19 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30365

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Keçiören Belediyesinden:


KÖMÜR ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


MASA, SANDALYE, ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ VE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KİRALANMAK/İŞLETMEK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:


ORDU ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eşme Belediye Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Dalaman Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile 29/03/2018 Perşembe günü saat: 11.00’da satış ihalesi yapılacaktır.

 

MEVKİİ

ADA/PARSEL

m2

HİSSE

BİRİM/m2 FİYATI

TOPLAM FİYATI

ŞİLE/BALİBEY

140 ADA/1 PARSEL

4.560,00

TAM

1.800,00 TL

8.208.000,00 TL

İmar Durumu

: Ticaret ve Konut İmarlı Emsal: 1 - H:3 Kat + 1 Bodrum

 

• İhalenin Yapılacağı Yer           :  Şile Belediye Başkanlığı - Encümen Toplantı Salonu

• İdarenin Adresi                       :  Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No: 25 Şile / İSTANBUL

• Geçici Teminat Bedeli             :  246.240,00 TL (İkiyüzkırkaltıbinikiyüzkırk Türk Lirası)

• Şartname Bedeli                      :         250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)

• İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

• İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 29/03/2018 tarih ve saat: 11.00’a kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - GERÇEK KİŞİLER

a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2 - TÜZEL KİŞİLER

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2404/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 209 nolu kararına göre, Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait Ankara İli Keçiören İlçesi Aşağı Eğlence mahallesinde imarın 13377 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/1 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 531.85 m² alana sahip ve 46/1200 arsa paylı sosyal tesis ile Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/2 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 380.83 m² alana sahip 26/1200 arsa paylı sosyal tesis niteliğindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden ve dosyada mevcut şartname hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde iki bağımsız bölümün birlikte ortak satışı yapılacaktır.

2 - İhale 11/04/2018 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin toplam muhammen bedeli 3.000.000,00 TL. (Üçmilyonlira) dir.

4 - İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 90.000,00 TL (Doksanbinlira) TL.dir.

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

6 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf

- İhaleye iştirak Dilekçesi.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- İkametgah Belgesi.

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).

7 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

10 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN/ ANKARA)

2427/1-1


KÖMÜR ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kömür Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2018/130250

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Hizmet Alımı,

                                                                  10.000 Adet Kömür Analizi Hizmet Alımı (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır)

b) Yapılacağı yer                                    :  Yüklenicinin kendi laboratuvarları

c) İşin süresi                                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                                     :  30/03/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler, her bir kömür numunesinin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip olduğunu belgeleyecektirler. İsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman listesini; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporuyla belgelendirecektir.

Cihaz ve ekipman listesi ile, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na göre Akredidasyon Belgesine sahip; özellikle Numune Hazırlama, Nem, Kül, Uçucu Madde, Isıl Değer, Toplam Kükürt analizlerinde, Akredite olacaktır. İstekliler Akredidasyon Belgesi ve Kapsamını, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2523/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay (Yapraklı) Mahallesi Kireccik Burnu Mevkii adresinde bulunan, imar planımızda Konut Alanı olan, tapunun 183 parsel numarasındaki 2560,14 m2 miktarlı taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;

2.1- 139 m2 16 Nolu Bağımsız Ofis,

2.2- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis,

2.3- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis,

2.4- 118 m2 19 Nolu Bağımsız Ofis,

2.5- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis,

2.6- 132 m2 21 Nolu Bağımsız Ofis,

2.7- 140 m2 22 Nolu Bağımsız Ofis,

2.8- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis,

2.9- 119 m2 24 Nolu Bağımsız Ofis,

2.10- 121 m2 25 Nolu Bağımsız Ofis,

2.11- 123 m2 26 Nolu Bağımsız Ofis,

2.12- 140 m2 27 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 - Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;

3.1 - Arsa satışı ihalesi için 500,00-TL,

3.2 - Yeni Belediye Hizmet Binasındaki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen arsa ve bağımsız ofis satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S. N.

