21 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30367

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


21 KALEM GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ARAÇ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YHT SETLERİNE MUHTELİF CAM SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK TONLUK, 5 TONLU OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKÂNLAR İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 25 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:


KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BÖLGE KAN MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21 KALEM GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 21 kalem Güvenlik Kamera Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 02.04.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2629/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 29.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 29.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66   Faks: (0312) 397 33 74-71

2602/1-1


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 kg Lipaz Enzim alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.04.2018 Salı günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.04.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (312) 397 33 65-66   Faks: (312) 397 33 74-71

2603/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ARAÇ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA NO

HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Araç Kiralama Hizmet Alımı (Şoförsüz)

38 ADET

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikleri Uluslararası Programlar Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi ve www.kizilay.org.tr adresinden temin edilebilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 NİSAN 2018 günü saat 09.30’a kadar Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim etmiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 12 NİSAN 2018 günü saat 15.00’te Erler Mah. Türk Kızılayı Cad. Etimesgut/Ankara adresinde Uluslararası Programlar Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2601/1-1


YHT SETLERİNE MUHTELİF CAM SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2018/130065

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 312 309 05 15/71686 - 0 312305 05 15/71696

c) Elektronik Posta Adresi                        :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  10 Adet CAF İÇ VE DIŞ ÇERÇEVELİ KABİN YAN CAMLAR (KELEBEK) SOL, 10 Adet CAF İÇ VE DIŞ ÇERÇEVELİ KABİN YAN CAMLAR (KELEBEK) SAĞ, 30 Adet CAF GÖSTERGE CAMI, 15 Adet CAF KABİN ÖN CAMI, 10 Adet CAF İÇ VE DIŞ ÇERÇEVELİ KAFETERYA İMDAT CAMI, 50 Adet CAF İÇ VE DIŞ ÇERÇEVELİ İMDAT CAM, 50 Adet CAF İÇ VE DIŞ ÇERÇEVELİ KÜÇÜK CAM, 150 Adet CAF İÇ VE DIŞ ÇERÇEVELİ BÜYÜK CAM, 150 Adet CAF PROJEKTÖR CAMI, 50 Adet SIEMENS ÖN FAR LENSİ SOL ve 50 Adet SIEMENS ÖN FAR LENSİ SAĞ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 11/04/2018 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası 06050 Gar-ANKARA/TÜRKİYE bürosunda görülebilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2552/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:

Taşınmaz Bilgileri.

1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Ataköy mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

 

SATILACAK GAYRİMENKUL:

İli                                      :  İZMİR

İlçesi                                 :  Menderes

Mahalle                            :  ATAKÖY-KALABAK

Cadde - No                       :

Ada                                  :  136

Parsel                               :  42

Pafta                                 :

Yüzölçümü                       :  73.985,60 m2

Cinsi                                 :  Tarla

Muhammen Bedel            :  3.699.280,00 TL

Geçici Teminat                 :    150.000,00.-TL

Şartname Bedeli               :           400,00.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 04.04.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30

5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

4) Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler 04.04.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

2577/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TONLUK, 5 TONLU OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                               : 2018/122073

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel        : 0 372 259 47 94 - 84

                                                                  Fax       : 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

 a) Niteliği, türü ve miktarı

26 Kalem Tonluk, 5 Tonlu Ocak Arabası Yedekleri

8.400

b) Teslim yeri                                         :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                       :  Tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri 90 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  10.04.2018 Salı - Saat 15.00

c) Dosya no                                            :  1817014

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dokümanlar.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç: 10.04.2018 Salı - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 4., 5. ve 8. kalem malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta olup, eş çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmı teklif verilemeyecektir. Diğer malzemelerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2570/1-1


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKÂNLAR İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 25 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 parselinde kayıtlı 3147,00 m2 gayri menkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince 2 adet meydan kafeterya belediyeye ait olmak üzere 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanlar yükleniciye ait olmak üzere, İnşaat yapım karşılığı 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların 25 yıl süreli kullanma karşılığında,

2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların yapımı için 25 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Madde 2 - İstekliler İhale Şartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.30-17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37 adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karşılığı temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler istenilen belgeleri dış zarf içerisine koyarak zarfın yapıştırılan yeri kaşelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

Madde 3 - İşin ihalesi 04/04/2018 Çarşamba günü, Saat 11:00'da İncirliova belediyesi 1. Katta bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Madde 4 - İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 3.049.573,00 TL (Üç milyon kırk dokuz bin beş yüz yetmiş üç)’dir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5 - a) Geçici Teminat:

Bu işin inşaata ilişkin geçici teminatı, bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin %3'ü olan 91.487,00 TL (Doksan bir bin dört yüz seksen yedi Türk Lirası)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir.

b) Kesin Teminat:

İnşaata ilişkin kesin teminat, işbu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin %6'sıdır.

Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını işbu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak İdareye verecek veya İdarenin göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Taşınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek kayda değer bir değişiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam inşaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artış maliyeti, uygulama yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı tutarında ilave kesin teminat alınır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

Madde 6 - İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDA İSTENEN BELGELER

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyen;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

2.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun ortak girişim beyannamesi vermesi.

6) 91.487,00 TL’lik geçici teminat vermeleri,

7) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair yazı.

8) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı.

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

10) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

TEKLİFLERİ HAZIRLANMASI

Madde 9 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektubu aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

A) İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf,

b) 4. maddede istenen diğer belgele

c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi,

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, İncirliova belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır.

10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir.

Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2576/1-1


KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:

1 - İHALE KONUSU

Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır. İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerinin yaklaşık yapı inşaat alanına göre belirlenen muhammen bedeli (KDV Hariç) 30.508.380,00 TL olup, muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 110, 130 ve 155 m²’lik normal kat dairelerin artırılması suretiyle ihale edilecektir.

Not: 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2 - İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

İli                            :  KONYA

İlçesi                       :  MERAM

Bölge                      :  KÜÇÜKAYMANAS

Ada                         :  41338

Parsel                      :  1

Toplam Arsa Alanı :  29.700 m²

İnşaat Nizamı          :  MESKEN SAHASI (KONUT + TİCARET)

Emsal                      :  1.8

Yençok                   :  10 KAT

3 - İDAREYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI:

Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak konutların bilgileri;

Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı                :  20.913 m²

Bağımsız Bölüm Brüt Alanı Toplamı           :  25.425 m²

Konut Sayısı Toplamı                                   :  195 Adet

4 - İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI

Konya İli, Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde bahsi geçen taşınmaz üzerine, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 34.590,00 m² olan 195 adet dairenin idaremize bırakılması kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Muhammen Bedel (KDV hariç)                   :  30.508.380,00 TL.

                                                                           (OtuzmilyonbeşyüzsekizbinüçyüzseksenTürkLirası)

Geçici Teminat miktarı                                  :  915.251,40 TL.

                                                                        (DokuzyüzonbeşbinikiyüzellibirTürkLirasıKırkKuruş)

6 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

İhale dokümanı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat: 3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası)

7 - TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi                               :  03.04.2018

Son Teklif Verme Saati                                :  17:00

Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

İhale Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5   42010 Meram/KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale Tarihi                                                   :  04.04.2018

İhale Saati                                                     :  16:00

9 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe: Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

b) Alındı Belgesi ve Makbuz: Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz,

c) Kanuni İkametgah Belgesi

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgenin aslı,

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

e) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f) Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Geçici Teminat

h) Ortak Girişim Beyannamesi

i) İş Deneyim Belgeleri ve Benzer İş Kabul Edilecek İşler: İsteklinin, yurt içinde kamu veya özel sektöre ihale ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

- Yürürlükteki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III grubu, en az Muhammen bedelin %30’u kadar gerçekleştirdiği işlere dair iş deneyim belgesi, (İş bitirme hususunda 2886 sayılı yasada hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı yasanın sadece iş bitirme ile ilgili hükümleri geçerlidir.)

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde belirtilen, 3B ve üzeri grubu tanımlı yapılara uygun, tek parselde idareye bırakılacak dairelerin toplam yaklaşık inşaat alanının en az %40’ı kadar inşaat yaptığına dair veya birden fazla parselde idareye bırakılacak dairelerin toplam yaklaşık inşaat alanının en az 1.5 katı inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (noter veya düzenleyen idare tarafından onaylı yapı kullanma izin belgesi) ,

benzer iş olarak kabul edilecektir.

j) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname

k) Yer Görme Belgesi

l) Teknik Personel Taahhütnamesi

m) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e), (f) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

10 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

2557/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Kapalı Teklif Usulü maddesi gereğince 18/04/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00 de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

 

S. NO

TAŞINMAZ MEVKİİ

PAFTA

TAŞINMAZ ALANI (m²)

HİSSE ORANI

NİTELİĞİ İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE TARİH VE SAATİ

ADA

PARSEL

1

Merkez Adnan Menderes

(Raufbey) Mah

1

291

4

11.000,00

Tam

Arsa K1 10 Kat Konut Alanı

8.158.337,00

815.833,70

18/04/2018

Saat: 15.00

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a- Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d- İhale şartname (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) ve dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e- Tebligat için adres beyanı,

f- Yer görme belgesi

g- İhale muhammen bedelinin % 10’u tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

h- Şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu.

