24 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30370

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AES MARKA PRES FİLTRELER İÇİN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


GAZ YIKAYICI (LAVÖR) MONTAJ, KAYNAK VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-13 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


YERLEŞKE GEÇİŞ KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2018/137478

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Mithat paşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası             :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  33.000 Adet Pancar Bıçağı,

                                                                650 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi.

b) Teslim yeri                                   :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                                 :  Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin %50’si 31.08.2018 tarihine kadar, bakiye %50’si ise en geç 30.09.2018 tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  10.04.2018 günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV. dahil TL. 200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 10.04.2018 günü, saat 14.00’e kadar Mithat paşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2680/1-1


AES MARKA PRES FİLTRELER İÇİN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                                :  2018/138198

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel  : (0 312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                                        Faks: (0 312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı                      :  AES Marka Pres Filtreler için Membran, Mal Alımı,

                                                                        30 Takım (1 Takım=2 Adet)

b) Teslim yeri                                               :  Yurtiçi teslim tekliflerde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı, yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale) tarihi ve saati      :  16 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı bütün isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde görülebilir ve TL. 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16.04.2018 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithat paşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2681/1-1


GAZ YIKAYICI (LAVÖR) MONTAJ, KAYNAK VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2018/143457

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası            : 0 312 293 44 00     Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2 adet (1 adet St 37-2, 1 adet SAE304) Kireç Ocağı Gaz Yıkayıcı (Lavör) imali, teknik dokümanlara (teknik resim, operasyon planı, operasyon talimatı, kroki, kaynak kalite planı vb.) uygun olarak montaj, kaynak ve talaşlı imalat işlerinin yapılması

b) Yapılacağı Yer                             :  Ankara Makina Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  05.04.2018 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2743/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-13 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                            :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                         :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-13

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı              :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                                :  İstanbul İlinde 4 Adet Eğtim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                                   :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                          :  19 Mart 2018

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

8.170.000,00 TL

8.170.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

  8.170.000,00 TL

  8.170.000,00 TL

2. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

  9.185.000,00 TL

  9.185.000,00 TL

3. Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

  9.485.000,00 TL

  9.485.000,00 TL

4. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. & Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

10.763.000,00 TL

10.763.000,00 TL

5. Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

-

-

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

-

İhale dokümanı, Teklif Sahibine Talimatlar 12.1 (a) maddesi gereği teklif geçersiz sayılmıştır.

2683/1-1


YERLEŞKE GEÇİŞ KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı yerleşke geçiş kontrol ve güvenlik sistemi teknik şartnamesine, yerleşke geçiş kontrol ve güvenlik sistemi içinde yer alan geçiş güvenlik sistemi sunucusu yazılımının (3 host lisanslı VMWARE vSphere 6 EssentialsPlusKit) marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.04.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve yerleşke geçiş kontrol ve güvenlik sistemi içinde yer alan geçiş güvenlik sistemi sunucusu yazılımının (3 host lisanslı VMWARE vSphere 6 EssentialsPlusKit) marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2744/1-1


2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Şahinbey Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı  2 Kalem Bay-Bayan Kol Saati, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca belirlenen marka (Revello-Beverly Hills Polo Club-Paco Marine) ve teknik özelliklerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/04/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2750/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 05/04/2018 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Oranı

Emsali

Cinsi

Kullanım

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Yakacık

44128

4

1200 m²

1200 m²

TAKS:0,35 KAKS:1,05

Hmax: Ayrık Nizam

Boş

Arsa

Konut

Alanı

420.000,00-TL

12.600,00-TL

05.04.2018

14.00

2

Yakacık

44129

2

1124 m²

1124m²

TAKS:0,35 KAKS:1,05

Hmax: Ayrık Nizam

Boş

Arsa

Konut

Alanı

393.400,00-TL

11.802,00-TL

05.04.2018

14.05

2634/1-1