22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Osmaniye Valiliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Diyarbakır Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Standard Chartered Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osmaniye Valiliğinden:

KOBİ UZMANI SINAV İLANI

Osmaniye’de girişimciliğin güçlendirilmesini ve girişimcilere elverişli iş ortamları oluşturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye İş Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bir İş Geliştirme Merkezi kurulmaktadır.

Bu merkezin amacı, politikaları ve ilgili mevzuatı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin yerine getirilmesine, işliklerdeki girişimcilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya ve kapasitesini geliştirmeye yönelik İş Geliştirme Merkezi Müdürü’nün gözetim ve denetiminde tam zamanlı ve sürekli çalışabilecek bir Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Uzmanı (Pazarlama & Proje Yönetimi) aranmaktadır.

İlgilenen adayların 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar müracaatlarını İş Başvuru Formlarını doldurarak T.C. Osmaniye Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No. 60, 80010, Osmaniye adresinde görevli Sn. İdil Tuğba Ekiz’e teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Osmaniye İş Geliştirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve İş Başvuru Formu www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir.

KOBİ Uzmanı (Pazarlama ve Proje Yönetimi) pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iş tanımı aşağıdadır:

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık, işletme, satış ve pazarlama, iletişim veya benzeri alanlarından mezun en az 3 (üç) yıllık pazarlama, veri analizleri ve araçları ve/veya proje döngüsü yönetimi alanlarında kanıtlanabilir bir deneyim ve iş tecrübesi sahibi olan.

• Pazarlama ilkeleri ve yeterlilikleri bilgisine sahip.

• Proje döngüsü bilgisine sahip.

• Düzenli ve ayrıntı odaklı.

• Mükemmel kişilerarası ilişkiler ile organizasyon becerilerine sahip.

• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan.

• MS Office, pazarlama yazılımı (Adobe Creative Suite & CRM) ve uygulamalar (Web analitiği, Google Adwords vb.) de dahil olmak üzere güçlü bilgisayar bilgisine sahip.

• İyi derecede İngilizce dili becerileri olan (en az: YDS 55; YDS ''D'' 60 ve üstü tercih sebebidir.)

• HTML, CSS ve web geliştirme programlarını iyi derecede bilen ve kullanmış.

DİĞER NİTELİKLER

• B Sınıfı ehliyet sahibi olması,

• Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve

• 1.08.1972 tarihinden sonra doğmuş olması gerekmektedir.

2658/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sosyal Bilimler Liseliler Vakfı. (Sobil Vakfı)

VAKFEDENLER: Hüseyin Sarı, Besim Serdar Çorapçıoğlu, Ayten Çorapçıoğlu, Murat Akdaş, Aydın Demirtaş.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.03.2018 tarihinde kesinleşen 18.01.2018 tarihli ve E: 2017/549, K: 2018/6 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk kültür ve tarihinden yola çıkarak özgün, yerel ve küresel sosyal bilimler çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, yurt içinde ve dışında sosyal bilimlerin gelişmesini sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Sarı, Besim Serdar Çorapçıoğlu, Ayten Çorapçıoğlu, Murat Akdaş, Aydın Demirtaş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2597/1-1

—————

VAKFIN ADI: Mübin Vakfı.

VAKFEDENLER: Ömer Salih, Talal Alajlanı, Mohammad Alwan Alalvvanı, Samı Al Zeın.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/01/2018 tarihinde tavzih edilen 15/11/2017 tarihli ve E: 2017/297, K: 2017/431 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, ekonomik ve kültürel dayanışma, sağlık ile kalkınma alanlarında faaliyet göstermek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası).

