22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ORTOPEDİ VÜCUT İÇİ TIBBİ MALZEME VE BEYİN CERRAHİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI 16 KALEM ELEKTRONİK KARTLI MODÜL SATILACAKTIR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SUNUCU SANALLAŞTIRMA YAZILIMI VE SANAL SUNUCU YEDEKLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 KISIM 17 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


E 5000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF ENDÜSTRİYEL TASARIM HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORTOPEDİ VÜCUT İÇİ TIBBİ MALZEME VE BEYİN CERRAHİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Konya Hastanesi, Kayseri Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Hastanesi ve Konya Ticaret Borsası Hastanesinin ihtiyacı olan ortopedi vücut içi tıbbi malzeme ve beyin cerrahi malzemeleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 1.Kaleme ait teklifleri ile birlikte 35.500,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte 35.500,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.04.2018 tarih saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19.04.2018 tarih saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2659/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI 16 KALEM ELEKTRONİK KARTLI MODÜL SATILACAKTIR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ovaakça Santral Mah. Doğal Gaz Çevrim Santrali Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks                         :  0 224 267 11 70      Faks: 0 224 267 11 77

c) E-posta adresi                           :  bursaticaret@euas.gov.tr

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği türü                              :  İhtiyaç fazlası 16 Kalem Elektronik Kartlı Modül satış işi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası Ovaakça - Osmangazi/BURSA

b) Tarihi ve saati                           :  16.04.2018 - 14.00

c) Dosya No                                 :  STŞ/BDG-2018/02

d) İhale usulü                                :  Kapalı Zarf Satış Usulü

e) Diğer Bilgiler                            :  İhale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1 - Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.

4.1.2 - Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.5 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu

4.1.7 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.8 - Vekâleten ihaleye katılma durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

4.1.9 - Şartname satın alındığını gösteren belge

4.1.10 - İsteklinin ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim belgesi

4.1.11 - Teklif isteme şartnamesinin ve eklerinin görülüp okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış teklif isteme şartnamesi ve eklerinin verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Diğer gerekli belgelerin pilot ortakça verilmesi yeterlidir.

5 - Dosya satın almak mecburi olup, 30.-TL (Otuz TL) bedel karşılığı (posta ile gönderilmesi halinde şartname bedeli 42.-TL’dir.) EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden temin edilebilir veya EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Vakıflar Bankası Demirtaş Şubesi (Şube kodu: 496) TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 nolu hesaba yatırılması halinde, bildiriminden sonra adresine posta kanalı ile gönderilir.

6 - Teklifler 16.04.2018 Pazartesi günü,  saat 14.00’a kadar EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü ya da kargo ile de gönderilebilir. Posta ve kargoda meydana gelen gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

9 - Şirketimiz bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.

2583/1-1


SUNUCU SANALLAŞTIRMA YAZILIMI VE SANAL SUNUCU YEDEKLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı ihtiyacı Sunucu Sanallaştırma Yazılımı ve Sanal Sunucu Yedekleme Yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 03/04/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2647/1-1


6 KISIM 17 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı (Cebeci) ihtiyacı 6 kısım 17 kalem temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik istekler listesine uygun ve aynı listede belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.04.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2648/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, “Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Sıra

İhale Konusu Taşınmaz

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

1

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 ada, 6 parseldeki 38.869,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.

2.500.000

1.000

02.05.2018

17:00

2

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 ada, 7 parseldeki 2.092,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı.

250.000

500

02.05.2018

17:00

3

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.

1.000.000

1.000

03.05.2018

17:00

4

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 16 parseldeki 33.221,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

50.000

200

04.05.2018

10:00

5

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 20 parseldeki 53.413,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

50.000

200

04.05.2018

14:00

6

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/ Öteyüz Mahallesi, 2545 parseldeki 2.710,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

15.000

100

08.05.2018

10:00

7

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 419 ada, 1 parseldeki 2.285,38 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1307000/1327000 oranındaki hisse ile 25 ada, 45 parseldeki 1.196,56 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

15.000

100

08.05.2018

14:00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir.7. sırada yer alan taşınmazların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhale konusu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR 8200 0120 0939 6000 1026 0124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 -  İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6

Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48  *  www.aduas.gov.tr

2651/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

K.Ocağı (100. Yıl)

7811

10

6.000,00

10.500.000,00

315.000,00

TİCK E=1.60 Y en çok=Serbest

04.04.2018/16.00

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü kadardır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi

e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 04.04.2018 günü saat 15.30’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) dir.

İletişim: Çukurova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 0 (322) 239 64 64     Dahili (1124 -1126)

2561/1-1


E 5000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF ENDÜSTRİYEL TASARIM HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/124639

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı      :  E 5000 tipi Elektrikli Lokomotif Endüstriyel Tasarım Hizmet Alımı işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                           :  11.04.2018 - Saat 14.00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/04/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2572/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ

Bolu İli Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi Yeni Belediye Binası yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU

ALANI

(m2)

MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN

VE SAATİ

1

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok Zemin

1 no’lu  

İşyeri Dükkan

Tam

Bodrum kat

137,6

5.100.000,00 TL

153.000,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:00

Zemin Kat

236,96

Asma Kat -(Kat Mülkiyeti)

95,53

2

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 1.Kat

4 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat (Kat Mülkiyeti)

163,88

984.000,00 TL

29.520,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:05

3

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 1.Kat

5 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat (Kat Mülkiyeti)

233,97

1.404,000,00 TL

42.120,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:10

4

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 1.Kat

6 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat (Kat Mülkiyeti)

