun İlçesi Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gebze Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bayramiç Belediye Başkanlığından:


VİNÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

ORTOPEDİ VÜCUT İÇİ TIBBİ MALZEME VE BEYİN CERRAHİ MALZEMESİ ALIMI İHALESİNE AİT İLAN METNİNDE DÜZELTME YAPILMIŞTIR.

22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan zarf teslim tarihi 16.04.2018 saat 10.00, ihale tarihi 19.04.2018 saat 14.00 olarak duyurulan “Ortopedi Vücut İçi Tıbbi Malzeme ve Beyin Cerrahi Malzemeleri Alımı” ihalesine ait ilan metninin 1. maddesinde aşağıda belirtilen düzeltme yapılmıştır.

“Türk Kızılayı Kartal Hastanesi, Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Kızılay Kayseri Hastanesi ve Ticaret Borsası Kızılay Konya Hastanesinin ihtiyacı olan ortopedi vücut içi tıbbi malzeme ve beyin cerrahi malzemeleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.”

İlgililere duyurulur.

2783/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI 48.000 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2018/136917

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  48.000 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 07.04.2018 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2775/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC MAKAS İÇİN 200 TAKIM İRTİBAT ÇUBUĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2018/136933

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  UIC MAKAS İÇİN 200 TAKIM İRTİBAT ÇUBUĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 17.04.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2775/2/1-1


260 ADET ENDÜSTRİYEL TİP 4G TABLET BİLGİSAYAR VE 180 ADET MOBİL TERMAL YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Asat Genel Müdürlüğü Abone İşlemleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 260 adet Endüstriyel Tip 4G Tablet Bilgisayar ve 180 adet Mobil Termal Yazıcı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.04.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2776/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yozgat Defterdarlığı Sorgun İlçesi Malmüdürlüğünden:

                                                                                                                 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra

No

Mah./Köyü

Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m²)

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

G. Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Eski Adı: Çatmasöğüt Köyü

Yeni Adı: Mükremin Mahallesi

Köy

Yanı

115

5

Ham

Toprak

188.420,04 m2

Tam

Termal Turizm ve Sosyal Tesisleri ile

Ticari ve Rekreasyon Tesisleri Alanı

11.494.000,00

3.448.200,00

24.04.2018

14.00

 

Yukarıda özellikleri belirtilen Taşınmaz Mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

1 - İhale 24/04/2018 Salı günü saat 14.00’da Sorgun Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) Nakit olarak verilecek Geçici Teminatlar Malmüdürlüğümüzün Ziraat Bankası Sorgun Şubesindeki TR 710001 0003 2200 0010 0059 04 İBAN numaralı Türk Lirası hesabına yatırılabilir.

c - Gerçek kişilerin; İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik numaralarını gösteren Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin, Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin,

ç - Tüzel kişilerin 2018 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesinin; İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

d - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sorgun Malmüdürlüğünde görülebilir.

e - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 5.000,00.-(Beşbin) TL'yi, dışındakiler için 1.000,00.-(Bin) TL'yi aşması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde 3'er aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilecektir.

4 - Satışı yapılan taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de müstesnadır.

5 - Teklifler Posta ile de verilebilir. Ancak Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; bu ihalelere ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve www. yozgatdefterdarligi.gov.tr web sitelerinden öğrenilebilir. (Tel: 0 354 415 41 41)

7 - Son müracaat tarihi 24/04/2018 Salı günü saat 14.00’a kadar olup, müracaatlar Yozgat Sorgun ilçesi Malmüdürlüğüne yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

2585/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gebze Belediye Başkanlığından:

İlçemiz Balçık Mahallesinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, alanları, imar durumları,  muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri yazılı, 3 adet imar parselleri satışa çıkarılmıştır.

İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 1 Gebze adresinde Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. katta bulunan Belediye Encümeni Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüne göre ayrı ayrı yapılacaktır.