YÖNETİM KURULU: Ömer Salih, Talal Alajlanı, Louı Alazet.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Gayece aynı, yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2598/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2003/14138 esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2607/1-1

—————

Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1972/69 esas, 1972/47 karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2611/1-1

—————

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2015/506 esas, 2015/2133 karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2612/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Tekirdağ ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/3751 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Yulaflı-6 lokasyon sahası için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Yulaflı mahallesindeki 175 ada 43 no’lu parselin 2120,99 m²’lik (irtifak hakkı)  kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10‘uncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 09.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2635/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek sevk edilen aşağıda bilgileri bulunan Transit Beyannamesi kapsamı eşyaların Varış Gümrük Müdürlüğüne usulüne uygun olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan vergilerin alınmasını teminen düzenlenen Ek tahakkuk ve ceza kararları ilgili firmalara tebliğ edilemediğinden söz konusu amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanunun 86/1, 235/5 ve 241/1 Maddeleri, Gümrük Yönetmeliğinin 242 nci ve 243 üncü Maddeleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 192 nci Maddesi ve Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) Tahakkukun tebliği başlıklı 5. Maddesi hükümleri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Tekstil ve Tekstil Aks. İth. İhr. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N: 8360454793) firması adına ilanen tebliğ olunur.

 

16041600TR000917

17041600ET0000045

341.561,00-TL

17041600CK001684

2.452,35-TL

17041600CK001685

979,00-TL

2613/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek sevk edilen aşağıda bilgileri bulunan Transit Beyannamesi kapsamı eşyaların Varış Gümrük Müdürlüğüne usulüne uygun olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan vergilerin alınmasını teminen düzenlenen Ek tahakkuk kararı ilgili firmaya tebliğ edilemediğinden söz konusu amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanunun 86 ıncı Maddesinin 1 inci fıkrası, Gümrük Yönetmeliğinin 242 nci ve 243 üncü Maddeleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 192 nci Maddesi ve Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) Tahakkukun tebliği başlıklı 5. Maddesi hükümleri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Ayşe ÖNEL (V.N: 15992091332) firması adına ilanen tebliğ olunur.

 

16041600TR003830

17041600ET000067

307,80-TL

2614/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek sevk edilen aşağıda bilgileri bulunan Transit Beyannameleri kapsamı eşyaların Varış Gümrük Müdürlüğüne usulüne uygun olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan vergilerin alınmasını teminen düzenlenen Ek tahakkuk kararları ilgili firmalara tebliğ edilemediğinden söz konusu amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanunun 86 ıncı Maddesinin 1 inci fıkrası, Gümrük Yönetmeliğinin 242 nci ve 243 üncü Maddeleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 192 nci Maddesi ve Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) Tahakkukun tebliği başlıklı 5. Maddesi hükümleri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Güntaş Nakliyat İnşaat Tur. Oto. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N:4380382268) firması adına ilanen tebliğ olunur.

 

15041600TR003498

17041600ET000070/04.11.2017

1.176.558,50- TL

15041600TR003497

17041600ET000071/04.11.2017

1.144.262,79- TL

15041600TR000212

17041600ET000072/04.11.2017

731.884,50- TL

15041600TR000219

17041600ET000073/04.11.2017

40.598,50- TL

15041600TR008602

17041600ET000078/04.11.2017

33.614,50- TL

15041600TR003196

17041600ET000077/04.11.2017

82.053,31- TL

15041600TR003329

17041600ET000076/04.11.2017

137.545,50- TL

15041600TR001609

17041600ET000075/04.11.2017

261.673,50- TL

15041600TR001605

17041600ET000074/04.11.2017

134.374,34- TL

15041600TR003289

15041600TR003290

15041600TR003330

17041600ET000069/04.11.2017

754.849,27- TL

15041600TR003385

17041600ET000079/04.11.2017

267.336,50- TL

2615/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_43.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_44.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_45.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_46.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_47.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_48.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_49.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_50.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_51.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_52.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_53.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_54.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_55.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_56.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_57.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_58.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_59.jpg


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmecinin Unvanı

İşletmecinin Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Para Cezasının Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı

AVRASYA TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

6270056232

Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Beyaz Plaza No: 10 Kat: 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL

BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri

İPC

16.835,74 TL

KÜRECELL İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

6060321990

Atatürk Cad. No: 228 K: 2 D: 4 Selvili Apt. Alsancak Konak/İZMİR

BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri

İPC

16.123,25 TL

TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.