Mevkii Nevi

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İlçemiz Dolunay (Yapraklı) Mahallesi Kireccik Burnu Mevkii adresinde bulunan, imar planımızda Konut Alanı olan, tapunun 183 parsel numarasındaki 2560,14 m2 miktarlı taşınmaz (arsa)

2.001.000,00- TL

60.030,00- TL

29/03/2018

11.15

 

S. N.

Bağımsız Ofis No

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

  1

16 Nolu Bağımsız Ofis

548.000,00-TL

16.440,00-TL

29/03/2018

13.30

  2

17 Nolu Bağımsız Ofis

500.000,00-TL

15.000,00-TL

29/03/2018

14.00

  3

18 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

29/03/2018

14.30

  4

19 Nolu Bağımsız Ofis

472.000,00-TL

14.160,00-TL

29/03/2018

15.00

  5

20 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

29/03/2018

15.30

  6

21 Nolu Bağımsız Ofis

495.000,00-TL

14.850,00-TL

29/03/2018

16.00

  7

22 Nolu Bağımsız Ofis

525.000,00-TL

15.750,00-TL

30/03/2018

13.30

  8

23 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

30/03/2018

14.00

  9

24 Nolu Bağımsız Ofis

476.000,00-TL

14.280,00-TL

30/03/2018

14.30

10

25 Nolu Bağımsız Ofis

484.000,00-TL

14.520,00-TL

30/03/2018

15.00

11

26 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

30/03/2018

15.30

12

27 Nolu Bağımsız Ofis

551.000,00-TL

16.530,00-TL

30/03/2018

16.00

 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU

Tel        : 0452 423 63 00

Fax       : 0452 423 63 09

2363/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                                             :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati                                    :  29/03/2018 - 10.30

İlgili Müdürlük/Birim                                :  Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres                                                :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer                             :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü                                                  :  Arsa Satışı

İhale Usulü                                                :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer/Teslim Yeri       :  Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi

 

Taşınmaza Dair Bilgiler:

- İli                                                            :  İstanbul

- İlçesi                                                       :  Bağcılar

- Mahallesi                                                :  Mahmutbey

- Cinsi                                                       :  Arsa

- Pafta                                                        :  245DS2A (F21C22A2B)

- Ada                                                         :  1771

- Parsel                                                      :  38

- Yüzölçümü                                             :  2.752,03 m²

- Satılacak Hisse Oranı                              :  Tamamı

- Halihazır                                                 :  Boş

- İmar Durumu                                          :  Akaryakıt Alanı

- Adres                                                      :  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92

1) Muhammen Bedeli                                :  24.768.270,00 TL

2) Geçici Teminat                                      :       743.048,00 TL

3) Harçlar ve Vergiler                               :  Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4) İhale Şartnamesi                                    :  Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5) Şartname Bedeli                                    :  1.000,00 TL

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

- Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

- Ortak katılım olması halinde Ortaklik Beyannamesi

- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale:

Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 17.04.2018 tarihinde,

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 08.05.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

2367/1-1


MASA, SANDALYE, ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ VE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

KENT PARKI OLİMPİK YÜZME HAVUZU RESTORANI MAL ALIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/102231

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 ÇINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                :  4125112178 - 4125112161

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cinarbelediye@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  KENT PARKI OLİMPİK YÜZME HAVUZU RESTORANI KURULUMU 57 KALEM MAL ALIM İŞİ (MASA, SANDALYE, ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ VE DİĞERLERİ)

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      :  Çınar/Diyarbakır

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra 90 gün içerisinde malzeme teslim edilecektir

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  10.04.2018 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numunelerin hepsinin içinde olduğu teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman bir katalog hazırlanarak İhale Teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TR (Türk Lirası) karşılığı Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2373/1-1


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KİRALANMAK/İŞLETMEK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

MADDE 1 - İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:

İli                                                            :  Adana

İlçesi                                                       :  Sarıçam 

Mahalle/Köyü                                         :  Balcalı Mahallesi

Ada No                                                  :  15.723

Parsel No                                               :  3

İrtifak Tesis Edilecek Alan                     :  31.072,32 m2

Mülkiyet Durumu                                  :  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Cinsi                                                       :  Tarla

Niteliği                                                   :  Taşınmazın irtifak tesis edilecek alanı üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır.

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, İdarece onaylı ihale dokümanını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına 1.000,00 TL yatırılması ve ihale dokümanı satış bedeli alındısı karşılığında onaylı ihale dokümanının alınması zorunludur.

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

3.1. İhalenin yapılacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binasının 2. Katında bulunan 217 numaralı İhale Salonu

3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı/ADANA Tel: 0322 338 63 56    Faks: 0322 338 63 56

3.3. İhale (son teklif verme) tarihi          : 18.04.2018

3.4. İhaleye (son teklif verme) saati        : 14:00

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile 3.700 (ÜçBinYediYüz) kişilik öğrenci yurt inşaatını gerçekleştirip kiralamak ya da işletilmek üzere irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi, 2 (iki) yılı inşaat süresi, ilk 15 (onbeş) yılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralama, son 15 (onbeş) yılı ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralama ya da hak sahibi tarafından işletilmek üzere toplam 32 (otuziki) yıldır. Anılan süre, irtifak hakkının tapuya tescili tarihinde başlayacaktır.