283,34

1.700.000,00 TL

51.000,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:15

5

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 2.Kat

7 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat (Kat Mülkiyeti)

103,13

515.700,00 TL

15,500,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:20

6

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 2.Kat

8 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat (Kat Mülkiyeti)

160,62

803.100,00 TL

24.100,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:25

7

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 2.Kat

9 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat (Kat Mülkiyeti)

194,44

972.200,00 TL

29.200,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:30

8

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 3.Kat

10 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

3. Kat (Kat Mülkiyeti)

53,77

215.100,00 TL

6.500,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:35

9

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 3.Kat

11 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

3. Kat (Kat Mülkiyeti)

50,99

204.000,00 TL

6.150,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:40

10

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok 3.Kat

12 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

3. Kat (Kat Mülkiyeti)

67,18

268.800,00 TL

8.100,00 TL

03.04.2018

Saat: 14:45

 

Yukarıda nitelikler, diğer özellikler, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca 03/04/2018 Salı günü Saat 14.00 ve mütakiben Bolu Belediye Meclis Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250 TL (iki yüz elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir.

Madde 2 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 13.30’a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

Madde 3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a - İhale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a-36-37 maddeleri olup kapalı teklif usulüdür.

b- Tekliflerin sunulacağı adres Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne saat 13:30’a kadar verecektir.

c- İhale Tarih ve Saati 03/04/2018 - 14.00 Müteakiben

d- Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

Madde 4 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER)

a- DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR

1- İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut)

2- Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

3- Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.

4- Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.

5- Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.

6- Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

7- Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8- Şartname alındı makbuzu.

9- Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

b- DIŞ ZARFIN SUNULMASI

1- Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istedikleri ile sıra numarası ve Dükkan numarası olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

2- Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

3- Taşınmazların Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 03.04.2018 tarihinde 13.30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.

Madde 5 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Teklifin açılma saati geldiğinde tutanakla kaç teklif geldiği belirlenir. Alınma sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olup olmadığına bakılır. Teminatı ve belgeleri eksik olanın iç zarfı açılmadan ihaleden elenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

2- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar haricindekiler ihale salonundan çıkartılır. Verilen tekliflerde şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları uygun olmayan teklif mektubu olarak değerlendirilir.

3- Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda hazır bulunan en yüksek üç istekliden sözlü veya yazılı teklif alınmak sureti ile ihale sonuçlandırılır. (Ek fıkra 25.01.2007-5577-1’ci Mad.)

Madde 6 - İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 7 - İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en gen 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak sureti ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

2571/1-1


TAŞINMAZ MALLAR (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 03.07.2017 tarih ve 65 nolu Meclis Kararı ile 07.03.2018 tarih ve 61 nolu sayılı Encümen Kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

S.

No

Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Muhammen Satış

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

İhale Şekli (2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre)

  1

M.A.E. Mah.

1391

5

640,10

499.278,00

14.978,34

04.04.2018

14.10

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  2

M.A.E. Mah.

1393

1

1.599,50

1.327.585,00

39.827,55

14.20

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  3

M.A.E. Mah.

1393

2

975,40

712.042,00

21.361,26

14.30

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  4

M.A.E. Mah.

1393

4

500,00

365.000,00

10.950,00

14.40

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  5

M.A.E. Mah.

1393

5

470,80

343.684,00

10.310,52

14.50

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  6

M.A.E. Mah.

1395

4

515,00

427.450,00

12.823,50

15.00

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  7

M.A.E. Mah.

1395

5

797,40

661.842,00

19.855,26

15.10

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  8

M.A.E. Mah.

3044

4

647,94

472.996,20

14.189,89

15.20

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

  9

M.A.E. Mah.

3045

5

740,16

540.316,80

16.209,50

15.30

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

10

SİTELER Mah.

358

2

690,02

1.828.553,00

54.856,59

15.40

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

11

SİTELER Mah.

358

5

608,82

1.613.373,00

48.401,19

15.50

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

12

SİTELER Mah.

358

7

617,62

1.636.693,00

49.100,79

16.00

45. Madde İstinaden Açık Teklif Usulü

13

SİTELER Mah.

0

4906

2.142,24

5.569.824.000,00

167.094,72

16.10

35/a Maddesine İstinaden Kapalı Teklif Usulü

14

SİTELER Mah.

0

4907

1.283,02

3.849.060.000,00

115.471,80

16.20

35/a Maddesine İstinaden Kapalı Teklif Usulü

 

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı.

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Tebligat için adres beyanı.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 350,00 (Üçyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.50’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - İhalede kesinleşen bedeller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin, ya da taksitli ödeme halinde; %25 peşin, kalan %75 bir (1) aylık periyotlarla 5 eşit taksit ile ödenecektir.

İlan olunur.

2600/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Kepez

28869

6

8.895,00

Arsa

Tic. Alanı (E=2,00, Yençok=28,00m)

27.000.000

810.000

05.04.2018

15:00

2

Kepez

Kepez

28872

11

3.610,00

Arsa

Tic. Alanı (E=2,00, Yençok=28,00m)

11.000.000

330.000

05.04.2018

15:30

3

Kepez

Güneş

29429

1

7.952,86

Arsa

Tic. Alanı (E=1,20, Yençok=11,50m)

11.895.000

356.850

05.04.2018

16:00

4

Kepez

Kepez

29860

1

2.147,00

Arsa

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

(E=0,10, Yençok=6,50m)

  6.441.000

193.230

05.04.2018

16:30

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir, ayrıca İmar durumu ile ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından ve parsellerin bulunduğu ilçe Belediyelerinden bilgi alınabilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.5 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.7 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.11 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.04.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

2638/1-1