8360440134

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler Sitesi No: 20 Kat: 3 Ofis No: 316 Bahçelievler / İSTANBUL

BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri

İPC

  7.597,81 TL

TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.

8360440134

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler Sitesi No: 20 Kat: 3 Ofis No: 316 Bahçelievler/ İSTANBUL

BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri

İPC

  7.597,81 TL

 

15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda adı geçen işletmeciler için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla; idari para cezasının ilanen tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 nolu OnLine tahsilat hesabına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para cezasının iş bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna başvurulmadan önce altmış (60) gün içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre altmış (60) gün içerisinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2632/1-1


Diyarbakır Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Aşağıda adı ve soyadı kayıtlı şahıslar tarafından yurda geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen araçların kanuni yurtta kalma süreleri geçmesine rağmen yurtdışı edilmemesi, aracı ülke içerisinde bıraktıktan sonra yurt dışına araçsız olarak çıkış yapılması ve/veya haklarında açılan mahkemelerde araçların iadesine karar verilmesi ile söz konusu araçların ülkemizde kullanma hakkı bulunmayan kişiler tarafından kullanılırken yakalanması nedenleriyle aşağıda tabloda bilgileri bulunan araçlar ile ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağıda bilgileri bulunan kişiler adına isimleri karşısında miktarı belirtilen tutarda ceza kararı düzenlenmiş ancak; mahkemelerce araçların sahiplerine iade işleminin ve/veya düzenlenen ceza kararlarının şahısların yabancı uyruklu olması, halen yurt dışında bulundukları, şahısların yurtdışı ikametgah adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle tebligatı yapılamamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle aşağıda belirtilen yabancı plakalı araçlarla ilgili Müdürlüğümüzce düzenlenen ceza kararlarına konu miktarları belirtilen para cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi ile taşıtların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177/2-b. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi kapsamında 30 (otuz) gün içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, bu tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sayı

Araç Sahibi

Pasaport

No

Uyruğu

Araç

Plakası

Mahkemesi/Savcılığı

Karar

Esas No

Soruşturma

No

Taşıt

Ülkesi

Ceza

Karar

Tarihi

Ceza Karar

Sayısı

Ceza

Tutarı

(TL.)