MADDE 5 - Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ile Tesisin tahmin edilen inşaat maliyeti toplamı: 102.923.311,72 (YüzİkiMilyonDokuzYüzYirmiÜçBinÜçYüzOnBirLiraYetmişİkiKuruş) TL

Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları:

5.1. İlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli       : 284.311,72 (İkiYüzSeksenDörtBinÜçYüz OnBirLiraYetmişİkiKuruş) TL.

5.2. İrtifak Hakkı geçici teminat miktarı              : 85.293,51 (SeksenBeşBinİkiYüzDoksan ÜçLira ElliBirKuruş) TL.

5.3. Tesisin tahmin edilen inşaat maliyeti            : 102.639.000,00 (YüzİkiMilyonAltıYüz OtuzDokuzBin) TL.

5.4. İnşaat maliyetinin geçici teminat tutarı          : 3.079.170,00 (ÜçMilyonYetmiş DokuzBinYüzYetmiş) TL.

5.5. Toplam Geçici Teminat Tutarı                      : 3.164.463,51 (ÜçMilyonYüzAltmışDörtBinDört YüzAltmışÜçLiraElliBirKuruş) TL.

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi nakit olarak da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler. Teminat mektupları dışındaki teminatlar İhale Komisyonunca teslim alınmaz.

MADDE 6 - İsteklilerden istenilen belgeler:

İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki ihale dokümanlarında belirtilen şartları taşımaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

6.1. İlgisine göre Ticaret ya da Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan Oda Kayıt Sicil Örneği,

6.2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

6.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6.4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5. madde de belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)

6.5. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

6.6. Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

6.7. Vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge,

6.8. İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış belge, (İhale üzerinde kalan istekliden resmi senedin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcu bulunmadığına dair belge istenecektir.)

6.9. İhale ilan tarihinden sonra SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış belge, (İhale üzerinde kalan istekliden ihale tarihi itibariyle resmi senedin imzalanması aşamasında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir.)

6.10. Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütname, (İstekliler tarafından şartname ekindeki standart taahhütname ile belgelendirilecektir.)

6.11. İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünden alınarak imzalanmış yer görme belgesi.

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

6.13. Tekliflerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, isteklilerin detayları ihale idari şartnamesinin 4.13 maddesinde belirtilen Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler, (Bu belgelerin teklif dosyasına konulması ve belgelerin taşıması gereken kriterleri sağlaması zorunludur.)

6.14. Detayları ihale idare şartnamesinin 4.14 maddesinde belirtildiği üzere isteklilerin öğrenci yurdunun yaklaşık inşaat maliyeti olan 102.639.000,00 (YüzİkiMilyonAltıYüzOtuz DokuzBinTürkLirası) TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da aynı tutar kadar üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

6.15. Taşınmaz üzerinde ihale konusu kapsamında yapılacak yurt binaları ile mütemmimlerini ilk 15 (onbeş) yıl işletilmek üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne kiralayacağına ilişkin beyan. (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

İhale üzerinde kalan yüklenici resmi senedi imzalamadan önce yurt ve mütemmimlerini ilk 15 (onbeş) yıl işletilmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öngördüğü şartlar çerçevesinde kiralanması için anılan Genel Müdürlük ile resmi protokol yapacak ve protokolün bir nüshasını Üniversiteye ibraz edilecektir.

MADDE 7 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.Madde sayılan belgeler ile iş ortaklığı beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale üzerine kalan yüklenici noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır.)

MADDE 8 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü saatine kadar anılan adrese, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

MADDE 10 - 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

MADDE 11 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 12 - İstekliler, belgelerin aslını veya aslı idarece görülerek onaylanmış veya noterce tasdik edilmiş örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır ” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

MADDE 13 - Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 numaralı hesaba yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonca elden teslim alınmaz.

Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat mektupları ise İdare tarafından teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip, resmi senedi imzalaması halinde iade edilir.

MADDE 14 - İhalede en uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 15 - İşbu ilan ile işbu işe ait idari şartname ve eki dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, idari şartname hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 16 - İdare ihaleyi her aşamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapılmış olan ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2491/1-1


ORDU ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Ordu Şehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.

Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                                 :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33

c) Elektronik Posta Adresi                  :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu işin

2.1. Adı:

Ordu Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi

2.2. Niteliği, türü ve miktarı:

Proje; Toplam 900 yataklı Genel Hastane ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inşaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleşkesi için gerekli mefruşatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruşat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taşıma hizmetleri, çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve İdare onayını alacak tıbbi hizmet dışındaki alanların da yapım ve işletilmesini üstlenecektir.

3 - İşin yapılacağı yer:

Proje Ordu’da yapılacaktır.

4 - İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi:

Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan Ordu Şehir Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28 yıldır.

5 - Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilmektedir.

5.2. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

5.3. İsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:

6.1.1. Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek başına aday olması durumunda tüzel kişiliği adına, ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan birinin aşağıda belirtilen oranları ve diğer koşulları son iki yılın ( 2016 - 2017 ) veya son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler aşağıda açıklanmıştır:

Oranlar

1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;

2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması;

3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,50 olması

6.1.2. Diğer Koşullar:

1) Ciro veya net satışların 100.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması,

2) Öz kaynaklar toplamının 50.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması.

Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklık firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek başına karşılamalıdır.

6.1.3. Banka Referans Mektubu

Adayların bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az olmamalıdır. Ortak girişim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak girişim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt karşılanabilir.

6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:

İsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir.

7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:

Ön yeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - Ankara adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 20.000,00 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati:

Ön yeterlik başvuruları 08.05.2018 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat:7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

Ön yeterlik ihalesi 08.05.2018 günü saat 15.00’da İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler -lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:

Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

11 - Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup başvuramayacağı:

İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz.

2501/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eşme Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Eşme İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A (36. Maddesine) göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Ada/Parsel

Arsa Alanı (m2)

Emsal

İmar Kullanımı

Emsal İnşaat Alanı (m2)

Keşif Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Uşak

Eşme

172/21

881,44

1.50

Konut

2800

14.378,400,00 TL

431.352,00 TL

02.04.2018

10.00

Uşak

Eşme

172/22

841,43

1.50

Konut

2800

Uşak

Eşme

172/23

989,59

1.50

Konut

2800

Uşak

Eşme

172/24

845,64

1.50

Konut

2800

Uşak

Eşme

172/26

882,98

1.50

Konut

2800

Uşak

Eşme

172/27

916,13

1.50

Konut

2800

Uşak

Eşme

Bahçe

Duvarı

 

 

 

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 14.378,400- TL (On Dört Milyon Üç Yüz Yetmiş Sekiz Bin Dört Yüz Türk lirası)’dır. Muhammen bedelin %3’ü oranında 431.352.00 TL (Dört Yüz Otuz Bir Bin Üç Yüz Elli İki Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

2 - İhale 02.04.2018 Pazartesi günü saat 10:00’da Şehitalibey Mahallesi, Vakkas Ferit caddesi No:56 adresindeki, Eşme Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdürlüğü Eşme/Uşak 08.30-17.30 saatleri arasında görülebilir

4 - İhaleye sunulacak tekliflerde mahal listesinde belirtilen idareye (Blok başına 3 adet daire ve 1 adet işyeri) bağımsız bölümler dışında, 12 adet bloktan oluşan sitenin bahçe duvarının yapılması karşılığında ödenecek nakit bedel olarak artırım 10.000,00 TL ( On Bin Türk Lirası) dan başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit artırım bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgâh belgesi

b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

d) Tüzel kişi olması halinde;

d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi

h) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.

ı) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

i) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.

j) Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

6 - Yeni tarihli Gelir ve Kurumlar vergisi bulunmadığına dair belge.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Eşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2504/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

31.N.4

15841

3

5.906,70

Tam

Arsa

Ticaret Alanı  E: 1.50

Taks: 0.50 Y ençok: 4 Kat

18.000.000,00 TL. (K.D.V.’den muaftır.)

540.000,00 TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

15.00

Plan Notları:

1 - Mania kriterlerine uyulacaktır.

2 - Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe bürüt 75 m² den küçük konut projelendirilmez.

3 - Otopark düzenlemesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 03.04.2018 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 03.04.2018 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

2503/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Dalaman Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 24 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.  İhale 11.04.2018 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100,00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu- 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı, (b) Kimlik fotokopisi, (c) Yerleşim yeri belgesi (ç) Adli sicil belgesi (son 30 günlük) (d) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (e) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi. (f) Şirket yetkililerin adli sicil belgesi (g) İmza sirküleri (h) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ı) Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (i) Tebligat için adres beyanı.

