26 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30372

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

"

"

Doktor Öğretim Üyesi

1

"

İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

1

Duyurulur.

2649/1-1


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Pediatrik Nefroloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Nefroloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Genel Dahiliye doçenti olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

- Psoriazis tedavisi ve dermoskopi konusunda deneyimli olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı almış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Doçent

1

- Kardiyoloji uzmanı olmak.

Doçent

2

- Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

2739/1-1


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEVFİK SIRRI GÜR STADYUMU İLE ÇAMLIBEL LİMANI ARASI KIYI VE REKREASYON DÜZENLEMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI, TÜRÜ, ŞEKLİ VE KONUSU

Mersin Büyükşehir Belediyesince; ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” açılmıştır.

Kent merkezinde yer alan yarışma alanı onaylı imar planı kararlarına konu olmuş, ancak ortaya çıkan uygulamalar beklenen sonuçlardan uzak kalmıştır. Bir başka ifade ile; merkez (yakın çevre) ve kent bütünü ile ilişkileri kurgulanamamış, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde planlama, tasarım ve işlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüştür. Buradan hareketle günümüzde farklı işlevlere sahip olan yarışma alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE ALANA İLİŞKİN BİLGİLER

77.7 Hektar büyüklüğe sahip yarışma alanı farklı işlevlere konu olan alt alanları içermektedir. Kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı yarışma alanını ikiye bölmekte olup, kuzeyinde; yeni stadyumun açılmış olması nedeni ile günümüzde kullanılmayan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Müftü (Efrenk) Deresi’nin sonlanmaya başladığı bölümü, askeri alanlar (askerlik şubesi ve lojmanları), doğal ve tarihi sit alanı, Çamlıbel semtinin Atatürk Caddesi güneyinde kalan parçası ile Cumhuriyet Meydanı bulunmaktadır. Yarışma alanının güneyinde ya da kıyı bandında ise; yine askeri alanlar, deniz feneri, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) arıtma tesisi, balıkçı barınağı, başka bir yerde hizmet vermesi düşünülen lunapark, lunapark alanı ile bütünleşmesi öngörülen Rekreasyon Alanı, Kruvaziyer Liman Bölgesi ve kentin hemen hemen tüm kıyısı boyunca uzanan Sahil Parkı’nın bir bölümü ile Müftü Deresi’nin denizle buluştuğu alan yer almaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

h) Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir.

i) Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.

j) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ziraat Bankası Girişimci Şube hesabına “IBAN: “TR 6200 0100 2180 3511 3730 5106” yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim günü saat 17.00’den önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın İlan Tarihi                                  :  26 MART 2018

• Son Soru Sorma Tarihi                                 :  16 NİSAN 2018

• Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi                  :  19 NİSAN 2018

• Son Yer Görme Tarihi                                  :  21 MAYIS 2018

• Projelerin Son Teslim Tarihi                         :    8 HAZİRAN 2018

• Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün             :  12 HAZİRAN 2018

• Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi             :  26 HAZİRAN 2018

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

JÜRİ DANIŞMAN ÜYELERİ

1 - Burhanettin KOCAMAZ                           :  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

2 - İbrahim GENÇ                                           :  Yenişehir Belediye Başkanı

3 - Neşet TARHAN                                        :  Mezitli Belediye Başkanı

4 - Prof. Dr. Yalçın Yüksel                             :  İnşaat Mühendisi/Yıldız Teknik Üniversitesi

5 - Ahmet Turgut                                             :  Yüksek Şehir Plancısı

 

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

1 - Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ                      :  Mimar/Şehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi - Jüri Başkanı

2 - Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER                    :  Mimar / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3 - Hakan DEMİREL                                      :  Yüksek Mimar

4 - Dr. Levent ÜNVERDİ                               :  Şehir Plancısı / Dokuz Eylül Üniversitesi

5 - Yrd. Doç. Dr. Yasemin

      SARIKAYA LEVENT                             :  Şehir Plancısı/Mersin Üniversitesi

6 - Ömer SAKAR                                           :  Mimarlar Odası Mersin Şubesi Başkanı

7 - Şeniz ATEŞ                                               :  Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1 - Doç. Dr. Esra ŞAHİN BURAT                 :  Mimar / Mersin Üniversitesi

2 - Yrd. Doç. Elif ÖRNEK ÖZDEN               :  Şehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi

3 - Yrd. Doç. Dr. İpek DURUKAN               :  Mimar / Mersin Üniversitesi

4 - Yrd. Doç. Dr. Onur GÜNGÖR                 :  Peyzaj Mimarı / Toros Üniversitesi

 

RAPORTÖRLER

1 - Aras Özlem DOĞAN TOPALOĞLU       :  Mimar / Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürü

2 - Havva ÇAKMAK                                      :  Mimar / Kentsel Tasarım Şube Müdürü

 

RAPORTÖR YARDIMCILARI

1 - Mevlüt EKER                                             :  Şehir Plancısı / Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

2 - İbrahim Can ATA                                      :  Şehir Plancısı / Planlama Şube Müdürlüğü

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 (beş) eşdeğer ödül belirleyecek olup, her bir ödül için 50.000 TL. (elli bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. (yirmi bin Türk Lirası) ayrılmıştır.

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Şartname ve ekleri (aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler) web (www.mersinkiyiyarismasi.com) adresinden indirilebilecektir.

Ek-1:

a) Kimlik Formu

b) Katılım Belgesi

Ek-2:

a) Mevcut Arazi Kullanım Şeması

b) Halihazır Harita

c) Kent Merkezi Ulaşım ve Kavşak Çözümleme

d) Jeolojik Etüt Verileri

e) Mülkiyet/ Sahiplilik

f) Sit Alanı Sınırı ve Tescilli Yapılar

Ek-3:

a) Görseller

YER GÖRME

Yer görme zorunludur. Yarışmacıların 21 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğünden yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar bu zorunluluğu yerine getirdiklerine dair belgeyi üzerine rumuzu ve “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması, Yer Görme Belgesi Zarfı’’ ibaresi yazılı bir zarfın içerisine koyarak proje ve kimlik zarfı ile birlikte yarışma raportörlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje teslim eden (yarışma dışı bırakılmayan ve yer görme zarfında sorun olmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 350 TL’yi aşmamak üzere ulaşımla ilgili biletin ibraz edilmesi koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe bir adet ödenecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı                                         :  Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Adresi                                     :  Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat: 7 Akdeniz/MERSİN

Tel                                          :  0324 533 16 01

Faks                                        :  0324 233 11 57

Web                                        :  www.mersinkiyiyarismasi.com

Elektronik posta adresi           :  yarisma@mersin.bel.tr

2306/1-1