  1

YOUSIF FATA KAREEM

6695645

İngiltere

W627EON

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/439

İngiltere

26.03.2015

15CK210100104

781,75 TL

  2

MOYSAKIS MARINOS

AH0090849

Yunanistan

ZZE3838

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/367

Yunanistan

15.03.2016

16CK21010046

1166,67 TL

  3

OGNYAN OGNYANOV

383045312

Bulgaristan

X0376KA

Çınar Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/217

İngiltere

13.06.2016

16CK21010086

712,00 TL

  4

ABDOALLAH VAKILNEJAD

6807630

İran

BF914ZE

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/437

İtalya

26.03.2015

15CK210100100

680,00 TL

  5

BONYO MITEV

380705985

Bulgaristan

CO5674AT

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/217

Bulgaristan

21.01.2016

16CK2101005

833,78 TL

  6

MUSTAFA KARİM

P1239048

Avusturya

EQI3214

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/649

Almanya

23.10.2015

15CK210100257

852,73 TL

  7

TEMUR TCHELIDZE

13IC67542

Gürcistan

MF023AB

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/609

Gürcistan

10.06.2015

15CK210100201

1257,56 TL

  8

NAZIM KOMAKHIDZE

13IG62135

Gürcistan

QB184BQ

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/352

Gürcistan

09.05.2016

16CK21010074

1234,37 TL

  9

ROMAN CHKHOBADZE

09AL76707

Gürcistan

GBB230

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı

Görevsizlik

2015/1211

Gürcistan

11.05.2015

15CK210100154

680,00 TL

10

SULIKO SHARASHIDZE

13IL67949

Gürcistan

WV073VW

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı

Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

2016/1167

Gürcistan

16.05.2016

16CK21010080

986,38 TL

11

DANKO ATANASOV

383105577

Bulgaristan

CO6799AM

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/664

Bulgaristan

14.07.2015

15CK210100230

968,50 TL

12

ILIA TSENTERADZE

13IG59212

Gürcistan

BC413BD

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/621

Gürcistan

04.06.2015

15CK210100195

836,48 TL

13

KÖKSAL AYYILDIZ

U07919863

Türkiye

34RZGF

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/836

Fransa

15.04.2015

15CK210100132

2648,23 TL

14

TORNİKE ZAKARAZE

10AA10522

Gürcistan

EYE511

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/468

Gürcistan

19.03.2015

15CK21010059

1167,36 TL

15

SARKOWT OSMAN

111734747

İngiltere

WF53YXC

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/388

İngiltere

19.03.2015

15CK21010070

1841,19 TL

16

VAJA ANANIDZE

05AC25301

Gürcistan

BD131DB

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı

Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

2015/2881

Gürcistan

10.10.2015

15CK210100270

1341,00 TL

17

JIHAD SADEQ

A304168

Belçika

1FAA470

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/392

Belçika

27.05.2015

15CK210100185

1023,27 TL

18

MAIA LAZISHVILI

13IC61130

Gürcistan

NNH364

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/606

Gürcistan

11.06.2015

15CK210100205

745,00 TL

19

BACHANA PHUTKARADZE

1313ID43460

Gürcistan

ES021IN

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/599

Gürcistan

23.06.2015

15CK210100215

2446,73 TL

20

İSMAİL İBRAHİM

508657566

İngiltere

Y383AOR

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/237

İngiltere

25.03.2015

15CK21010088

844,52 TL

21

STEFCHO KIRILOV

381839556

Bulgaristan

X3907BX

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/778

Bulgaristan

17.03.2015

15CK21010043

745,00 TL

22

MALKHAZ TSITELADZE

07AF75621

Gürcistan

AA972VV

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/478

Gürcistan

23.03.2015

15CK21010082

902,94TL

23

DZHUNEYT MEHMET

380209238

Bulgaristan

CA0986PA

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/578

Bulgaristan

31.07.2015

15CK210100242

2008,65 TL

24

NASSER SIMO

Z06N2NV1Z

Almanya

GFSX87

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/351

Almanya

17.03.2015

15CK21010039

1585,66 TL

25

NADZHI ALIEV

367738749

Bulgaristan

P0191BH

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/465

Bulgaristan

13.05.2015

15CK210100168

745,00 TL

26

CRISTIAN POPESCU

13206742

Romanya

MSAR613

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/645

Almanya

22.10.2015

15CK210100255

682,18 TL

27

VASILICA STANCIU

2006290355

Romanya

PH63SUK

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/242

Romanya

15.02.2016

16CK21010031

712,00 TL

28

MIHAI CIOBOTARU

86018258

Romanya

P6750AP

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/656

Bulgaristan

27.04.2015

15CK210100146

1872,59 TL

29

LASHA TARIELADZE

11IC43118

Gürcistan

BT421TB

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı

Görevsizlik

2015/11

Gürcistan

15.04.2015

15CK210100134

789,7 TL

30

RAYKO DİNKOV

381556702

Bulgaristan

X5077BK

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/3614

Bulgaristan

09.03.2015

15CK21010076

680,00 TL

31

ANGELİNA ATANASOV

381646377

Bulgaristan

X0984KA

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/290

Bulgaristan

30.12.2015

15CK210100279

680,00 TL

32

ZVIAD DUMBADZE

07AE12065

Gürcistan

MMV130

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2015/3682

Gürcistan

08.01.2015

15CK21010039

1980,00 TL

33

GAGA TAKIDZE

12IA56038

Gürcistan

ZWZ150

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/2798

Gürcistan

26.03.2015

15CK210100106

1192,00 TL

34

SERGO NINIDZE

05AB02858

Gürcistan

BC566BD

Diyarbakır 1.Asliye Ceza Mahkemesi

Gerekçeli

2016/106

Gürcistan

07.07.2015

15CK210100226

1250,67 TL

2616/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof.

