23 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30369

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kütür Vakfı (KARDEMİR VAKFI)

VAKFEDENLER: Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

VAKFIN İKAMETGAHI: KARABÜK

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.03.2018 tarihinde kesinleşen, 02.03.2018 tarihli; E: 2018/75, K: 2018/61sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak ülkemizin endüstriyel kalkınmasında öncü ve okul olan Kardemir’in köklü sanayi kültüründen ve ülkemizin sahip olduğu mevcut potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanarak, Kardemir’in ileri teknolojisi ile küresel güçte bir kuruluş ve yüksek katma değerli ürünlerin üretim üssü olmasını sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve faaliyetlere katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00- TL (Yüz Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Ömer Faruk Öz, Burak Yolbulan, Bülent Gedikli, Hüseyin Çağrı Güleç, Kamil Güleç, Mehmet Erdoğan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, Şamil Ayrım, Talat Yılmaz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın kurucusu olan Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2678/1-1

—————

VAKFIN ADI: Eren Eğitim Kültür ve Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Halit Eren

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.02.2018 tarih ve E: 2017/567, K: 2018/36 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen her türlü felakette ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, barınma, eğitim, yakacak, evlenme, yuva kurma, iş kurma ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. ... ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00- (AltmışbinTürk Lirası) dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin vereceği kararla benzer amaçlı vakıflara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2679/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş. ile ilgili olarak; 14.03.2018 tarih ve 30360 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılan “…Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2815 ada, 1-2 parsel üzerindeki …” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 281 ada, 1-2 parsel üzerindeki…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.03.2018 tarihli ve 47332 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2719/1/1-1

—————

Görsel Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak; 14.03.2018 tarih ve 30360 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılan “…Sadettin IŞIL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219)” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Saadettin IŞIL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219),…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.03.2018 tarihli ve 47328 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2719/2/1-1

—————

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 285 ada, 19 parsel üzerindeki 585898 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Halit EYİSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/1230 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.01.2018 tarihli ve E. 2017/1230-K. 2018/259 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halit EYİSOY hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 19.03.2018 tarihli ve 46465 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2720/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 16 parsel üzerindeki 934854 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.02.2018 tarihli ve E.2017/3006 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 15.03.2018 tarihli ve 44675 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2721/1-1

—————

1091655, 827964 ve 1177396 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olması sehven engellenen Ali ALKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 905, Oda Sicil No: 16491) hakkında 01.02.2018 tarihli 30319 sayılı ve 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazete ilanları ile tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi, söz konusu yapılarda asıl denetim sorumluluğu bulunan Ali ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104182) Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, bu işleme istinaden söz konusu denetim elemanının 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.03.2018 tarihli ve 51734 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2723/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_17.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\S021001866_1803161430000_Sayfa_1.jpg

2457/1/1-1

—————

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\S021001866_1803161430000_Sayfa_2.jpg

2457/2/1-1

—————

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\S021001866_1803161430000_Sayfa_3.jpg

2457/3/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Saygı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca "6 ay" süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 03/06/2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu yasaklama kararına ilişkin, 03/06/2017 tarihinde başlayan 6 aylık yasaklama süresi 03/12/2017 tarihinde dolduğu şeklinde düzeltilmiştir.

2712/1/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

Hürriyet BORLU hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca "6 ay" süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 03/06/2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu yasaklama kararına ilişkin, 03/06/2017 tarihinde başlayan 6 aylık yasaklama süresi 03/12/2017 tarihinde dolduğu şeklinde düzeltilmiştir.

2712/2/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 28.12.2017 gün ve 1346 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.03.2018 gün ve 530/1190 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK42 nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mevki                      Ada/Parsel

Yuva                          43130/2

Yuva                          43130/3

2633/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Dâhili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

2

Doçentliğini İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

2685/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi        : 23.03.2018

Son Başvuru tarihi              : 06.04.2018

NOT: 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

2 - İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

3 - Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

MADEN

MÜHENDİSLİĞİ

CEVHER HAZIRLAMA

PROF.

1

1

İlgili alanda Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak

MADEN MEKANİZASYONU

VE TEKNOLOJİSİ

PROF.

1

1

İlgili alanda Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

PROF.

1

1

Siyasal Bilimler alanında Doçentliğini almış olup Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak

2610/1-1


Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