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;

a- 2018 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair onaylı belge,

b- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c- Özel Hukuk Tüzel Kişileri veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g, h bentlerinde istenilen belgeleri,

d- İhaleye katılacak olanların % 10 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 14.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim : 0 328 814 11 70    Dahili : 2961 - 3002 - 3015 dan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

2445/1-1


MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2018/122747

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı   :  4 Kalem Muhtelif Susta, teknik şartname ile teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,

b) Tarihi ve saati                                              :  10.04.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10.04.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2507/1-1


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

M²’si

Hisse

Vasfı

İmar

Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dikilitaş

23M2

13744

1

2.000,00

Tam

Arsa

Ticaret alanı, Yen çok: 2 Kat

1.700.000,00 TL (KDV’den muaftır)

51.000,00 TL

Tamamı peşin

15.10

Plan Notları:

a - Bodrum katta zorunlu teknik hacimler dışında kalan alan otopark olarak düzenlenecektir.

b - Otopark düzenlemesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.

c - Tek katlı ve en fazla 2 bağımsız bölümlü projeler hariç konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe bürüt 75 m² den küçük konut projelendirilmez.

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

31.N.4

43082

1

2.902,23

Tam

Arsa

Özel Sosyal Tesis Alanı

7.000.000,00 TL. (KDV’den muaftır)

210.000,00 TL.

1 Peşin

1 Taksit

15.20

Plan Notları:

a - Plan üzerinde belirtilen kütlelerin zemin katlarına ticaret üniteleri yapılabilir.

b - Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe bürüt 75 m² den küçük konut projelendirilemez.

c - Otopark düzenlemesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.

d - Mania kriterleri uygulanacaktır.

İnşaat Nizamı:

2 kat ve 10 kat blok özel sosyal tesis alanı.

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleler, 03.04.2018 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 03.04.2018 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

2574/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan ve İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 8 adet müstakil arsa nitelikli taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 05/04/2018 tarihinde Perşembe günü ihale edilerek satılacaktır.

2 - Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, tahmin edilen satış bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçüm

(m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL

Geçici Teminat

%3 TL

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Şartname

Bedeli

(TL)

1

Velimeşe

F19C03C2A

185

3

Arsa

8.652,65

Organize Sanayi Bölgesi 8652,04 m², TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

2.812.111,25

  84.363,34

05/04/2018

14:00

200

2

Velimeşe

F19C03C2A

185

4

Arsa

24.713,89

İdari Sosyal Tesis Alanı; 24713,9 m², KAKS % 0,40 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

7.710.733,68

231.322,01

05/04/2018

14:10

200

3

Velimeşe

F19C03C2A

185

5

Arsa

29.645,53

Organize Sanayi Bölgesi 29645,5 m² TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

9.634.797,25

289.043,92

05/04/2018

14:20

200

4

Velimeşe

F19C03C4B

195

25

Arsa

40.018,11

Organize Sanayi Bölgesi 40016,4 m², TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

11.885.378,67

356.561,36

05/04/2018

14:30

200

5

Velimeşe

F19C03C1D

208

14

Arsa

4.664,01

Organize Sanayi Bölgesi 4664,01 m², TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

1.571.771,37

  47.153,14

05/04/2018

14:40

200

6

Velimeşe

F19C03D3B

341

15

Arsa

4.548,20

Organize Sanayi Bölgesi 4548,2 m², TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

1.455.424,00

  43.662,72

05/04/2018

14:50

200

7

Velimeşe

F19C03C4A

712

6

Arsa

9.767,21

Organize Sanayi Bölgesi 9767, 21 m², TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

3.232.946,51

  96.988,40

05/04/2018

15:00

200

8

Yulaflı

F19C02C2C

154

61

Arsa

3.013,95

Organize Sanayi Bölgesi 2981,64 m², TAKS % 0,55,KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir.)

765.543,30

  22.966,30

05/04/2018

15:10

200

 

3 - İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - İhale konusu taşınmazların satış bedeli peşindir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b),(c),(d),(e),(f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

k) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

l) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00TL şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları ve makbuzu ihale evrakları içerisine konulması gerekmektedir.

6 - Taşınmazlar Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler gerek 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve gerekse Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınması gerektiğinden, ihale öncesi katılımcıların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI” ve Yönetim Kurulundan alınan parsel satın alma başvurusunun yapılmış olması ve satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde Kabul edildiğine dair yazı.

7 - İhale bedeli, ihaleyi alanın tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde belediyemize ait ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

8 - İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 05/04/2018 Perşembe günü saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle Kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Komisyonu(Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye katılmak isteyen katılımcıların mutlaka bu maddedeki şartları Kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

2569/1-1


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BÖLGE KAN MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere, 25 adet 7 segmentli hortum kapama cihazı satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.04.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeler” zarfı 17.04.2018 tarih saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2609/1-1