1

Psikoloji mezunu olup İhtisasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak. Geştalt Terapisinde ve Bilişsel Davranışçı Terapide deneyimli olmak.

 

Adayların;

• Özgeçmiş(YÖK Formatında)

• 2 Adet Fotoğraf

• Nüfus Cüzdan Sureti

• Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (22.03.2018-05.04.2018 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

• KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 05.04.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  :0216 4524585-86

Fax : 0216 452 87 17

2669/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

- Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olmak.

- Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir

2 - Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalı belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/Ogretim UyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Coğrafya veya coğrafya öğretmenliği alanında Doçent unvanı almış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi

Bilimin doğası ve araştırma inceleme yoluyla fen öğretimi konularında çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal bilgilerde tarih eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü/İstatistik

İstatistik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Bayesyen Modelleme ve İstatistiksel Ordinasyon Metodları konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü/Geometri

Eğriler ve yüzeyler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü/ Konstrüksiyon ve İmalat

Süperalaşımların işlenebilirliği konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Teorisi

İkiz açık laffer eğrisi ve cari açık konularında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Bilimleri

Çağdaş inançlarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü/Cebir ve Sayılar Teorisi

Her genişlemesinde delta tümleyene sahip olan modeller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Cumhuriyet dönemi edebi ürünleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisadi gelişme veya uluslararası iktisat konularında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Anabilim Dalı

İstihdam ve çalışma hayatı konularında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Coğrafi bilgi sistemlerinin coğrafya eğitimine katkısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi

Türkçe dersi ve Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Siyaset ve Sosyal Bilimler

Kamu politikalarının toplumsal sorunlarla mücadelesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji/Klasik Arkeoloji

Helenistik dönem kamu yapıları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

2596/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

• Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Doçentlik belgesi,

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

• İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

• Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Doçentlik belgesi,

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

• İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

• Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

• Yabancı Dil Belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

• İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 22.03.2018

Bitiş Tarihi              : 05.04.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PRG

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Profesör

1

1

Para politikası araçları konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Kortikotominin diş hareketine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Dentin proteaz enzimleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Temel Bilimleri

Doçent

1

1

Kuantum nokta analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Türk dünyası tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Peroksitli ve bazik yakıt hücresi katalizörleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Sonsuz gruplar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Ortogonal polinom aileleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretim programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Müze eğitimi ve küratörlük alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Dönüşümsel öğrenme kuramı üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Hidrobiyoloji ve limnoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Balık biyolojisi ve ekolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Sonsuz grup teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Deniz hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

1

İstihdam ve gelir dağılımı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Stratejik insan kaynakları yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Mimari morfoloji konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Biyomedikal konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Zaman modülasyonlu anten konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sosyolojik açıdan terör, göç ve tarikat ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Cibril, ihsan hadisleri ile hadislerin mana rivayeti üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kur'an kaynaklı tasavvuf kavramları üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Osmanlı Son Döneminde İrfani Gelenek konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Kinezyo bantlama ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doçent

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Doçent

1

1

Sistemik toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nöroloji)

Profesör

1

1

Video EEG polisomnografi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji)

Profesör

1

1

Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Farklı cinsiyetteki yavrularda elektro-manyetik alanların sağlık etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Seyahat ve ulaştırma hizmetleri konusunda çalışmaları olmak.

2662/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçe, özgeçmiş, yabancı dil başarı belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Açıklama

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Animasyon destekli piyano öğretimi alanında doktora yapmış olmak.

2646/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Standard Chartered Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\2650.jpg