3 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilere ilanen duyurulur.

 

S.N.

ADRES

m2 SATIŞ FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

İMAR DUR.

1

ALTINTAS MAH.92 ADA 218 NOLU 486.45 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

365,00-TL

177.554,25-TL

5.327,00-TL

11/04/2018

11:00

% 40 2 Kat

2

HÜRRİYET MAH.3938 ADA 6 NOLU 662.65 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

331.325,00-TL

9.940,00-TL

11/04/2018

11:10

% 30 3 Kat

3

3938 ADA 7 NOLU 662.00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

331.000,00-TL

9.930,00-TL

11/04/2018

11:20

% 30 3 Kat

4

3906 ADA 4 NOLU 407.75 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

750,00-TL

305.812,50-TL

9.175,00TL

11/04/2018

11:30

% 40 4 Kat

5

219 ADA 7 NOLU 605.08 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300,00-TL

181.524,00-TL

5.446,00-TL

11/04/2018

11:40

Emsal: 0,30

Hmax: 6,50

6

KAPIKARGIN MAH. 567 NOLU 374.57 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

800,00-TL

299.656,00-TL

8.990,00-TL

11/04/2018

11:50

% 25 2 Kat

7

590 NOLU 377.55 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

700,00-TL

264.285,00-TL

7.930,00-TL

11/04/2018

12:00

% 25 2 Kat

8

126 ADA 32 NOLU 400.08 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

200.040,00-TL

6.002,00-TL

11/04/2018

12:10

% 15 2 Kat

9

ŞEREFLER MAH. 104 ADA 47 NOLU 500.83 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

425,00-TL

212.852,75-TL

6.386,00-TL

11/04/2018

12:20

% 20 3 Kat

10

3136 ADA 1 NOLU 353.18 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

176.590,00-TL

5.298,00-TL

11/04/2018

12:30

% 30 2 Kat

11

3136 ADA 3 NOLU 371.83 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

185.915,00-TL

5.578,00-TL

11/04/2018

12:40

% 30 2 Kat

12

3137 ADA 2 NOLU 387.68 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

193.840,00-TL

5.816,00-TL

11/04/2018

12:50

% 30 2 Kat

13

KÜÇÜK SANAYİ İMARLI KARGINKÜRÜ MAH. 101 ADA 96 NOLU 601,42 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

570,00-TL

342.809,40-TL

10.285,00-TL

11/04/2018

13:00

Hmax 6,50 m 190 m2 zeminde

14

217 ADA 7 NOLU 599.34 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

650,00-TL

389.571,00-TL

11.688,00-TL

11/04/2018

13:10

Hmax 6,50m 210 m2 zeminde

15

SANAYİ SİTESİNDE DÜKKAN OLARAK BULUNAN KARGINKÜRÜ MAH.101 ADA 106 NOLU 2953.84 m2 YÜZ. PARSEL. 1/12 ARSA PAYLI 9 NOLU BAĞ. BÖ.

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

11/04/2018

13:20

128 m2 işyeri

16

162 ADA 2 NOLU 2843.48 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/24 ARSA PAYLI 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

152.000,00-TL

4.560,00-TL

11/04/2018

13:30

64 m2 işyeri

17

178 ADA 1 NOLU 2937.86 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

11/04/2018

13:40

256 m2 işyeri

18

178 ADA 1 NOLU 2937,86 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

11/04/2018

13:50

256 m2 işyeri

19

180 ADA 1 NOLU 2797,85 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

11/04/2018

14:00

256 m2 işyeri

20

180 ADA 1 NOLU 2797,85 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

11/04/2018

14:10

256 m2 işyeri

21

184 ADA 1 NOLU 2847.41 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/24 ARSA PAYLI 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

152.000,00-TL

4.560,00-TL

11/04/2018

14:20

64 m2 işyeri

22

189 ADA 1 NOLU 2804.90 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/12 ARSA PAYLI 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

11/04/2018

14:30

128 m2 işyeri

23

189 ADA 1 NOLU 2804.90 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/12 ARSA PAYLI 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

11/04/2018

14:40

128 m2 işyeri

24

189 ADA 1 NOLU 2804.90 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/12 ARSA PAYLI 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

11/04/2018

14:50

128 m2 işyeri

2213/1-1