 

                                                                                                                   MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ

Sıra No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Günü

Saat

1

Balçık

G22B14C-1A

207

1

  3.894,61

Depolama Alanı, İşgalli

  3.894.610,00 TL

116.838,30 TL

18.04.2018

15.30

2

Balçık

G22B14C-1A

207

2

  7.742,39

Depolama Alanı, İşgalli

  7.742.390,00 TL

232.271,70 TL

18.04.2018

15.45

3

Balçık

G22B14C-1A

208

1

13.738,03

Depolama Alanı, Boş

13.738.030,00 TL

412.140,90 TL

18.04.2018

16.00

 

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

1 - İsteklilerde aranacak belgeler

a) GERÇEK KİŞİLERDEN

1. Teklif Mektubu (İmzalı)

2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3. İhale dosya bedeli makbuzu

4. İkametgâh Belgesi

5. Nüfus cüzdan sureti

6. Noter tasdikli imza beyannamesi

7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi

8. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

b) TÜZEL KİŞİLERDEN

1. Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli)

2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3. İhale dosya bedeli makbuzu

4. Tebligat için adres beyanı

5. İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

6. Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri

7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi

8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

10. Ticaret Sicil Gazetesi

2 - İhaleye ait dosya 500,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

4 - İstekliler, şartname ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat 16.00’a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır).

5 - İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden ihale karar pulu alınacaktır.

6 - İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İlan olunur.

2762/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bayramiç Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

MAHALLESİ

CADDESİ

MEVKİİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

KAT NO

BAĞ. B.

NO

ARSA

PAYI

ALANI

TOPLAM

M2

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI

İHALE TARİHİ

VE SAATİ

1

CAMİCEDİT

ATATÜRK

TABAKLAR DERESİNE

BAKAN TARAF

155/20

İŞ YERİ

BODRUM

KAT

2

45/3215

45

405.000,00TL

12.150,00TL

05.04.2018-11.00

AÇIK TEKLİF

2

CAMİCEDİT

ATATÜRK

ATATÜRK CADDESİ İLE

ESKİ BELEDİYEYE

BAKAN TARAF

155/20

DEPOLU

İŞ YERİ

ZEMİN KAT+

BODRUM

16

298/3215

298

2.533.000,00TL

76.000,00TL

05.04.2018-11.05

KAPALI TEKLİF

3

CAMİCEDİT

ATATÜRK

ATATÜRK CADDESİNE

BAKAN TARAF

155/20

İŞ YERİ

ZEMİN KAT

19

50/3215

50

600.000,00TL

18.000,00TL

05.04.2018-11.10

AÇIK TEKLİF

4

CAMİCEDİT

ATATÜRK

ATATÜRK CADDESİNE

BAKAN TARAF

155/20

İŞ YERİ

ZEMİN KAT

20

50/3215

50

650.000,00TL

19.500,00TL

05.04.2018-11.15

AÇIK TEKLİF

5

CAMİCEDİT

ATATÜRK

ATATÜRK CADDESİ İLE

BELEDİYE İŞ HANINA

BAKAN TARAF

155/20

DEPOLU

İŞ YERİ

ZEMİN KAT+

BODRUM

22

196/3215

196

1.372.000,00TL

41.160,00TL

05.04.2018-11.20

AÇIK TEKLİF

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve 45. maddeleri gereğince gereğince Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler;

- Özel Kişiler;

a) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,

b) İkametgâh Belgesi,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

e) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)

-Tüzel Kişiler;

a) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,

b) 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi;

c) Tüzel kişiliğini temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi;

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içerisinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı veya fotokopisi;

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ve teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Gelir Şefliğine vermeleri zorunludur.

4 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitine serbesttir.

5 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4 maddesi gereğince KDV alınmayacaktır.

6 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Belediyemiz Gelir Şefliğinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı ücretsizdir.

İrtibat Tel: 0286 773 10 16     Dahili: 127 – 128

2771/1-1


VİNÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        : 2018/137899

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 : 02163488020 - 20 Hat Dahili: 4707 - 4985/02163451705 (fax)

c) Elektronik Posta Adresi                     : alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     : 1 Adet MHC Vinç Kiralama Hizmeti Yapılacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/4/2018 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2766/1-1