19 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30365

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 05/03/2018 tarih ve 2018/36 sayılı kararı ile onaylanan ve 09/03/2018 tarih ve 30355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Etimesgut İlçesi, Ankara Şeker Fabrikası sahası içerisinde yer alan İstasyon Caddesine alternatif yol güzergahı projesi kapsamında 688.452,74 m2 yüzölçümlü 45 adet parsele yönelik kısmen “Taşıt Yolu” kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" 19/03/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2500/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 14.12.2017 ve 1287/2849 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.01.2018 gün ve 186/467 sayılı kararı ile onaylanan Demetgül Mahallesi imarın 15975 ada 1 ve 2 parsellerin doğusunda kalan otopark alanına ait hazırlanan 74250/1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2516/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 63435 ada 1 ve 2 nolu parseller, 63438 ada 1 nolu parsel, 63477 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parseller, 63478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu parseller, yoldan ve yeşilden ihdas parselleri, Belediye Encümenimizin 25.01.2018 gün ve 82/202 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.03.2018 gün ve 525/1175 sayılı kararı onaylanan 84311/4 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2517/1-1

—————

Kızılırmak-İvedik İsale Hattı Susuz Etabı’na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2519/1-1

—————

7787 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2520/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde 62662 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 11.01.2018 tarih ve 33/97 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 526/1181 sayılı kararıyla onaylanan 84283/3 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2518/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı       :  Semiha BULDUK (49597355018)

                         Burcu GÜLSER    (14008212648)

ADRESİ       :  Bilinmiyor

İmarın 5512 ada 9 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen projeye aykırı hususlar nedeniyle 03.10.2017 gün ve 3678 karar ile 6.931.33 TL tutarında para cezası ve yapım kararı hüküm altına alınmış, ancak bahse konu karar adresinize tebliğ edilmek istenilmiş ise de mevcut adresinizin Belediye kayıtlarında bulunmaması nedeniyle anılan karar tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2307/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne Doçent alımı gerçekleştirilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Uzmanlık Alanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Doçent

1

Kalkınma İktisadı, Sosyal Politikalar ve Eğitim Ekonomisi alanlarında çalışması bulunmak.

 

Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Onaylı Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri - yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

Başvuruların 4 nüsha halinde ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederiz. Başvurular gizli tutulacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Işık Üniversitesi, Meşrutiyet Köyü, Üniversite Sk. No: 2   34980 Şile - İstanbul

Tel: 0216 712 14 60

2471/1-1


Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 6 ( Altı ) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

4 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

AÇIKLAMALAR 

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Tefsir

1

Tefsir Alanında Doçentliği Almış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Yapı

 

2

Yapı Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Örgütsel Davranış

 

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Sınıf Eğitimi

 

1

Fen Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Resim-İş Eğitimi

 

1

Resim-İş Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

 

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

2524/1-1